• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Kế hoạch 827/KH-UBND về thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Tải về Văn bản khác 827/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 827/KH-UBND

Quảng Bình, ngày 20 tháng 5 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

THU THẬP, LƯU TRỮ, TỔNG HỢP THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Thông tư số 27/2015/TT-BLĐTBXH ngày 24/7/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động;

Căn cứ Quyết định số 1229/QĐ-UBND ngày 23 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc phân bổ kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu giảm nghèo và giải quyết việc làm, thuộc ngân sách tỉnh năm 2020 cho các đơn vị, địa phương;

Xét Tờ trình số 675/TTr-SLĐTBXH ngày 13 tháng 5 năm 2020 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành Kế hoạch thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình;

UBND tỉnh Quảng Bình ban hành Kế hoạch triển khai thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động trên địa bàn tỉnh năm 2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Thu thập thông tin cơ bản, chính xác về thực trạng lao động, việc làm, thất nghiệp và biến động qua từng thời kỳ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, làm cơ sở hoạch định chính sách việc làm và phát triển nguồn nhân lực phù hợp yêu cầu của Cung lao động (sau đây gọi tắt là thông tin Cung lao động).

- Thu thập thông tin về thực trạng lao động của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có sử dụng lao động theo nghề và trình độ đào tạo; nhu cầu tuyển dụng lao động, làm cơ sở định hướng đào tạo và bố trí hợp lý nguồn nhân lực (sau đây gọi tắt là thông tin Cầu lao động).

2. Yêu cầu

- Thông tin được thu thập dưới hình thức ghi chép và cập nhật thông tin vào sổ ghi chép thông tin phần Cung và phần Cầu lao động (sau đây gọi là Sổ ghi chép). Việc ghi chép thông tin Cung, Cầu lao động đảm bảo khách quan, trung thực, đúng sự thật không điền thông tin sai lệch hoặc không đảm bảo độ chính xác vào Sổ ghi chép.

- Thông tin thu thập được xác định đúng và thống kê đầy đủ, kịp thời số người bước vào - ra khỏi tuổi lao động, số người trong tuổi lao động và biến động về lao động, tình trạng việc làm, thất nghiệp trong các hộ gia đình, cũng như sự biến động tăng giảm lao động theo trình độ và lĩnh vực giáo dục - đào tạo trong các doanh nghiệp, tổ chức.

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý số liệu.

II. GHI CHÉP, CẬP NHẬT THÔNG TIN BIẾN ĐỘNG VỀ CUNG, CẦU LAO ĐỘNG

1. Thu thập, ghi chép cập nhật thông tin về Cung lao động

a) Đối tượng thu thập: Đối tượng thu thập thông tin về Cung lao động là người lao động.

b) Nội dung thu thập

- Nhân khẩu học gồm các thông tin về họ và tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, dân tộc.

- Trình độ giáo dục phổ thông.

- Trình độ chuyên môn kỹ thuật, lĩnh vực giáo dục - đào tạo.

- Đang tham gia hoạt động kinh tế:

+ Đối với người có việc làm thu thập các thông tin về vị thế việc làm, công việc đang làm, nơi làm việc, loại hình kinh tế.

+ Đối với người thất nghiệp thu thập các thông tin đã từng làm việc hoặc chưa bao giờ làm việc, thời gian thất nghiệp.

- Không hoạt động kinh tế theo lý do.

c) Thời điểm, thời gian thu thập

- Thời điểm thu thập thông tin là ngày 01/7/2020.

- Thời gian thu thập thông tin từ 01/7 đến 30/8/2020.

d) Phương thức thực hiện

- UBND cấp xã tổ chức thực hiện nội dung sau:

+ Thu thập thông tin ban đầu, cập nhật thông tin biến động của người lao động có tên trong sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý thôn, tổ dân phố và tương đương vào Sổ ghi chép thông tin thị trường lao động - phần Cung lao động (sau đây được viết tắt là sổ Cung lao động).

+ Nhận và bàn giao sổ Cung lao động phục vụ việc thu thập, nhập thông tin Cung lao động theo kế hoạch của Sở Lao động - Thương binh và xã hội.

- UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn UBND cấp xã thực hiện việc thu thập thông tin ban đầu, cập nhật thông tin biến động của người lao động.

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu UBND tỉnh:

+ Xây dựng kế hoạch tổ chức thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin Cung lao động trên địa bàn tỉnh;

+ Tổ chức tập huấn hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo UBND cấp xã tổ chức thu thập thông tin của người lao động;

+ Giao Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Bình: Tổ chức nhập và quản lý thông tin ban đầu, thông tin biến động của người lao động vào hệ thống Cơ sở dữ liệu thị trường lao động của địa phương. Chuyển tải dữ liệu Cung lao động của tỉnh Quảng Bình vào hệ thống Cơ sở dữ liệu thị trường lao động Quốc gia theo hướng dẫn ca Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội từ ngày 16/9 đến ngày 30/10.

2. Thu thập, ghi chép và cập nhật thông tin biến động về Cầu lao động

a) Đối tượng thu thập: Đối tượng thu thập thông tin về Cầu lao động là người sử dụng lao động.

b) Nội dung thu thập

- Thông tin định danh gồm tên, địa chỉ, loại hình và mã số doanh nghiệp của người sử dụng lao động.

- Ngành, nghề kinh doanh chính.

- Tiền lương.

- Số lượng lao động đang làm việc theo giới tính, loại lao động, hợp đồng lao động, vị trí việc làm, trình độ giáo dục phổ thông, trình độ chuyên môn kỹ thuật.

- Số lao động có nhu cầu tuyển theo trình độ chuyên môn kỹ thuật.

c) Thời điểm, thời gian thu thập

- Thời điểm thu thập thông tin là ngày 01/7 hàng năm.

- Thời gian thu thập thông tin từ 01/7 đến 30/8/2020.

d) Phương thức thực hiện

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức ghi chép thông tin ban đầu, cập nhật thông tin biến động của người sử dụng lao động vào Sổ ghi chép thông tin thị trường lao động - phần Cầu lao động; nhận và bàn giao Phiếu cập nhật thông tin về lao động của doanh nghiệp, hợp tác xã phi nông nghiệp phục vụ việc thu thập, nhập thông tin Cầu lao động theo kế hoạch của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu UBND tỉnh:

+ Xây dựng kế hoạch tổ chức thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin Cầu lao động trên địa bàn tỉnh năm 2020.

+ Hướng dẫn UBND cấp huyện tổ chức thu thập thông tin của người sử dụng lao động.

+ Giao Trung tâm Dịch vụ việc làm thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình tổ chức nhập tin và quản lý thông tin ban đầu, thông tin biến động của người sử dụng lao động vào hệ thống Cơ sở dữ liệu thị trường lao động của tỉnh. Chuyển tải dữ liệu Cầu lao động của tỉnh Quảng Bình vào hệ thống Cơ sở dữ liệu thị trường lao động Quốc gia theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội từ ngày 16/9 đến ngày 30/10.

III. LỰC LƯỢNG THU THẬP THÔNG TIN

1. Điều tra viên

- Về phần Cung lao động: Điều tra viên bao gồm đội ngũ cán bộ phụ trách công tác văn hóa - xã hội, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố của các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh hoặc người có chuyên môn và kinh nghiệm tham gia các cuộc điều tra.

- Về phần Cầu lao động: Điều tra viên là người có chuyên môn và kinh nghiệm tham gia các cuộc điều tra, có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình công tác và có khả năng vận động quần chúng, được tập huấn về nghiệp vụ điều tra. Lực lượng điều tra viên gồm: cán bộ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố và lực lượng có liên quan (các đơn vị chủ động lựa chọn lực lượng điều tra viên đáp ứng được yêu cầu của công việc).

2. Giám sát viên

- Lực lượng giám sát viên là công chức, viên chức Phòng Chính sách Lao động, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; là người có nghiệp vụ, kinh nghiệm tham gia giám sát, có trách nhiệm đối với chất lượng điều tra của các điều tra viên thuộc địa bàn được phân công giao trách nhiệm giám sát.

- Giám sát quá trình ghi phiếu tại các địa bàn được phân công phụ trách, hướng dẫn, giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình điều tra tại địa bàn.

3. Lực lượng nhập tin vào phần mềm

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Quảng Bình chủ động chọn lực lượng nhập tin nhằm đảm bảo chất lượng, độ chính xác nhập tin trên phiếu và tiến độ theo kế hoạch.

IV. TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI CẬP NHẬT THÔNG TIN BIẾN ĐỘNG (CUNG LAO ĐỘNG, CẦU LAO ĐỘNG)

+ Tháng 5 năm 2020: Xây dựng Kế hoạch thu thập, lưu trữ tổng hợp thông tin thị trường lao động năm 2020; chuẩn bị các tài liệu nghiệp vụ, Sổ ghi chép phục vụ điều tra tại địa bàn.

+ Tháng 6 năm 2020: Tổ chức hội nghị tập huấn tại các địa phương, triển khai Kế hoạch thu thập, lưu trữ tổng hợp thông tin thị trường lao động trên địa bàn tỉnh năm 2020.

UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Kế hoạch của UBND tỉnh để chủ động xây dựng kế hoạch triển khai, tổ chức tập huấn nghiệp vụ điều tra viên, chọn cử lực lượng điều tra viên triển khai thu thập, lưu trữ tổng hợp thông tin thị trường lao động năm 2020.

+ Tháng 7 và tháng 8 năm 2020: UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thu thập, tổng hợp thông tin thị trường lao động trên địa bàn quản lý. Tổng hợp biểu cập nhật thông tin thay đổi phần Cung - Cầu lao động, kiểm tra, rà soát và bàn giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội.

+ Tháng 9 năm 2020: Nhận bàn giao, tổ chức nhập tin và tổng hợp thông tin biến động Cung - Cầu lao động trên địa bàn tỉnh, nhập tin theo hình thức cuốn chiếu.

+ Tháng 10 năm 2020: Chuyển tải dữ liệu cung cầu lao động của tỉnh Quảng Bình vào hệ thống Cơ sở dữ liệu thị trường lao động Quốc gia theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Sau khi nghiệm thu biểu tổng hợp biến động (phần Cung lao động) phiếu cập nhật, điều tra doanh nghiệp (phần Cầu lao động), căn cứ chất lượng điều tra, giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức phúc tra nếu cần thiết.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Kinh phí triển khai thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động năm 2020 được đảm bảo từ nguồn kinh phí Chương trình giảm nghèo và giải quyết việc làm thuộc ngân sách tỉnh cho các đơn vị, địa phương theo Quyết định s 1229/QĐ-UBND ngày 23/4/2020 của UBND tỉnh.

- Kinh phí chi cho xử lý kết quả điều tra thu thập thông tin, cập nhật dữ liệu vào phần mềm thực hiện tại Trung tâm Dịch vụ việc làm thực hiện theo Công văn số 1263/CVL-KHTC ngày 26/11/2019 của Cục việc làm và Quyết định số 1128/QĐ-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc phân bổ nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu năm 2020 thực hiện Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động năm 2020 cho các đơn vị.

- Ngoài số kinh phí Ủy ban nhân dân tỉnh cấp ở trên, đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố bố trí bổ sung kinh phí địa phương để triển khai có hiệu quả công tác thu thập, xử lý thông tin Cung - Cầu năm 2020 trên địa bàn mình quản lý, đảm bảo đúng nội dung tại Kế hoạch này.

- Nội dung và định mức thực hiện kinh phí:

+ Chi hỗ trợ công cho điều tra viên, mức tối đa: 178.000đ/ngày công.

+ Mức tối thiểu ngày công điều tra thông tin Cung lao động: TP Đồng Hới: 14 hộ/ngày công; TX Ba Đồn: 13 hộ/ngày công; Các huyện: 12 hộ/ngày công.

+ Mức tối thiểu ngày công điều tra thông tin Cầu lao động: 04 DN/ngày công.

+ Kiểm tra, giám sát, hướng dẫn trong quá trình thu thập thông tin, văn phòng phẩm, làm thêm giờ, tổng hợp báo cáo kết quả, các nội dung công việc khác có liên quan. Định mức chi thực hiện theo quy định tại Thông tư số: 40/2017/TT-BTC và số 36/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch thực hiện việc thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức tập huấn nghiệp vụ ghi chép thông tin thị trường lao động cho đội ngũ cán bộ của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố; cán bộ có liên quan của UBND cấp xã, điều tra viên và cán bộ Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Bình thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; In ấn biểu mẫu, phiếu kết quả Cầu lao động phát cho đơn vị thực hiện ghi chép biến động năm 2020.

- Hướng dẫn, đôn đốc UBND cấp huyện và các đơn vị liên quan về nghiệp vụ ghi chép và tổng hợp báo cáo biến động cung, cầu lao động năm 2020 trên địa bàn tỉnh đảm bảo đúng tiến độ của Kế hoạch.

- Kiểm tra, giám sát việc cập nhật Sổ ghi chép, đôn đốc tiến độ điều tra, tiến độ bàn giao phiếu và theo dõi quá trình cập nhật, xử lý thông tin tại các huyện, thị xã, thành phố và Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Bình.

- Chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Bình thực hiện nhận bàn giao kết quả thu thập, cập nhật biến, xử lý thông tin trên phiếu, triển khai công tác nhập tin Cung - Cầu lao động vào phần mềm đúng tiến độ; chuyển tải dữ liệu lao động của tỉnh vào hệ thống Cơ sở dữ liệu thị trường lao động Quốc gia theo quy định của Cục Việc làm - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

2. UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Xây dựng kế hoạch thực hiện việc thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động năm 2020 trên địa bàn, tổ chức cập nhật thông tin của các hộ gia đình, các doanh nghiệp trên địa bàn quản lý đảm bảo chất lượng, chính xác và tổng hợp phiếu cập nhật thông tin theo đúng tiến độ của kế hoạch đề ra, phối hợp chặt chẽ với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội bàn giao phiếu, nhập tin và các thông tin liên quan.

- Hướng dẫn UBND cấp xã thực hiện các nhiệm vụ theo quy định được phân công.

- Quản lý phiếu Cầu lao động và lựa chọn điều tra viên phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức tập huấn cho điều tra viên, tổ chức thu thập thông tin ban đầu, cập nhật thông tin biến động của người sử dụng lao động trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý.

- Kiểm tra, giám sát việc thu thập thông tin thị trường lao động; tổng hợp và báo cáo thông tin thị trường lao động theo quy định và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

- Có trách nhiệm tổng hợp biểu biến động phần Cung lao động của các xã, phường, thị trấn và bàn giao đúng tiến độ về Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Bình thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Căn cứ trên nguồn kinh phí đã được cấp triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao đảm bảo đúng tiến độ, đúng định mức chi theo nội dung và thực hiện thanh, quyết toán theo chế độ quy định. Tự cân đối nguồn kinh phí được cấp để thực hiện việc chi trả hợp lý.

3. UBND các xã, phường, thị trấn

- Quản lý sổ Cung lao động và tổ chức thu thập thông tin ban đầu, cập nhật thông tin biến động của người lao động trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý.

- Lựa chọn điều tra viên thực hiện thu thập thông tin cung là người có chuyên môn và kinh nghiệm tham gia các cuộc điều tra, có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình công tác và có khả năng vận động quần chúng, được tập huấn về nghiệp vụ điều tra.

- Kiểm tra, giám sát việc thu thập thông tin Cung lao động; tổng hợp và báo cáo thông tin thị trường lao động theo quy định, báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc phản ánh kịp thời gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp, đề xuất, báo cáo UBND tỉnh xem xét giải quyết theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Lao động - TBXH;
- Cục Việc làm;
- PCT UBND tỉnh Trần Tiến Dũng;
- Các Sở: Lao động - TB&XH, TC, KHĐT;
- LĐ VP UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã và thành phố;
- Phòng LĐTBXH huyện, thị xã và thành phố;
- Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX.

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Tiến Dũng

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 827/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Bình   Người ký: Trần Tiến Dũng
Ngày ban hành: 20/05/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Lao động, Văn thư, lưu trữ   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 827/KH-UBND

38

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
454453