• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Kế hoạch 88/KH-UBND về triển khai công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp và thực hiện “Năm dân vận khéo” 2020 do tỉnh Tuyên Quang ban hành

Tải về Văn bản khác 88/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 88/KH-UBND

Tuyên Quang, ngày 29 tháng 7 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CÔNG TÁC DÂN VẬN CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC, CHÍNH QUYỀN CÁC CẤP VÀ THỰC HIỆN “NĂM DÂN VẬN KHÉO” 2020

Thực hiện Kế hoạch số 1447-KH/BCSĐCP ngày 13/5/2020 của Ban cán sự đảng Chính phủ về triển khai công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp và thực hiện “Năm dân vận khéo” 2020,

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tăng cường hiệu quả công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước và phong trào thi đua “Dân vận khéo”, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận.

Khẳng định vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước, công tác dân vận chính quyền; tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động của cơ quan, tổ chức, ý thức trách nhiệm của người đứng đầu, của cán bộ, công chức về công tác dân vận chính quyền.

Tăng cường phối hợp giữa chính quyền các cấp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân trong việc triển khai thực hiện công tác dân vận chính quyền và thực hiện “Năm dân vận khéo” 2020; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tập hợp và vận động cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực hưởng ứng và tham gia các phong trào thi đua yêu nước, thi đua “Dân vận khéo”, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng và an ninh trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

Việc triển khai thực hiện công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp và “Năm dân vận khéo” 2020 phải bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy về công tác dân vận và “Năm dân vận khéo” 2020;

Phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, đặc biệt là người đứng đầu, bảo đảm việc triển khai thực hiện nghiêm túc, thống nhất, hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ kế hoạch đề ra.

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI

1. Tiếp tục tổ chức phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận, dân chủ ở cơ sở, như:

Kết luận số 120-KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; Kết luận số 114-KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan Nhà nước các cấp; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới; Kết luận số 43-KL/TW ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Chỉ thị số 18- CT/TW, ngày 10/01/2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về công tác tôn giáo trong tình hình mới; Quyết định số 12-QĐ/TU ngày 02/6/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh; Kế hoạch số 261-KH/TU ngày 18/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 43/KL/TW ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư...

2. Tổ chức triển khai cụ thể hóa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 của tỉnh đã đề ra; thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội; quan tâm, chăm lo cho các đối tượng chính sách, đồng bào các dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; trú trọng trong công tác xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững.

3. Nâng cao năng lực, trình độ, đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là ở bộ phận thường xuyên tiếp xúc với người dân; đánh giá sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; kiểm tra, thanh tra công vụ, xử lý cán bộ, công chức, viên chức cửa quyền, tham nhũng, lãng phí, gây phiền hà cho người dân.

4. Thực hiện tinh giản biên chế; sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức công vụ cho cán bộ, công chức, thực hiện tốt phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”.

5. Đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch cải cách hành chính năm 2020, đảm bảo triển khai đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực; tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, đôn đốc cải cách hành chính; thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền về cải cách hành chính; gắn thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông với việc rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến; công khai, minh bạch tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân tiếp cận, giám sát hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp và cán bộ, công chức, viên chức.

6. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong giải quyết những kiến nghị, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác hòa giải ở cơ sở, giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc mới phát sinh ngay từ cơ sở, tránh tình trạng đơn thư, khiếu kiện kéo dài, vượt cấp.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát các hoạt động công vụ để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm minh những sai phạm trong hoạt động công vụ của các cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh.

7. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các quy định về dân chủ ở xã, phường, thị trấn theo Pháp lệnh của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 20/4/2007 về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn; dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ và Nghị định số 149/2018/NĐ- CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ.

8. Tăng cường sự phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tham đóng góp ý kiến, xây dựng các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực phát động các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh; đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, chống tiêu cực, tệ nạn xã hội; phát huy dân chủ, thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

9. Đẩy mạnh việc triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, cụ thể hóa các nội dung của “Năm dân vận khéo” với các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động, nhất là phong trào “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”, phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Thực hiện tốt công tác khen thưởng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến về công tác dân vận, nhất là đối với công nhân, nông dân, trí thức, doanh nhân, người lao động trực tiếp.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Tham mưu triển khai có hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh nhằm đơn giản hóa các thủ tục hành chính liên quan trực tiếp quyền lợi của người dân và doanh nghiệp; việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

2. Sở Nội vụ

Tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận chính quyền trên địa bàn tỉnh.

Tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập tinh gọn nâng cao chất lượng hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 gắn với tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm.

Tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính cơ bản đáp ứng các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ; triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 20/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện nội dung đột phá “Tuyên Quang chung tay nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính” năm 2020 và giai đoạn 2021-2025; triển khai tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm chấm điểm xác định chỉ số cải cách hành chính; triển khai phần mềm khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.

Tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2020.

Làm đầu mối giúp Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và tổng hợp báo cáo định kỳ 6 tháng, một năm hoặc đột xuất về công tác dân vận chính quyền theo quy định.

3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Hướng dẫn rà soát, sửa đổi, bổ sung hương ước, quy ước thôn, xóm, tổ dân phố phù hợp quy định của pháp luật, sát với tình hình thực tế của địa phương theo Pháp lệnh của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 20/4/2007 về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn.

4. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo thực hiện công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh đến năm 2020; Kế hoạch về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh.

5. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố đăng tin, bài để tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận, dân chủ trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp và “Năm dân vận khéo”; kịp thời thông tin, tuyên truyền các tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác dân vận, dân chủ và những mô hình, điển hình “Dân vận khéo”.

6. Thanh tra tỉnh

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nội dung nâng cao hiệu quả Thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh; tham mưu giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở, không để xảy ra tình trạng đơn, thư tồn đọng.

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra về công tác tiếp công dân, công tác hòa giải ở cơ sở, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng tại các sở, ngành, địa phương.

7. Ban Dân tộc tỉnh

Chủ trì theo dõi, đôn đốc, tập trung triển khai tốt nội dung công việc của ngành gắn với công tác dân vận chính quyền ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

8. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, chiến sĩ và nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Tham gia xây dựng, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở góp phần đảm bảo giữ vững ổn định chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Thường xuyên phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy làm tốt vai trò tham mưu với Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh; đồng thời phối hợp tổ chức kiểm tra đôn đốc, hướng dẫn, sơ kết, tổng kết, thi đua, khen thưởng về việc thực hiện công tác dân vận của các đơn vị theo quy định.

9. Các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các Chỉ thị Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận, dân chủ tại cơ quan, đơn vị, địa phương; gắn thực hiện công tác dân vận, dân chủ với thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị, trong đó đề cao trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc tổ chức thực hiện công tác dân vận, dân chủ cơ sở.

Xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể tổ chức triển khai, thực hiện công tác dân vận, dân chủ cơ sở, đồng thời tổ chức thực hiện “Năm dân vận khéo” 2020 phù hợp với tình hình thực tế của từng cơ quan, đơn vị và địa phương.

Phối hợp với Ban Dân vận cùng cấp chỉ đạo kiểm tra, đánh giá kết quả việc thực hiện các quy định của pháp luật về dân chủ ở cơ sở và công tác dân vận chính quyền tại cơ quan, đơn vị và địa phương.

Tạo điều kiện thuận lợi để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh.

Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình và kết quả triển khai thực hiện công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp và thực hiện “Năm dân vận khéo” 2020 (gửi Sở Nội vụ tổng hợp) trước ngày 10/11/2020.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch này. Trong quá trình triển khai thực hiện, trường hợp có vướng mắc hoặc kiến nghị, đề xuất, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ tổng hợp) để xem xét, chỉ đạo./.

 


Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy; (Báo cáo)
- Thường trực HĐND tỉnh; (Báo cáo)
- Ủy ban MTTQVN tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh;
- Các Huyện ủy, Thành ủy;
- UBND huyện, thành phố;
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;
- Báo Tuyên Quang;
- Chánh VP, Phó CVP UBND tỉnh;
- Trưởng phòng: NC, KG-VX
- Lưu: VT, NC (Nga).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Giang

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 88/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Tuyên Quang   Người ký: Nguyễn Thế Giang
Ngày ban hành: 29/07/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Quốc phòng, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 88/KH-UBND

251

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
449024