• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Kế hoạch 92/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Chiến lược phát triển viễn thám quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Tải về Văn bản khác 92/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 92/KH-UBND

Lạng Sơn, ngày 20 tháng 5 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VIỄN THÁM QUỐC GIA ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2040 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN

Căn cứ Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 04/01/2019 của Chính phủ về hoạt động viễn thám; Quyết định số 149/QĐ-TTg ngày 01/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển viễn thám quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040; Công văn số 1413/BTNMT-VTQG ngày 27/3/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc cử cơ quan đầu mối quản lý hoạt động viễn thám và xây dựng kế hoạch thực hiện chiến lược viễn thám, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển viễn thám quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040 trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nhằm cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ và nội dung Quyết định số 149/QĐ-TTg ngày 01/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển viễn thám quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040 phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh Lạng Sơn.

Xây dựng cơ sở dữ liệu ảnh viễn thám của tỉnh đáp ứng nhu cầu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh của địa phương; đào tạo nguồn nhân lực viễn thám có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu quản lý, ứng dụng và phát triển công nghệ viễn thám; ứng dụng rộng rãi công nghệ viễn thám, sử dụng sản phẩm, dữ liệu viễn thám trong các ngành, lĩnh vực, trọng tâm là điều tra cơ bản, quan trắc, giám sát tài nguyên, môi trường, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu.

2. Yêu cầu

Việc triển khai Kế hoạch phải đồng bộ, kịp thời và phù hợp với các nội dung đã được phê duyệt tại Quyết định số 149/QĐ-TTg ngày 01/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển viễn thám quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040.

Các cơ quan được giao chủ trì chủ động xây dựng kế hoạch, tập trung hoàn thành tốt các nhiệm vụ cụ thể được giao theo Kế hoạch của UBND tỉnh. Các cơ quan phối hợp chủ động, tích cực thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Việc triển khai thực hiện Kế hoạch này phải gắn với thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực, địa bàn được giao quản lý, phù hợp với điều kiện thực tế, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh.

II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ

1. Đến năm 2020, tham gia góp ý, đề xuất, kiến nghị xây dựng hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật về viễn thám và cơ chế nhận, chia sẻ thông tin, dữ liệu ảnh viễn thám.

2. Tăng cường năng lực quản lý nhà nước về viễn thám, trong đó tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực:

- Tuyển dụng nhân lực thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về viễn thám có đủ phẩm chất, năng lực, tinh thông nghiệp vụ chuyên môn, đáp ứng tiêu chuẩn, nghiệp vụ, vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế được cấp có thẩm quyền giao.

- Tập trung đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu quản lý, ứng dụng và phát triển công nghệ viễn thám.

3. Xây dựng và phát triển hệ thống dữ liệu ảnh viễn thám:

- Tăng cường đầu tư phần cứng, phần mềm viễn thám phục vụ cập nhật, chia sẻ, khai thác dữ liệu viễn thám.

- Quản lý, khai thác và cung cấp dữ liệu viễn thám (trạm cố định, trạm di động, trạm ảo và trạm thu dữ liệu viễn thám khí tượng), trạm điều khiển; hệ thống lưu trữ, xử lý dữ liệu viễn thám và mạng lưới truyền dẫn dữ liệu viễn thám để cung cấp cho các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố theo các chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ do các bộ, ngành trung ương chủ trì thực hiện.

- Đẩy mạnh xã hội hóa việc ứng dụng công nghệ viễn thám.

4. Xây dựng cơ sở dữ liệu ảnh viễn thám địa phương:

- Cập nhập thường xuyên cơ sở dữ liệu ảnh viễn thám tại địa phương, trong đó dữ liệu ảnh viễn thám có độ phân giải cao được cập nhập hàng năm, dữ liệu ảnh viễn thám có độ phân giải siêu cao được cập nhập 05 năm một lần phủ trùm toàn tỉnh và hàng năm cho khu vực đô thị.

- Tổng hợp nhu cầu và xây dựng kế hoạch thu nhận ảnh viễn thám định kỳ hàng năm, 05 năm và theo nhiệm vụ đột xuất của UBND tỉnh.

5. Đẩy mạnh sử dụng thông tin, dữ liệu, sản phẩm viễn thám:

- Tăng cường phối hợp, chia sẻ thông tin, dữ liệu, sản phẩm viễn thám giữa các cơ quan quản lý dữ liệu với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng trong tỉnh.

- Thúc đẩy sử dụng thông tin, dữ liệu, sản phẩm viễn thám trong các ngành, lĩnh vực.

III. CÁC CHƯƠNG TRÌNH, NHIỆM VỤ ƯU TIÊN ĐẦU TƯ

Chi tiết các chương trình, nhiệm vụ ưu tiên đầu tư; cơ quan chủ trì và cơ quan phối hợp thực hiện Chiến lược phát triển viễn thám quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tại Phụ lục kèm theo Kế hoạch này.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Huy động nguồn vốn:

- Nguồn ngân sách nhà nước cấp theo các quy định hiện hành.

- Lồng ghép trong các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu, các chương trình, dự án khác.

- Nguồn vốn ODA (nếu có).

- Các nguồn vốn huy động khác.

2. Sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư viễn thám

- Ngân sách nhà nước ưu tiên đầu tư cho phát triển hạ tầng kỹ thuật phục vụ công tác quản lý nhà nước về viễn thám.

- Đẩy mạnh xã hội hóa, khuyến khích các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đầu tư vào các hoạt động viễn thám theo quy định của pháp luật.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Là cơ quan đầu mối tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện công tác quản lý nhà nước về viễn thám trên địa bàn tỉnh; lựa chọn, cử cán bộ có đủ năng lực, trình độ chuyên môn, đáp ứng tiêu chuẩn nghiệp vụ để thực hiện công tác quản lý nhà nước về viễn thám trên địa bàn tỉnh.

- Chủ động rà soát, xây dựng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực viễn thám phù hợp với tình hình thực tế của ngành, đơn vị để đảm bảo triển khai có hiệu quả Chiến lược phát triển viễn thám quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040 trên địa bàn tỉnh.

- Hướng dẫn các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án đảm bảo phù hợp với các nội dung của Kế hoạch này.

- Thực hiện việc quản lý, lưu trữ và cung cấp thông tin, dữ liệu ảnh viễn thám thuộc phạm vi quản lý của tỉnh; cập nhập công bố dữ liệu viễn thám để đáp ứng nhu cầu khai thác và sử dụng theo quy định.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan cập nhập, triển khai các cơ chế, chính sách pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về viễn thám.

- Chủ động rà soát, thống kê, đánh giá và phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố để đề xuất các đề án, dự án, nhiệm vụ ưu tiên đầu tư trên cơ sở đó xây dựng các chương trình cụ thể, xác định những đề án, dự án, nhiệm vụ trọng điểm trong từng giai đoạn trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

- Chủ trì phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này; định kỳ 5 năm sơ kết, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm thực hiện Kế hoạch; trình UBND tỉnh xem xét, quyết định điều chỉnh Kế hoạch trong trường hợp cần thiết.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính theo chức năng, nhiệm vụ chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và cân đối, phân bổ từ nguồn ngân sách nhà nước kinh phí thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch này.

3. Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức nghiên cứu, xây dựng kế hoạch thực hiện ứng dụng công nghệ viễn thám để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh liên quan đến ngành, lĩnh vực, địa phương; phối hợp với các bộ, ngành ở Trung ương thực hiện các đề án có liên quan được Chính phủ phê duyệt.

Trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch nếu có khó khăn, vướng mắc các cơ quan phản ánh về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh cho phù hợp./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tài nguyên và Môi trường (B/c);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Cục Viễn thám quốc gia;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- C, PVP UBND tỉnh, các Phòng: KTN, KTTH, TH, TTTH-CB;
- Lưu: VT, KTN.(NNT)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hồ Tiến Thiệu

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 92/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Lạng Sơn   Người ký: Hồ Tiến Thiệu
Ngày ban hành: 20/05/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 92/KH-UBND

31

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
448537