• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Kế hoạch 95/KH-UBND về phát triển văn hóa đọc trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018

Tải về Văn bản khác 95/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 95/KH-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 11 tháng 05 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

PHÁT TRIỂN VĂN HÓA ĐỌC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2018

Thực hiện Kế hoạch số 197/KH-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2017 về việc phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018 như sau:

I. MỤC ĐÍCH

Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thng thư viện công cộng, thư viện nhà trường và trong các loại hình thư viện khác đtiếp cận nhiu hơn và nâng cao hiệu quả phục vụ bạn đọc, góp phần hình thành thói quen, nhu cầu và knăng đọc sách cho mọi tầng lớp nhân dân, nht là học sinh, sinh viên, đng bào vùng sâu vùng xa.

II. NỘI DUNG THC HIỆN

1. Củng c, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thư viện hiện có đphục vụ tốt hơn cho cộng đồng.

2. Thực hiện tt công tác tuyên truyền, gii thiệu và nâng cao knăng đọc cho mọi đối tượng.

3. Thực hiện tt công tác luân chuyn sách, phục vụ sách lưu động đến đồng bào vùng sâu vùng xa, biên gii và hải đảo.

4. Triển khai các hoạt động phục vụ sách, phát triển văn hóa đọc nhân các ngày lễ lớn, ngày sách Việt Nam...

5. Tham gia các hoạt động liên quan đến công tác phát triển văn hóa đọc và ngày sách Việt Nam do trung ương phát động, tổ chức.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Sở Văn hóa và Thể thao:

- Xây dựng kế hoạch thực hiện trong chức năng nhiệm vụ của ngành. Chỉ đạo Thư viện Tng hp tỉnh, các phòng ban, đơn vị liên quan triển khai thực hiện kế hoạch năm 2018.

- Tổ chức rà soát và đăng ký hoạt động trong hệ thống thư viện, nhất là hệ thống thư viện cấp xã. Tiếp tục khai thác có hiệu quả sở vật chất và hỗ trợ từ dự án BMGF-VN trong hệ thống thư viện công cộng.

- Tổ chức tập hun ph biến văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản có liên quan, tập huấn nghiệp vụ thư viện cho đối tượng phụ trách thư viện cấp tnh, cấp huyện, cấp xã.

- Nghiên cứu bổ sung tiêu chí về tủ sách gia đình trong xét tặng danh hiệu gia đình văn hóa.

- Theo dõi, chỉ đạo Thư viện Tng hợp tỉnh, huyện, xã triển khai thực hiện các hoạt động trong kế hoạch phát triển văn hóa đọc năm 2018: Hoàn thành shóa tài liệu Hán Nôm và tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm hợp tác sưu tm tài liệu Hán Nôm làng xã và tư gia Thừa Thiên Huế giai đoạn 2009 - 2018. Tổ chức tun lđọc sách miễn phí cho học sinh. Tổ chức Liên hoan tun truyền giới thiệu sách. Tổ chức Ngày hội Văn hóa đọc và luân chuyn sách báo về cho đng bào dân tộc miền núi, đồn biên phòng, chiến sĩ vùng biên gii. Tổ chức hoạt động trưng bày, triển lãm sách, báo nhân các ngày lễ lớn và giới thiệu về các tác giả - tác phm trên trang thông tin điện tử của đơn vị. Phối hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo và Nhà Thiếu nhi tổ chức thi vẽ tranh theo sách cho học sinh. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và Bưu điện tỉnh luân chuyn sách báo cho các đim Bưu điện Văn hóa xã.

- Tích cực phối hợp tổ chức hoặc tham gia các sự kiện quốc tế liên quan đến phát triển văn hóa đọc trong dịp Festival Huế 2018 và các sự kin văn hóa khác.

2. S Thông tin và Truyền thông:

- Triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển văn hóa đọc trong chức năng nhiệm vụ của ngành.

- Chtrì thực hiện kết nối các nhà sách tư nhân, các nhà xuất bn trên địa bàn tỉnh đphối hợp với Sở Văn hóa và Ththao thực hiện ngày hội sách nhằm thu hút mọi đối tượng trên địa bàn tỉnh đến tham gia đọc sách, mua sách và tham gia các hoạt động btrợ khác.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa và Ththao, Thư viện Tng hp tnh để luân chuyn sách báo tại các đim Bưu điện - Văn hóa xã.

3. S Giáo dục và Đào tạo:

- Chủ trì, phối hợp vi S Văn hóa và Th thao và các cơ quan liên quan trong việc triển khai các hoạt động thi kchuyện sách, giới thiệu sách và các hoạt động khác phù hợp với chương trình của từng bậc học, cấp học.

- Xây dựng thư viện đim trong hệ thống giáo dục Trung học phthông và nhân rộng các mô hình đó.

4. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh: Xây dựng chương trình phát tranh, truyền hình định kỳ giới thiệu mi kỳ một cun sách trên Đài Phát thanh - Truyền hình tnh và các Đài Phát thanh - Truyền hình địa phương.

5. Tnh đoàn Thừa Thiên Huế: Xây dựng và phát động các phong trào thanh niên tham gia phát triển văn hóa đọc. Qun góp sách để tặng học sinh vùng sâu vùng xa.

6. UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế:

- Chú trọng phát triển mạng lưới thư viện, nhà sách, tsách, đẩy mạnh xã hội hóa phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương.

- Chỉ đạo xây dựng phong trào đọc sách, phát triển văn hóa đọc, gn kết với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đi sng văn hóa, phong trào xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

- UBND thị xã Hương Trà Xây dựng đề án hình thành thư viện Thị xã Hương Trà, tiến đến việc thành lập thư viện Thị xã Hương trà vào năm 2019.

- UBND thành phố Huế tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng đường sách thành phố tạo không gian đọc sách tập trung, thuận lợi cho mọi đối tượng tham gia đọc sách.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Sử dụng ngân sách của các đơn vị đã được cấp năm 2018.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Căn cứ nội dung của Kế hoạch, các sở, ban, ngành, đoàn thcấp tnh, UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế xây dựng kế hoạch cụ thể để trin khai thực hiện trong Quý II, III, IV năm 2018. Tng hp kết quthực hiện năm 2018 báo cáo UBND tỉnh kết quthực hiện (qua S Văn hóa và Ththao) trước ngày 15/11/2018 đ tng hp báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Bộ Văn hóa, Th thao và Du lịch./.

 

 

Nơi nhận:
- Vụ Thư viện - Bộ VHTTDL;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các đơn vị có tên tại Mục III;
- VP: CVP
, các PCVP;
-
Lưu: VT, VH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Dung

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 95/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế   Người ký: Nguyễn Dung
Ngày ban hành: 11/05/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 95/KH-UBND

205

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
382238