• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật cán bộ công chức


Văn bản pháp luật về Luật giáo dục

Văn bản pháp luật về Luật Phổ biến giáo dục pháp luật

 

Kế hoạch 97/KH-UBND năm 2017 về thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2013-2016” trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Tải về Văn bản khác 97/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 97/KH-UBND

Hải Phòng, ngày 21 tháng 4 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TĂNG CƯỜNG PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO CÁN BỘ, NHÂN DÂN VÙNG BIÊN GIỚI, HẢI ĐẢO, GIAI ĐOẠN 2017 - 2021” TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Quyết định số 1133/QĐ-TTg ngày 15/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và tổ chức thực hiện các Đề án tại Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 04/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI);

Thực hiện Kế hoạch số 919/KH-BCĐ ngày 23/3/2017 của Ban Chỉ đạo Đề án Bộ Quốc phòng về việc thực hiện Đề án Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo, giai đoạn 2017 - 2021;

Căn cứ tình hình thực tiễn và kết quả trong triển khai, thực hiện Đề án giai đoạn 2013 -2016 trên địa bàn thành phố,

Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án Tăng cường ph biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2013 - 2016trên địa bàn thành phố, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Phát huy hiệu quả, kinh nghiệm triển khai Đề án giai đoạn 2013 - 2016, tiếp tục tổ chức thực hiện Đề án đúng quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ đã được phê duyệt, sát với các nhóm đối tượng được phổ biến, giáo dục pháp luật và tình hình thực tế từng địa phương, đơn vị để nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới biển, đảo, hải cảng của thành phố,

2. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đng trong quá trình tổ chức thực hiện Đề án; đề cao trách nhiệm của các cấp chính quyền địa phương; đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, các đoàn thể, tổ chức chính trị-xã hội; huy động sức mnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị; đảm bảo hiệu quả, thiết thực, đúng tiến độ quy định.

II. PHẠM VI

Kế hoạch được triển khai thực hiện tại các xã, phường, thị trấn khu vực biên giới biển (theo Phụ lục số 01 kèm theo); địa bàn các cảng trên địa bàn thành phố Hải Phòng (theo Quyết định số 1433/QĐ-BGTVT , ngày 21/4/2014 của Bộ Giao thông vận tải về việc công bố danh mục bến cảng thuộc các cảng biển Việt Nam và Thông tư số 31/2010/TT-BGTVT , ngày 01/10/2010 của Bộ Giao thông vận tải về công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận thành phố Hải Phòng).

III. NỘI DUNG, THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Các nhiệm vụ, công việc triển khai thực hiện

Nội dung cụ thể của các nhiệm vụ, công việc triển khai thực hiện theo Phụ lục số 02 kèm theo Kế hoạch này.

2. Kinh phí

Kinh phí thực hiện Kế hoạch từ nguồn ngân sách thành phố theo các quy định hiện hành.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố

- Thực hiện các nhiệm vụ của cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo;

- Chủ trì xây dựng các kế hoạch thực hiện chi tiết, thường xuyên tham mưu kiện toàn Ban Chỉ đạo Đề án trình lãnh đạo thành phố quyết định; định kỳ 6 tháng, 1 năm tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo bằng văn bản kết quả thực hiện Đề án về Bộ Quốc phòng (qua Văn phòng Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng); căn cứ tình hình thực tế, chđộng đề xuất với Ủy ban nhân dân thành phố để điều chỉnh mục tiêu, nhiệm vụ của Đán cho phù hợp.

- Chỉ đạo các Đồn Biên phòng tham mưu cho Ủy ban nhân dân các quận, huyện khu vực biên giới biển, hải cảng xây dựng và triển khai thực hiện tốt Kế hoạch; phối hợp chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quân đội, Đồn Biên phòng, Biên phòng cửa khẩu Cảng, Hải đội, lực lượng dân quân tự vệ ở các xã, phường, thị trấn khu vực biên giới biển, hải cảng tổ chức thực hiện các nội dung của Kế hoạch.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các Sở, ngành, địa phương có liên quan tổ chức thực hiện tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở khu vực biên giới biển, hải cng và các nhiệm vụ được phân công.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính lập dự toán kinh phí đảm bảo cho việc thực hiện Kế hoạch, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố; quản lý, sử dụng kinh phí và thực hiện thanh quyết toán theo quy định.

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch và định kbáo cáo Ủy ban nhân dân thành phố kết quả thực hiện.

2. Sở Tài chính

Phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Đề án lập dự toán kinh phí đảm bảo thực hiện Đề án hàng năm, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt; hướng dẫn việc quản lý, sử dụng kinh phí và thực hiện thanh quyết toán theo quy định.

3. Sở Tư pháp

Chủ trì phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố phân công báo cáo viên pháp luật nghiên cứu, chuẩn bị các chuyên đề và chuẩn bị tài liệu cho các hội nghị tuyên truyền.

4. Các Sở, ban, ngành

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc quyền thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở khu vực biên giới biển, hải cảng của thành phố theo đúng Kế hoạch.

5. Ủy ban nhân dân quận, huyện khu vực biên giới biển

- Xây dựng Kế hoạch giai đoạn 2017 - 2021 và Kế hoạch hàng năm, triển khai thực hiện Đề án tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo của địa phương mình.

- Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn thuộc quyền thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trong đó đặc biệt chú trọng phổ biến, giáo dục pháp luật cho các địa phương trong Đề án.

- Đảm bảo kinh phí để tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch tại địa phương; định kỳ báo cáo kết quthực hiện về Ban Chỉ đạo Đề án.

Yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ, nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch này; trong quá trình thực hiện nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc phản ánh về Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo (số 26 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) để tổng hợp, đề xuất, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố./.

 


Nơi nhận:
- BQP, BTP;
- BTL BĐBP;
- TTT
U, TT HĐND TP;
- BTL Vùng 1 Hải quân;
- BTL Vùng Cảnh sát biển 1;
- Đoàn ĐBQH TP H
i Phòng;
- CT, các PCT UBND TP;
- UBMTTQVN TP;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể TP;
- Các thành viên BCĐ Đề
án;
- VPT
U, VPHĐNDTP;
- CPVP UBND TP;
- Các QU, HU, UBND các q, h: Hải An, Đồ Sơn, Dương Kinh, Cát Hải, Tiên Lãng, Thủy Nguyên, Bạch Long Vĩ, Kiến Thụy;
- Đài PT&THHP, Báo
HP, Báo ANHP;
- Cổng TTĐT TP;
- Các phòng CV VPUBND TP;
- CV: NC;
- Lưu:
VT.

T.M ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Tùng

 

PHỤ LỤC SỐ 01

DANH SÁCH CÁC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN KHU VỰC BIÊN GIỚI BIỂN
(kèm theo Kế hoạch 97/KH-UBND ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành ph)

TÊN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

THUỘC QUN, HUYN

1. Phường Nam Hải

2. Phường Đông Hải I

3. Phường Đông Hải II

4. Phường Tràng Cát

Quận Hải An

5. Thị trấn Cát Bà

6. Xã Chân Trâu

7. Xã Hiền Hào

8. Xã Xuân Đám

9. Xã Gia Luận

10. Xã Việt Hải

11. Thị trấn Cát Hải

12. Xã Hoàng Châu

13. Xã Nghĩa Lộ

14. Xã Đồng Bài

15. Xã Văn Phong

16. Xã Phù Long

Huyện Cát Hải

17. Xã Đoàn Xá

18. Xã Đại Hp

Huyện Kiến Thụy

19. Phường Tân Thành

20. Phường Hải Thành

Quận Dương Kinh

21. Xã Đông Hưng

22. Xã Tây Hưng

23. Xã Tiên Hưng

24. Xã Vinh Quang

Huyện Tiên Lãng

25. Phường Ngọc Hải

26. Phường Ngọc Xuyên

27. Phường Vạn Sơn

28. Phường Vạn Hương

29. Phường Bàng La

Quận Đồ Sơn

30. Xã Lập Lễ

31. Xã Phả Lễ

Huyện Thủy Nguyên

Khu dân cư số 1

Khu dân cư số 2

Huyện Bạch Long Vĩ

Khu dân cư số 3

Khu dân cư Thanh niên xung phong Bạch Long Vĩ

 

PHỤ LỤC SỐ 02

CÁC NHIỆM VỤ, CÔNG VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
(kèm theo Kế hoạch 97/KH-UBND ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố)

STT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THỜI GIAN THỰC HIỆN

CƠ QUAN CHỦ TRÌ THỰC HIỆN

CƠ QUAN PHỐI HỢP THỰC HIỆN

I.

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO, T THƯ KÝ CP THÀNH PH

1.

Kiện toàn Ban chỉ đạo, Tthư ký giúp việc Ban chỉ đạo Đề án thành phố

Hàng năm (từ năm 2017 đến hết năm 2021)

Ủy ban nhân dân thành phố

Các Sở, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan

2.

Xây dựng các văn bản thực hiện Đề án hàng năm

Quý I hàng năm (từ năm 2017 đến hết năm 2021)

Ủy ban nhân dân thành phố

Ban chỉ đạo Đề án, các Sở, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan

3.

Tổ chức tập huấn nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cấp thành phố

Quý III năm 2017

Ban Chỉ đạo Đề án

Ban Chỉ đạo, Tổ Thư ký Đề án, các Sở, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan

4.

Tổ chức giao ban, sơ kết, tổng kết, hướng dẫn chế độ báo cáo, rút kinh nghiệm công tác phối hợp PBGDPL vùng biên giới, hải đảo

Từ năm 2017 đến hết năm 2021

Ban Chỉ đạo Đề án

Ban Chỉ đạo, Tổ Thư ký Đề án, các sở, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan

5.

Kiểm tra việc thực hiện Đề án tại 08 quận, huyện khu vực biên giới biển của thành phố

Quý III hàng năm (từ năm 2017 đến hết năm 2021)

Ban Chỉ đạo Đề án

Ban Chỉ đạo, Tổ Thư ký Đề án, các Sở, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan

6.

Tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm việc thực hiện Đề án hàng năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm tiếp theo

Quý IV hàng năm (từ năm 2017 đến hết năm 2021)

Ban Chỉ đạo Đề án

Ban Chỉ đạo, Tổ Thư ký Đề án, các Sở, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan

7.

Mua sắm vật tư, trang bị cấp cho các đơn vị phục vụ thực hiện Đề án

Từ năm 2017 đến hết năm 2021

Ban Chỉ đạo Đề án

Ban Chỉ đạo, Tổ Thư ký Đán, các sở, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan

8.

Biên soạn, in ấn các loại tài liệu nghiệp vụ PBGDPL cho các đối tượng của Đề án, gồm:

- Biên soạn tờ rơi, tờ gấp pháp luật

- Băng, đĩa hình; băng đĩa tiếng có nội dung là các tiểu phẩm pháp luật

Từ năm 2017 đến hết năm 2021

Ban Chỉ đạo Đề án

Ban Chỉ đạo, Tổ Thư ký Đề án, các sở, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan

9.

Tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Đề án cấp thành phố và khen thưởng, đề nghị khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Đề án

Quý III năm 2021

Ban Chỉ đạo Đề án

Ban Chỉ đạo, Tổ Thư ký Đề án, các sở, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan

10.

Dự Hội nghị tổng kết thực hiện Đề án cấp Bộ Quốc phòng

Qúy IV năm 2021

Ban Chỉ đạo Đề án

Ban Chỉ đạo, Tổ Thư ký Đề án, các sở, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan

II.

HOẠT ĐỘNG THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG, ĐƠN VỊ

1.

Kiện toàn Ban chỉ đạo, Tổ thư ký giúp việc Ban chỉ đạo Đề án

Tháng 03/2017

Ủy ban nhân dân các địa phương

Các ban, ngành, đơn vị liên quan

2.

Nhân rộng mô hình điểm về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đến 100% các xã, phường, thị trn biên giới biển, hải đảo của thành phố

Từ năm 2017 đến hết năm 2021

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố

Các Sở: Tư pháp, Ngoại vụ, Tài nguyên và Môi trường; 08 quận, huyện khu vực biên giới biển; Công an thành phố, Bộ chỉ huy quân sự thành phố, BTL Vùng 1 Hi quân, BTL Vùng Cảnh sát biển 1

3.

Tập huấn nghiệp vụ PBGDPL cho lực lượng làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật:

- Bộ đội Biên phòng, Quân sự, Hải quân, Công an, Cảnh sát Biển

- Cán bộ cấp xã, phường, thị trấn, người có uy tín trong cộng đồng dân cư, chức sắc tôn giáo ở các xã, phường, thị trấn khu vực biên giới bin, đảo, hải cảng của thành phố

Quý III năm 2017

Ủy ban nhân dân các quận, huyện khu vực biên giới biển, đảo của thành phố

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các địa phương; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố; Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố; Công an thành phố; Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân; Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1; các Sở: Tư pháp, Ngoại vụ, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa và Thể thao, Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo

4.

Tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới biển, hải đảo bằng các hình thức: Tổ chức hội nghị tập trung; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; hệ thống loa truyền thanh ở cơ sở; phát sách, tờ rơi, tờ gấp...

Mỗi tháng ít nhất một lần (Từ năm 2017 đến hết năm 2021)

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các địa phương; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố; Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố; Công an thành phố; Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân; Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1; các Sở: Tư pháp, Ngoại vụ, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa và Thể thao, Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo

5.

Tổ chức các điểm truy cập Internet, phòng đọc sách, báo pháp luật tại UBND xã, phường, thị trấn, trường học, Đồn Biên phòng, đơn vị lực lượng vũ trang, điểm bưu điện văn hóa xã ở khu vực biên giới, hải đảo để cán bộ, nhân dân có điều kiện cập nhật nhanh các văn bản pháp luật

Từ năm 2017 đến hết năm 2021

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các địa phương; Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố; Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố; Công an thành phố; Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân; Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1; các Sở: Tư pháp, Ngoại vụ, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa và Thể thao, Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo

6.

Tổ chức sinh hoạt Ngày pháp luậtở các Đồn Biên phòng, đơn vị Hải quân, Cảnh sát biển và các xã, phường, thị trấn vùng biên giới biển, hải đảo

Từ năm 2017 đến hết năm 2021 (Trọng tâm là ngày 9/11 hàng năm)

Các Đồn Biên phòng, đơn vị Hải quân, Cảnh sát bin và các xã, phường, thị trấn vùng biên giới biển, hải đảo

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật; các cơ quan: Tư pháp, Công an, Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

7.

Tổ chức xét xử lưu động một số vụ án ở các xã, phường, thị trấn biên giới, hải đảo

Khi có án (Từ năm 2017 đến hết năm 2021)

Đề nghị Tòa án nhân dân thành phố chủ trì, phối hp thực hiện

Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Các cơ quan: Công an, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân thành phố, UBND cấp xã, phường, thị trấn ở khu vực biên gii biển, hi đảo

8.

Tổ chức, triển khai có hiệu quả hoạt động của các câu lạc bộ, trung tâm tư vấn pháp luật hướng nghiệp của các xã khu vực biên giới biển, hải đảo để phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng tham gia

Từ năm 2017 đến hết năm 2021

Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố

Các Sở: Tư pháp, Lao động - Thương binh và xã hội; 08 quận huyện Biên phòng; các xã, phường, thị trấn khu vực biên giới biển, đảo

9.

Thông qua hoạt động của các đội văn nghệ, đội Tuyên truyền văn hóa Bộ đội Biên phòng để phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới biển, hải đảo (tổ chức biểu diễn lồng ghép tuyên truyền pháp luật ở các địa phương)

Từ năm 2017 đến hết năm 2021

Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố

Sở Văn hóa và Thể thao, Du lịch, Sở Tư pháp, y ban MTTQ Việt Nam thành phố, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh thành phố

10.

Phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua thực hiện công tác chuyên môn của cán bộ, chiến sĩ Biên phòng, Hải quân, Cảnh sát biển, Công an, Tư pháp và những người có uy tín ở các xã vùng biên giới biển, hải đảo

Thực hiện thường xuyên thông qua các hoạt động công tác hàng ngày

Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố

Ủy ban MTTQVN thành phố, Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận, Công an thành phố, Sở Tư pháp và các tổ chức quần chúng; BTL Vùng 1 Hải quân, BTL Vùng Cảnh sát bin 1

11.

Thông qua các câu lạc bộ, tổ chức đoàn, hội, các trường học trên các địa bàn,... tổ chức thi tìm hiểu pháp luật dưới hình thức sân khấu hóa, hái hoa dân chủ, tư vấn pháp luật, hòa giải, hỗ trợ pháp lý cho cán bộ, nhân dân và các đối tượng cần trợ giúp

Từ năm 2017 đến hết năm 2021

Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố

Ủy ban MTTQVN thành phố, Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận, Công an thành phố, Sở Tư pháp, Sở GD&ĐT và các tổ chức quần chúng; BTL Vùng 1 Hải quân, BTL Vùng Cnh sát bin 1

12.

Đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác phổ biến giáo dục, pháp luật

Quý I hàng năm (Tnăm 2017 đến hết năm 2021)

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng, Các Sở: Tài chính, Tư pháp, Văn hóa và Thể thao và các địa phương, đơn vị liên quan

13.

Tổ chức kiểm tra tình hình phổ biến, giáo dục pháp luật một số địa phương, đơn vị; đánh giá kết quả thực hiện Đề án

Quý II năm 2021

Ban chỉ đạo Đề án

Thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ Thư ký Đề án; Các sở, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan

14.

Tổ chức tổng kết thực hiện Đề án từ năm 2017 đến hết năm 2021 và đề nghị các cấp khen thưởng

Quý III năm 2021

Ủy ban nhân dân Thành phố; Ủy ban nhân dân các quận, huyện, xã, phường, thị trấn khu vực biên giới biển, đảo của thành phố

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố và các địa phương; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố; các Đồn Biên phòng, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị liên quan

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 97/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Thành phố Hải Phòng   Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 21/04/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 97/KH-UBND

228

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
365894