• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Cai nghiện ma túy tự nguyện


Văn bản pháp luật về Luật phòng chống ma túy

 

Kế hoạch 98/KH-UBND về điều trị, cai nghiện và quản lý sau cai cho người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2020

Tải về Văn bản khác 98/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 98/KH-UBND

Đồng Tháp, ngày 28 tháng 4 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

ĐIỀU TRỊ, CAI NGHIỆN VÀ QUẢN LÝ SAU CAI CHO NGƯỜI NGHIỆN MA TÚY TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP NĂM 2020

Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-LĐTBXH ngày 02/01/2020 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; Kế hoạch số 133/KH-UBND ngày 25/5/2018 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh về điều trị, cai nghiện ma túy giai đoạn 2018 – 2020; Uỷ ban nhân dân Tỉnh xây dựng kế hoạch điều trị, cai nghiện và quản lý sau cai cho người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2020, với nội dung cụ thể như sau:

I. TÌNH HÌNH NGƯỜI NGHIỆN MA TÚY

Thời gian qua, công tác cai nghiện ma túy được các ngành, các cấp phối hợp thực hiện đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Tỉnh. Tuy nhiên, tình hình người sử dụng trái phép, người nghiện ma túy, đặc biệt là người sử dụng và người nghiện ma túy tổng hợp gia tăng nhanh, diễn biến phức tạp.

Theo số liệu điều tra thống kê của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và Công an Tỉnh tính đến ngày 31/12/2019 trên địa bàn Tỉnh có 2.475 người nghiện và người sử dụng trái phép chất ma túy có hồ sơ quản lý (nam 2.387, nữ 88), trong đó, có trên 90% người sử dụng ma túy tổng hợp; ngoài cộng đồng 2.164 người; tại Cơ sở cai nghiện 311 người. Về độ tuổi dưới 16 đến trên 30 tuổi[1]. Năm 2019, Cơ sở điều trị nghiện đã tiếp nhận điều trị cai nghiện tổng số 667 học viên, trong đó năm 2018 chuyển sang có 214 học viên; tiếp nhận mới trong năm là 463 học viên[2]; hết thời gian chấp hành bàn giao cho gia đình quản lý 329 học viên[3]. Hiện tại, Cơ sở Điều trị nghiện đang quản lý 380 học viên (bắt buộc 328, tự nguyện 38, đối tượng xã hội 14).

Người nghiện ma túy tổng hợp thường bị rối loạn thần kinh, tâm thần, có biểu hiện hoang tưởng, ảo giác, trầm cảm… dễ bị kích động dẫn đến gây rối trong Cơ sở cai nghiện ma túy và cả ngoài cộng đồng.

II. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu chung

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm cá nhân, gia đình và toàn xã hội để chủ động phòng, chống và kiểm soát ma túy. Từng bước ngăn chặn, tiến tới đẩy lùi tệ nạn ma túy, hạn chế đến mức thấp nhất tác hại do ma túy gây ra nhằm tạo môi trường xã hội trong sạch, lành mạnh.

- Đa dạng hóa và nâng cao hiệu quả các hoạt động hỗ trợ điều trị cai nghiện; tăng cường quản lý địa bàn, cơ sở cai nghiện và đẩy mạnh việc thực hiện đề án phối hợp truyền thông nhằm giảm cung, giảm cầu, giảm tác hại tệ nạn ma túy.

- Kiềm chế tốc độ gia tăng người nghiện mới; giảm tỷ lệ người sử dụng trái phép chất ma túy trong cộng đồng, đặc biệt là trong nhóm có hành vi nguy cơ cao; tổ chức cai nghiện ma túy theo hướng có hiệu quả, bền vững; hỗ trợ người nghiện tái hòa nhập cộng đồng; góp phần bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

2. Mục tiêu cụ thể

- Phấn đấu 100% đội ngũ công chức, viên chức trong Tỉnh và 80% người dân ở độ tuổi trưởng thành hiểu biết cơ bản về nghiện ma túy, các biện pháp đổi mới dự phòng và điều trị nghiện.

- Phấn đấu 90% cán bộ tham gia công tác dự phòng và điều trị nghiện được đào tạo kiến thức, kỹ năng cơ bản về điều trị nghiện; 90% cán bộ làm công tác tư vấn dự phòng và điều trị nghiện được đào tạo và cấp chứng chỉ; 100% cán bộ y tế công tác tại các Cơ sở điều trị nghiện có đủ các văn bằng, chứng chỉ theo quy định về điều trị nghiện.

- 50% số người nghiện có hồ sơ quản lý được điều trị, cai nghiện. Trong đó có ít nhất 30% số người được cai nghiện bắt buộc và tự nguyện tại Cơ sở điều trị nghiện; số còn lại được điều trị, cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng và các hình thức cai nghiện khác; 50% người nghiện có nhu cầu được tạo việc làm, giảm trên 3% tỷ lệ tái nghiện.

- 100% người đã hoàn thành điều trị, cai nghiện tại Cơ sở điều trị nghiện được hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng với các hình thức quản lý, tư vấn, giám sát phù hợp; đồng thời, tạo điều kiện giới thiệu việc làm, hỗ trợ cho vay vốn để người sau cai nghiện ổn định cuộc sống, hạn chế tái nghiện.

3. Yêu cầu

Công tác điều trị, cai nghiện cần được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của cấp uỷ đảng, sự quản lý của chính quyền, có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội và người dân tham gia hưởng ứng tích cực.

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Về tổ chức hoạt động tại cộng đồng

- Thực hiện tốt công tác phối hợp lập hồ sơ người nghiện ma túy theo Quyết định số 555/QĐ-UBND.HC ngày 31/5/2017 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh về ban hành Quy chế phối hợp lập hồ sơ người nghiện ma tuý đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào Cơ sở điều trị nghiện tỉnh Đồng Tháp.

- Triển khai các hoạt động mô hình điểm về “Hỗ trợ, giúp đỡ người nghiện ma túy tại cộng đồng” kết hợp với công tác tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng.

- Duy trì các hoạt động của Điểm tư vấn chính sách, pháp luật về cai nghiện ma túy tại cộng đồng, đồng thời đánh giá kết quả làm cơ sở đề xuất cho năm tiếp theo.

- Hoàn chỉnh, nâng cấp Chương trình cập nhật dữ liệu phần mềm phòng, chống tệ nạn xã hội vào phần mềm chung trong toàn quốc để quản lý, điều hành thông qua mạng Internet.

- Xây dựng chuyên mục truyền hình tuyên truyền về chính sách, pháp luật trong công tác quản lý cai nghiện ma túy và tình hình thực hiện biện pháp cai nghiện ma túy.

2. Đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ lãnh đạo, cán bộ chuyên trách về phòng, chống tệ nạn xã hội và cán bộ chuyên môn nghiệp vụ tại Cơ sở và cộng đồng

- Tổ chức và tham gia các lớp đào tạo, tập huấn về nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ quản lý các cấp, các ngành về nghiện ma túy, cai nghiện và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng về dự phòng và điều trị nghiện ma túy; tư vấn điều trị nghiện ma túy, tiếp cận cộng đồng, sàng lọc, đánh giá và xây dựng kế hoạch điều trị cho người nghiện.

- Tổ chức đào tạo, tập huấn về tư vấn điều trị nghiện ma túy và các kỹ năng chuyên sâu về điều trị thay thế và điều trị cắt cơn nghiện cho cán bộ y tế công tác tại Cơ sở điều trị nghiện, điểm chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện tại cộng đồng.

- Củng cố lực lượng làm công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện từ tỉnh đến cơ sở; sắp xếp, bố trí, sử dụng hợp lý, hiệu quả đội ngũ cán bộ, nhân viên trong các cơ sở điều trị nghiện và cộng đồng nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác điều trị nghiện, đặc biệt là cộng tác viên công tác xã hội.

- Thực hiện tốt công tác lập hồ sơ, theo dõi, tổng hợp tình hình và đề nghị Tòa án nhân dân kịp thời áp dụng các biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đúng quy định pháp luật.

- Áp dụng thực hiện đúng Chương trình khung về tư vấn điều trị nghiện ma túy do Trung ương ban hành.

3. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều trị, cai nghiện ma túy tại Cơ sở

- Triển khai thực hiện tốt công tác tiếp nhận, tư vấn hỗ trợ điều trị nghiện và thực hiện quy trình cai nghiện bắt buộc, tự nguyện tại Cơ sở theo quy định.

- Đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất cho công tác tư vấn hỗ trợ điều trị cai nghiện, chú trọng đến công tác cai nghiện tự nguyện và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng, nhất là các điều kiện về trang thiết bị cai nghiện, dạy nghề, tạo việc làm để đối tượng hòa nhập tốt với cộng đồng.

- Tăng cường các hoạt động điều trị nghiện gắn với vui chơi, giải trí, thể dục thể thao lành mạnh, thực hành lao động giản đơn như: trồng trọt, chăn nuôi cho các học viên; mời một số chuyên gia thuyết giảng về chính sách pháp luật, giá trị đạo đức, lối sống của con người, giảng dạy về môn tâm lý xã hội và hướng dẫn bộ môn thể dục - thể thao cho học viên.

- Tiếp tục thí điểm hỗ trợ cắt cơn cai nghiện ma túy bằng bài thuốc Bông Sen do Công ty FATACO Bến Tre sản xuất.

- Thực hiện chương trình can thiệp giảm tác hại, dự phòng lây nhiễm HIV theo quy định của pháp luật.

4. Duy trì thí điểm mô hình cai nghiện, quản lý sau cai tại cộng đồng, giải quyết tốt vấn đề xã hội sau cai nghiện ma túy

- Từng bước thực hiện công tác tư vấn, điều trị nội trú, ngoại trú theo Đề án chuyển đổi mô hình hoạt động Trung tâm dựa trên điều kiện sẵn có về cơ sở vật chất và cán bộ của cơ sở.

- Tiếp tục duy trì thí điểm Mô hình cai nghiện và quản lý sau cai tại cộng đồng, đồng thời đánh giá kết quả ở các đơn vị được triển khai thời gian qua. Tổ chức xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma túy.

- Cung cấp các dịch vụ khám và điều trị, cai nghiện cho người nghiện gồm điều trị nội trú và điều trị ngoại trú, cụ thể là tiếp nhận sàng lọc, tư vấn giúp người sử dụng ma túy lựa chọn dịch vụ điều trị, cai nghiện thích hợp như điều trị cắt cơn, điều trị thay thế bằng Methadone... Tư vấn để người nghiện tiếp cận với các dịch vụ dạy nghề để có việc làm và các dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác tại cộng đồng.

5. Nâng cao hệ thống giám sát, đánh giá công tác điều trị, cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện

- Tổ chức cho đội ngũ cán bộ tham gia các khóa đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ, kỹ năng nghiệp vụ, áp dụng cơ sở dữ liệu về công tác thu thập, xử lý thông tin để nâng cao chất lượng thông tin báo cáo.

- Tổ chức vãng gia và hỗ trợ học nghề, tạo việc làm cho người sau cai nghiện không tái phạm, tái nghiện tại địa phương.

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả các biện pháp điều trị cai nghiện, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc, các chế độ chính sách về công tác điều trị, cai nghiện và quản lý sau cai nghiện đúng quy định.

- Tổ chức tổng kết đánh giá kết quả công tác điều trị, cai nghiện và quản lý sau cai nghiện giai đoạn 2016 – 2020, đồng thời xây dựng kế hoạch triển khai giai đoạn 2021 – 2025 theo hướng dẫn chỉ đạo của Trung ương.

IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp uỷ đảng, chính quyền và sự tham gia của cả hệ thống chính trị đối với công tác dự phòng và điều trị nghiện. Các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo 138/ĐP Tỉnh, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ tăng cường chỉ đạo đưa nội dung của kế hoạch vào nhiệm vụ thường xuyên, cụ thể hóa thành các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với từng địa phương, đơn vị.

2. Tăng cường vận động, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư vào các lĩnh vực phù hợp với từng địa phương trong việc phối hợp với cơ sở điều trị nghiện liên kết đào tạo nghề và tiếp nhận học viên đã qua đào tạo vào làm sau khi hết thời hạn điều trị cai nghiện.

3. Đổi mới nội dung và đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về hậu quả, tác hại của tệ nạn ma túy. Tăng cường công tác đấu tranh triệt xóa các tụ điểm phức tạp về tệ nạn ma túy, vận động gia đình và người nghiện đăng ký hình thức điều trị, cai nghiện phù hợp. Chú trọng lồng ghép tuyên truyền về dự phòng và điều trị nghiện với phòng, chống tội phạm, HIV/AIDS, các tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và công tác xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma túy.

4. Thực hiện tốt công tác lập hồ sơ giáo dục tại xã, phường, thị, trấn; chú trọng công tác hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng; lồng ghép công tác cai nghiện ma túy với Chương trình giảm nghèo, dạy nghề, tạo việc làm và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

5. Kịp thời điều chỉnh, kiến nghị, đề xuất bổ sung các chính sách, pháp luật trong công tác cai nghiện ma túy; đa dạng hóa hình thức, biện pháp tổ chức cai nghiện, chú trọng đến công tác cai nghiện tại Cơ sở điều trị nghiện, cai nghiện tại gia đình, cộng đồng và điều trị thay thế bằng Methadone.

6. Tăng cường công tác phối hợp giữa các sở, ngành, Uỷ ban Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác điều trị, cai nghiện và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng để kịp thời hướng dẫn, chỉ đạo trong tổ chức triển khai thực hiện. Chú trọng đến công tác đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao năng lực quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ trực tiếp làm công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Kinh phí thực hiện chi từ nguồn sự nghiệp đảm bảo xã hội và kinh phí Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội năm 2020 đã giao cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

- Ngoài nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước, khuyến khích các tổ chức, cá nhân sử dụng các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan trong việc lập dự án đầu tư xây dựng, mở rộng Cơ sở từ nguồn vốn của địa phương và Trung ương hỗ trợ, đảm bảo nhu cầu tiếp nhận học viên vào cai nghiện theo quy định.

- Tổ chức triển khai, tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng trong công tác tư vấn, điều trị nghiện ma túy, dự phòng tái nghiện, đề xuất cơ chế chính sách hỗ trợ người nghiện học nghề, tạo việc làm và tiếp cận các dịch vụ xã hội cho đội ngũ cán bộ làm công tác cai nghiện và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng từ tỉnh đến cơ sở.

- Xây dựng xã, phường lành mạnh không có tệ nạn ma túy; triển khai các hình thức tuyên truyền, giáo dục vận động người nghiện và gia đình tham gia công tác điều trị cai nghiện, quản lý sau cai nghiện.

- Phối hợp với các sở, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội Tỉnh liên quan hỗ trợ địa phương triển khai các hoạt động mô hình điểm về “Quản lý, giáo dục, giúp đỡ người nghiện ma túy tại cộng đồng” kết hợp với công tác tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng; đồng thời khảo sát, công tác điều trị, cai nghiện và nhu cầu điều trị nghiện, giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện tại địa phương.

- Phối hợp Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Tỉnh xây dựng kế hoạch thuyết giảng Chuyên đề về chính sách pháp luật, giá trị đạo đức, lối sống của con người cho học viên.

- Phối hợp Công an Tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng bảo vệ tại Cơ sở điều trị nghiện.

- Tham mưu Uỷ ban nhân dân Tỉnh tổ chức tổng kết đánh giá kết quả công tác điều trị, cai nghiện và quản lý sau cai nghiện giai đoạn 2016 - 2020, đồng thời xây dựng kế hoạch triển khai giai đoạn 2021 - 2025 theo hướng dẫn chỉ đạo của Trung ương.

2. Công an Tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động –Thương binh và Xã hội rà soát, phân loại người nghiện ma túy trên địa bàn Tỉnh; tổ chức tập huấn nâng cao kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức về chính sách, pháp luật về phòng, chống ma túy; tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng làm công tác bảo vệ, hướng dẫn sử dụng các loại trang thiết bị, công cụ hỗ trợ cho cán bộ cơ sở điều trị, cai nghiện theo đề nghị của các cơ quan chủ quản.

- Hướng dẫn, chỉ đạo lực lượng công an trong công tác thu thập tài liệu, lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào điều trị, cai nghiện ở Cơ sở và cộng đồng; tổ chức đưa người đã có quyết định vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; phối hợp truy tìm người đang chấp hành quyết định bỏ trốn. Hỗ trợ đảm bảo an ninh trật tự tại Cơ sở điều trị nghiện và các cơ sở quản lý, dạy nghề, giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện khi có đề nghị của cơ quan chức năng.

- Tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia phòng, chống ma túy, tuyên truyền chính sách của Đảng, Nhà nước đối với công tác điều trị, cai nghiện tại các cơ sở, cộng đồng và quản lý sau cai nghiện thông qua công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

- Chủ trì, tổ chức điều trị, cai nghiện cho người nghiện trong các nhà tạm giữ, Trại tạm giam theo quy định, đồng thời đấu tranh triệt xóa các tụ điểm về ma túy ở cộng đồng; thường xuyên kiểm tra, giám sát đối tượng quản lý sau cai nghiện và cai nghiện tại gia đình, cộng đồng. Đấu tranh trấn áp mạnh với tội phạm ma túy, không để hình thành đường dây mua bán, vận chuyển ma túy qua biên giới, tụ điểm nóng về mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy, góp phần kéo giảm tội phạm và người nghiện ma túy trên địa bàn Tỉnh.

3. Sở Y tế

- Hướng dẫn việc chẩn đoán và điều trị nghiện, nghiên cứu các phương pháp, bài thuốc hỗ trợ điều trị cắt cơn, chống tái nghiện; chủ trì, phối hợp với các ngành trong việc quản lý, cung ứng và dự trữ thuốc điều trị nghiện, hướng dẫn các địa phương nâng cấp, phát triển cơ sở điều trị bằng methadone, cơ sở cấp phát thuốc.

- Chỉ đạo các Trạm Y tế cấp xã phối hợp với tổ công tác cai nghiện trong việc tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng; kiểm tra việc thực hiện các quy định chuyên môn trong hỗ trợ điều trị cắt cơn nghiện ma túy, phục hồi sức khỏe cho người cai nghiện, cơ sở cai nghiện ma túy; hướng dẫn xét nghiệm tìm chất ma túy và phác đồ điều trị nghiện ma túy tổng hợp.

- Tổ chức tập huấn về xác định tình trạng nghiện ma túy cho cán bộ y tế các cấp, hỗ trợ cán bộ, chuyên môn kỹ thuật, điều trị cắt cơn, cấp cứu cho người cai nghiện ma túy; chỉ đạo các Bệnh viện tiếp nhận, cứu chữa, người cai nghiện ma túy đang được quản lý mắc các bệnh nặng do gia đình, tổ công tác cai nghiện, Cơ sở chuyển đến.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chỉ đạo các cơ quan báo chí trong tỉnh, Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài Truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các đơn vị chức năng tuyên truyền về công tác phòng chống ma túy, điều trị cai nghiện phục hồi và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với Thường trực Ban Chỉ đạo 138/ĐP và các đơn vị liên quan tổ chức tập huấn kỹ năng tuyên truyền về công tác phòng chống ma túy, điều trị cai nghiện ma túy và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng.

5. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

- Chỉ đạo lồng ghép tuyên truyền các chính sách, chế độ điều trị, cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; hoạt động cụm thông tin cổ động ở nơi công cộng tập trung đông dân cư; qua các hình thức văn hóa đọc như: sách, báo, tạp chí, tờ rơi, tờ gấp... tại hệ thống thư viện công cộng, điểm Bưu điện văn hóa xã, thư viện cơ quan, trường học.

- Phối hợp với địa phương, đơn vị tổ chức các hoạt động phong trào giao lưu văn hoá, văn nghệ và thể dục, thể thao (thi hát karaoke, bóng đá, bóng chuyền…) cho học viên tại Cơ sở; cử giáo viên thể dục thể thao đến hỗ trợ, hướng dẫn cho học viên tích cực tham gia rèn luyện, giải trí… theo lịch sinh hoạt cụ thể của Cơ sở.

6. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Chỉ đạo Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Trung tâm Giáo dục thường xuyên – Kỹ thuật hướng nghiệp trực thuộc bố trí giáo viên phối hợp dạy các môn văn hoá nâng cao trình độ cho học viên đang cai nghiện tại các Cơ sở điều trị nghiện và cơ sở dạy nghề khi được yêu cầu.

- Tăng cường tuyên truyền trên trang mạng xã hội về công tác phòng, chống tệ nạn xã hội; tổ chức các đợt tuyên truyền về tệ nạn ma túy trong hệ thống các trường do Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý.

7. Sở Tài chính

Bố trí dự toán kinh phí thực hiện kế hoạch, thẩm định quyết toán kinh phí thực hiện theo quy định.

8. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Phối hợp với đơn vị liên quan thẩm định dự án đầu tư nâng cấp, sửa chữa, mở rộng Cơ sở điều trị nghiện theo quy định hiện hành.

9. Sở Tư pháp

Phối hợp với các cơ quan có liên quan tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống ma túy, dự phòng và điều trị nghiện và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

10. Đề nghị Tòa án nhân dân Tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân Tỉnh

- Đề nghị Tòa án nhân dân Tỉnh chỉ đạo thẩm phán hai cấp đẩy nhanh tiến độ giải quyết, mở phiên họp xem xét áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; phối hợp với các cơ quan có liên quan xử lý kịp thời những trường hợp còn vướng mắc về hồ sơ, thủ tục xem xét đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

- Đề nghị viện kiểm sát nhân dân Tỉnh: Chỉ đạo Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện tham gia về trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân cùng cấp; sau khi nhận được thông báo thụ lý hồ sơ của Tòa án cùng cấp, Viện kiểm sát tổ chức nghiên cứu hồ sơ vụ việc đó để phối hợp giải quyết được nhanh chóng, kịp thời.

11. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội Tỉnh

- Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp, căn cứ chức năng nhiệm vụ phối hợp với các sở, ban, ngành Tỉnh tuyên truyền về công tác triển khai thực hiện kế hoạch điều trị cai nghiện và quản lý sau cai nghiện cho người nghiện ma túy, gắn với nội dung Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào thi đua yêu nước khác đang phát động ở cộng đồng dân cư. Phát huy tính tự quản của mô hình Tổ Nhân dân tự quản để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và phân công quản lý giúp đỡ người cai nghiện tại công đồng dân cư.

- Phối hợp với sở, ngành có liên quan tổ chức các buổi thuyết giảng chuyên đề về chính sách pháp luật, giá trị đạo đức, lối sống; trang bị cho học viên các giá trị sống và kỹ năng phòng, chống tái nghiện của học viên.

12. Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Tổ chức phổ biến, quán triệt các nội dung về dự phòng, điều trị nghiện và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng đến cán bộ chủ chốt từ cấp huyện đến xã, phường, thị trấn, khu phố, tổ dân phố, đặc biệt gia đình có người nghiện ma túy nhằm tạo sự đồng tình ủng hộ của người dân trên địa bàn.

- Chỉ đạo Phòng Tư pháp, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an cấp huyện, Uỷ ban nhân dân cấp xã trong việc lập hồ sơ đề nghị và thi hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở điều trị, cai nghiện bắt buộc.

- Chỉ đạo Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tiếp nhận hồ sơ, tổ chức cai nghiện tại gia đình, cộng đồng và quản lý tốt người sau cai nghiện. Thành lập tổ công tác cai nghiện ma túy để giúp đỡ người nghiện ma túy trong việc thực hiện quy trình cai nghiện theo quy định. Xây dựng Kế hoạch triển khai Mô hình “Quản lý, giáo dục, giúp đỡ người nghiện ma túy tại cộng đồng” chú ý đến các mục tiêu, nội dung và giải pháp phù hợp với tình tình hình thực tế của địa phương, nhằm quản lý tốt và ngăn chặn có hiệu quả sự phát sinh, phát triển của tệ nạn ma túy trên địa bàn.

- Tiếp tục theo dõi, thống kê tình hình người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng được giải quyết việc làm, đánh giá tỷ lệ tái nghiện, đồng thời vận động các tổ chức, đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn tham gia liên kết tổ chức sản xuất, dạy nghề, giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng và phòng chống tái nghiện.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp các ngành có liên quan thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch. Định kỳ báo cáo Uỷ ban nhân dân Tỉnh và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Bộ LĐTBXH (Cục PCTNXH);
- Chủ tịch, các PCT/UBND Tỉnh;
- Lãnh đạo VPUBND Tỉnh;
- Thành viên BCĐ 138/ĐP Tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, PTH-VX(QM).

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Đoàn Tấn Bửu

 [1] Dưới 12 tuổi 01 người, dưới 18 tuổi 196 người, từ 18 đến 30 tuổi 1.850 người và trên 30 tuổi là 428 người.

[2] Trong đó:376 học viên bắt buộc; 87 cai nghiện tự nguyện

[3] Trong đó: 269 học viên bắt buộc; 60 học viên cai tự nguyện

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 98/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp   Người ký: Đoàn Tấn Bửu
Ngày ban hành: 28/04/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 98/KH-UBND

110

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
444976