• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Kế hoạch 99/KH-UBND năm 2017 về triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý do tỉnh Nam Định ban hành

Tải về Văn bản khác 99/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 99/KH-UBND

Nam Định, ngày 02 tháng 10 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

Thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý (ban hành theo Quyết định số 1355/QĐ-TTg ngày 12/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ). Để triển khai thi hành Luật kịp thời, thống nhất, hiệu quả và đồng bộ, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý với những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Triển khai kịp thời các nội dung cơ bản của Luật Trợ giúp pháp lý phù hợp với điều kiện và tình hình thực tiễn của địa phương;

- Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý và Quyết định số 1355/QĐ-TTg ngày 12/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý.

- Đảm bảo triển khai đồng bộ, thống nhất, kịp thời, chất lượng, hiệu quả, thiết thực, tránh hình thức, lãng phí.

II. NỘI DUNG K HOẠCH

1. Tổ chức Hội nghị quán triệt các nội dung cơ bản và điểm mới của Luật Trợ giúp pháp lý cho đại diện các Sở, ngành, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

- Cơ quan tham mưu chủ trì thực hiện: Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2017

2. Tổ chức tập huấn chuyên sâu về nội dung Luật Trợ giúp pháp lý cho đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý; tập huấn các nội dung phối hợp trong hoạt động trợ giúp pháp lý cho đội ngũ công chức của các sở, ngành liên quan

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp -Thời gian thực hiện: Từ Quý I/2018

3. Rà soát đội ngũ Trợ giúp viên pháp lý, cộng tác viên tham gia trợ giúp pháp lý.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2018, báo cáo Bộ Tư pháp về kết quả rà soát trước ngày 31/12/2018.

4. Rà soát các Chi nhánh của Trung tâm trợ giúp pháp lý, các tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý, các câu lạc bộ trợ giúp pháp lý.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Quý IV năm 2018, báo cáo Bộ Tư pháp về kết quả rà soát trước ngày 31/12/2018.

5. Rà soát, thống kê người thuộc diện trợ giúp pháp lý theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý trên địa bàn.

- Đơn vị chtrì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Hằng năm.

6. Cập nhật, công bố danh sách các tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, người thực hiện trợ giúp pháp lý; công bố các thủ tục hành chính theo quy định của Luật trợ giúp pháp lý và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp phối hợp với các sở, ngành liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

7. Theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn giải đáp những vướng mắc trong quá trình thực hiện Luật trợ giúp pháp lý.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành liên quan

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thi hành Luật trợ giúp pháp lý theo Kế hoạch này. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tư pháp về việc triển khai Kế hoạch này.

2. Các Sở, ngành và UBND cấp huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị mình truyền thông về công tác trợ giúp pháp lý và thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này.

3. UBND tỉnh đề nghị Tòa án nhân dân tnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên, Đoàn luật sư tỉnh, Hội Luật gia tỉnh phối hợp thực hiện hiệu quả công tác trợ giúp pháp lý và Kế hoạch này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Các s
, ngành, đoàn thể trong tnh;
- Viện kiểm sát tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- Đoàn luật sư tỉnh;
- Hội Luật gia t
nh;
- UBND các huyện và thành phố Nam Định;
- Website của t
nh và VPUBND tỉnh;
- Lưu VP1,VP8.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Phùng Hoan

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 99/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Nam Định   Người ký: Nguyễn Phùng Hoan
Ngày ban hành: 02/10/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bổ trợ tư pháp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 99/KH-UBND

166

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
366486