• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ luật Hình sự 2015


Văn bản pháp luật về Hướng dẫn Bộ luật Hình sự

 

Kế hoạch 99/KH-UBND năm 2017 về tổ chức triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Tải về Văn bản khác 99/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 99/KH-UBND

Bạc Liêu, ngày 10 tháng 11 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

VỀ VIỆC TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THI HÀNH BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 2015 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẠC LIÊU

Thực hiện Quyết định số 1359/QĐ-TTg ngày 13/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Hình sự; để triển khai thi hành Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật s 12/2017/QH14 (sau đây gọi chung Bộ luật Hình sự năm 2015) kịp thời, thống nhất và có hiệu quả, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch về việc tổ chức triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Để triển khai thi hành kịp thời, thống nhất và có hiệu quả các quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 đến cá nhân, cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh, giúp các cá nhân, cơ quan, tổ chức thực hiện nghiêm các quy định khi Bộ luật này có hiệu lực thi hành.

- Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm cũng như cơ chế phối hợp của các ngành, các cấp trong việc tổ chức triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015, bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả, tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí.

2. Yêu cầu

- Xác định nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể và Ủy ban nhân dân các cấp trong việc triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015; bảo đảm chất lượng và tiến độ hoàn thành công việc.

- Đối với những nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 27/4/2016 triển khai thi hành Bộ luật Dân sự và Bộ Luật Hình sự trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu mà các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể, Ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan, tổ chức có liên quan chưa triển khai hoặc đã triển khai nhưng tạm ngừng thực hiện thì sẽ thực hiện theo nội dung Kế hoạch này.

- Bảo đảm sự phối hợp có hiệu quả giữa các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể, Ủy ban nhân dân các cấp và cơ quan, tổ chức có liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch.

- Các công việc phải có lộ trình cụ thể bảo đảm thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 trong giai đoạn chuyển tiếp để sau ngày 01 tháng 01 năm 2018, Bộ luật được thực hiện thống nhất, đồng bộ và hiệu quả.

- Việc triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần được ưu tiên và tập trung chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp trong các tháng còn lại của năm 2017.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Rà soát các vụ án hình sự và đối tượng thuộc trường hợp quy định tại Khoản 2, Điều 2 của Nghị quyết số 41/2017/QH14 để thực hiện việc đình chỉ điều tra bị can, đình chỉ vụ án, chuyển hình phạt tử hình thành hình phạt tù chung thân, miễn chấp hành hình phạt, xóa án tích cho người bị kết án

a) Rà soát các vụ án hình sự cơ quan, đơn vị mình đang thụ lý để xem xét khởi tố, điều tra mà bị can thuộc diện không bị xử lý hình sự theo quy định tại các Điểm d, đ và e Khoản 2 Điều 2 của Nghị quyết số 41/2017/QH14 của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14 và về hiệu lực thi hành của Bộ luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/QH13 (gọi tắt là Nghị quyết số 41/2017/QH14) và đình chỉ điều tra đối với bị can đó.

Rà soát các đối tượng người bị kết án thuộc diện được chuyển hình phạt tử hình thành hình phạt tù chung thân theo quy định tại các Điểm a, b, c, Khoản 2, Điều 2 của Nghị quyết s41/2017/QH14 mà cơ quan, đơn vị mình đang quản lý báo cáo về Bộ Công an, Bộ Quốc phòng để làm thủ tục đề nghị chuyển hình phạt tử hình thành hình phạt tù chung thân; tiến hành rà soát các đối tượng người bị kết án thuộc diện được miễn chấp hành hình phạt theo quy định tại các Điểm d, đ và e, Khoản 2 Điều 2 của Nghị quyết số 41/2017/QH14 mà cơ quan, đơn vị mình đang quản lý báo cáo về Bộ Công an, Bộ Quốc phòng để làm thủ tục đề nghị đề nghị Tòa án có thẩm quyền miễn chấp hành hình phạt cho họ, đồng thời, gửi danh sách các đối tượng được đề nghị miễn chấp hành hình phạt theo quy định tại các Điểm d, đ và e, Khoản 2, Điều 2 của Nghị quyết số 41/2017/QH14 cho Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia đcập nhật thông tin xóa án tích đương nhiên vào Lý lịch tư pháp của người bị kết án đó.

- Cơ quan chủ trì: Công an tỉnh; Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự trong Công an nhân dân, Quân đội nhân dân; các cơ quan, đơn vị có liên quan.

b) Hướng dẫn cơ quan Kiểm lâm tiến hành rà soát các vụ án hình sự cơ quan, đơn vị mình đang thụ lý để xem xét khởi tố, điều tra mà bị can thuộc diện không bị xử lý hình sự theo quy định tại các Điểm d và đ, Khoản 2, Điều 2 của Nghị quyết số 41/2017/QH14 và đình chỉ điều tra đối với bị can đó.

- Cơ quan chủ trì: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Cơ quan phối hợp: Cơ quan Kiểm lâm; các cơ quan, đơn vị có liên quan.

c) Rà soát các đối tượng người bị kết án phạt tiền thuộc diện được miễn chấp hành hình phạt theo quy định tại các Điểm d và đ, Khoản 2, Điều 2 của Nghị quyết số 41/2017/QH14 và hướng dẫn làm thủ tục đề nghị Tòa án có thẩm quyền miễn chấp hành hình phạt tiền cho họ.

+ Cơ quan chủ trì: Đề nghị Cục Thi hành án dân sự tỉnh ch trì.

+ Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tỉnh, các cơ quan, đơn vị có liên quan.

d) Rà soát các vụ án hình sự cơ quan, đơn vị mình đang thụ lý điều tra, truy tố mà bị can thuộc diện không bị xử lý hình sự theo quy định tại các Điểm d, đ và e, Khoản 2, Điều 2 của Nghị quyết số 41/2017/QH14 và đình chỉ vụ án đối với bị can đó.

Tiến hành các hoạt động điều tra trong việc rà soát các vụ án đang trong quá trình khởi tố, điều tra mà bị can thuộc diện không bị xử lý hình sự theo quy định tại các Điểm d, đ và e, Khoản 2, Điều 2 của Nghị quyết số 41/2017/QH14 để đình chỉ điều tra đối với họ.

- Cơ quan chủ trì: Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh chủ trì.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan điều tra và các cơ quan có liên quan.

đ) Rà soát các vụ án hình sự mà Tòa án, đơn vị mình đang thụ lý, giải quyết; nếu thuộc trường hợp quy định tại Khoản 2, Điều 2 của Nghị quyết số 41/2017/QH14 thì tiếp tục thực hiện việc chuyển hình phạt tử hình thành hình phạt tù chung thân, miễn chấp hành phần hình phạt còn lại hoặc miễn chấp hành toàn bộ hình phạt, đình chỉ vụ án theo Khoản 2, Điều 2 của Nghị quyết số 41/2017/QH14.

Cơ quan chủ trì: Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các Tòa án nhân dân, các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tỉnh.

e) Rà soát các đối tượng người bị kết án thuộc diện được chuyển hình phạt tử hình thành hình phạt tù chung thân hoặc được miễn hình phạt theo Nghị quyết số 41/2017/QH14 để làm thủ tục chuyển hình phạt tử hình thành hình phạt tù chung thân hoặc miễn chấp hành hình phạt cho họ.

- Cơ quan chủ trì: Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các Tòa án nhân dân, các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, các cơ sgiam giữ, cơ quan thi hành án hình sự, cơ quan thi hành án dân sự.

f) Tiến hành rà soát các đối tượng người bị kết án thuộc diện đương nhiên được xóa án tích theo quy định tại điểm g, Khoản 2, Điều 2 của Nghị quyết số 41/2017/QH14 và cập nhật thông tin vào lý lịch tư pháp của người đó và cấp phiếu lý lịch tư pháp ghi “không có án tích” cho họ khi có yêu cầu.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp (theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp).

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tỉnh, các cơ quan, đơn vị có liên quan.

g) Thời gian thực hiện: Từ ngày Luật số 12/2017/QH14 được công bố (ngày 03 tháng 7 năm 2017) đến hết quý IV năm 2017.

2. Thực hiện việc đăng các tài liệu tuyên truyền, tập huấn và biên soạn tài liệu tuyên truyền các quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14

a) Tổ chức đăng các tài liệu tuyên truyền, tập huấn các quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 do Bộ Tư pháp biên soạn trên Cổng thông tin điện tử của Sở Tư pháp để các cá nhân, cơ quan, tổ chức tham khảo.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2017.

b) Tổ chức biên soạn, cấp phát tài liệu phục vụ tuyên truyền Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý I năm 2018.

c) Trên cơ sở tài liệu tuyên truyền, tập huấn chuyên sâu chung, các cơ quan, tổ chức có liên quan tổ chức lựa chọn nội dung quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 để biên soạn, cấp phát tài liệu tuyên truyền, phổ biến cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của mình.

- Cơ quan thực hiện: Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Quý I năm 2018.

3. Tham dự hội nghị trực tuyến do Bộ Tư pháp tổ chức quán triệt, phổ biến, tuyên truyền, tập huấn Bộ luật Hình sự năm 2015

- Nội dung: Tham dự hội nghị trực tuyến do Bộ Tư pháp tổ chức quán triệt việc thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015

- Thành phần: Lãnh đạo các cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân tỉnh; Lãnh đạo các cơ quan: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận; Công an tỉnh; Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng; Tòa án nhân dân tỉnh; Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; Hội Luật gia tỉnh; Đoàn Luật sư; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Liên đoàn Lao động tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Trong tháng 10 năm 2017 (theo Kế hoạch của Bộ Tư pháp).

- Địa điểm: Tại điểm cầu tỉnh Bạc Liêu.

4. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Bộ luật Hình sự năm 2015

a) Tổ chức hội nghị quán triệt việc thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015

- Tổ chức hội nghị triển khai các quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 cho báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; công chức phụ trách thanh tra, pháp chế; Tòa án nhân dân; Viện Kiểm sát nhân dân cấp huyện; giảng viên dạy môn pháp luật, giáo viên dạy môn Giáo dục công dân và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan.

+ Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

+ Cơ quan phối hợp: Công an tỉnh; Sở Giáo dục và Đào tạo; các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

+ Thời gian thực hiện: Trong quý IV năm 2017.

- Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh; Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận; Hội Luật gia tỉnh; Đoàn Luật sư; Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh tổ chức quán triệt phổ biến, tuyên truyền Bộ luật Hình sự năm 2015 trong hệ thống các cơ quan, tổ chức của mình.

Thời gian thực hiện: Trong quý IV năm 2017.

- UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức quán triệt việc thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 với hình thức thích hợp cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn.

Thời gian thực hiện: Trong quý IV năm 2017.

b) Tổ chức phổ biến, tuyên truyền Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14 tại các Sở, Ban, ngành, Đoàn thể và địa phương với nội dung và hình thức phù hợp với từng đối tượng cụ thể để bảo đảm công tác tuyên truyền phải đem lại hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức, hiu biết của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về Bộ luật Hình sự năm 2015, nhất là những nội dung mới để nghiêm chỉnh chấp hành.

- Cơ quan thực hiện: Các Sở, Ban, ngành, Đoàn thể và Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông.

- Thời gian thực hiện: Trong quý IV năm 2017 và tiếp tục trong năm 2018.

c) Xây dựng chương trình, mở chuyên trang, chuyên mục giới thiệu, tuyên truyền trên trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Bạc Liêu, Cổng thông tin điện tử tỉnh giới thiệu, tuyên truyền Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 41/2017/QH14 nhất là những nội dung mới của Luật này, đồng thời, có tin, bài phản ánh kịp thời về tình hình triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 trên địa bàn tỉnh.

- Cơ quan chủ trì: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Bạc Liêu, Văn phòng UBND tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông.

- Thời gian thực hiện: Trong quý IV năm 2017.

5. Tổ chức tập huấn về Bộ luật Hình sự năm 2015

a) Tổ chức tập huấn cho báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh (những đối tượng chưa dự hội nghị tập huấn của Bộ Tư pháp), cấp huyện và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Công an tỉnh; các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Trong Quý IV năm 2017.

b) Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án Dân sự phối hợp chặt chẽ với các ngành Trung ương tổ chức tập huấn chuyên sâu cho thẩm phán, thư ký, kiểm sát viên, thẩm tra viên, chấp hành viên, các công chức khác của ngành mình.

Thời gian thực hiện: Dự kiến trong Quý IV năm 2017 (theo Kế hoạch của các ngành Trung ương).

c) Các cơ quan, tổ chức khác tùy theo tình hình và yêu cầu nhiệm vụ có thể tổ chức tập huấn chuyên đề cho từng nhóm đối tượng cụ thể.

Thời gian thực hiện: Trong Quý IV năm 2017.

d) UBND cấp huyện tổ chức tập huấn cho công chức, viên chức của các cơ quan trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố; tuyên truyền viên pháp luật cấp xã; cán bộ, công chức tư pháp; người làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; người làm công tác hòa giải ở cơ sở của địa phương.

Thời gian thực hiện: Trong Quý IV năm 2017.

6. Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến Bộ luật Hình sự năm 2015; đề xuất cơ quan, người có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với Bộ luật Hình sự năm 2015

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

- Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Cục Thi hành án Dân sự tỉnh, phối hợp với Sở Tư pháp trong việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh đề xuất cơ quan, người có thẩm quyền xem xét, quyết định.

- Thời gian thực hiện: Theo chỉ đạo của Bộ Tư pháp.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch do ngân sách nhà nước bảo đảm theo phân cấp quản lý ngân sách hiện hành và các nguồn tài chính hp pháp khác. Việc lập dự toán, quyết toán, quản lý, sử dụng kinh phí cho công tác tổ chức triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn.

2. Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể cấp tỉnh được phân công chủ trì thực hiện các nội dung, nhiệm vụ cụ thể trong Kế hoạch này có trách nhiệm chủ động sắp xếp, bố trí kinh phí hoạt động của cơ quan, đơn vị và huy động các nguồn kinh phí hỗ trợ khác theo quy định của pháp luật để tổ chức thực hiện Kế hoạch này. Trong trường hợp nguồn kinh phí cơ quan không đảm bảo thì có trách nhiệm dự toán kinh phí bổ sung chuyển đến Sở Tài chính để tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, bổ sung kinh phí thực hiện.

3. Sở Tài chính và Ủy ban nhân dân các cấp bảo đảm kinh phí để triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của các sở, ngành và địa phương.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

- Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được nêu trong Kế hoạch này bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí. Tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai Kế hoạch.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính lập dự toán kinh phí thực hiện Kế hoạch này theo quy định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

- Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 về Bộ Tư pháp trước ngày 30/4/2018.

2. Sở Tài chính

- Phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí nguồn ngân sách triển khai thực hiện Kế hoạch này.

- Thẩm định dự toán kinh phí; quyết toán kinh phí thực hiện Kế hoạch theo đúng quy định.

3. Sở Thông tin và Truyền thông

Hướng dẫn Văn phòng UBND tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Bạc Liêu phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan xây dựng chương trình, chuyên mục, chuyên trang phổ biến, giới thiệu, tuyên truyền về nội dung của Bộ luật Hình sự nhất là những nội dung mới; có tin, bài phản ánh kịp thời về tình hình triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015.

4. Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Căn cứ nội dung Kế hoạch này và tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị và địa phương mình triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 cho phù hợp, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp) kết quả thực hiện các nhiệm vụ trước ngày 20/4/2018 để tổng hợp, báo cáo Bộ Tư pháp theo quy định.

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án Dân sự tỉnh

Quan tâm, phối hợp với các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này.

Trên đây là Kế hoạch về việc tổ chức triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc phát sinh thì kịp thời phản ánh về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Tư pháp) đtổng hợp, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét chỉ đạo thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Chính phủ (để b/c);
- Bộ Tư pháp;
- Cục công tác phía Nam của Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy; Thường trực HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN và các Đoàn thể cấp tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Các CQ, đơn vị, địa phương tại Mục II;
- Lưu: VT, NC (T-276).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Như Nguyện

 

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 99/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Bạc Liêu   Người ký: Phan Như Nguyện
Ngày ban hành: 10/11/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Hình sự   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 99/KH-UBND

416

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
370587