• Lữu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Luật thi hành án dân sự 2008

Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 26/2008/QH12   Loại văn bản: Luật
Nơi ban hành: Quốc hội   Người ký: Nguyễn Phú Trọng
Ngày ban hành: 14/11/2008   Ngày hiệu lực: 01/07/2009
Ngày công báo: 21/03/2009   Số công báo: Từ số 161 đến số 162
Lĩnh vực: Thi hành án   Tình trạng: Còn hiệu lực

Luật thi hành án dân sự 2008 được Quốc Hội thông qua ngày 14/11/2008. Luật này quy định nguyên tắc, trình tự, thủ tục thi hành bản án, quyết định dân sự, hình phạt tiền, tịch thu tài sản, truy thu tiền, tài sản thu lợi bất chính, xử lý vật chứng, tài sản, án phí và quyết định dân sự trong bản án, quyết định hình sự, phần tài sản trong bản án, quyết định hành chính của Toà án, quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh có liên quan đến tài sản của bên phải thi hành án của Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh và quyết định của Trọng tài thương mại (bản án, quyết định); hệ thống tổ chức thi hành án dân sự và Chấp hành viên; quyền, nghĩa vụ của người được thi hành án, người phải thi hành án, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động thi hành án dân sự.

Nội dung Luật thi hành án dân sự 2008 quy định cụ thể về hệ thống tổ chức thi hành án dân sự và chấp hành viên; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan thi hành án dân sự các cấp khu, cấp huyện; quy định về chấp hành viên, tiêu chuẩn bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ, quyền hạn của chấp hành viên; những việc chấp hành viên ko được làm; những quy định về thủ trưởng, phó thủ trưởng và những quyền hạn, nhiệm vụ của họ, biên chế, kinh phí, cơ sở vật chất, trang phục, phù hiệu, chế độ.

Quy định về thủ tục thi hành án dân sự, hướng dẫn quyền yêu cầu thi hành án dân sự; việc cấp bản án, quyết định, chuyển giao bản án, quyết định; thủ tục nhận bản án, quyết định, thời hiệu yêu cầu thi hành án, đơn yêu cầu, thủ tục gửi đơn, nhận đơn, từ chối, thẩm quyền thi hành án, ra quyết định, gửi quyết định, thông báo về thi hành án; xác minh điều kiện thi hành án, thời hạn tự nguyện thi hành án...

Biện pháp bảo đảm và cưỡng chế thi hành án.

Luật này quy định cụ thể những biện pháp bảo đảm, phong tỏa tài khoản, tạm giữ tài sản, giấy tờ của đương sự, tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản, trong đó, bao gồm các quy định chung về:

Cưỡng chế thi hành án, biện pháp cưỡng chế, kế hoạch cưỡng chế, chi phí cưỡng chế, cưỡng chế đối với tài sản thuộc sở hữu chung, xử lý những tài sản cưỡng chế.

Cưỡng chế thi hành đối với tài sản là tiền, khấu trừ tiền trong tài khoản, chấm dứt phong tỏa tài khoản, trừ vào thu nhập, thu tiền....

Cưỡng chế đối với tài sản là giấy tờ có giá, thu giữ giấy tờ có giá hoặc bán.

Cưỡng chế đối với tài sản là quyền sở hữu trí tuệ, kê biên, sử dụng, khai thác quyền sở hữu trí tuệ, định giá, bán đấu giá.

Cưỡng chế đối với tài sản là vật, tài sản không được kê biên, thực hiện kê biên, kê biên, xử lý tài sản đang cầm cố, thế chấp, kê biên vốn góp, kê biên đồ vật bị khóa, đóng gói, tài sản gắn liền với đất, nhà ở, phương tiện giao thông, kê biên hoa lợi, định giá, định giá lại việc kê biên; giao tài sản, cầm có thế chấp, đấu giá để thực hiện việc thi hành án.

Cưỡng chế khai thác đối với tài sản, việc chấm dứt cưỡng chế, hình thức cưỡng chế.

Cưỡng chế đối với tài sản là quyền sử dụng đất, xử lý tài sản gắn liền với đất đã kê biên.

Cưỡng chế trả vật, giấy tờ, chuyển quyền sử dụng đất, những thủ tục về việc cưỡng chế trả vât, trả nhà, giao nhà, trả giấy tờ.

Cưỡng chế thi hành nghĩa vụ buộc thực hiện hoặc không được thực hiện công việc nhất định.

Tịch thu sung quỹ nhà nước, tiêu huỷ tài sản.

Luật Thi hành án dân sự 2008 cũng hướng dẫn việc thi hành án trong một số trường hợp cụ thể như thi hành khoản tịch thu sung quỹ nhà nước; tiêu huỷ tài sản; hoàn trả tiền, tài sản kê biên, tạm giữ trong bản án, quyết định hình sự; thi hành quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời; thi hành quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm; thi hành quyết định về phá sản.

Phần cuối cùng của Luật là quy định về khiếu nại, tố cáo và kháng nghị về thi hành án dân sự; Những vấn đề về thủ tục, trình tự để thực hiện và giải quyết việc khiếu nại, tố cáo, kháng nghị trong thi hành án dân sự. Quy định về việc xử lý những tài sản vi phạm. Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức trong thi hành án dân sự.

Luật thi hành án dân sự 2008 có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2009 và thay thế Pháp lệnh Thi hành án dân sự năm 2004.

Từ khóa: Luật thi hành án dân sự 2008

8.518