• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ luật Hình sự 2015


Văn bản pháp luật về Luật khám bệnh chữa bệnh

Văn bản pháp luật về Luật xử lý vi phạm hành chính

Văn bản pháp luật về Cai nghiện ma túy tự nguyện

 

Nghị định 80/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 147/2003/NĐ-CP quy định về điều kiện, thủ tục cấp giấy phép và quản lý hoạt động của cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện; Nghị định 135/2004/NĐ-CP quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh

Tải về Nghị định 80/2018/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 80/2018/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2018

 

NGHỊ ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 147/2003/NĐ-CP NGÀY 02 THÁNG 12 NĂM 2003 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN, THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP VÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY TỰ NGUYỆN; NGHỊ ĐỊNH SỐ 135/2004/NĐ-CP NGÀY 10 THÁNG 6 NĂM 2004 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP ĐƯA VÀO CƠ SỞ CHỮA BỆNH, TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ CHỮA BỆNH THEO PHÁP LỆNH XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ CHẾ ĐỘ ÁP DỤNG ĐỐI VỚI NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN, NGƯỜI TỰ NGUYỆN VÀO CƠ SỞ CHỮA BỆNH

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật phòng, chống ma túy ngày 19 tháng 12 năm 2000; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật phòng, chống ma túy ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 147/2003/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định về điều kiện, thủ tục cấp giấy phép và quản lý hoạt động của cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện (sau đây gọi tắt là Nghị định số 147/2003/NĐ-CP); Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2004 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh (sau đây gọi tắt là Nghị định số 135/2004/NĐ-CP).

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 147/2003/NĐ-CP

1. Điều 21 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 21. Hợp đồng cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện

1. Giao dịch giữa người có nhu cầu cai nghiện ma túy và cơ sở cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy là quan hệ dân sự, được thực hiện thông qua hợp đồng cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện. Đối với người nghiện ma túy dưới 18 tuổi có nhu cầu cai nghiện ma túy phải thực hiện giao kết hợp đồng cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện thông qua cha, mẹ hoặc người giám hộ.

2. Khi tiến hành giao kết hợp đồng, người thực hiện giao kết hợp đồng phải chứng minh nhân thân bằng một trong các loại giấy tờ sau: Thẻ căn cước công dân; chứng minh nhân dân; hộ chiếu; giấy khai sinh; giấy phép lái xe.

3. Ngay khi người có nhu cầu cai nghiện ma túy đề xuất nhu cầu sử dụng dịch vụ cai nghiện ma túy và chứng minh nhân thân, cơ sở cai nghiện ma túy có trách nhiệm giải thích rõ quyền và nghĩa vụ của người cai nghiện, quyền và nghĩa vụ của cơ sở cung cấp dịch vụ cai nghiện.

4. Hợp đồng cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện được ký kết giữa người đứng đầu cơ sở cai nghiện ma túy cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy và người có nhu cầu cai nghiện ma túy hoặc cha, mẹ, người giám hộ đối với người nghiện ma túy dưới 18 tuổi. Hợp đồng cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện thực hiện theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

5. Khi tiếp nhận người tự nguyện cai nghiện ma túy, cơ sở cai nghiện phải kiểm tra, lập biên bản tiếp nhận người nghiện ma túy, đồ dùng cá nhân và tư trang (nếu có); khám sức khỏe ban đầu”.

2. Điều 23 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 23. Kết thúc hợp đồng cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện

1. Khi hoàn thành hợp đồng cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện, các bên tiến hành thanh lý hợp đồng theo quy định của pháp luật dân sự. Đồng thời, người đứng đầu cơ sở cai nghiện ma túy phải cấp Giấy chứng nhận đã hoàn thành chương trình cai nghiện ma túy tự nguyện cho người đã cai nghiện ma túy theo Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này. Đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện khi kết thúc hợp đồng mà chưa đủ 18 tuổi thì Cơ sở cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy có trách nhiệm bàn giao người đã cai nghiện cho cha, mẹ hoặc người giám hộ.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu xảy ra vi phạm hợp đồng cai nghiện ma túy tự nguyện thì các bên tiến hành thương lượng. Trường hợp phải chấm dứt hợp đồng thì giải quyết theo quy định của pháp luật dân sự.

3. Người đi cai nghiện ma túy tự nguyện đang trong thời gian điều trị cắt cơn, giải độc, điều trị rối loạn tâm thần và phục hồi sức khỏe không được chấm dứt hợp đồng trừ trường hợp có chỉ định của Bác sỹ."

3. Bổ sung Điều 2a sau Điều 2 Nghị định số 147/2003/NĐ-CP như sau:

“Điều 2a. Chế độ chính sách đối với người đi cai nghiện ma túy tự nguyện

1. Chế độ chính sách đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện theo quy định tại Nghị định này được ngân sách nhà nước hỗ trợ theo quy định tại Điều 48a và Điều 48b Nghị định số 135/2004/NĐ-CP được bổ sung theo quy định tại Khoản 4 và Khoản 5 Điều 2 Nghị định này.

2. Chế độ chính sách đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện theo Khoản 1 Điều này được thực hiện thí điểm từ năm 2018 đến năm 2020 tại 15 cơ sở cai nghiện ma túy ngoài công lập ở 10 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương gồm: Sơn La, Thái Nguyên, Hòa Bình, Nghệ An, Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đắk Lắk, Đồng Nai, Bình Dương và Cần Thơ.

3. Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính về cai nghiện ma túy tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện ma túy ngoài công lập theo Khoản 1 Điều này.

4. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố thí điểm quy định tại Khoản 2 Điều này, kiểm tra, theo dõi, đánh giá, tổng kết, báo cáo Chính phủ.”

4. Bổ sung Điều 2b sau Điều 2 và Điều 2a Nghị định số 147/2003/NĐ-CP như sau:

“Điều 2b. Thời gian cai nghiện ma túy tự nguyện

a) Thời gian cai nghiện ma túy tự nguyện tối thiểu là 6 tháng, gồm: điều trị cắt cơn, giải độc và phục hồi sức khỏe; giáo dục, phục hồi hành vi, nhân cách; lao động trị liệu, tư vấn hướng nghiệp, dạy nghề, chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng; phòng, chống tái nghiện.

b) Thời gian điều trị cắt cơn, giải độc, điều trị rối loạn tâm thần và phục hồi sức khỏe tối thiểu là 20 ngày.”

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 135/2004/NĐ-CP

1. Điều 28 được sửa đổi như sau:

“Điều 28. Hợp đồng cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện

Hợp đồng cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện được thực hiện theo quy định tại Điều 21 Nghị định số 147/2003/NĐ-CP.”

2. Điều 29 được sửa đổi như sau:

“Điều 29. Thời gian cai nghiện ma túy tự nguyện

Thời gian cai nghiện ma túy tự nguyện được thực hiện theo quy định tại Điều 2b Nghị định số 147/2003/NĐ-CP .”

3. Điều 48 được sửa đổi như sau:

“Điều 48. Kết thúc hợp đồng cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện

Kết thúc hợp đồng cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện được thực hiện theo quy định tại Điều 23 Nghị định số 147/2003/NĐ-CP.”

4. Bổ sung Điều 48a sau Điều 48 Nghị định số 135/2004/NĐ-CP như sau:

“Điều 48a. Chế độ, chính sách đối với người đi cai nghiện ma túy tự nguyện

1. Ngân sách nhà nước bảo đảm tiền thuốc cắt cơn, giải độc, điều trị rối loạn tâm thần cho người cai nghiện ma túy tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện công lập.

2. Ngân sách nhà nước hỗ trợ 95% chi phí sàng lọc, đánh giá mức độ nghiện, thực hiện các dịch vụ xét nghiệm y tế theo chỉ định của bác sỹ; điều trị nhiễm trùng cơ hội và thuốc chữa bệnh thông thường đối với các đối tượng sau:

a) Thương binh;

b) Người bị nhiễm chất độc hóa học và suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

c) Người thuộc hộ nghèo;

d) Người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa;

đ) Trẻ em mồ côi;

e) Người khuyết tật nặng và đặc biệt nặng.

3. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh căn cứ khả năng cân đối ngân sách và dự kiến số lượng người tham gia cai nghiện ma túy tự nguyện tại các cơ sở công lập thuộc phạm vi quản lý quyết định:

a) Mức hỗ trợ cao hơn, đối tượng mở rộng hơn ngoài chế độ quy định tại Khoản 1 và 2 Điều này.

b) Mức hỗ trợ tiền ăn hàng tháng, tiền mặc, đồ dùng sinh hoạt cá nhân ít nhất bằng 70% định mức đối với người nghiện ma túy bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quy định tại Khoản 6 Điều 1 Nghị định số 136/2016/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

c) Mức hỗ trợ chỗ ở cho người nghiện ma túy tham gia cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện.”

5. Bổ sung Điều 48b sau Điều 48 và Điều 48a Nghị định số 135/2004/NĐ-CP như sau:

“Điều 48b. Nguồn kinh phí thực hiện chế độ cai nghiện ma túy tự nguyện

Nguồn kinh phí thực hiện chế độ, chính sách đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện do ngân sách địa phương bảo đảm theo phân cấp của Luật ngân sách nhà nước.”

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 7 năm 2018.

2. Bãi bỏ Điều 19, Điều 20 và Điều 22 Nghị định số 147/2003/NĐ-CP.

3. Bãi bỏ Điều 26, Điều 27 và Điều 49 Nghị định số 135/2004/NĐ-CP.

4. Trách nhiệm thực hiện

a) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thống nhất quản lý nhà nước về lĩnh vực cai nghiện ma túy tự nguyện; hướng dẫn tổ chức, hoạt động của cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện; tổ chức đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực cho người làm việc tại các cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện; thực hiện việc kiểm tra, thanh tra và báo cáo theo quy định.

b) Các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, KGVX (2b).KN

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

PHỤ LỤC

(Kèm theo Nghị định số 80/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ)

Mu số 01

Hợp đồng cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện

Mu số 02

Giấy chứng nhận đã hoàn thành chương trình cai nghiện ma túy tự nguyện

 

Mẫu số 01

CƠ QUAN QUẢN LÝ
TÊN CƠ SỞ CAI NGHIỆN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……./HĐDV

………, ngày.... tháng.... năm …….

 

HỢP ĐỒNG

Cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện

Căn cứ Nghị định số:   /2018/NĐ-CP ngày     tháng      năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 147/2003/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định về điều kiện, thủ tục cấp giấy phép và quản lý hoạt động của cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện; Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2004 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh;

Căn cứ Quyết định thành lập Cơ sở …………………………………………………………….

Căn cứ Giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy số      /BLĐTBXH-GPHĐCNMT ngày    tháng     năm     của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cấp cho cơ sở ……. trong đó có nội dung hoạt động được phép cai nghiện ma túy…………..;

Xét nguyện vọng của người ký hợp đồng cai nghiện ma túy tự nguyện và khả năng của cơ sở cai nghiện;

Hôm nay, ngày ……. tháng ……. năm 20……..

Tại Cơ sở ……………………chúng tôi gồm có:

I. Bên A: TÊN CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY

1. Ông/Bà ...........................................................................................................................

2. Chức vụ: .........................................................................................................................

3. Điện thoại:……………………….. Số Fax: ……………………….. Email:.........................

4. Số tài khoản:………………………..mở tại ngân hàng.....................................................

5. Mã số thuế:......................................................................................................................

II. Bên B: NGƯỜI KÝ HỢP ĐỒNG CAI NGHIỆN MA TÚY TỰ NGUYỆN

1. Ông/bà: …………………………………………………………..

2. Sinh ngày…....tháng…...năm…………..

3. Số của giấy tờ (thẻ căn cước công dân, chứng minh thư nhân dân, hộ chiếu, giấy khai sinh hoặc hộ khẩu, giấy phép lái xe): ……………………. ngày cấp………………; nơi cấp .............................................................

4. Địa chỉ nơi ở: ..................................................................................................................

.............................................................................................................................................

5. Điện thoại: .......................................................................................................................

6. Quan hệ với người cai nghiện ma túy tự nguyện (Ghi rõ: Là người nghiện ma túy; người giám hộ; cha, mẹ).

.............................................................................................................................................

Hai bên thống nhất ký hợp đồng cai nghiện ma túy với các điều khoản sau:

Điều 1. Hình thức và thời gian cai nghiện ma túy

Hình thức và thời gian cai nghiện ma túy:

1. Điều trị cắt cơn, giải độc, điều trị rối loạn tâm thần và phục hồi sức khỏe (chỉ điều trị nội trú, trừ trường hợp chỉ định của Bác sỹ).

............................................................................................................................................

2. Giáo dục, phục hồi hành vi, nhân cách; lao động trị liệu, hướng nghiệp, dạy nghề, chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng; phòng, chống tái nghiện (Ghi cụ thể nội trú; ngoại trú; cả nội trú và ngoại trú với thời gian cụ thể).

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Điều 2. Các khoản kinh phí được nhà nước hỗ trợ và thỏa thuận người cai nghiện phải đóng góp

1. Điều trị cắt cơn, giải độc, điều trị rối loạn tâm thần và phục hồi sức khỏe

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

2. Giáo dục, phục hồi hành vi, nhân cách; lao động trị liệu, hướng nghiệp, dạy nghề, chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng; phòng, chống tái nghiện

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Điều 3. Quyền và trách nhiệm của các bên liên quan

1. Quyền và trách nhiệm của người cai nghiện ma túy tự nguyện

a) Người cai nghiện ma túy tự nguyện được cơ sở cai nghiện cung cấp các thông tin sau:

- Các hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện của cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện.

- Mức kinh phí nhà nước hỗ trợ khi cai nghiện ma túy tự nguyện.

- Nội quy, quy chế khi cai nghiện ma túy tự nguyện của cơ sở cai nghiện ma túy.

- Điều kiện chấm dứt hợp đồng trong trường hợp người nghiện ma túy tự nguyện vi phạm hợp đồng đã được ký giữa người cai nghiện ma túy tự nguyện với cơ sở cai nghiện ma túy.

- Các hình thức cai nghiện ma túy.

- Bảo mật thông tin theo quy định của pháp luật, trừ các trường hợp sử dụng cho mục đích cai nghiện ma túy và yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

- Điều kiện để người cai nghiện ma túy tự nguyện được cung cấp các dịch vụ cai nghiện ở mức chi phí cao hơn.

b) Trách nhiệm của người nghiện ma túy khi tham gia cai nghiện ma túy

- Tôn trọng và không có hành vi xâm phạm danh dự, nhân phẩm, sức khỏe, tính mạng của người khác tại cơ sở cai nghiện ma túy.

- Cung cấp trung thực thông tin liên quan đến tình trạng nghiện ma túy.

- Chấp hành nội quy, quy chế của cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện trong thời gian cai nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện ma túy.

- Chi trả các chi phí ngoài mức nhà nước hỗ trợ theo quy định và các dịch vụ cao hơn khi sử dụng theo thỏa thuận.

2. Quyền và trách nhiệm của cơ sở cai nghiện ma túy

a) Cơ sở cai nghiện ma túy được quyền

Chấm dứt hợp đồng cai nghiện ma túy tự nguyện đối với những người vi phạm nội quy, quy chế của cơ sở cai nghiện ma túy.

b) Trách nhiệm của cơ sở cai nghiện ma túy

- Khi tiếp nhận người nghiện ma túy, cơ sở cai nghiện ma túy phải kiểm tra, lập biên bản tiếp nhận người nghiện ma túy, đồ dùng cá nhân và tư trang (nếu có); khám sức khỏe ban đầu.

- Cung cấp đầy đủ thông tin về hoạt động cai nghiện, nội quy quy chế của cơ sở cai nghiện ma túy.

- Bảo mật thông tin của người tham gia cai nghiện ma túy tự nguyện, trừ các trường hợp sử dụng cho Mục đích cai nghiện ma túy và yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

- Tổ chức cung cấp đầy đủ dịch vụ cai nghiện ma túy cho người cai nghiện ma túy tự nguyện theo đúng Hợp đồng đã ký.

Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày…… tháng ……năm……. và kết thúc vào ngày…… tháng……. năm………

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu thấy cần thiết thay đổi; bổ sung nội dung, hai bên thỏa thuận để thực hiện.

Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản của Hợp đồng. Bên nào vi phạm sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật theo quy định hiện hành.

Hợp đồng này được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản./.

 

ĐẠI DIỆN BÊN B

ĐI DIN BÊN A

 

Mẫu số 02

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY...
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:      /CNMT

 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN

Ông/Bà: ………………………………………………………………………………………………….

Sinh ngày:……………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………

Đã hoàn thành chương trình cai nghiện ma túy tự nguyện

(Ghi cụ thể thực hiện quy trình: Cắt cơn giải độc, hay cả quy trình)

……………………………………………………………………………………………………

Thời gian: Từ ngày……………………………….đến ngày………………………………….

 

 

………, ngày ….. tháng….. năm…….
GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

 

 

Điều 21. Tiếp nhận người nghiện ma túy

1. Khi tiếp nhận người nghiện ma túy, cơ sở cai nghiện phải kiểm tra, lập biên bản tiếp nhận người nghiện ma túy, đồ dùng cá nhân và tư trang (nếu có); khám sức khoẻ ban đầu và lập hồ sơ cai nghiện ma túy.

2. Cơ sở cai nghiện phải phổ biến quy chế, nội quy và các quy định khác có liên quan đến hoạt động cai nghiện ma túy của cơ sở. Người nghiện ma túy, gia đình hoặc người giám hộ phải cam kết thực hiện.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 23. Bàn giao người đã cai nghiện ma túy về gia đình và cộng đồng

1. Trong thời hạn 10 ngày trước khi hết thời hạn hợp đồng dịch vụ cai nghiện ma túy, người đứng đầu cơ sở cai nghiện phải thông báo cho người cai nghiện và làm các xét nghiệm cần thiết. Khi hết thời hạn cai nghiện, phải cấp Giấy chứng nhận đã cai nghiện cho người cai nghiện ma túy, đồng thời gửi bản sao Giấy chứng nhận đến Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú.

2. Khi hết thời hạn cai nghiện, cơ sở cai nghiện phải bàn giao người đã cai nghiện cho gia đình hoặc người giám hộ; nhận xét kết quả cai nghiện, phục hồi và những tài liệu về vi phạm quy chế, nội quy trong thời gian cai nghiện tại cơ sở cai nghiện (nếu có) cho Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú để tiếp tục theo dõi.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 2. Khuyến khích hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện

Cơ quan, tổ chức, cá nhân quy định tại khoản 1 Điều 1 và có đủ điều kiện theo quy định của Nghị định này thành lập cơ sở cai nghiện đều được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xem xét cấp giấy phép và tạo điều kiện hoạt động cai nghiện ma túy.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 21. Tiếp nhận người nghiện ma túy

1. Khi tiếp nhận người nghiện ma túy, cơ sở cai nghiện phải kiểm tra, lập biên bản tiếp nhận người nghiện ma túy, đồ dùng cá nhân và tư trang (nếu có); khám sức khoẻ ban đầu và lập hồ sơ cai nghiện ma túy.

2. Cơ sở cai nghiện phải phổ biến quy chế, nội quy và các quy định khác có liên quan đến hoạt động cai nghiện ma túy của cơ sở. Người nghiện ma túy, gia đình hoặc người giám hộ phải cam kết thực hiện.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 23. Bàn giao người đã cai nghiện ma túy về gia đình và cộng đồng

1. Trong thời hạn 10 ngày trước khi hết thời hạn hợp đồng dịch vụ cai nghiện ma túy, người đứng đầu cơ sở cai nghiện phải thông báo cho người cai nghiện và làm các xét nghiệm cần thiết. Khi hết thời hạn cai nghiện, phải cấp Giấy chứng nhận đã cai nghiện cho người cai nghiện ma túy, đồng thời gửi bản sao Giấy chứng nhận đến Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú.

2. Khi hết thời hạn cai nghiện, cơ sở cai nghiện phải bàn giao người đã cai nghiện cho gia đình hoặc người giám hộ; nhận xét kết quả cai nghiện, phục hồi và những tài liệu về vi phạm quy chế, nội quy trong thời gian cai nghiện tại cơ sở cai nghiện (nếu có) cho Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú để tiếp tục theo dõi.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 19. Hồ sơ của người cai nghiện ma túy

Hồ sơ của người cai nghiện ma túy gồm:

1. Đơn tự nguyện của người nghiện ma túy hoặc gia đình. Đối với người nghiện ma túy dưới 18 tuổi phải có sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ;

2. Bản sao Giấy chứng minh nhân dân; sổ hộ khẩu hoặc Giấy chứng nhận tạm trú dài hạn;

3. Tình trạng nghiện của người nghiện ma túy do người nghiện ma túy tự khai báo hoặc do gia đình hay người giám hộ khai báo.

Điều 20. Tiếp nhận hồ sơ của người nghiện ma túy

Hồ sơ của người tự nguyện cai nghiện ma túy được gửi đến cơ sở cai nghiện; trong thời hạn chậm nhất là 07 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, người đứng đầu cơ sở cai nghiện xem xét hồ sơ và căn cứ vào khả năng của cơ sở cai nghiện, thông báo việc tiếp nhận hoặc không tiếp nhận người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện.
...

Điều 22. Hợp đồng dịch vụ cai nghiện ma túy

1. Căn cứ nguyện vọng của người nghiện ma túy hoặc gia đình hay người giám hộ, người đứng đầu cơ sở cai nghiện ký hợp đồng dịch vụ cai nghiện ma túy theo các nội dung của quy trình cai nghiện, phục hồi quy định tại Điều 9 của Nghị định này.

Trường hợp thực hiện điều trị, cắt cơn, giải độc và phục hồi sức khoẻ thì thời gian cai nghiện ma túy từ 20 ngày đến 30 ngày; trường hợp thực hiện đầy đủ nội dung quy trình cai nghiện, phục hồi thì thời gian ít nhất là 06 tháng, kể từ ngày thực hiện hợp đồng dịch vụ cai nghiện ma túy.

*Khoản này được sửa đổi bởi Khoản 12 Điều 1 Nghị định 94/2011/NĐ-CP

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 147/2003/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định về điều kiện, thủ tục cấp phép và quản lý hoạt động của các cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện (sau đây gọi tắt là Nghị định số 147/2003/NĐ-CP), như sau:
...
12. Khoản 1 Điều 22 được sửa đổi như sau:

“Điều 22. Hợp đồng dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện

1. Căn cứ nguyện vọng của người nghiện ma túy hoặc gia đình hoặc người giám hộ của người nghiện ma túy, người đứng đầu cơ sở cai nghiện ký hợp đồng dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện trong phạm vi được phép thực hiện ghi trong giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện của cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện.

Thời gian điều trị cắt cơn, giải độc và phục hồi sức khoẻ tối thiểu là hai mươi ngày; thời gian giáo dục, phục hồi hành vi, nhân cách; lao động trị liệu, tư vấn hướng nghiệp, dạy nghề, chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng; phòng, chống tái nghiện hoặc thực hiện toàn bộ quy trình cai nghiện, phục hồi tối thiểu là sáu tháng, kể từ ngày thực hiện hợp đồng dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện”.*

Điều 22. Hợp đồng dịch vụ cai nghiện ma túy
...

2. Người đứng đầu cơ sở cai nghiện phải thông báo về việc tiếp nhận người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện cho Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi người nghiện ma túy cư trú và gia đình hoặc người giám hộ. Trường hợp người nghiện ma túy không trực tiếp ký hợp đồng dịch vụ cai nghiện thì phải thông báo đến người đó.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 2. Khuyến khích hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện

Cơ quan, tổ chức, cá nhân quy định tại khoản 1 Điều 1 và có đủ điều kiện theo quy định của Nghị định này thành lập cơ sở cai nghiện đều được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xem xét cấp giấy phép và tạo điều kiện hoạt động cai nghiện ma túy.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 28. Thủ tục tiếp nhận người tự nguyện vào Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội

Khi tiếp nhận người tự nguyện, Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội phải:

1. Kiểm tra, đối chiếu người vào đúng với quyết định tiếp nhận và hồ sơ;

2. Khám sức khoẻ, lập hồ sơ bệnh án;

3. Lập biên bản tiếp nhận.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 29. Thời hạn chữa trị, cai nghiện, phục hồi tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội đối với người tự nguyện

1. Thời hạn chữa trị, cai nghiện, phục hồi áp dụng cho người tự nguyện tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội ít nhất là sáu tháng đối với người nghiện ma túy, ba tháng đối với người bán dâm.

Tuỳ từng đối tượng cụ thể mà Giám đốc Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội bố trí việc thực hiện các hoạt động chữa trị, cai nghiện, phục hồi sức khoẻ theo quy trình phù hợp với quy định của pháp luật.

2. Trong thời gian chữa trị, cai nghiện, phục hồi mà người nghiện ma túy, người bán dâm không muốn tiếp tục tự nguyện ở lại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội thì phải có đơn gửi Giám đốc Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội xem xét, quyết định. Đơn phải có ý kiến đồng ý của cha, mẹ, vợ, chồng, anh, chị, em ruột hoặc người giám hộ (nếu là người chưa thành niên). Người tự nguyện hoặc gia đình người đó có trách nhiệm thanh toán chi phí trong thời gian ở Trung tâm theo quy định của pháp luật.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 48. Hết thời hạn chữa trị, phục hồi

Trước khi hết thời hạn chữa trị, phục hồi mười ngày, người tự nguyện xin vào Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội được Giám đốc Trung tâm thông báo và khi hết thời hạn được Giám đốc Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội cấp Giấy chứng nhận đã chữa trị, cai nghiện, phục hồi. Bản sao Giấy chứng nhận được gửi đến Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 48. Hết thời hạn chữa trị, phục hồi

Trước khi hết thời hạn chữa trị, phục hồi mười ngày, người tự nguyện xin vào Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội được Giám đốc Trung tâm thông báo và khi hết thời hạn được Giám đốc Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội cấp Giấy chứng nhận đã chữa trị, cai nghiện, phục hồi. Bản sao Giấy chứng nhận được gửi đến Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 48. Hết thời hạn chữa trị, phục hồi

Trước khi hết thời hạn chữa trị, phục hồi mười ngày, người tự nguyện xin vào Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội được Giám đốc Trung tâm thông báo và khi hết thời hạn được Giám đốc Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội cấp Giấy chứng nhận đã chữa trị, cai nghiện, phục hồi. Bản sao Giấy chứng nhận được gửi đến Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 26. Thủ tục, hồ sơ của người tự nguyện vào Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội

Hồ sơ của người tự nguyện vào Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội gồm:

1. Đơn của người tự nguyện xin vào Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội để được chữa trị, cai nghiện, phục hồi. Đối với người chưa thành niên phải có sự đồng ý của cha, mẹ hoặc người giám hộ.

Nội dung đơn phải nêu đầy đủ tình trạng nghiện và các hình thức cai nghiện, giáo dục, chữa trị đã thực hiện (nếu có); cam kết của người tự nguyện hoặc của cha, mẹ, vợ, chồng, con (đã thành niên) anh, chị, em ruột hoặc người giám hộ của người đó (nếu là người chưa thành niên).

2. Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc sổ hộ khẩu hoặc Giấy chứng nhận tạm trú dài hạn (có công chứng hoặc kèm theo bản chính để đối chiếu).

Hồ sơ của người tự nguyện được gửi cho Giám đốc Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội.

Điều 27. Thời hạn xét hồ sơ của người tự nguyện xin vào Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội

Trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ của người tự nguyện xin vào Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội, Giám đốc Trung tâm xét duyệt hồ sơ và căn cứ vào khả năng tiếp nhận của Trung tâm để ra quyết định tiếp nhận.

Quyết định tiếp nhận được gửi cho người tự nguyện, cha, mẹ, vợ, chồng, anh, chị, em ruột hoặc người giám hộ (nếu là người chưa thành niên) và Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú.
...
Điều 49. Chế độ đóng góp chi phí

1. Người tự nguyện xin vào Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội phải đóng góp toàn bộ chi phí trong thời gian ở Trung tâm, trừ trường hợp được miễn, giảm theo quy định của pháp luật.

Căn cứ tình hình thực tế của địa phương, Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Hội đồng nhân dân cấp tỉnh) quy định mức thu cụ thể chi phí chữa trị, cai nghiện, phục hồi theo đề nghị của Uỷ ban nhân dân cùng cấp.

*Khoản này được sửa đổi bởi Khoản 13 Điều 1 Nghị định 61/2011/NĐ-CP

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2004 của Chính phủ quy định về chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh như sau:
...
13. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 49 như sau:

“1. Người tự nguyện xin vào Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội phải đóng góp toàn bộ chi phí trong thời gian ở Trung tâm, trừ trường hợp được miễn, giảm theo quy định của pháp luật.”*

2. Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định các khoản đóng góp chi phí cho người tự nguyện chữa trị, cai nghiện, phục hồi trong thời gian ở Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 221/2013/NĐ-CP
...

6. Khoản 1, Khoản 2 Điều 24 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“1. Định mức tiền ăn hàng tháng của học viên là 0,8 mức lương cơ sở. Ngày lễ, Tết dương lịch học viên được ăn thêm không quá 03 lần tiêu chuẩn ngày thường; các ngày Tết nguyên đán học viên được ăn thêm không quá 05 lần tiêu chuẩn ngày thường; chế độ ăn đối với học viên bị ốm do Giám đốc cơ sở cai nghiện bắt buộc quyết định theo chỉ định của cán bộ y tế điều trị, nhưng không thấp hơn 03 lần tiêu chuẩn ngày thường.

2. Định mức tiền chăn, màn, chiếu, gối, quần áo, đồ dùng sinh hoạt cá nhân và băng vệ sinh đối với học viên nữ hàng năm của học viên là 0,9 mức lương cơ sở.”

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 80/2018/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 17/05/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 05/06/2018   Số công báo: Từ số 679 đến số 680
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị định 80/2018/NĐ-CP

2.124

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
382368