• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Nghị quyết 02/NQ-CP năm 2017 về ký Bản ghi nhớ về hợp tác Biển và Nghề cá giữa Việt Nam - Indonesia do Chính phủ ban hành

Tải về Nghị quyết 02/NQ-CP
Bản Tiếng Việt

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/NQ-CP

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC KÝ BẢN GHI NHỚ GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA INDONESIA VỀ HỢP TÁC BIỂN VÀ NGHỀ CÁ

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Điều ước quốc tế 2016 ngày 09 tháng 4 năm 2016;

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 9598/TTr-BNN-HTQT ngày 14 tháng 11 năm 2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đồng ý phê duyệt nội dung Bản ghi nhớ giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Indonesia về hợp tác Biển và Nghề cá (Bản ghi nhớ).

Điều 2. y quyền cho Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thay mặt Chính phủ ký Bản ghi nhớ nói trên; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trin khai thực hiện Bản ghi nhớ.

Điều 3. Bộ Ngoại giao thực hiện các thủ tục đối ngoại theo quy định.

 


Nơi nhận:
- Các đồng chí thành viên Chính phủ;
- Các Bộ: CT, NG, TP, CA, QP, NNPTNT;
- VPCP: các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: PL, NN
, TH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT(2).NĐ

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 02/NQ-CP   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 06/01/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Ngoại giao, điều ước quốc tế   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 02/NQ-CP

369

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
336705