• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thể dục thể thao


 

Nghị quyết 04/2016/NQ-HĐND sửa đổi Quy định chế độ cho huấn luyện viên và vận động viên thể thao tỉnh Khánh Hòa kèm theo Nghị quyết 13/2012/NQ-HĐND

Tải về Nghị quyết 04/2016/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/2016/NQ-HĐND

Khánh Hòa, ngày 11 tháng 8 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ MỤC CỦA QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ CHO HUẤN LUYỆN VIÊN VÀ VẬN ĐỘNG VIÊN THỂ THAO TỈNH KHÁNH HÒA BAN HÀNH KÈM THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 13/2012/NQ-HĐND NGÀY 28/6/2012 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ 2

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 149/2011/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 07 tháng 11 năm 2011 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao;

Căn cứ Nghị quyết số 13/2012/NQ-HĐND ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa quy định chế độ cho huấn luyện viên và vận động viên thể thao tỉnh Khánh Hòa;

Xét Tờ trình số 5109/TTr-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 39/BC-HĐND ngày 05 tháng 8 năm 2016 của Ban Văn hóa - Xã hội của Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số mục của Quy định chế độ cho huấn luyện viên và vận động viên thể thao tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm theo Nghị quyết số 13/2012/NQ-HĐND ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa

1. Điểm a, Điểm b Khoản 1 Mục I được sửa đổi, bổ sung như sau:

"a) Trong thời gian tập trung tập luyện:

- Đội tuyển tỉnh: Mức chi 150.000 đồng/người/ngày.

- Đội tuyển trẻ: Mức chi 120.000 đồng/người/ngày.

b) Trong thời gian tập trung thi đấu:

- Đội tuyển tỉnh: Mức chi 200.000 đồng/người/ngày.

- Đội tuyển trẻ: Mức chi 150.000 đồng/người/ngày."

2. Điểm a, Điểm b Khoản 1 Mục II được sửa đổi, bổ sung như sau:

"a) Trong thời gian tập trung tập luyện:

- Đội tuyển tỉnh: Mức chi 150.000 đồng/người/ngày.

- Đội tuyển trẻ: Mức chi 120.000 đồng/người/ngày.

b) Trong thời gian tập trung thi đấu:

- Đội tuyển tỉnh: Mức chi 200.000 đồng/người/ngày.

- Đội tuyển trẻ: Mức chi 150.000 đồng/người/ngày."

Điều 2. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 22 tháng 8 năm 2016.

2. Giữ nguyên các nội dung khác của Nghị quyết số 13/2012/NQ-HĐND ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa quy định chế độ cho huấn luyện viên và vận động viên thể thao tỉnh Khánh Hòa./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Tấn Tuân

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 04/2016/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa   Người ký: Nguyễn Tấn Tuân
Ngày ban hành: 11/08/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 04/2016/NQ-HĐND

173

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
365344