• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật cán bộ công chức


 

Nghị quyết 05/2013/NQ-HĐND8 thông qua số lượng và việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức dự nguồn cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Tải về Nghị quyết 05/2013/NQ-HĐND8
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2013/NQ-HĐND8

Thủ Dầu Một, ngày 31 tháng 7 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA SỐ LƯỢNG VÀ VIỆC THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC DỰ NGUỒN CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG
KHÓA VIII – KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Sau khi xem xét Tờ trình số 1627/TTr-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2013 của UBND tỉnh Bình Dương về bố trí biên chế và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức dự nguồn của các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Dương; Báo cáo thẩm tra số 20/BC-HĐND ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Ban Pháp chế và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua số lượng và việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức dự nguồn cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương, như sau:

1. Số lượng cán bộ, công chức dự nguồn cấp xã: 200 cán bộ, công chức (được bố trí từ 200 học viên của Đề án đào tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt cấp uỷ, chính quyền xã, phường, thị trấn theo Quyết định số 2868/QĐ-UBND ngày 04/10/2011 của UBND tỉnh).

2. Thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức dự nguồn của các xã, phường, thị trấn:

Chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức dự nguồn cấp xã được thực hiện theo quy định của pháp luật tương ứng với chức danh, công việc đảm nhận.

3. Thời điểm thực hiện: Kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2013.

4. Nguồn kinh phí thực hiện: Kinh phí để thực hiện chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức dự nguồn cấp xã thực hiện từ nguồn kinh phí tự chủ của ngân sách địa phương.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương khóa VIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 31 tháng 7 năm 2013 và có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Vũ Minh Sang

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 05/2013/NQ-HĐND8   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Dương   Người ký: Vũ Minh Sang
Ngày ban hành: 31/07/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 05/2013/NQ-HĐND8

161

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
206423