• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Nghị quyết 06/2014/NQ-HĐND thông qua phương án đặt tên các tuyến đường mới trên địa bàn thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang

Tải về Nghị quyết 06/2014/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/2014/NQ-HĐND

Vị Thanh, ngày 08 tháng 07 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN ĐẶT TÊN CÁC TUYẾN ĐƯỜNG MỚI TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ NGÃ BẢY

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG
KHÓA VIII KỲ HỌP THỨ TÁM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường phố và công trình công cộng;

Căn cứ Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ;

Xét Tờ trình số 28/TTr-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị thông qua phương án đặt tên các tuyến đường mới trên địa bàn thị xã Ngã Bảy; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; Ý kiến thảo luận của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và phát biểu giải trình của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang thống nhất thông qua phương án đặt tên các tuyến đường mới trên địa bàn thị xã Ngã Bảy, như sau:

1. Đường Bạch Đằng.

2. Đường Trương Thị Hoa.

3. Đường Nguyễn Du.

(Đính kèm phụ lục).

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang triển khai thực hiện việc đặt tên các tuyến đường mới trên địa bàn thị xã Ngã Bảy theo tinh thần Nghị quyết này.

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang Khóa VIII, kỳ họp thứ tám thông qua và có hiệu lực sau 10 (mười) ngày, kể từ ngày thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH, VPQH, VPCP;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản);
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;
- UBMTTQVN và các đoàn thể tỉnh;
- Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành tỉnh;
- HĐND, UBND, UBMTTQ cấp huyện;
- Các cơ quan Báo, Đài tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Đinh Văn Chung

 

PHỤ LỤC

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CÁC TUYẾN ĐƯỜNG MỚI ĐỀ NGHỊ ĐẶT TÊN TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ NGÃ BẢY
(Kèm theo Nghị quyết số 06/2014/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang)

STT

Tên đang gọi (theo dự án)

Giới hạn

Chỉ số kỹ thuật theo thiết kế (m)

Chiều dài (m)

Cấp đường

Tên đề nghị đặt tên

1

Đường sau kè Trần Hưng Đạo - Lê Lợi

- Điểm đầu: Cầu Phụng Hiệp

- Điểm cuối: Cầu Đen

5-5,5-1,5

350

Cấp V

Đường Bạch Đng

2

Đường Khu Liên hiệp đình chiến

- Điểm đầu: Cầu Phụng Hiệp

- Điểm cuối: Doi Cát

5-5,5-1,5

350

Cấp V

Đường Trương Thị Hoa

3

Đường từ Trần Nam Phú đến Trường THCS Hiệp Thành

- Điểm đầu: Đường Hùng Vương

- Điểm cuối: Đường Trần Nam Phú

1,5-5-1,5

250

Cấp VI

Đường Nguyễn Du

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 06/2014/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Hậu Giang   Người ký: Đinh Văn Chung
Ngày ban hành: 08/07/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 06/2014/NQ-HĐND

281

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
250298