• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Bảo hiểm y tế


Văn bản pháp luật về Luật khám bệnh chữa bệnh

Văn bản pháp luật về Luật Giá

 

Nghị quyết 07/2019/NQ-HĐND quy định về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Tải về Nghị quyết 07/2019/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/2019/NQ-HĐND

Ninh Thuận, ngày 12 tháng 7 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH KHÔNG THUỘC PHẠM VI THANH TOÁN CỦA QUỸ BẢO HIỂM Y TẾ TRONG CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CỦA NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN
KHÓA X KỲ HỌP THỨ 10

n cứ Luật tchức chính quyn địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Luật giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật bo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế ngày 13 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định s 85/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập;

Căn cứ Nghị định s 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định s 38/2019/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đi với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

Căn cứ Thông tư s 39/2018/TT-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định thng nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bo him y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một strường hợp;

Căn cứ Thông tư s 37/2018/TT-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một strường hợp;

Xét Tờ trình s69/TTr-UBND ngày 04 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; Báo cáo thm tra của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Qubảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

2. Đối tượng áp dụng

Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; người bệnh chưa tham gia bảo hiểm y tế; người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế nhưng đi khám bệnh, chữa bệnh hoặc sử dụng các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế; các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Điều 2. Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận như sau:

1. Bảng giá dịch vụ khám bệnh, kiểm tra sức khỏe: Quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị quyết.

2. Bảng giá dịch vụ ngày giường bệnh điều trị: Quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị quyết.

3. Bảng giá dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm áp dụng cho các hạng bệnh viện: Quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị quyết.

4. Các dịch vụ kỹ thuật chưa được quy định mức giá tại các phụ lục kèm theo Nghị quyết này nhưng đã được Bộ Y tế xếp tương đương về kỹ thuật và chi phí thực hiện: áp dụng theo điểm b khoản 1 Điều 7 Thông tư số 37/2018/TT-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Bộ Y tế quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một strường hợp.

5. Đi với các dịch vụ kỹ thuật đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt danh mục kỹ thuật (trừ các dịch vụ chăm sóc đã tính trong chi phí ngày giường điều trị, các dịch vụ là một công đoạn đã được tính trong chi phí của dịch vụ khác) nhưng chưa được quy định mức giá; các dịch vụ kỹ thuật đã được chỉ định thực hiện nhưng vì nguyên nhân diễn biến bệnh hoặc thể trạng người bệnh nên không thể tiếp tục thực hiện được kỹ thuật đã chỉ định: áp dụng mức giá theo khoản 2 Điều 7 Thông tư số 37/2018/TT-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Bộ Y tế quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp.

6. Thời điểm thực hiện đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh: Từ ngày 01 tháng 8 năm 2019.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn triển khai thực hiện Nghị quyết theo quy định pháp luật.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận Khóa X Kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 10 tháng 7 năm 2019 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23 tháng 7 năm 2019; thay thế Nghị quyết số 52/2017/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính ph
;
- Ban công tác đại biểu của UBTVQH;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Vụ Pháp chế - Bộ Y tế;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Thường trực T
nh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Thường trực UBMTTQVN t
nh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Đại biểu HĐND t
nh khóa X;
- S
, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- VP: T
nh y, HĐND, UBND tỉnh;
- Thường trực HĐND và UBND các huyện, TP;
- Trung tâm CNTT và truyền thông;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Trang TTĐT HĐND t
nh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Thanh

 

PHỤ LỤC I

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, KIỂM TRA SỨC KHỎE
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận)

Đơn vị tính: đng

STT

STT TT37

STT TT39

Các loại dịch vụ

Mức giá

1

2

2

Bệnh viện hạng I

37.000

2

3

3

Bệnh viện hạng II

33.000

3

4

4

Bệnh viện hạng III

29.000

4

5

5

Bệnh viện hạng IV

26.000

5

6

6

Trạm y tế xã

26.000

6

7

7

Hội chẩn để xác định ca bệnh khó (chuyên gia/ca; chỉ áp dụng đối với trường hợp mời chuyên gia đơn vị khác đến hội chẩn tại cơ sở khám, chữa bệnh)

200.000

7

8

 

Khám cấp giấy chứng thương, giám định y khoa (không kxét nghiệm, X-quang)

145.000

8

9

 

Khám sức khỏe toàn diện lao động, lái xe, khám sức khỏe định kỳ (không kể xét nghiệm, X-quang)

145.000

9

10

 

Khám sức khỏe toàn diện cho người đi xuất khẩu lao động (không kể xét nghiệm, X-quang)

420.000

 

PHỤ LỤC II

BẢNG GIÁ CÁC DỊCH VỤ NGÀY GIƯỜNG BỆNH ĐIỀU TRỊ
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận)

Đơn vị tính: đồng

STT

STT TT37

STT TT39

Các loại dịch vụ

Mức giá

1

1

1

Ngày điều trị Hồi sức tích cực (ICU)/ghép tạng hoặc ghép tủy hoặc ghép tế bào gốc

 

 

 

 

Bệnh viện hạng I

678.000

 

 

 

Bệnh viện hạng II

578.000

2

2

2

Ngày giường bệnh Hồi sức cấp cứu

 

 

 

 

Bệnh viện hạng I

411.000

 

 

 

Bệnh viện hạng II

314.000

 

 

 

Bệnh viện hạng III

272.000

 

 

 

Bệnh viện hạng IV

242.000

3

3

3

Ngày giường bệnh Nội khoa:

 

3.1

3.1

3.1

Loại 1: Các khoa: Truyền nhiễm, Hô hấp, Huyết học, Ung thư, Tim mạch, Tâm thần, Thần kinh, Nhi, Tiêu hóa, Thận học; Nội tiết; Dứng (đi với bệnh nhân dị ứng thuốc nặng: Stevens Jonhson hoặc Lyell)

 

 

 

 

Bệnh viện hạng I

217.000

 

 

 

Bệnh viện hạng II

178.000

 

 

 

Bệnh viện hạng III

162.000

 

 

 

Bệnh viện hạng IV

144.000

3.2

3.2

3.2

Loại 2: Các Khoa: Cơ-Xương-Khớp, Da liễu, Dị ứng, Tai-Mũi-Họng, Mắt, Răng Hàm Mặt, Ngoại, Phụ Sản không mổ; YHDT hoặc PHCN cho nhóm người bệnh tổn thương tủy sống, tai biến mạch máu não, chn thương sọ não.

 

 

 

 

Bệnh viện hạng I

195.000

 

 

 

Bệnh viện hạng II

152.000

 

 

 

Bệnh viện hạng III

141.000

 

 

 

Bệnh viện hạng IV

126.000

3.3

3.3

3.3

Loại 3: Các khoa: YHDT, Phục hồi chức năng

 

 

 

 

Bệnh viện hạng I

164.000

 

 

 

Bệnh viện hạng II

125.000

 

 

 

Bệnh viện hạng III

115.000

 

 

 

Bệnh viện hạng IV

106.000

4

4

4

Ngày giường bệnh ngoại khoa, bỏng

 

4.1

4.1

4.1

Loại 1: Sau các phẫu thuật loại đặc biệt; Bỏng độ 3-4 trên 70% diện tích cơ thể

 

 

 

 

Bệnh viện hạng I

292.000

 

 

 

Bệnh viện hạng II

246.000

4.2

4.2

4.2

Loại 2: Sau các phẫu thuật loại 1; Bỏng độ 3-4 từ 25 -70% diện tích cơ thể

 

 

 

 

Bệnh viện hạng I

266.000

 

 

 

Bệnh viện hạng II

214.000

 

 

 

Bệnh viện hạng III

189.000

 

 

 

Bệnh viện hạng IV

170.000

4.3

4.3

4.3

Loại 3: Sau các phẫu thuật loại 2; Bỏng độ 2 trên 30% diện tích cơ thể, Bỏng độ 3-4 dưới 25% diện tích cơ thể

 

 

 

 

Bệnh viện hạng I

232.000

 

 

 

Bệnh viện hạng II

191.000

 

 

 

Bệnh viện hạng III

167.000

 

 

 

Bệnh viện hạng IV

148.000

4.4

4.4

4.4

Loại 4: Sau các phẫu thuật loại 3; Bỏng độ 1, độ 2 dưới 30% diện tích cơ thể

 

 

 

 

Bệnh viện hạng I

208.000

 

 

 

Bệnh viện hạng II

163.000

 

 

 

Bệnh viện hạng III

142.000

 

 

 

Bệnh viện hạng IV

128.000

5

5

 

Ngày giường tại phòng khám đa khoa khu vực

106.000

6

5

5

Ngày giường trạm y tế xã

53.000

7

6

6

Ngày giường bệnh ban ngày

Được tính bằng 0,3 lần giá ngày giường của các khoa và loại phòng tương ứng.

Ghi chú: Giá ngày giường điều trị nội trú chưa bao gồm chi phí máy thở và khí y tế.

 

PHỤ LỤC III

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ XÉT NGHIỆM
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận)

Đơn vị tính: đồng

STT

STT TT37

STT TT39

Mã dịch vụ

Tên dịch vụ TT37

Mức giá

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

A

A

A

 

CHẨN ĐOÁN BẰNG HÌNH ẢNH

 

 

I

I

I

 

Siêu âm

 

 

1

1

1

04C1.1.3

Siêu âm

42.100

 

2

2

2

03C4.1.3

Siêu âm + đo trục nhãn cầu

74.500

 

3

3

3

 

Siêu âm đầu dò âm đạo, trực tràng

179.000

 

4

4

4

03C4.1.1

Siêu âm Doppler màu tim hoặc mạch máu

219.000

 

5

5

5

03C4.1.6

Siêu âm Doppler màu tim + cản âm

254.000

 

6

6

6

03C4.1.5

Siêu âm tim gng sức

584.000

 

7

7

7

04C1.1.4

Siêu âm Doppler màu tim 4 D (3D REAL TIME)

454.000

Chỉ áp dụng trong trường hợp chỉ định để thực hiện các phẫu thuật hoặc can thiệp tim mạch.

8

8

8

04C1.1.5

Siêu âm Doppler màu tim hoặc mạch máu qua thực quản

802.000

 

9

9

9

04C1.1.6

Siêu âm trong lòng mạch hoặc Đo dự trữ lưu lượng động mạch vành FFR

1.989.000

Chưa bao gồm bộ đầu dò siêu âm, bộ dụng cụ đo dự trữ lưu lượng động mạch vành và các dụng cụ để đưa vào lòng mạch.

II

II

II

 

Chụp X-quang thường

 

1

10

10

10

 

Chụp X-quang phim ≤ 24x30 cm (1 tư thế)

49.200

Áp dụng cho 01 vị trí

11

11

11

 

Chụp X-quang phim ≤ 24x30 cm (2 tư thế)

55.200

Áp dụng cho 01 vị trí

12

12

12

 

Chụp X-quang phim > 24x30 cm (1 tư thế)

55.200

Áp dụng cho 01 vị trí

13

13

13

 

Chụp X-quang phim > 24x30 cm (2 tư thế)

68.200

Áp dụng cho 01 vị trí

14

14

14

 

Chụp X-quang răng hoặc cận chóp

12.800

 

15

15

15

03C4.2.2.1

Chụp sọ mặt chnh nha thường (Panorama, Cephalometric, cắt lớp lồi cầu)

63.200

 

16

16

16

03C4.2.1.7

Chụp Angiography mắt

213.000

 

17

17

17

04C 1.2.5.33

Chụp thực quản có ung thuc cản quang

100.000

 

18

18

18

04C 1.2.5.34

Chụp dạ dày-tá tràng có uống thuốc cản quang

115.000

 

19

19

19

04C 1.2.5.35

Chụp khung đại tràng có thuốc cản quang

155.000

 

20

20

20

03C4.2.5.10

Chụp mật qua Kehr

236.000

Chưa bao gồm thuốc cản quang.

21

21

21

04C1.2.5.30

Chụp hệ tiết niệu có tiêu thuốc cản quang (UIV)

535.000

 

22

22

22

04C1.2.5.31

Chụp niệu quản - bể thận ngược dòng (UPR) có tiêm thuốc cản quang

525.000

 

23

23

23

03C4.2.5.11

Chụp bàng quang có bơm thuốc cản quang

202.000

 

24

24

24

04C1.2.6.36

Chụp tử cung-vòi trứng (bao gồm cả thuốc)

367.000

 

25

25

25

03C4.2.5.12

Chụp X - quang vú định vị kim dây

382.000

Chưa bao gm kim định vị.

26

26

26

03C4.2.5.13

Lỗ dò cản quang

402.000

 

27

27

27

03C4.2.5.15

Mammography (1 bên)

93.200

 

28

28

28

04C1.2.6.37

Chụp tủy sống có tiêm thuốc

397.000

 

III

III

III

 

Chụp X-quang số hóa

 

 

29

29

29

04C1.2.6.51

Chụp X-quang s hóa 1 phim

64.200

Áp dụng cho 01 vị trí

30

30

30

04C1.2.6.52

Chụp X-quang số hóa 2 phim

96.200

Áp dụng cho 01 vị trí

31

31

31

04C1.2.6.53

Chụp X-quang số hóa 3 phim

121.000

Áp dụng cho 01 vị trí

32

32

32

 

Chụp Xquang số hóa ổ răng hoặc cận chóp

18.300

 

33

33

33

04C1.2.6.54

Chụp tử cung-vòi trứng bang số hóa

407.000

 

34

34

34

04C1.2.6.55

Chụp hệ tiết niệu có tiêm thuốc cản quang (UlV) shóa

605.000

 

35

35

35

04C1.2.6.56

Chụp niệu quản - bể thận ngược dòng (UPR) số hóa

560.000

 

36

36

36

04C1.2.6.57

Chụp thực quản có uống thuốc cản quang số hóa

220.000

 

37

37

37

04C1.2.6.58

Chụp dạ dày-tá tràng có uống thuốc cản quang số hóa

220.000

 

38

38

38

04C1.2.6.59

Chụp khung đại tràng có thuốc cản quang số hóa

260.000

 

39

39

39

04C1.2.6.60

Chụp tủy sống có thuốc cản quang số hóa

517.000

 

40

40

40

 

Chụp X-quang số hóa cắt lớp tuyến vú 1 bên (tomosynthesis)

940.000

 

41

41

41

 

Chụp X-quang số hóa đường dò, các tuyến có bơm thuốc cản quang trực tiếp

382.000

Chưa bao gồm ống thông, kim chọc chuyên dụng.

IV

IV

IV

 

Chụp cắt lớp vi tính, chụp mạch, cộng hưởng từ

 

 

42

42

42

04C1.2.6.41

Chụp CT Scanner đến 32 dãy không có thuốc cản quang

519.000

 

43

43

43

04C1.2.6.42

Chụp CT Scanner đến 32 dãy có thuc cản quang

628.000

Chưa bao gồm thuốc cản quang.

44

44

44

04C1.2.6.63

Chụp CT Scanner 64 dãy đến 128 dãy có thuốc cản quang

1.697.000

Chưa bao gồm thuốc cản quang.

45

45

45

04C1.2.63

Chụp CT Scanner 64 dãy đến 128 dãy không có thuốc cản quang

1.442.000

 

46

46

46

 

Chụp CT Scanner toàn thân 64 dãy - 128 dãy có thuốc cản quang

3.446.000

Chưa bao gồm thuốc cn quang.

47

47

47

 

Chụp CT Scanner toàn thân 64 dãy - 128 dãy không có thuốc cản quang

3.119.000

 

48

48

48

04C1.2.6.64

Chụp CT Scanner từ 256 dãy trở lên có thuốc cản quang

2.980.000

Chưa bao gồm thuốc cản quang.

49

49

49

 

Chụp CT Scanner từ 256 dãy trở lên không có thuốc cản quang

2.725.000

 

50

50

50

 

Chụp CT Scanner toàn thân từ 256 dãy có thuốc cản quang

6.667.000

Chưa bao gồm thuốc cản quang.

51

51

51

 

Chụp CT Scanner toàn thân từ 256 dãy không thuốc cản quang

6.628.000

 

52

52

52

04C1.2.6.61

Chụp PET/CT

19.724.000

Chưa bao gồm thuốc cản quang

53

53

53

04C1.2.6.62

Chụp PET/CT mô phỏng xạ trị

20.478.000

Chưa bao gồm thuốc cản quang

54

54

54

04C1.2.6 43

Chụp mạch máu số hóa xóa nền (DSA)

5.570.000

 

55

55

55

04C1.2.6.44

Chụp động mạch vành hoặc thông tim chụp buồng tim dưới DSA

5.881.000

 

56

56

56

04C1.2.6.45

Chụp và can thiệp tim mạch (van tim, tim bẩm sinh, động mạch vành) dưới DSA

6.781.000

Chưa bao gồm vật tư chuyên dụng dùng để can thiệp: bóng nong, stent, các vật liệu nút mạch, các loại ống thông hoặc vi ống thông, các loại dây dẫn hoặc vi dây dẫn, các vòng xoắn kim loại, lưới lọc tĩnh mạch, dụng cụ lấy dị vật, bộ dụng cụ lấy huyết khối, bộ dụng cụ bít (bộ thdù, dù các loại).

57

57

57

04C1.2.6.46

Chụp và can thiệp mạch chủ bụng hoặc ngực và mạch chi dưới DSA

9.031.000

Chưa bao gồm vật tư chuyên dụng dùng đcan thiệp: bóng nong, bộ bom áp lực, stent, keo nút mạch, các vật liệu nút mạch, các vi ống thông, vi dây dẫn, các vòng xoắn kim loại, lưới lọc tĩnh mạch.

58

58

58

 

Chụp và can thiệp mạch chủ bụng hoặc ngực và mạch chi dưới C-Arm

7.781.000

Chưa bao gồm vật tư chuyên dụng dùng để can thiệp: bóng nong, bộ bơm áp lực, stent, các vật liệu nút mạch, các vi ống thông, vi dây dẫn, các vòng xoắn kim loại, dụng cụ lấy dị vật, bộ dụng cụ lấy huyết khối, bóng bơm ngược dòng động mạch chủ.

59

59

59

04C1.2.6.48

Chụp, nút dị dạng và can thiệp các bệnh lý mạch thần kinh dưới DSA

9.631.000

Chưa bao gm vật tư chuyên dụng dùng để can thiệp: bóng nong, bộ bơm áp lực, stent, keo nút mạch, các vật liệu nút mạch, các vi ống thông, vi dây dẫn, các vòng xoắn kim loại, dụng cụ lấy dị vật, hút huyết khối.

60

60

60

04C1.2.6.47

Can thiệp đường mạch máu cho các tạng dưới DSA

9.081.000

Chưa bao gồm vật tư chuyên dụng dùng để can thiệp: bóng nong, bội bơm áp lực, stent, các vật liệu nút mạch, các vi ống thông, vi dây dẫn, các vòng xoắn kim loại.

61

61

61

04C1.2.6.50

Can thiệp vào lòng mạch trực tiếp qua da (đặt cổng truyền hóa chất, đốt giãn tĩnh mạch, sinh thiết trong lòng mạch) hoặc mở thông dạ dày qua da, dẫn lưu các ổ áp xe và tạng ổ bụng dưới DSA.

2.068.000

Chưa bao gồm kim chọc, stent, các sonde dẫn, các dây dẫn, dây đốt, ống thông, buồng truyền hóa chất, rọ lấy sỏi.

62

62

62

 

Can thiệp khác dưới hướng dẫn của CT Scanner

1.176.000

Chưa bao gồm ống dẫn lưu.

63

63

63

04C 1.2.6.50

Dn lưu, nong đặt Stent, lấy dị vật dường mật hoặc đặt sonde JJ qua da dưới DSA

3.581.000

Chưa bao gồm kim chọc, bóng nong, bộ nong, stent, các sonde dẫn, các dây dẫn, ống thông, rọ lấy dị vật.

64

64

64

03C2.1.56

Đốt sóng cao tn hoặc vi sóng điều trị u gan dưới hướng dẫn của CT scanner

1.718.000

Chưa bao gồm đốt sóng cao tần và dây dẫn tín hiệu.

65

65

65

03C2.1.57

Đốt sóng cao tần hoặc vi sóng điều trị u gan dưới hướng dẫn của siêu âm

1.218.000

Chưa bao gồm kim đốt sóng cao tần và dây dẫn tín hiệu.

66

66

66

04C1.2.6.49

Điều trị các tổn thương xương, khớp, cột sống và các tạng dưới DSA (đổ xi măng cột sống, điều trị các khối u tạng và giả u xương...)

3.081.000

Chưa bao gồm vật tư tiêu hao: kim chọc, xi măng, các vật liệu bơm, chất gây tắc.

67

67

67

03C4.2.5.2

Chụp cộng hưởng từ (MRI) có thuốc cản quang

2.210.000

 

68

68

68

03C4.2.5.1

Chụp cộng hưởng từ (MRI) không có thuốc cản quang

1.308.000

 

69

69

69

 

Chụp cộng hưởng từ gan với chất tương phản đặc hiệu mô

8.656.000

 

70

70

70

 

Chụp cộng hưởng từ tưới máu - phổ - chức năng

3.156.000

 

V

V

V

 

Một số kỹ thuật khác

 

 

71

71

71

 

Đo mật độ xương 1 vị trí

81.400

Bằng phương pháp DEXA

72

72

72

 

Đo mật độ xương 2 vị trí

140.000

Bằng phương pháp DEXA

73

73

73

 

Đo mật độ xương

21.000

Bằng phương pháp siêu âm

B

B

B

 

CÁC THỦ THUẬT VÀ DỊCH VỤ NỘI SOI

 

 

74

74

74

 

Bơm rửa khoang màng phi

212.000

 

75

75

75

03C1.51

Bơm rửa niệu quản sau tán sỏi (ngoài cơ thể)

463.000

 

76

76

76

 

Bơm streptokinase vào khoang màng phổi

1.012.000

 

77

77

77

04C2.108

Cấp cứu ngừng tuần hoàn

473.000

Bao gồm cả bóng dùng nhiều ln.

78

78

78

04C3.1.142

Cắt chỉ

32.000

Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú.

79

79

79

 

Chăm sóc da cho người bệnh dị ứng thuốc nng

156.000

Áp dụng với người bệnh hội chứng Lyell, Steven Johnson.

80

80

80

04C2.69

Chọc dò màng bụng hoặc màng phổi

135.000

 

81

81

81

04C2.112

Chọc tháo dịch màng bụng hoặc màng phổi dưới hướng dẫn của siêu âm

174.000

 

82

82

82

04C2.71

Chọc hút khí màng phi

141.000

 

83

83

83

04C2.70

Chọc rửa màng phổi

204.000

 

84

84

84

03C1.4

Chọc dò màng tim

243.000

 

85

85

85

03C1.74

Chọc dò sinh thiết vú dưới siêu âm

175.000

Áp dụng với trường hợp dùng bơm kim thông thường để chọc hút.

86

86

86

03C1.1

Chọc dò tủy sống

105.000

Chưa bao gồm kim chọc dò.

87

87

87

 

Chọc hút dịch điều trị u nang giáp

164.000

 

88

88

88

 

Chọc hút dịch điều trị u nang giáp dưới hướng dẫn của siêu âm

219.000

 

89

89

89

04C2.67

Chọc hút hạch hoặc u

108.000

 

90

90

90

04C2.121

Chọc hút hạch hoặc u hoặc áp xe hoặc các tổn thương khác dưới hướng dẫn của siêu âm

150.000

 

91

91

91

04C2.122

Chọc hút hạch hoặc u hoặc áp xe hoặc các tổn thương khác dưới hướng dẫn của cắt lớp vi tính

728.000

Chưa bao gồm thuốc cản quang nếu có sử dụng.

92

92

92

04C2.68

Chọc hút tế bào tuyến giáp

108.000

 

93

93

93

04C2.111

Chọc hút tế bào tuyến giáp dưới hướng dẫn của siêu âm

149.000

 

94

94

94

04C2.115

Chọc hút tủy làm tủy đồ

528.000

Bao gồm cả kim chọc hút tủy dùng nhiều lần.

95

95

95

04C2.114

Chọc hút tủy làm tủy đồ

126.000

Chưa bao gồm kim chọc hút tủy. Kim chọc hút tủy tính theo thực tế sử dụng.

96

96

96

 

Chọc hút tủy làm tủy đồ (sử dụng máy khoan cầm tay)

2.358.000

 

97

97

97

04C2.98

Dn lưu màng phổi tối thiểu

592.000

 

98

98

98

 

Dẫn lưu màng phổi, ổ áp xe phổi dưới hướng dẫn của siêu âm

672.000

 

99

99

99

 

Dn lưu màng phổi, ổ áp xe phổi dưới hướng dẫn của chụp cắt lớp vi tính

1.193.000

 

100

100

100

03C1.58

Đặt catheter động mạch quay

542.000

 

101

101

101

03C1.59

Đặt catheter động mạch theo dõi huyết áp liên tục

1.363.000

 

102

102

102

03C1.57

Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm một nòng

649.000

 

103

103

103

04C2.104

Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm nhiều nòng

1.122.000

 

104

104

104

04C2.103

Đặt ng thông tĩnh mạch bằng catheter 2 nòng

1.122.000

Chỉ áp dụng với trường hợp lọc máu.

105

105

105

 

Đặt catheter hai nòng có cuff, tạo đường hầm để lọc máu

6.800.000

 

106

106

106

04C2.106

Đặt nội khí quản

564.000

 

107

107

107

 

Đặt sonde dạ dày

88.700

 

108

108

108

03C1.52

Đặt sonde JJ niệu quản

913.000

Chưa bao gồm Sonde JJ.

109

109

109

03C1.32

Đặt stent thực quản qua nội soi

1.133.000

Chưa bao gồm stent.

110

110

110

 

Điều trị rung nhĩ bng năng lượng sóng tn sradio sử dụng hệ thống lập bản đồ ba chiều giải phẫu - điện học các buồng tim

2.965.000

Chưa bao gồm bộ dụng cụ điều trị rối loạn nhịp tim có sử dụng hệ thống lập bản đồ ba chiều giải phẫu - điện học các buồng tim.

111

111

111

 

Điều trị suy tĩnh mạch bằng Laser nội mạch

2.010.000

Chưa bao gồm bộ dụng cụ mở mạch máu và ống thông điều trị laser.

112

112

112

 

Điều trị suy tĩnh mạch bằng năng lượng sóng tần số radio

1.910.000

Chưa bao gồm bộ dụng cụ mở mạch máu và ống thông điều trị RF.

113

113

113

 

Gây dính màng phổi bằng thuốc hoặc hóa chất qua ống dẫn lưu màng phổi

192.000

Chưa bao gồm thuốc hoặc hóa chất gây dính màng phổi.

114

114

114

03C1.56

Hấp thụ phân tliên tục điều trị suy gan cấp nặng

2.317.000

Chưa bao gồm hệ thống quả lọc và dịch lọc.

115

115

115

 

Hút dẫn lưu khoang màng phổi bằng máy hút áp lực âm liên tục

184.000

 

116

116

116

 

Hút dịch khớp

113.000

 

117

117

117

 

Hút dịch khớp dưới hướng dẫn của siêu âm

123.000

 

118

118

118

 

Hút đờm

10.800

 

119

119

119

04C2.119

Lấy sỏi niệu quản qua nội soi

936.000

Chưa bao gồm sonde niệu quản và dây dẫn Guide wire.

120

120

120

04C2.79

Lọc màng bụng chu kỳ (CAPD)

558.000

 

121

121

121

04C2.78

Lọc màng bụng liên tục 24 giờ bằng máy (thẩm phân phúc mạc)

956.000

 

122

122

122

03C1.71

Lọc máu liên tục (01 lần)

2.200.000

Chưa bao gồm quả lọc, bộ dây dẫn và dịch lọc.

123

123

123

03C1.72

Lọc tách huyết tương (01 lần)

1.624.000

Chưa bao gồm quả lọc tách huyết tương, bộ dây dẫn và huyết tương đông lanh hoặc dung dịch albumin.

124

124

124

04C2.99

Mở khí quản

715.000

 

125

125

125

04C2.120

Mở thông bàng quang (gây tê tại chỗ) .

369.000

 

126

126

126

 

Nghiệm pháp hồi phục phế quản với thuốc giãn phế quản

92.900

 

127

127

127

03C1.39

Nội soi lồng ngực

963.000

 

128

128

128

 

Nội soi màng phổi, gây dính bằng thuốc hoặc hóa chất

5.002.000

Đã bao gồm chi phí gây mê

129

129

129

 

Nội soi màng phi, sinh thiết màng phi

5.780.000

Đã bao gồm chi phí gây mê

130

130

130

03C1.45

Niệu dòng đồ

58.200

 

131

131

131

 

Nội soi phế quản dưới gây mê có sinh thiết

1.756.000

 

132

132

132

 

Nội soi phế quản dưới gây mê không sinh thiết

1.456.000

 

133

133

133

 

Nội soi phế quản dưới gây mê lấy dị vật phế quản

3.256.000

 

134

134

134

04C2.96

Nội soi phế quản ống mềm gây tê

749.000

 

135

135

135

04C2.116

Nội soi phế quản ống mềm gây tê có sinh thiết

1.125.000

 

136

136

136

04C2.117

Nội soi phế quản ống mm gây tê lấy dị vật

2.573.000

 

137

137

137

 

Nội soi phế quản ống mềm: cắt đốt u, sẹo nội phế quản bằng điện đông cao tần

2.833.000

 

138

138

138

04C2.88

Nội soi thực quản, dạ dày, tá tràng ống mềm có sinh thiết

426.000

Đã bao gồm chi phí Test HP

139

139

139

 

Nội soi dạ dày làm Clo test

291.000

 

140

140

140

 

Nội soi thực quản-dạ dày- tá tràng ống mềm không sinh thiết

240.000

 

141

141

141

04C2.90

Nội soi đại trực tràng ống mềm có sinh thiết

401.000

 

142

142

142

04C2.89

Nội soi đại trực tràng ống mềm không sinh thiết

300.000

 

143

143

143

04C2.92

Nội soi trực tràng có sinh thiết

287.000

 

144

144

144

04C2.91

Nội soi trực tràng ống mềm không sinh thiết

186.000

 

145

145

145

03C1.25

Nội soi dạ dày can thiệp

719.000

Chưa bao gồm thuốc cầm máu, dụng, cụ cầm máu (clip, bộ thắt tĩnh mạch thực quản...)

146

146

146

03C4.2.4.2

Nội soi mật tuy ngược dòng (ERCP)

2.674.000

Chưa bao gồm dụng cụ can thiệp: stent, bộ tán sỏi cơ học, rọ lấy dị vật, dao cắt, bóng kéo, bóng nong.

147

147

147

04C2.85

Nội soi bụng

815.000

 

148

148

148

04C2.86

Nội soi bụng có sinh thiết

968.000

 

149

149

149

03C1.36

Nội soi ống mật chủ

163.000

 

150

150

150

 

Nội soi siêu âm chn đoán

1.160.000

 

151

151

151

 

Nội soi siêu âm can thiệp - chọc hút tế bào khối u gan, tụy, u ổ bụng bằng kim nhỏ

2.889.000

 

152

152

152

03C1.40

Nội soi tiết niệu có gây mê

841.000

 

153

153

153

04C2.101

Nội soi bàng quang - Nội soi niệu quản

919.000

Chưa bao gồm sonde JJ.

154

154

154

04C2.94

Nội soi bàng quang có sinh thiết

641.000

 

155

155

155

04C2.93

Nội soi bàng quang không sinh thiết

519.000

 

156

156

156

04C2.118

Nội soi bàng quang điều trị đái dưỡng chấp

688.000

 

157

157

157

04C2.95

Nội soi bàng quang và gắp dị vật hoặc lấy máu cục

886.000

 

158

158

158

 

Nối thông động - tĩnh mạch có dịch chuyển mạch

1.348.000

 

159

159

159

 

Nối thông động - tĩnh mạch sử dụng mạch nhân tạo

1.367.000

Chưa bao gồm mạch nhân tạo.

160

160

160

 

Nối thông động- tĩnh mạch

1.148.000

 

161

161

161

04C2.74

Nong niệu đạo và đặt thông đái

237.000

 

162

162

162

03C1.31

Nong thực quản qua nội soi

2.266.000

 

163

163

163

04C2.73

Rửa bàng quang

194.000

Chưa bao gồm hóa chất.

164

164

164

03C1.5

Rửa dạ dày

115.000

 

165

165

165

03C1.54

Rửa dạ dày loại bỏ chất độc qua hệ thống kín

585.000

 

166

166

166

 

Rửa phổi toàn bộ

8.101.000

Đã bao gồm chi phí gây mê

167

167

167

03C1.55

Rửa ruột non toàn bộ loại bỏ chất độc qua đường tiêu hóa

825.000

 

168

168

168

 

Rút máu để điều trị

230.000

 

169

169

169

 

Rút ống dẫn lưu màng phổi, ống dẫn lưu áp xe

176.000

 

170

170

170

 

Siêu âm can thiệp - Đặt ống thông dẫn lưu áp xe

590.000

Chưa bao gồm ống thông.

171

171

171

 

Siêu âm can thiệp điều trị áp xe hoặc u hoặc nang trong ổ bụng

554.000

 

172

172

172

03C1.21

Sinh thiết cơ tim

1.746.000

Chưa bao gồm bộ dụng cụ thông tim và chụp buồng tim, kim sinh thiết cơ tim.

173

173

173

04C2.80

Sinh thiết da hoặc niêm mạc

124.000

 

174

174

174

 

Sinh thiết gan hoặc thận dưới hướng dẫn của siêu âm

995.000

 

175

175

175

 

Sinh thiết vú hoặc tn thương khác dưới hướng dẫn của siêu âm

822.000

 

176

176

176

 

Sinh thiết phổi hoặc gan dưới hướng dẫn của cắt lớp vi tính

1.892.000

 

177

177

177

 

Sinh thiết thận hoặc vú hoặc vị trí khác dưới hướng dẫn của cắt lớp vi tính

1.692.000

 

178

178

178

04C2.81

Sinh thiết hạch hoặc u

258.000

 

179

179

179

04C2.110

Sinh thiết màng hoạt dịch dưới hướng dẫn của siêu âm

1.096.000

 

180

180

180

04C2.83

Sinh thiết màng phi

427.000

 

181

181

181

 

Sinh thiết móng

303.000

 

182

182

182

04C2.84

Sinh thiết tiền liệt tuyến qua siêu âm đường trực tràng

603.000

 

183

183

183

04C2.82

Sinh thiết tủy xương

238.000

Chưa bao gồm kim sinh thiết.

184

184

184

04C2.113

Sinh thiết tủy xương có kim sinh thiết

1.368.000

Bao gồm kim sinh thiết dùng nhiều lần.

185

185

185

 

Sinh thiết tủy xương (sử dụng máy khoan cầm tay).

2.673.000

 

186

186

186

03C1.20

Sinh thiết vú

153.000

 

187

187

187

 

Sinh thiết tuyến vú dưới hướng dẫn của Xquang có hệ thống định vị stereostatic

1.554.000

 

188

188

188

03C1.30

Soi bàng quang, chụp thận ngược dòng

639.000

Chưa bao gồm thuốc cản quang.

189

189

189

03C1.28

Soi đại tràng, tiêm hoặc kẹp cầm máu

566.000

Chưa bao gồm dụng cụ kẹp và clip cầm máu.

190

190

190

03C1.22

Soi khớp có sinh thiết

494.000

 

191

191

191

03C1.23

Soi màng phổi

429.000

 

192

192

192

03C1.67

Soi phế quản điều trị sặc phổi ở bệnh nhân ngộ độc cấp

876.000

 

193

193

193

03C1.27

Soi ruột non, tiêm (hoặc kẹp cm máu) hoặc cắt polyp

737.000

 

194

194

194

03C1.26

Soi ruột non

630.000

 

195

195

195

03C1.24

Soi thực quản hoặc dạ dày gắp giun

418.000

Chưa bao gồm dụng cụ gắp giun.

196

196

196

03C1.29

Soi trực tràng, tiêm hoặc thắt trĩ

239.000

 

197

197

197

03C1.62

Tạo nhịp cấp cứu ngoài lồng ngực

983.000

 

198

198

198

03C1.61

Tạo nhp cấp cứu trong buồng tim

493.000

 

199

199

199

04C2.107

Thẩm tách siêu lọc máu (Hemodiafiltration offline: HDF ON - LINE)

1.496.000

Chưa bao gồm catheter.

200

200

200

04C2.123

Thận nhân tạo cấp cứu

1.533.000

Quả lọc dây máu dùng 1 lần; đã bao gồm catheter 2 nòng được tính bình quân là 0,25 lần cho 1 lần chạy thận.

201

201

201

04C2.76

Thận nhân tạo chu kỳ

552.000

Quả lọc dây máu dùng 6 ln.

202

202

202

04C3.1.149

Tháo bột: cột sống hoặc lưng hoặc khớp háng hoặc xương đùi hoặc xương chậu

62.400

 

203

203

203

 

Kỹ thuật phối hợp thận nhân tạo và hấp phụ máu bng quả hấp phụ máu

833.000

Chưa bao gồm quả lọc hấp phụ, (đã bao gồm quả lọc dây máu dùng 6 lần)

204

204

204

04C3.1.150

Tháo bột khác

51.900

Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú

205

205

205

 

Thay băng cắt lọc vết thương mạn tính

242.000

Áp dụng đối với bệnh Pemphigus hoặc Pemphigoid hoặc ly thượng bì bọng nước bẩm sinh hoặc vết loét bàn chân do đái tháo đường hoặc vết loét, hoại tử ở bệnh nhân phong hoặc vết loét, hoại tdo tỳ đè.

206

206

206

04C3.1.143

Thay băng vết thương hoặc mổ chiều dài ≤ 15cm

56.800

Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú. Đi với người bệnh nội trú theo quy định của Bộ Y tế.

207

207

207

04C3.1.144

Thay băng vết thương chiều dài trên 15cm đến 30 cm

81.600

 

208

208

208

04C3.1.145

Thay băng vết mổ chiều dài trên 15 cm đến 30 cm

81.600

Cháp dụng với người bệnh ngoại trú. Đối với người bệnh nội trú theo quy định của Bộ Y tế.

209

209

209

04C3.1.145

Thay băng vết thương hoặc mổ chiều dài từ trên 30 cm đến 50 cm

111.000

 

210

210

210

04C3.1.146

Thay băng vết thương hoặc mổ chiều dài từ trên 15 cm đến 30 cm nhiễm trùng

132.000

 

211

211

211

04C3.1.147

Thay băng vết thương hoặc mổ chiều dài từ 30 cm đến 50 cm nhiễm trùng

177.000

 

212

212

212

04C3.1.148

Thay băng vết thương hoặc mổ chiều dài > 50cm nhiễm trùng

236.000

 

213

213

213

 

Thay canuyn mở khí quản

245.000

 

214

214

214

04C2.72

Thay rửa hệ thống dẫn lưu màng phổi

91.900

 

215

215

215

 

Thay transfer set ở bệnh nhân lọc màng bụng liên tục ngoại trú

501.000

 

216

216

216

04C2.105

Thở máy (01 ngày điều trị)

551.000

 

217

217

217

04C2.65

Thông đái

88.700

 

218

218

218

04C2.66

Thụt tháo phân hoặc Đặt sonde hậu môn

80.900

 

219

219

219

 

Tiêm (bắp hoặc dưới da hoặc tĩnh mạch)

11.000

Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú; chưa bao gồm thuốc tiêm.

220

220

220

 

Tiêm khớp

90.000

Chưa bao gồm thuốc tiêm.

221

221

221

 

Tiêm khớp dưới hướng dẫn của siêu âm

130.000

Chưa bao gồm thuốc tiêm.

222

222

222

 

Truyền tĩnh mạch

21.000

Cháp dụng với người bệnh ngoại trú; chưa bao gồm thuốc và dịch truyền.

223

223

223

04C3.1.151

Khâu vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài < 10 cm

176.000

 

224

224

224

04C3.1.152

Khâu vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài ≥ 10 cm

233.000

 

225

225

225

04C3.1.153

Khâu vết thương phn mềm tổn thương sâu chiều dài < 10 cm

253.000

 

226

226

226

04C3.1.154

Khâu vết thương phần mềm tổn thương sâu chiều dài ≥ 10 cm

299.000

 

C

C

C

 

Y HỌC DÂN TỘC – PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

 

 

227

227

227

03C1DY.2

Bàn kéo

45.200

 

228

228

228

04C2.DY139

Bó Farafin

42.000

 

229

229

229

 

Bó thuốc

49.700

 

230

230

230

03C1DY.3

Bồn xoáy

15.800

 

231

231

231

04C2.DY125

Châm (có kim dài)

71.100

 

232

232

232

 

Châm (kim ngắn)

64.100

 

233

233

233

03C1DY.8

Chn đoán điện

35.400

 

234

234

234

03C1DY.29

Chẩn đoán điện thn kinh cơ

56.900

 

235

235

235

04C2.DY124

Chôn chỉ (cấy chỉ)

141.000

 

236

236

236

04C2.DY140

Cứu (Ngải cứu, túi chườm)

35.400

 

237

237

237

 

Đặt thuốc y học cổ truyền

44.800

 

238

238

238

04C2.DY126

Điện châm (có kim dài)

73.100

 

239

239

239

 

Điện châm (kim ngắn)

66.100

 

240

240

240

04C2.DY130

Điện phân

45.000

 

241

241

241

04C2.DY138

Điện từ trường

38.000

 

242

242

242

03C1DY.20

Điện vi dòng giảm đau

28.500

 

243

243

243

04C2.DY134

Điện xung

41.000

 

244

244

244

03C1DY.25

Giác hơi

32.800

 

245

245

245

03C1DY.1

Giao thoa

28.500

 

246

246

246

04C2.DY129

Hồng ngoại

34.600

 

247

247

247

04C2.DY141

Kéo nắn, kéo dãn cột sống, các khớp

44.100

 

248

248

248

 

Kỹ thuật can thiệp rối loạn đại tiện bằng phản hồi sinh học (Biofeedback)

333.000

 

249

249

249

 

Kỹ thuật tập đường ruột cho người bệnh tổn thương tủy sống

201.000

 

250

250

250

 

Kỹ thuật tập luyện với dụng cụ chỉnh hình

47.400

 

251

251

251

 

Kỹ thuật thông tiểu ngắt quãng trong phục hồi chức năng tủy sống

144.000

 

252

252

252

04C2.DY132

Laser châm

46.800

 

253

253

253

03C1DY.32

Laser chiếu ngoài

33.700

 

254

254

254

03C1DY.33

Laser nội mạch

53.000

 

255

255

255

 

Nắn, bó gãy xương cẳng chân bng phương pháp y học cổ truyền

103.000

 

256

256

256

 

Nn, bó gãy xương cng tay bằng phương pháp y học cổ truyền

103.000

 

257

257

257

 

Nắn, bó gãy xương cánh tay bằng phương pháp y học cổ truyền

103.000

 

258

258

258

 

Ngâm thuốc y học cổ truyền

48.800

 

259

259

259

 

Phong bế thần kinh bằng Phenol để điều trị co cứng cơ

1.038.000

Chưa bao gồm thuốc

260

260

260

03C1DY.17

Phục hồi chức năng xương chậu của sản phụ sau sinh đẻ

31.700

 

261

261

261

 

Sắc thuốc thang (1 thang)

12.400

Đã bao gồm chi phí đóng gói thuốc, chưa bao gồm tiền thuốc.

262

262

262

04C2.DY137

Siêu âm điều trị

45.200

 

263

263

263

04C2.DY131

Sóng ngn

34.200

 

264

264

264

03C1DY.35

Sóng xung kích điều trị

60.600

 

265

265

265

03C1DY.5

Tập do cứng khớp

44.400

 

266

266

266

03C1DY.6

Tập do liệt ngoại biên

27.200

 

267

267

267

03C1DY.4

Tập do liệt thần kinh trung ương

40.700

 

268

268

268

03C1DY.19

Tập dưỡng sinh

22.700

 

269

269

269

 

Tập giao tiếp (ngôn ngữ, ký hiệu, hình nh…)

57.400

 

270

270

270

03C1DY.11

Tập luyện với ghế tập cơ bốn đu đùi

10.800

 

271

271

271

 

Tập mạnh cơ đáy chậu (cơ sản chậu, Pelvis floor)

300.000

 

272

272

272

 

Tập nuốt (có sử dụng máy)

156.000

 

273

273

273

 

Tập nuốt (không sử dụng máy)

126.000

 

274

274

274

 

Tập sửa lỗi phát âm

103.000

 

275

275

275

04C2.DY136

Tập vận động đoạn chi

41.100

 

276

276

276

04C2.DY135

Tập vận động toàn thân

45.400

 

277

277

277

 

Tập vận động với các dụng cụ trợ giúp

28.500

 

278

278

278

03C1DY.13

Tập với hệ thng ròng rọc

10.800

 

279

279

279

03C1DY.12

Tập với xe đạp tập

10.800

 

280

280

280

04C2.DY127

Thủy châm

64.800

Chưa bao gồm thuốc.

281

281

281

03C1DY.14

Thủy trị liệu

60.600

 

282

282

282

 

Tiêm Botulinum toxine vào cơ thành bàng quang để điều trị bàng quang tăng hoạt động

2.750.000

Chưa bao gồm thuốc

283

283

283

 

Tiêm Botulinum toxine vào đim vận động đề điều trị co cứng cơ

1.145.000

Chưa bao gồm thuốc

284

284

284

04C2.DY133

Tngoại

33.400

 

285

285

285

03C1DY.16

Vật lý trị liệu chỉnh hình

29.700

 

286

286

286

03C1DY.15

Vật lý trị liệu hô hấp

29.700

 

287

287

287

03C1DY.18

Vật lý trị liệu phòng ngừa các biến chứng do bất động

29.700

 

288

288

288

03C1DY.30

Xoa bóp áp lực hơi

29.700

 

289

289

289

04C2.DY128

Xoa bóp bấm huyệt

64.200

 

290

290

290

03C1DY.21

Xoa bóp bng máy

27.200

 

291

291

291

03C1DY.22

Xoa bóp cục bộ bằng tay

40.600

 

292

292

292

03C1DY.23

Xoa bóp toàn thân

49.000

 

293

293

293

 

Xông hơi thuốc

42.000

 

294

294

294

 

Xông khói thuốc

37.000

 

295

295

295

 

Xông thuốc bằng máy

42.000

 

 

 

 

 

Các thủ thuật Y học ctruyền hoặc Phục hồi chức năng còn lại khác

 

 

296

296

296

 

Thủ thuật loại I

128.000

 

297

297

297

 

Thủ thuật loại II

68.300

 

298

298

298

 

Thủ thuật loại III

39.900

 

D

D

D

 

PHẪU THUẬT, THỦ THUẬT THEO CHUYÊN KHOA

 

 

I

I

I

 

HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC

 

 

299

299

299

 

Phẫu thuật đặt hệ thống tim phổi nhân tạo (ECMO)

5.149.000

Chưa bao gồm bộ tim phổi, dây dẫn và canuyn chạy ECMO.

300

300

300

 

Thay dây, thay tim phổi (ECMO)

1.476.000

Chưa bao gồm bộ tim phổi, dây dẫn và canuyn chạy ECMO.

301

301

301

 

Theo dõi, chạy tim phổi nhân tạo (ECMO) mỗi 8 giờ

1.258.000

Áp dụng thanh toán cho mỗi 8 giờ thực hiện.

302

302

302

 

Kết thúc và rút hệ thống ECMO

2.414.000

 

 

 

 

 

Các phẫu thuật, thủ thuật còn lại khác

 

 

303

303

303

 

Phẫu thuật loại đặc biệt

3.162.000

 

304

304

304

 

Phẫu thuật loại I

2.136.000

 

305

305

305

 

Phẫu thuật loại II

1.270.000

 

306

306

306

 

Thủ thuật loại đặc biệt

1.208.000

 

307

307

296

 

Thủ thuật loại I

747.000

 

308

308

297

 

Thủ thuật loại II

450.000

 

309

309

298

 

Thủ thut loại III

310.000

 

II

II

II

 

NỘI KHOA

 

 

310

310

310

DƯ-MDLS

Giảm mẫn cảm nhanh với thuốc 72 giờ

1.376.000

 

311

311

311

DƯ-MDLS

Giảm mẫn cảm với thuốc hoặc sữa hoặc thức ăn

874.000

 

312

312

312

DƯ-MDLS

Liệu pháp miễn dịch đặc hiệu đường dưới lưỡi với dị nguyên (Giai đoạn ban đầu - liệu pháp trung bình 15 ngày)

2.363.000

 

313

313

313

DƯ-MDLS

Liệu pháp miễn dịch đặc hiệu đường dưới lưỡi với dị nguyên (Giai đoạn duy trì - liệu pháp trung bình 3 tháng)

5.079.000

 

314

314

314

DƯ-MDLS

Phản ứng phân hủy Mastocyte (Đối với 6 loại dị nguyên)

288.000

 

315

315

315

DƯ-MDLS

Phản ứng tiêu bạch cầu đặc hiệu.

158.000

 

316

316

316

DƯ-MDLS

Test áp bì (Patch test) đặc hiệu với thuốc (Đối với 6 loại thuốc) hoặc mỹ phẩm

518.000

 

317

317

317

DƯ-MDLS

Test hồi phục phế quản

170.000

 

318

318

318

DƯ-MDLS

Test huyết thanh tự thân

662.000

 

319

319

319

DƯ-MDLS

Test kích thích phế quản không đặc hiệu với Methacholine

874.000

 

320

320

320

DƯ-MDLS

Test kích thích với thuốc hoặc sữa hoặc thức ăn

832.000

 

321

321

321

DƯ-MDLS

Test ly da (Prick test) đặc hiệu với các dị nguyên hô hấp hoặc thức ăn hoặc sữa

332.000

 

322

322

322

DU-MDLS

Test ly da (Prick test) đặc hiệu với các loại thuốc (Đối với 6 loại thuốc hoặc vacxin hoặc huyết thanh)

375.000

 

323

323

323

DƯ-MDLS

Test nội bì chậm đặc hiệu với thuốc hoặc vacxin hoặc huyết thanh

473.000

 

324

324

324

DƯ-MDLS

Test nội bì nhanh đặc hiệu với thuốc hoặc vacxin hoặc huyết thanh

387.000

 

 

 

 

 

Các phẫu thuật, thủ thuật còn lại khác

 

 

325

325

325

 

Phẫu thuật loại I

1.551.000

 

326

326

326

 

Phẫu thuật loại II

1.078.000

 

327

327

327

 

Thủ thuật loại đặc biệt

814.000

 

328

328

328

 

Thủ thuật loại I

568.000

 

329

329

329

 

Thủ thuật loại II

313.000

 

330

330

330

 

Ththuật loại III

160.000

 

III

III

III

 

DA LIỄU

 

 

331

331

331

 

Chụp và phân tích da bằng máy

203.000

 

332

332

332

 

Đắp mặt nạ điu trị một sbệnh da

191.000

 

333

333

333

 

Điều trị một số bệnh da bằng Ni tơ lỏng, nạo thương tổn

327.000

Giá tính cho mỗi đơn vị là 5 thương tổn hoặc 5 cm2 diện tích điều trị.

334

334

334

 

Điều trị các bệnh lý của da bằng PUVA hoặc UBV toàn thân

232.000

 

335

335

335

 

Điều trị hạt cơm bằng Plasma

350.000

Giá tính cho mỗi đơn vị là 5 thương tổn hoặc 5 cm2 diện tích điều trị.

336

336

336

 

Điều trị một số bệnh da bằng Fractional, Intracell

1.231.000

Giá tính cho mỗi đơn vị là 10 cm2 diện tích điều trị.

337

337

337

 

Điều trị một số bệnh da bằng IPL

445.000

Giá tính cho mỗi đơn vị là 10 cm2 diện tích điều trị.

338

338

338

 

Điều trị một số bệnh da bằng Laser CO2; Plasma, đốt điện, ni tơ lỏng

325.000

Giá tính cho mỗi đơn vị là 5 thương tổn hoặc 5 cm2 diện tích điều trị.

339

339

339

 

Điều trị một số bệnh da bằng Laser mầu

1.025.000

Giá tính cho mỗi đơn vị là 10 cm2 diện tích điều trị.

340

340

340

 

Điều trị một số bệnh da bằng Laser YAG, Laser Ruby

1.180.000

Giá tính cho mỗi đơn vị là 10 cm2 diện tích điều trị.

341

341

341

 

Điều trị một số bệnh da bằng Laser, Ánh sáng chiếu ngoài

205.000

 

342

342

342

 

Điều trị một số bệnh da bằng tiêm tại chỗ, chấm thuốc

277.000

Giá tính cho mỗi đơn vị là 10 cm2 diện tích điều trị.

343

343

343

 

Điều trị sùi mào gà bằng Laser CO2, cắt bỏ thương tổn

658.000

Giá tính cho mỗi đơn vị là 5 thương tổn hoặc 5 cm2 diện tích điều trị.

344

344

344

 

Điều trị u mạch máu bằng IPL (Intense Pulsed Light)

720.000

Giá tính cho mỗi đơn vị là 10 cm2 diện tích điều trị.

345

345

345

 

Điều trị viêm da cơ địa bằng máy

1.100.000

 

346

346

346

 

Phẫu thuật chuyển gân điều trị hở mi

2.148.000

 

347

347

347

 

Phẫu thuật điều trị hẹp hố khu cái

2.424.000

 

348

348

348

 

Phẫu thuật điều trị lỗ đáo có viêm xương

620.000

 

349

349

349

 

Phẫu thuật điều trị lỗ đáo không viêm xương

534.000

 

350

350

350

 

Phẫu thuật điều trị sa trễ mi dưới

1.868.000

 

351

351

351

 

Phẫu thuật điều trị sập cầu mũi

1.508.000

 

352

352

352

 

Phẫu thuật điều trị u dưới móng

735.000

 

353

353

353

 

Phẫu thuật giải áp thần kinh

2.274.000

 

354

354

354

 

Phẫu thuật Mohs điều trị ung thư da

3.251.000

 

 

 

 

 

Các phẫu thuật, thủ thuật còn lại khác

 

 

355

355

355

 

Phẫu thuật loại đặc biệt

3.198.000

 

356

356

356

 

Phẫu thuật loại I

1.793.000

 

357

357

357

 

Phẫu thuật loại II

1.039.000

 

358

358

358

 

Phẫu thuật loại III

783.000

 

359

359

359

 

Thủ thuật loại đặc biệt

747.000

 

360

360

360

 

Thủ thuật loại I

379.000

 

361

361

361

 

Thủ thuật loại II

245 000

 

362

362

362

 

Thủ thuật loại III

146.000

 

IV

IV

IV

 

NỘI TIẾT

 

 

363

363

363

03C2.1.5

Dn lưu áp xe tuyến giáp

227.000

 

364

364

364

 

Gọt chai chân (gọt nốt chai) trên người bệnh đái tháo đường

254.000

 

365

365

365

 

Phẫu thuật loại 1 mmở tuyến nội tiết có dùng dao siêu âm

6.513.000

 

366

366

366

 

Phẫu thuật loại 1 mổ mở tuyến nội tiết không dùng dao siêu âm

4.119.000

 

367

367

367

 

Phẫu thuật loại 1 mnội soi tuyến nội tiết có dùng dao siêu âm

5.725.000

 

368

368

368

 

Phẫu thuật loại 2 mmở tuyến nội tiết có dùng dao siêu âm

4.436.000

 

369

369

369

 

Phẫu thuật loại 2 mổ mở tuyến nội tiết không dùng dao siêu âm

3.313.000

 

370

370

370

 

Phẫu thuật loại 3 mổ mở tuyến nội tiết có dùng dao siêu âm

4.259.000

 

371

371

371

 

Phẫu thuật loại 3 mổ mở tuyến nội tiết không dùng dao siêu âm

2.750.000

 

372

372

372

 

Phẫu thuật loại đặc biệt mổ mở tuyến nội tiết không dùng dao siêu âm

5.421.000

 

373

373

373

 

Phẫu thuật loại đặc biệt tuyến nội tiết mổ mở có dùng dao siêu âm

7.697.000

 

374

374

374

 

Phẫu thuật loại đặc biệt tuyến nội tiết mổ nội soi dùng dao siêu âm

7.588.000

 

 

 

 

 

Các thủ thuật còn lại khác

 

 

375

375

375

 

Thủ thuật loại I

604.000

 

376

376

376

 

Thủ thuật loại II

385.000

 

377

377

377

 

Thủ thuật loại III

210.000

 

V

V

V

 

NGOẠI KHOA

 

 

 

 

 

 

Ngoại Thần kinh

 

 

378

378

378

 

Phu thuật giải ép thn kinh hoặc khoan thăm dò sọ

4.442.000

 

379

379

379

 

Phu thuật ly máu tụ trong sọ hoặc ngoài màng cứng hoặc dưới màng cứng hoặc trong não

5.012.000

Chưa bao gồm nẹp, ghim, vít, ốc, miếng vá khuyết sọ.

380

380

380

 

Phẫu thuật u hố mắt

5.461.000

Chưa bao gm nẹp, ghim, c, vít, miếng vá khuyết sọ

381

381

381

 

Phẫu thuật áp xe não

6.746.000

Chưa bao gồm bộ dẫn lưu kín, miếng vá khuyết sọ.

382

382

382

03C2.1.39

Phẫu thuật dẫn lưu não thất - màng bụng

4.080.000

Chưa bao gồm van dẫn lưu nhân tạo.

383

383

383

03C2.1.45

Phẫu thuật nội soi não hoặc tủy sống

4.918.000

Chưa bao gồm miếng vá khuyết sọ, dao siêu âm (trong phẫu thuật u não)

384

384

384

03C2.1.38

Phẫu thuật nội soi u tuyến yên

5.386.000

Chưa bao gồm miếng vá khuyết sọ, dao siêu âm.

385

385

385

 

Phẫu thuật tạo hình màng não

5.630.000

Chưa bao gồm màng não nhân tạo, miếng vá khuyết sọ, bộ van dẫn lưu.

386

386

386

 

Phẫu thuật thoát vị não, màng não

5.331.000

Chưa bao gồm màng não nhân tạo, miếng vá khuyết sọ, bộ van dẫn lưu.

387

387

387

 

Phẫu thuật vi phẫu lấy u tủy

7.129.000

Chưa bao gồm mạch nhân tạo, kẹp mạch máu, ghim, ốc, vít, kính vi phẫu.

388

388

388

03C2.1.43

Phẫu thuật vi phẫu u não đường giữa

7.350.000

Chưa bao gồm miếng vá nhân tạo, ghim, ốc, vít.

389

389

389

03C2.1.41

Phẫu thuật vi phẫu u não nền sọ

6.542.000

Chưa bao gồm đinh, nẹp, vít, vật liệu cầm máu sinh học, màng não nhân tạo, dao siêu âm.

390

390

390

03C2.1.42

Phẫu thuật vi phẫu u não thất

6.542.000

Chưa bao gồm dụng cụ dẫn đường, ghim, ốc, vít, dao siêu âm, bộ dẫn lưu não thất, miếng vá khuyết sọ.

391

391

391

 

Phẫu thuật vi phẫu u não tuyến yên

7.029.000

Chưa bao gồm mạch nhân tạo, miếng vá khuyết sọ, kẹp mạch máu, ghim, ốc, vít, dao siêu âm.

392

392

392

 

Phẫu thuật điều trị viêm xương sọ hoặc hàm mặt

5.306.000

Chưa bao gồm nẹp, ghim, ốc, vít.

393

393

393

 

Phẫu thuật ghép khuyết sọ

4.496.000

Chưa bao gồm xương nhân tạo, vật liệu tạo hình hộp sọ, đinh, nẹp, vít, lưới tital, ghim, ốc, màng não nhân tạo, vật liệu cầm máu sinh học.

394

394

394

 

Phẫu thuật u xương sọ

4.951.000

Chưa bao gồm đinh, ghim, nẹp, vít, ốc, vật liệu tạo hình hộp sọ, màng não nhân tạo.

395

395

395

 

Phẫu thuật vết thương sọ não h

5.315.000

Chưa bao gồm đinh, ghim, nẹp, vít, ốc, màng não nhân tạo, vật liệu tạo hình hộp sọ.

396

396

396

03C2.1.44

Phẫu thuật vi phẫu dị dạng mạch não

6.658.000

Chưa bao gồm kẹp mạch máu, miếng vá khuyết sọ, van dẫn lưu, ghim, ốc, vít.

397

397

397

 

Phẫu thuật vi phẫu ni mạch máu trong và ngoài hộp sọ

7.005.000

Chưa bao gồm mạch nhân tạo, kẹp mạch máu, ghim, ốc, vít.

398

398

398

03C2.1.40

Phẫu thuật thần kinh có dẫn đường

6.350.000

 

399

399

399

03C2.1.46

Quang động học (PTD) trong điều trị u não ác tính

6.826.000

Chưa bao gồm dụng cụ dẫn đường

 

 

 

 

Ngoại Lồng ngực - mạch máu

 

 

400

400

400

03C2.1.31

Cây hoặc đặt máy tạo nhịp hoặc cây máy tạo nhịp phá rung

1.595.000

Chưa bao gồm máy tạo nhịp, máy phá rung.

401

401

401

03C2.1.24

Phẫu thuật bắc cầu mạch vành

17.967.000

Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo và dây chạy máy, vòng van, van tim nhân tạo, miếng vá siêu mỏng, mạch máu nhân tạo, động mạch chủ nhân tạo, keo sinh học dùng trong phẫu thuật phình tách động mạch, quả lọc tách huyết tương và bộ dây dẫn, dung dịch bảo vệ tạng, dây truyền dung dịch bảo vệ tạng, dụng cụ cố định mạch vành.

402

402

402

03C2.1.25

Phẫu thuật các mạch máu lớn (động mạch chủ ngực hoặc bụng hoặc cảnh hoặc thận)

14.468.000

Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo và dây chạy máy, động mạch chủ nhân tạo, mạch máu nhân tạo, keo sinh học dùng trong phẫu thuật phình tách động mạch, quả lọc tách huyết tương và bộ dây dẫn, dung dịch bảo vệ tạng, dây truyền dung dịch bảo vệ tạng.

403

403

403

03C2.1.18

Phẫu thuật cắt màng tim rộng

14.228.000

 

404

404

404

03C2.1.15

Phẫu thuật cắt ống động mạch

12.741.000

Chưa bao gồm mạch máu nhân tạo, động mạch chủ nhân tạo, keo sinh học dùng trong phẫu thuật phình tách động mạch.

405

405

405

03C2.1.17

Phẫu thuật nong van động mạch chủ

7.728.000

 

406

406

406

03C2.1.16

Phẫu thuật tạo hình eo động mạch

14.228.000

Chưa bao gồm mạch máu nhân tạo, động mạch chủ nhân tạo, keo sinh học dùng trong phẫu thuật phình tách động mạch.

407

407

407

 

Phẫu thuật đặt Catheter ổ bụng để lọc màng bụng

7.210.000

 

408

408

408

 

Phẫu thuật tạo thông động tĩnh mạch AVF

3.701.000

Chưa bao gồm mạch máu nhân tạo, động mạch chủ nhân tạo.

409

409

409

 

Phẫu thuật thăm dò ngoài màng tim hoặc thăm dò lồng ngực

3.249.000

 

410

410

410

03C2.1.19

Phẫu thuật thay đoạn mạch nhân tạo

12.542.000

Chưa bao gồm mạch máu nhân tạo, động mạch chủ nhân tạo, keo sinh học dùng trong phẫu thuật phình tách động mạch.

411

411

411

03C2.1.21

Phẫu thuật thay động mạch ch

18.474.000

Chưa bao gồm bộ tim phi nhân tạo và dây chạy máy, động mạch chủ nhân tạo, van động mạch chủ nhân tạo, mạch máu nhân tạo, ống van động mạch, keo sinh học dùng trong phẫu thuật phình tách động mạch, quả lọc tách huyết tương và bộ dây dẫn, dung dịch bảo vệ tạng, bộ dây truyền dung dịch liệt tim.

412

412

412

03C2.1.20

Phẫu thuật tim các loại (tim bm sinh hoặc sa van tim hoặc thay van tim...)

16.967.000

Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo và dây chạy máy, vòng van và van tim nhân tạo, mạch máu nhân tạo, động mạch chủ nhân tạo, ống van động mạch, keo sinh học dùng trong phẫu thuật phình tách động mạch, quả lọc tách huyết tương và bộ dây dẫn, miếng vá siêu mỏng, dung dịch bảo vệ tạng, dây truyền dung dịch bảo vệ tạng.

413

413

413

 

Phẫu thuật tim kín khác

13.725.000

Chưa bao gồm động mạch chủ nhân tạo, van động mạch chủ nhân tạo, mạch máu nhân tạo, keo sinh học dùng trong phẫu thuật phình tách động mạch.

414

414

414

03C2.1.14

Phẫu thuật tim loại Blalock

14.228.000

Chưa bao gồm mạch máu nhân tạo hoặc động mạch chủ nhân tạo.

415

415

415

03C2.1.26

Phẫu thuật tim, mạch khác có sdụng tuần hoàn ngoài cơ thể

16.317.000

Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo và dây chạy máy, mạch máu nhân tạo, động mạch chủ nhân tạo, keo sinh học dùng trong phẫu thuật phình tách động mạch, qulọc tách huyết tương và bộ dây dẫn, dung dịch bảo vệ tạng, bộ dây truyền dung dịch liệt tim, đu đốt.

416

416

416

 

Phẫu thuật u máu các vị trí

2.979.000

 

417

417

417

 

Phẫu thuật cắt phổi

8.530.000

Chưa bao gồm máy cắt ni tự động, ghim khâu máy hoặc stapler

418

418

418

 

Phẫu thuật cắt u trung thất

10.195.000

 

419

419

419

 

Phẫu thuật dẫn lưu màng phổi

1.736.000

 

420

420

420

 

Phẫu thuật điều trị bệnh lý lồng ngực khác

6.603.000

Chưa bao gồm các loại đinh nẹp vít, các loại khung, thanh nâng ngực và đai nẹp ngoài.

421

421

421

 

Phẫu thuật nội soi cắt u trung thất

9.866.000

Chưa bao gồm máy cắt nối tự động, ghim khâu máy hoặc stapler, dao siêu âm

422

422

422

 

Phẫu thuật nội soi ngực bệnh lý hoặc chấn thương

8.172.000

Chưa bao gồm máy cắt nối tự động, ghim khâu máy hoặc stapler, dao siêu âm.

423

423

423

 

Phẫu thuật phục hồi thành ngực (do chấn thương hoặc vết thương)

6.731.000

Chưa bao gồm các loại đinh, nẹp, vít, các loại khung, thanh nâng ngực và đai nẹp ngoài.

 

 

 

 

Ngoại Tiết niệu

 

 

424

424

424

03C2.1.91

Ghép thận, niệu quản tự thân có sdụng vi phẫu

6.474.000

 

425

425

425

 

Phẫu thuật cắt thận

4.176.000

 

426

426

426

 

Phẫu thuật cắt u thượng thận hoặc cắt nang thận

6.034.000

 

427

427

427

 

Phẫu thuật nội soi lấy sỏi thận hoặc sỏi niệu quản hoặc sỏi bàng quang

3.971.000

 

428

428

428

03C2.1.82

Phẫu thuật nội soi cắt thận hoặc u sau phúc mạc

4.261.000

 

429

429

429

03C2.1.83

Phẫu thuật nội soi u thượng thận hoặc nang thận

4.120.000

 

430

430

430

 

Phẫu thuật lấy sỏi thận hoặc sỏi niệu quản hoặc sỏi bàng quang

4.042.000

 

431

431

431

 

Phẫu thuật cắt niệu quản hoặc tạo hình niệu quản hoặc tạo hình bể thận (do bệnh lý hoặc chấn thương)

5.274.000

 

432

432

432

03C2.1.85

Phẫu thuật ct túi sa niệu quản bằng nội soi

3.016.000

 

433

433

433

 

Phẫu thuật cắt bàng quang

5.237.000

 

434

434

434

 

Phẫu thuật ct u bàng quang

5.351.000

 

435

435

435

 

Phẫu thuật nội soi cắt u bàng quang

4.510.000

 

436

436

436

03C2.1.84

Phẫu thuật nội soi cắt bàng quang, tạo hình bàng quang

5.745.000

 

437

437

437

 

Phẫu thuật nội soi ct cổ bàng quang

4.510.000

 

438

438

438

 

Phẫu thuật đóng dò bàng quang

4.359.000

 

439

439

439

03C2.1.87

Điu trị u xơ tiền liệt tuyến bằng laser

2.656.000

Chưa bao gồm dây cáp quang.

440

440

440

03C2.1.88

Nội soi cắt đốt u lành tuyến tiền liệt qua đường niệu đạo (TORP)

2.656.000

 

441

441

441

 

Phẫu thuật bóc u xơ tiền liệt tuyến

4.879.000

 

442

442

442

03C2.1.86

Phẫu thuật cắt tuyến tiền liệt qua nội soi

3.908.000

 

443

443

443

 

Phẫu thuật điều trị các bệnh lý hoặc chấn thương niệu đạo khác

4.095.000

 

444

444

444

 

Phẫu thuật hạ tinh hoàn ẩn, tinh hoàn lạc chỗ hoặc cắt bỏ tinh hoàn

2.301.000

 

445

445

445

 

Phẫu thuật nội soi đặt Sonde JJ

1.731.000

Chưa bao gm sonde JJ.

446

446

446

 

Phẫu thuật tạo hình dương vật

4.180.000

 

447

447

447

03C2.1.89

Đặt prothese cố định sàn chậu vào mỏm nhô xương cụt

3.524.000

 

448

448

448

03C2.1.12

Tán sỏi ngoài cơ thbằng sóng xung (thủy điện lực)

2.380.000

 

449

449

449

03C2.1.13

Tán sỏi qua nội soi (sỏi thận hoặc sỏi niệu quản hoặc sỏi bàng quang)

1.271.000

Chưa bao gồm sonde JJ, rọ lấy sỏi.

 

 

 

 

Tiêu hóa

 

 

450

450

450

 

Phẫu thuật cắt các u lành thực quản

5.373.000

Chưa bao gồm kẹp khóa mạch máu, máy cắt nối tự động và ghim khâu máy, dao siêu âm, Stent.

451

451

451

 

Phẫu thuật cắt thực quản

7.172.000

Chưa bao gồm kẹp khóa mạch máu, máy cắt nối tự động và ghim khâu máy, dao siêu âm, Stent.

452

452

452

03C2.1.61

Phẫu thuật cắt thực quản qua nội soi ngực và bụng

5.754.000

Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy.

453

453

453

 

Phẫu thuật đặt Stent thực quản

5.100.000

Chưa bao gồm kẹp khóa mạch máu, máy cắt nối tự động và ghim khâu máy, dao siêu âm, Stent.

454

454

454

03C2.1.60

Phẫu thuật nội soi điều trị trào ngược thực quản, dạ dày

5.894.000

 

455

455

455

 

Phẫu thuật tạo hình thực quản

7.437.000

Chưa bao gồm kẹp khóa mạch máu, máy cắt nối tự động và ghim khâu máy, dao siêu âm, Stent.

456

456

456

03C2.1.59

Phẫu thuật nội soi tạo hình thực quản

5.894.000

Chưa bao gồm máy ct nối tự động và ghim khâu máy, Stent.

457

457

457

 

Phẫu thuật cắt bán phần dạ dày

4.845.000

Chưa bao gồm máy ct nối tự động và ghim khâu máy, kẹp khóa mạch máu, dao siêu âm.

458

458

458

 

Phẫu thuật cắt dạ dày

7.155.000

Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy, kẹp khóa mạch máu, dao siêu âm.

459

459

459

03C2.1.62

Phu thuật nội soi cắt dạ dày

5.030.000

Chưa bao gồm máy cắt ni tự động và ghim khâu máy, dao siêu âm, kẹp khóa mạch máu.

460

460

460

 

Phu thuật nội soi khâu thủng dạ dày

2.867.000

 

461

461

461

03C2.1.64

Phẫu thuật nội soi ct dây thần kinh X trong điều trị loét dạ dày

3.191.000

Chưa bao gồm dao siêu âm.

462

462

462

03C2.1.81

Phẫu thuật bệnh phình đại tràng bẩm sinh 1 thì

2.898.000

Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy cắt nối.

463

463

463

 

Phẫu thuật cắt đại tràng hoặc phẫu thuật kiểu Harman

4.414.000

Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy cắt nối.

464

464

464

 

Phẫu thuật ct dây chằng gỡ dính ruột

2.474.000

 

465

465

465

 

Phẫu thuật cắt nối ruột

4.237.000

Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy cắt nối.

466

466

466

03C2.1.63

Phẫu thuật nội soi cắt nối ruột

4.191.000

Chưa bao gồm máy ct nối tự động và ghim khâu trong máy.

467

467

467

 

Phẫu thuật cắt ruột non

4.573.000

Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy cắt nối.

468

468

468

 

Phẫu thuật ct ruột thừa

2.531.000

 

469

469

469

 

Phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa

2.534.000

 

470

470

470

 

Phẫu thuật cắt trực tràng đường bụng, tầng sinh môn

6.850.000

Chưa bao gồm khóa kẹp mạch máu, miếng cầm máu, máy cắt nối tự động và ghim khâu máy ct ni.

471

471

471

03C2.1.80

Phẫu thuật dị tật teo hậu môn trực tràng 1 thì

4.578.000

 

472

472

472

 

Phẫu thuật nội soi cố định trực tràng

4.220.000

Chưa bao gồm tấm nâng trc tràng, dao siêu âm.

473

473

473

03C2.1.65

Phẫu thuật nội soi ung thư đại hoặc trực tràng

3.261.000

Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy, dao siêu âm, kẹp khóa mạch máu.

474

474

474

 

Phẫu thuật dẫn lưu trong (nối tắt) hoặc dẫn lưu ngoài

2.634.000

Chưa bao gồm kẹp khóa mạch máu, miếng cầm máu, máy cắt nối tự động và ghim khâu máy cắt nối.

475

475

475

 

Phẫu thuật khâu lỗ thủng tiêu hóa hoặc lấy dị vật ống tiêu hóa hoặc đẩy bả thức ăn xuống đại tràng

3.530.000

 

476

476

476

 

Phẫu thuật cắt gan

8.022.000

Chưa bao gồm keo sinh học, đầu dao ct gan siêu âm, dao cắt hàn mạch, hàn mô.

477

477

477

03C2.1.78

Phẫu thuật nội soi cắt gan

5.532.000

Chưa bao gồm đầu dao cắt gan siêu âm, keo sinh học, dao cắt hàn mạch, hàn mô.

478

478

478

03C2.1.77

Phẫu thuật cắt gan mở có sử dụng thiết bị kỹ thuật cao

6.612.000

Chưa bao gồm đầu dao cắt gan siêu âm, keo sinh học, dao cắt hàn mạch, hàn mô.

479

479

479

 

Phẫu thuật điều trị bệnh lý gan hoặc mật khác

4.643.000

Chưa bao gồm keo sinh học, đầu dao cắt gan siêu âm, dao cắt hàn mạch, hàn mô, Stent, chi phí DSA.

480

480

480

03C2.1.79

Phẫu thuật nội soi điều trị bệnh lý gan mật khác

3.261.000

Chưa bao gồm đầu dao cắt gan siêu âm, keo sinh học, dao cắt hàn mạch, hàn mô.

481

481

481

 

Phẫu thuật khâu vết thương gan hoặc chèn gạc cầm máu

5.204.000

Chưa bao gồm vật liệu cầm máu.

482

482

482

 

Phẫu thuật cắt túi mật

4.467.000

 

483

483

483

03C2.1.73

Phẫu thuật nội soi cắt túi mật

3.053.000

 

484

484

484

 

Phẫu thuật lấy sỏi ống mật chủ

4.443.000

Chưa bao gồm đầu tán sỏi và điện cực tán sỏi.

485

485

485

 

Phẫu thuật lấy sỏi ống mật phức tạp

6.730.000

Chưa bao gồm đầu tán sỏi và điện cực tán sỏi.

486

486

486

03C2.1.76

Phẫu thuật nội soi cắt túi mật - mở ống mật chủ lấy sỏi và nối mật - ruột

3.761.000

Chưa bao gồm đầu tán sỏi và điện cực tán sỏi.

487

487

487

03C2.1.67

Phẫu thuật nội soi cắt nang ống mật chủ

4.394.000

 

488

488

488

03C2.1.72

Phẫu thuật nội soi lấy sỏi mật hay dị vật đường mật

3.261.000

Chưa bao gồm đầu tán sỏi và điện cực tán sỏi.

489

489

489

03C2.1.75

Tán sỏi trong mổ nội soi đường mật và tán sỏi qua đường hầm Kehr

4.083.000

Chưa bao gồm đầu tán sỏi và điện cực tán sỏi.

490

490

490

03C2.1.74

Phẫu thuật cắt cơ Oddi và nong đường mật qua ERCP

3.400.000

Chưa bao gồm stent.

491

491

491

 

Phẫu thuật nối mật ruột

4.343.000

 

492

492

492

 

Phẫu thuật cắt khối tá tụy

10.701.000

Chưa bao gồm máy cắt nối tự động, ghim khâu máy cắt nối, khóa kẹp mạch máu, dao siêu âm và đoạn mạch nhân tạo.

493

493

493

 

Phẫu thuật nội soi cắt khối tá tụy có sử dụng máy cắt nối

10.031.000

Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy, dao siêu âm, kẹp khóa mạch máu.

494

494

494

 

Phẫu thuật cắt lách

4.416.000

Chưa bao gồm khóa kẹp mạch máu, dao siêu âm.

495

495

495

03C2.1.70

Phẫu thuật nội soi cắt lách

4.330.000

Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy, dao siêu âm, kẹp khóa mạch máu.

496

496

496

 

Phẫu thuật cắt thân tụy hoặc cát đuôi tụy

4.429.000

Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy cắt nối, khóa kẹp mạch máu, dao siêu âm.

497

497

497

 

Phẫu thuật cắt u phúc mạc hoặc u sau phúc mạc

5.629.000

Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy cắt nối, vật liệu cầm máu.

498

498

498

 

Phẫu thuật nạo vét hạch

3.761.000

Chưa bao gồm dao siêu âm.

499

499

499

 

Phẫu thuật u trong ổ bụng

4.614.000

Chưa bao gồm khóa kẹp mạch máu, dao siêu âm.

500

500

500

03C2.1.68

Phẫu thuật nội soi cắt u trong ổ bụng

3.634.000

Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy, dao siêu âm, kẹp khóa mạch máu.

501

501

501

 

Phẫu thuật thăm dò ổ bụng hoặc mở thông dạ dày hoặc mở thông hổng tràng hoặc làm hậu môn nhân tạo

2.494.000

Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy cắt ni.

502

502

502

 

Phẫu thuật thoát vị bẹn hoặc thoát vị đùi hoặc thoát vị thành bụng

3.228.000

Chưa bao gồm tấm màng nâng, khóa kẹp mạch máu, vật liệu cầm máu.

503

503

503

 

Phẫu thuật dẫn lưu áp xe trong ổ bụng

2.796.000

 

504

504

504

 

Phẫu thuật cắt trĩ hoặc điều trị nứt kẽ hậu môn hoặc điều trị áp xe rò hậu môn

2.532.000

Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy cắt nối, khóa kẹp mạch máu, vật liệu cầm máu.

505

505

505

03C2.1.66

Phẫu thuật điều tr trĩ kỹ thuật cao (phương pháp Longo)

2.224.000

Chưa bao gồm máy ct nối tự động và ghim khâu trong máy.

506

506

506

03C2.1.50

Cắt cơ Oddi hoặc dẫn lưu mật qua nội soi tá tràng

2.417.000

Chưa bao gồm dao cắt, thuốc cản quang, catheter.

507

507

507

03C2.1.49

Cắt niêm mạc ống tiêu hóa qua nội soi điều trị ung thư sớm

3.917.000

Chưa bao gồm dao cắt niêm mạc, kìm kẹp cầm máu.

508

508

508

03C2.1.54

Ct polyp ống tiêu hóa (thực quản hoặc dạ dầy hoặc đại tràng hoặc trực tràng)

1.029.000

 

509

509

509

03C2.1.55

Đặt stent đường mật hoặc tụy dưới hướng dẫn của siêu âm

1.856.000

Chưa bao gồm stent, dao cắt, catheter, guidewire.

510

510

510

03C2.1.48

Lấy dị vật ống tiêu hóa qua nội soi

1.691.000

 

511

511

511

03C2.1.52

Lấy sỏi hoặc giun đường mật qua nội soi tá tràng

3.377.000

 

512

512

512

03C2.1.47

Mở thông dạ dày qua nội soi

2.692.000

 

513

513

513

03C2.1.51

Nong đường mật qua nội soi tá tràng

2.229.000

Chưa bao gm bóng nong.

514

514

514

04C3.1.158

Ct phymosis

233.000

 

515

515

515

04C3.1.156

Chích rạch nhọt, Apxe nhỏ dẫn lưu

182.000

 

516

516

516

04C3.1.157

Tháo lồng ruột bằng hơi hay baryte

133.000

 

517

517

517

04C3.1.159

Thắt các búi trĩ hậu môn

273.000

 

 

 

 

 

Xương, cột sống, hàm mặt

 

 

518

518

518

03C2.1.1

Cố định gãy xương sườn

48.900

 

519

519

519

04C3.1.181

Nắn có gây mê, bó bột bàn chân ngựa vẹo vào, bàn chân bẹt hoặc tật gối cong lõm trong hay lõm ngoài (bột liền)

706.000

 

520

520

520

04C3.1.180

Nắn có gây mê, bó bột bàn chân ngựa vẹo vào, bàn chân bẹt hoặc tật gối cong lõm trong hay lõm ngoài (bột tự cán)

521.000

 

521

521

521

04C3.1.167

Nắn trật khớp háng (bột liền)

641.000

 

522

522

522

04C3.1.166

Nắn trật khớp háng (bột tự cán)

271.000

 

523

523

523

04C3.1.165

Nắn trật khớp khuỷu chân hoặc khớp cổ chân hoặc khớp gối (bột liền)

256.000

 

524

524

524

04C3.1.164

Nn trật khớp khuỷu chân hoặc khớp cổ chân hoặc khớp gối (bột tự cán)

156.000

 

525

525

525

04C3.1.161

Nn trật khớp khuỷu tay hoặc khớp xương đòn hoặc khớp hàm (bột liền)

395.000

 

526

526

526

04C3.1.160

Nn trật khớp khuỷu tay hoặc khớp xương đòn hoặc khớp hàm (bột tự cán)

217.000

 

527

527

527

04C3.1.163

Nn trật khớp vai (bột liền)

316.000

 

528

528

528

04C3.1.162

Nắn trật khớp vai (bột tự cán)

161.000

 

529

529

529

04C3.1.177

Nn, bó bột bàn chân hoặc bàn tay (bột liền)

231.000

 

530

530

530

04C3.1.176

Nắn, bó bột bàn chân hoặc bàn tay (bột tự cán)

158.000

 

531

531

531

04C3.1.175

Nắn, bó bột gãy xương cng tay (bột liền)

330.000

 

532

532

532

04C3.1.174

Nắn, bó bột gãy xương cẳng tay (bột tự cán)

208.000

 

533

533

533

04C3.1.179

Nn, bó bột trật khớp háng bm sinh (bột liền)

710.000

 

534

534

534

04C3.1.178

Nắn, bó bột trật khớp háng bẩm sinh (bột tự cán)

318.000

 

535

535

535

04C3.1.171

Nắn, bó bột xương cẳng chân (bột liền)

330.000

 

536

536

536

04C3.1.170

Nn, bó bột xương cng chân (bột tự cán)

248.000

 

537

537

537

04C3.1.173

Nắn, bó bột xương cánh tay (bột liền)

330.000

 

538

538

538

04C3.1.172

Nắn, bó bột xương cánh tay (bột tự cán)

248.000

 

539

539

539

04C3.1.169

Nắn, bó bột xương đùi hoặc chậu hoặc cột sống (bột liền)

620.000

 

540

540

540

04C3.1.168

Nắn, bó bột xương đùi hoặc chậu hoặc cột sống (bột tự cán)

340.000

 

541

541

541

03C2.1.2

Nắn, bó gãy xương đòn

117.000

 

542

542

542

03C2.1.4

Nắn, bó gãy xương gót

141.000

 

543

543

543

03C2.1.3

Nắn, bó vỡ xương bánh chè không có chỉ định mổ

141.000

 

544

544

544

 

Phẫu thuật cắt ct chi

3.711.000

 

545

545

545

03C2.1.109

Phẫu thuật chuyển gân điều trị cò ngón tay do liệt vận động

2.878.000

 

546

546

546

 

Phẫu thuật thay khớp vai

6.902.000

Chưa bao gồm khớp nhân tạo, xi măng sinh học hoc hóa học.

547

547

547

03C2.1.117

Phẫu thuật chỉnh bàn chân khèo

2.761.000

Chưa bao gồm phương tiện cố định: khung cố định, đinh, kim, nẹp, vít, ốc, xương nhân tạo hoặc sản phẩm sinh học thay thế xương.

548

548

548

03C2.1.110

Phẫu thuật chuyển gân điều trị bàn chân rủ do liệt vận động

2.878.000

 

549

549

549

03C2.1.119

Phẫu thuật đóng cứng khớp cổ chân

2.086.000

Chưa bao gồm phương tiện cố định: khung cố định, đinh, kim, nẹp, vít, ốc, xương nhân tạo hoặc sản phẩm sinh học thay thế xương.

550

550

550

03C2.1.118

Phẫu thuật làm vận động khớp gối

3.116.000

 

551

551

551

03C2.1.104

Phẫu thuật nội soi khớp gối hoặc khớp háng hoặc khớp vai hoặc cổ chân

3.208.000

Chưa bao gồm lưỡi bào, lưỡi cắt, bộ dây bơm nước, đầu đốt, tay dao đốt điện, nẹp, ốc, vít.

552

552

552

03C2.1.105

Phẫu thuật nội soi tái tạo dây chng

4.200.000

Chưa bao gồm nẹp vít, ốc, dao cắt sụn và lưỡi bào, bộ dây bơm nước, đầu đốt, tay dao điện, gân sinh học, gân đồng loại.

553

553

553

03C2.1.100

Phẫu thuật tạo hình khớp háng

3.208.000

Chưa bao gồm đinh, nẹp, vít, ốc, khóa.

554

554

554

03C2.1.97

Phẫu thuật thay khớp gối bán phần

4.580.000

Chưa bao gồm khớp nhân tạo.

555

555

555

03C2.1.99

Phẫu thuật thay khớp háng bán phần

3.708.000

Chưa bao gồm khớp nhân tạo.

556

556

556

03C2.1.96

Phẫu thuật thay toàn bộ khớp gối

5 080.000

Chưa bao gồm khớp nhân tạo.

557

557

557

03C2.1.98

Phẫu thuật thay toàn bộ khớp háng

5.080.000

Chưa bao gồm khớp nhân tạo.

558

558

558

 

Phẫu thuật đặt lại khớp găm kim cố định

3.945.000

Chưa bao gồm kim.

559

559

559

 

Phẫu thuật làm cứng khớp

3.607.000

Chưa bao gồm đinh, nẹp vít, khung cố định ngoài.

560

560

560

 

Phẫu thuật điều trị xơ cứng gân cơ hoặc xơ cứng khớp

3.528.000

Chưa bao gồm đinh, nẹp, vít, gân nhân tạo, gân sinh học, khung cđịnh ngoài, xương nhân tạo hoặc sản phẩm sinh học thay thế xương.

561

561

561

 

Phẫu thuật gỡ dính khớp hoặc làm sạch khớp

2.728.000

 

562

562

562

03C2.1.108

Phẫu thuật ghép chi

6.042.000

Chưa bao gồm xương nhân tạo hoặc sản phẩm sinh học thay thế xương, đinh, nẹp, vít, mạch máu nhân tạo.

563

563

563

 

Phẫu thuật ghép xương

4.578.000

Chưa bao gồm khung cố định ngoài, nẹp, ốc, vít, lồng, xương nhân tạo hoặc sản phẩm sinh học thay thế xương.

564

564

564

03C2.1.101

Phẫu thuật thay đoạn xương ghép bảo quản bằng kĩ thuật cao

4.580.000

Chưa bao gồm đinh, nẹp, vít, xương nhân tạo và sản phẩm sinh học thay thế xương.

565

565

565

03C2.1.115

Phẫu thuật kéo dài chi

4.602.000

Chưa bao gồm khung cố định ngoài, đinh, nẹp, vít, ốc, xương nhân tạo hoặc sản phẩm sinh học thay thế xương.

566

566

566

03C2.1.103

Phẫu thuật kết hp xương bằng nẹp vít

3.708.000

Chưa bao gồm xương nhân tạo hoặc sản phẩm sinh học thay thế xương, đinh, nẹp, vít.

567

567

567

0302.1.102

Phẫu thuật kết hợp xương trên màn hình tăng sáng

5.080.000

Chưa bao gồm xương nhân tạo hoặc sản phm sinh học thay thế xương, đinh, nẹp, vít.

568

568

568

 

Phẫu thuật lấy bỏ u xương

3.706.000

Chưa bao gồm phương tiện cố định, phương tin kết hợp, xương nhân tạo, xương bảo quản, sản phẩm sinh học thay thế, xi măng sinh học hoặc hóa học.

569

569

569

 

Phẫu thuật nối gân hoặc kéo dài gân (tính 1 gân)

2.923.000

Chưa bao gồm gân nhân tạo.

570

570

570

03C2.1.106

Phẫu thuật nội soi tái tạo gân

4.200.000

Chưa bao gồm gân nhân tạo, vít, ốc, đầu đốt, bộ dây bơm nước, tay dao điện, dao cắt sụn, lưỡi bào, gân sinh học, gân đồng loại.

571

571

571

03C2.1.113

Phẫu thuật tạo hình sọ mặt (bệnh lý)

5.514.000

Chưa bao gồm nẹp, vít thay thế.

572

572

572

03C2.1.114

Phẫu thuật ung thư biểu mô tế bào đáy hoặc tế bào gai vùng mặt + tạo hình vạt da, đóng khuyết da bằng phẫu thuật tạo hình

3.714.000

Chưa bao gồm nẹp, vít thay thế.

573

573

573

03C2.1.111

Rút đinh hoặc tháo phương tiện kết hợp xương

1.716.000

 

574

574

574

 

Phẫu thuật cố định cột sống bằng DIAM, SILICON, nẹp chữ U, Aparius

7.051.000

Chưa bao gồm DIAM, SILICON, nẹp chữ U, Aparius.

575

575

575

03C2.1.95

Phẫu thuật điều trị cong vẹo cột sống (tính cho 1 lần phẫu thuật)

8.755.000

Chưa bao gồm xương bảo quản, đốt sống nhân tạo, sản phẩm sinh học thay thế xương, miếng ghép cột sống, đĩa đệm, nẹp, vít, ốc, khóa.

576

576

576

03C2.1.93

Phẫu thuật nẹp vít cột sống cổ

5.150.000

Chưa bao gồm đinh, nẹp, vít, xương bo quản, đốt sống nhân tạo, sản phẩm sinh học thay thế xương, miếng ghép cột sống, đĩa đệm nhân tạo, ốc, khóa.

577

577

577

03C2.1.94

Phẫu thuật nẹp vít cột sống thắt lưng

5.272.000

Chưa bao gồm đinh, nẹp, vít, xương bảo quản, đốt sống nhân tạo, sản phẩm sinh học thay thế xương, miếng ghép cột sống, đĩa đệm nhân tạo, ốc, khóa.

578

578

578

 

Phẫu thuật tạo hình thân đốt sống bng phương pháp bơm xi măng

5.345.000

Chưa bao gồm kim chọc, xi măng sinh học hoặc hóa học, hệ thống bơm xi măng, bộ bơm xi măng có bóng hoặc không bóng.

579

579

579

03C2.1.92

Phẫu thuật thay đốt sống

5.538.000

Chưa bao gồm đinh, nẹp, vít, ốc, khóa, xương bảo quản, sn phẩm sinh học thay thế xương, đốt sống nhân tạo, đĩa đệm nhân tạo.

580

580

580

 

Phẫu thuật thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng

4.969.000

Chưa bao gồm đĩa đệm nhân tạo.

581

581

581

 

Phẫu thuật cắt lọc nạo viêm phần mềm hoặc sửa mỏm cụt ngón tay, chân hoặc cắt cụt ngón tay, chân (tính 1 ngón)

2.847.000

 

582

582

582

 

Phẫu thuật nối dây thần kinh (tính 1 dây)

2.922.000

 

583

583

583

03C2.1.116

Phẫu thuật tạo hình bng các vạt da có cuống mạch liền

3.278.000

 

584

584

584

 

Phẫu thuật vá da lớn diện tích ≥10 cm2

4.172.000

 

585

585

585

 

Phẫu thuật vá da nhỏ diện tích < 10 cm2

2.760.000

 

586

586

586

 

Phẫu thuật vết thương phần mềm hoặc rách da đầu

2.578.000

 

587

587

587

 

Phẫu thuật vết thương phần mềm phức tạp

4.547.000

 

588

588

588

03C2.1.107

Phẫu thuật vi phẫu chuyển vạt da có cuống mạch

4.874.000

 

589

589

589

 

Phẫu thuật vi phẫu nối mạch chi

6.455.000

Chưa bao gồm mạch nhân tạo.

590

590

590

03C2.1.112

Tạo hình khí-phế quản

12.126.000

Chưa bao gồm Stent, bộ tim phổi nhân tạo trong phẫu thuật tim (ở người bệnh hẹp khí - phế quản bẩm sinh).

 

 

 

 

Các phẫu thuật, thủ thuật còn lại khác chuyên khoa ngoại

 

 

591

591

591

 

Phẫu thuật loại đặc biệt

4.612.000

 

592

592

592

 

Phẫu thuật loại I

2.783.000

 

593

593

593

 

Phẫu thuật loại II

1 914.000

 

594

594

594

 

Phẫu thuật loại III

1.211.000

 

595

595

595

 

Thủ thuật loại đặc biệt

965.000

 

596

596

596

 

Thủ thuật loại I

535.000

 

597

597

597

 

Thủ thuật loại II

363.000

 

598

598

598

 

Thủ thuật loại III

176.000

 

VI

VI

VI

 

PHỤ SẢN

 

 

599

599

599

 

Bóc nang tuyến Bartholin

1.263.000

 

600

600

600

 

Bóc nhân ung thư nguyên bào nuôi di căn âm đạo

2.681.000

 

601

601

601

 

Bóc nhân xơ vú

973.000

 

602

602

602

 

Cắt âm hộ + vét hạch bẹn hai bên

3.675.000

 

603

603

603

 

Ct bỏ âm hộ đơn thun

2.736.000

 

604

604

604

 

Cắt chỉ khâu vòng cổ t cung

115.000

 

605

605

605

 

Cắt ctử cung trên bệnh nhân đã mổ cắt tcung bán phần

4.058.000

 

606

606

606

 

Cắt ctử cung trên bệnh nhân đã m ct tử cung bán phần đường âm đạo kết hợp nội soi

5.499.000

 

607

607

607

 

Ct u thành âm đạo

2.022.000

 

608

608

608

 

Ct u tiểu khung thuộc tử cung, buồng trứng to, dính, cắm sâu trong tiểu khung

6.028.000

 

609

609

609

 

Cắt vú theo phương pháp Patey, cắt khối u vú ác tính + vét hạch nách

4.720.000

 

610

610

610

 

Chích áp xe tầng sinh môn

799.000

 

611

611

611

 

Chích áp xe tuyến Bartholin

817.000

 

612

612

612

04C3.2.192

Chích apxe tuyến vú

215.000

 

613

613

613

 

Chích rạch màng trinh do ứ máu kinh

779.000

 

614

614

614

 

Chọc dẫn lưu dịch cổ chướng trong ung thư buồng trứng

858.000

 

615

615

615

 

Chọc dò màng bụng sơ sinh

400.000

 

616

616

616

 

Chọc dò túi cùng Douglas

276.000

 

617

617

617

 

Chọc nang buồng trứng đường âm đạo dưới siêu âm

2.181.000

 

618

618

618

 

Chọc ối

710.000

 

619

619

619

 

Dn lưu cùng đồ Douglas

824.000

 

620

620

620

 

Đặt mảnh ghép tổng hợp điều trị sa tạng vùng chậu

5.994.000

 

621

621

621

04C3.2.191

Điều trị tổn thương cổ tử cung bng: đốt điện hoặc nhiệt hoặc laser

155.000

 

622

622

622

 

Điều trị viêm dính tiểu khung bằng hồng ngoại, sóng ngắn

283.000

 

623

623

623

04C3.2.186

Đỡ đẻ ngôi ngược

980.000

 

624

624

624

04C3.2.185

Đỡ đẻ thường ngôi chỏm

697.000

 

625

625

625

04C3.2.187

Đỡ đẻ từ sinh đôi trở lên

1.193.000

 

626

626

626

 

Đóng rò trực tràng - âm đạo hoặc rò tiết niệu - sinh dục

4.062.000

 

627

627

627

04C3.2.188

Forceps hoặc Giác hút sản khoa

930.000

 

628

628

628

 

Giảm đau trong đẻ bằng phương pháp gây tê ngoài màng cứng

645.000

 

629

629

629

04C3.2.183

Hút buồng tử cung do rong kinh rong huyết

200.000

 

630

630

630

 

Hút thai dưới siêu âm

448.000

 

631

631

631

 

Hủy thai: cắt thai nhi trong ngôi ngang

2.717.000

 

632

632

632

 

Hủy thai: chọc óc, kẹp sọ, kéo thai

2.394.000

 

633

633

633

 

Khâu phục hồi rách ctử cung, âm đạo

1.552.000

 

634

634

634

 

Khâu rách cùng đồ âm đạo

1.872 000

 

635

635

635

 

Khâu tử cung do nạo thủng

2.750.000

 

636

636

636

 

Khâu vòng ctử cung

545.000

 

637

637

637

 

Khoét chóp hoặc ct cụt ctử cung

2.715.000

 

638

638

638

 

Làm lại vết mổ thành bụng (bục, tụ máu, nhiễm khuẩn...) sau phẫu thuật sn phụ khoa

2.586.000

 

639

639

639

 

Làm thuốc vết khâu tầng sinh môn nhiễm khuẩn

84.600

 

640

640

640

 

Lấy dị vật âm đạo

563.000

 

641

641

641

 

Lấy dụng cụ tcung, triệt sản nữ qua đường rạch nhỏ

2.821.000

 

642

642

642

 

Ly khối máu tụ âm đạo, tầng sinh môn

2.218.000

 

643

643

643

 

Mở bụng bóc nhân ung thư nguyên bào nuôi bảo tồn t cung

3.369.000

 

644

644

644

 

Nạo hút thai trứng

756.000

 

645

645

645

04C3.2.184

Nạo sót thai, nạo sót rau sau sẩy, sau đẻ

340.000

 

646

646

646

 

Nội soi buồng tử cung can thiệp

4.362.000

 

647

647

647

 

Nội soi buồng tử cung chn đoán

2.804.000

 

648

648

648

 

Nội xoay thai

1.398.000

 

649

649

649

 

Nong buồng tcung đặt dụng cụ chống dính

575.000

 

650

650

650

 

Nong ctử cung do bế sản dịch

277.000

 

651

651

651

03C2.2.11

Nong đặt dụng cụ tử cung chng dính buồng t cung

170.000

 

652

652

652

 

Phá thai bằng phương pháp nong và gắp từ tuần thứ 13 đến hết tuần thứ 18

1.139.000

 

653

653

653

 

Phá thai bằng thuốc cho tuổi thai từ 7 tuần đến hết 13 tuần

296.000

 

654

654

654

 

Phá thai đến hết 7 tuần bằng phương pháp hút chân không

376.000

 

655

655

655

04C3.2.197

Phá thai đến hết 7 tuần bằng thuốc

181.000

 

656

656

656

 

Phá thai to từ 13 tuần đến 22 tuần bng phương pháp đặt túi nước

1.029.000

 

657

657

657

04C3.2.198

Phá thai từ 13 tuần đến 22 tuần bng thuốc

537.000

 

658

658

658

 

Phá thai từ tuần thứ 7 đến hết 12 tuần bằng phương pháp hút chân không

392.000

 

659

659

659

 

Phẫu thuật bảo tồn tử cung do vỡ tử cung

4.795.000

 

660

660

660

 

Phẫu thuật bóc khối lạc nội mạc tử cung ở tầng sinh môn, thành bụng

2.645.000

 

661

661

661

 

Phẫu thuật cắt âm vật phì đại

2.587.000

 

662

662

662

 

Phẫu thuật cắt lọc vết mổ, khâu lại tử cung sau mổ lấy thai

4.554.000

 

663

663

663

 

Phẫu thuật cắt một phần tuyến vú, cắt u vú lành tính

2.830.000

 

664

664

664

 

Phẫu thuật cắt polip buồng tcung (đường bụng, đường âm đạo)

3.616.000

 

665

665

665

 

Phẫu thuật cắt polip cổ tử cung

1.915.000

 

666

666

666

 

Phẫu thuật cắt tinh hoàn lạc chỗ

2.697.000

 

667

667

667

 

Phẫu thuật cắt tử cung đường âm đạo

3.685.000

 

668

668

668

 

Phẫu thuật ct tử cung đường âm đạo có sự hỗ trợ của nội soi

5.855.000

 

669

669

669

 

Phẫu thuật cắt tử cung tình trạng người bệnh nặng, viêm phúc mạc nặng, kèm vỡ tạng trong tiểu khung, vỡ tử cung phức tp

9.453.000

 

670

670

670

 

Phẫu thuật cắt tử cung và thắt động mạch hạ vị do chảy máu thứ phát sau phẫu thuật sản khoa

7.314.000

 

671

671

671

 

Phẫu thuật cắt ung thư- buồng trứng + tử cung hoàn toàn + 2 phần phụ + mạc nối lớn

6.047.000

 

672

672

672

 

Phẫu thuật cắt vách ngăn âm đạo, mở thông âm đạo

2.628.000

 

673

673

673

 

Phẫu thuật chấn thương tầng sinh môn

3.659.000

 

674

674

674

 

Phẫu thuật chửa ngoài tử cung thể huyết tụ thành nang

3.715.000

 

675

675

675

 

Phẫu thuật chửa ngoài tử cung vỡ có choáng

3.674.000

 

676

676

676

 

Phẫu thuật Crossen

3.961.000

 

677

677

677

 

Phẫu thuật điều trị són tiểu (TOT, TVT)

5.334.000

Chưa bao gồm tấm màng nâng hoặc lưới các loại, các cỡ.

678

678

678

 

Phẫu thuật khối viêm dính tiểu khung

3.290.000

 

679

679

679

 

Phẫu thuật làm lại tầng sinh môn và cơ vòng do rách phức tạp

2.812.000

 

680

680

680

 

Phẫu thuật lấy thai có kèm các kỹ thuật cầm máu (thắt động mạch tử cung, mũi khâu B- lynch...)

4.159.000

 

681

681

681

04C3.2.194

Phẫu thuật lấy thai lần đầu

2.300.000

 

682

682

682

04C3.2.195

Phẫu thuật lấy thai lần thử 2 trở lên

2.894.000

 

683

683

683

 

Phẫu thuật lấy thai trên người bệnh có bệnh truyền nhiễm (viêm gan nặng, HIV-AIDS, H5N1)

5.860.000

 

684

684

684

 

Phẫu thuật lấy thai trên người bệnh có sẹo mổ bụng cũ phức tạp

3.984.000

 

685

685

685

 

Phẫu thuật lấy thai trên người bệnh mắc bệnh toàn thân hoặc bệnh lý sản khoa

4.256.000

 

686

686

686

 

Phẫu thuật lấy thai và cắt tử cung trong rau cài răng lược

7.836.000

 

687

687

687

 

Phẫu thuật Lefort hoặc Labhart

2.751.000

 

688

688

688

 

Phẫu thuật Manchester

3.630.000

 

689

689

689

 

Phẫu thuật mở bụng bóc u xơ tử cung

3 323 000

 

690

690

690

 

Phẫu thuật mở bụng cắt góc tử cung

3.456.000

 

691

691

691

 

Phẫu thuật mbụng cắt tử cung

3.825.000

 

692

692

692

 

Phẫu thuật mbụng cắt tử cung hoàn toàn và vét hạch chậu

6.062.000

 

693

693

693

 

Phẫu thuật mở bụng cắt u buồng trứng hoặc cắt phần phụ

2.912.000

 

694

694

694

 

Phẫu thuật mở bụng tạo hình vòi trứng, nối lại vòi trứng

4.699.000

 

695

695

695

 

Phẫu thuật mbụng thăm dò, xử trí bệnh lý phụ khoa

2.750.000

 

696

696

696

 

Phẫu thuật mở bụng xử trí viêm phúc mạc tiểu khung, viêm phần phụ, ứ mủ vòi trứng

4.238.000

 

697

697

697

 

Phẫu thuật nội soi bóc u xơ tử cung

6.065.000

 

698

698

698

 

Phẫu thuật nội soi buồng tử cung cắt nhân xơ; polip; tách dính; cắt vách ngăn; lấy dị vật

5.507.000

 

699

699

699

 

Phẫu thuật nội soi cắt phần phụ

5.020.000

 

700

700

700

 

Phẫu thuật nội soi ct tử cung

5.863.000

 

701

701

701

 

Phẫu thuật nội soi cắt tử cung hoàn toàn vả vét hạch chậu

7.840.000

 

702

702

702

 

Phẫu thuật nội soi cắt ung thư buồng trứng kèm cắt tử cung hoàn toàn + 2 phần phụ + mạc nối lớn

7.980.000

 

703

703

703

 

Phẫu thuật nội soi điều trị vô sinh (soi buồng tcung + nội soi ổ bụng)

5.972.000

 

704

704

704

 

Phẫu thuật nội soi khâu lỗ thủng tử cung

5.038.000

 

705

705

705

 

Phẫu thuật nội soi lấy dụng cụ tcung trong ổ bụng

5.476.000

 

706

706

706

 

Phẫu thuật nội soi bụng chn đoán + tiêm MTX tại chỗ điều trị thai ngoài t cung

4.954.000

 

707

707

707

 

Phẫu thuật nội soi ổ bụng chn đoán các bệnh lý phụ khoa

4.912.000

 

708

708

708

 

Phẫu thuật nội soi sa sinh dục nữ

9.102.000

 

709

709

709

 

Phẫu thuật nội soi treo buồng trứng

5.494.000

 

710

710

710

 

Phẫu thuật nội soi triệt sản nữ

4.692.000

 

711

711

711

 

Phẫu thuật nội soi vét hạch tiểu khung

6.482.000

 

712

712

712

 

Phẫu thuật nội soi xử trí viêm phúc mạc tiểu khung, viêm phần phụ, ứ mủ vòi trứng

6.492.000

 

713

713

713

 

Phẫu thuật Second Look trong ung thư buồng trứng

4.040.000

 

714

714

714

 

Phẫu thuật tạo hình âm đạo (nội soi kết hợp đường dưới)

5.898.000

 

715

715

715

 

Phẫu thuật tạo hình âm đạo do dị dạng (đường dưới)

3.537.000

 

716

716

716

 

Phẫu thuật tạo hình t cung (Strassman, Jones)

4.582.000

 

717

717

717

 

Phẫu thuật thắt động mạch hạ vị trong cấp cứu sản phụ khoa

4.834.000

 

718

718

718

 

Phẫu thuật thắt động mạch tử cung trong cấp cứu sản phụ khoa

3.312.000

 

719

719

719

 

Phẫu thuật treo bàng quang và trực tràng sau mổ sa sinh dục

4.070.000

 

720

720

720

 

Phẫu thuật treo tử cung

2.827.000

 

721

721

721

 

Phẫu thuật Wertheim (cắt tử cung tận gốc + vét hạch)

6.108.000

 

722

722

722

 

Sinh thiết cổ tử cung, âm hộ, âm đạo

378.000

 

723

723

723

 

Sinh thiết gai rau

1.145.000

 

724

724

724

 

Sinh thiết hạch gác (cửa) trong ung thư vú

2.188.000

 

725

725

725

04C3.2.189

Soi cổ tử cung

60.700

 

726

726

726

04C3.2.190

Soi ối

47.700

 

727

727

727

 

Thủ thuật LEEP (cắt cổ tử cung bằng vòng nhiệt điện)

1.112.000

 

728

728

728

 

Tiêm hóa chất tại chỗ điều trị chừa ở cổ tử cung

246.000

 

729

729

729

 

Tiêm nhân Chorio

234.000

 

730

730

730

 

Vi phẫu thuật tạo hình vòi trứng, nối lại vòi trứng

6.727.000

 

731

731

731

04C3.2.193

Xoắn hoặc ct bỏ polype âm hộ, âm đạo, cổ t cung

383.000

 

 

 

 

 

Các phẫu thuật, thủ thuật còn lại khác

 

 

732

732

732

 

Phẫu thuật loại đặc biệt

3.729.000

 

733

733

733

 

Phẫu thuật loại I

2.294.000

 

734

734

734

 

Phẫu thuật loại II

1.450.000

 

735

735

735

 

Phẫu thuật loại III

1.088.000

 

736

736

736

 

Thủ thuật loại đặc biệt

861.000

 

737

737

737

 

Ththuật loại I

574.000

 

738

738

738

 

Thủ thuật loại II

394.000

 

739

739

739

 

Thủ thuật loại III

184.000

 

VII

VII

VII

 

MẮT

 

 

740

740

740

 

Bơm rửa lệ đạo

36.200

 

741

741

741

03C2.3.76

Cắt bè áp MMC hoặc áp 5FU

1.197.000

Chưa bao gồm thuốc MMC; 5FU.

742

742

742

03C2.3.59

Cắt bỏ túi lệ

829.000

 

743

743

743

03C2.3.48

Cắt dịch kính đơn thuần hoặc lấy dị vật nội nhãn

1.224.000

Chưa bao gồm đầu cắt dịch kính, đầu laser, dây dẫn sáng.

744

744

744

03C2.3.61

Cắt mộng áp Mytomycin

973.000

Chưa bao gồm thuốc MMC.

745

745

745

03C2.3.73

Cắt mng mắt chu biên bằng Laser

308.000

 

746

746

746

03C2.3.87

Cắt u bì kết giác mạc có hoặc không ghép kết mạc

1.142.000

 

747

747

747

03C2.3.66

Ct u kết mạc không vá

753.000

 

748

748

748

04C3.3.208

Chích chắp hoặc lẹo

77.600

 

749

749

749

03C2.3.57

Chích mủ hốc mắt

445.000

 

750

750

750

03C2.3.75

Chọc tháo dịch dưới hắc mạc, bơm hơi tiền phòng

1.097.000

 

751

751

751

03C2.3.9

Chữa bỏng mắt do hàn điện

28.400

 

752

752

752

 

Chụp mạch ICG

248.000

Chưa bao gồm thuốc

753

753

753

03C2.3.8

Đánh bờ mi

36.900

 

754

754

754

 

Điện chẩm

391.000

 

755

755

755

03C2.3.11

Điện di điu trị (1 lần)

19.600

 

756

756

756

03C2.3.79

Điện đông thế mi

463.000

 

757

757

757

03C2.3.5

Điện võng mạc

91.800

 

758

758

758

 

Điều trị Laser hồng ngoại; Tập nhược thị

30.300

 

759

759

759

 

Điều trị một số bệnh võng mạc bằng laser (bệnh võng mạc tiểu đường, cao huyết áp, trẻ đẻ non...); Laser điều trị u nguyên bào võng mạc

402.000

 

760

760

760

 

Đo độ dày giác mạc; Đếm tế bào nội mô giác mạc; Chụp bản đồ giác mạc

132.000

 

761

761

761

 

Đo độ lác; Xác định sơ đồ song thị; Đo biên độ điều tiết; Đo thị giác 2 mắt; Đo thị giác tương phn

62.300

 

762

762

762

 

Đo đường kính giác mạc; đo độ lồi

53.300

 

763

763

763

04C3.3.200

Đo Javal

35.600

 

764

764

764

03C2.3.1

Đo khúc xạ máy

9.500

 

765

765

765

04C3.3.199

Đo nhãn áp

25.300

 

766

766

766

03C2.3.7

Đo thị lực khách quan

70.800

 

767

767

767

04C3.3.201

Đo thị trường, ám điểm

28.600

 

768

768

768

03C2.3.6

Đo tính công suất thủy tinh thnhân tạo

57.900

 

769

769

769

03C2.3.16

Đốt lông xiêu

47.300

 

770

770

770

03C2.3.95

Ghép giác mạc (01 mắt)

3.294.000

Chưa bao gồm giác mạc, thủy tinh thể nhân tạo.

771

771

771

03C2.3.69

Ghép màng ối điều trị dính mi cầu hoặc loét giác mạc lâu liền hoặc thủng giác mạc

1.228.000

Chưa bao gồm chi phí màng ối.

772

772

772

03C2.3.67

Ghép màng ối điều trị loét giác mạc

1.029.000

Chưa bao gồm chi phí màng ối.

773

773

773

03C2.3.62

Gọt giác mạc

759.000

 

774

774

774

03C2.3.64

Khâu cò mi

394.000

 

775

775

775

03C2.3.50

Khâu củng mạc đơn thuần

810.000

 

776

776

776

03C2.3.51

Khâu củng giác mạc phức tạp

1.224.000

 

777

777

777

03C2.3.53

Khâu củng mạc phức tạp

1.097.000

 

778

778

778

04C3.3.220

Khâu da mi, kết mạc mi bị rách - gây mê

1.422.000

 

779

779

779

04C3.3.219

Khâu da mi, kết mạc mi bị rách - gây tê

798.000

 

780

780

780

03C2.3.49

Khâu giác mạc đơn thuần

760.000

 

781

781

781

03C2.3.52

Khâu giác mạc phức tạp

1.097.000

 

782

782

782

03C2.3.55

Khâu phục hồi bờ mi

679.000

 

783

783

783

03C2.3.56

Khâu vết thương phần mềm, tổn thương vùng mắt

912.000

 

784

784

784

03C2.3.13

Khoét bỏ nhãn cầu

729.000

 

785

785

785

 

Lạnh đông đơn thuần phòng bong võng mạc

1.714.000

 

786

786

786

 

Laser điều trị u máu mi, kết mạc, hốc mắt, bệnh võng mạc trẻ đẻ non, u nguyên bào võng mạc

1.434.000

 

787

787

787

04C3.3.221

Lấy dị vật giác mạc nông, một mt (gây mê)

657.000

 

788

788

788

04C3.3.210

Lấy dị vật giác mạc nông, một mắt (gây tê)

80.100

 

789

789

789

04C3.3.222

Ly dị vật giác mạc sâu, một mt (gây mê)

852.000

 

790

790

790

04C3.3.211

Lấy dị vật giác mạc sâu, một mắt (gây tê)

323.000

 

791

791

791

03C2.3.47

Lấy dị vật hốc mắt

879.000

 

792

792

792

04C3.3.209

Lấy dị vật kết mạc nông một mắt

63.600

 

793

793

793

03C2.3.46

Lấy dị vật tiền phòng

1.097.000

 

794

794

794

03C2.3.84

Lấy huyết thanh đóng ống

53.200

 

795

795

795

03C2.3.15

Lấy sạn vôi kết mạc

34.600

 

796

796

796

03C2.3.86

Liệu pháp điều trị viêm kết mạc mùa xuân (áp tia β)

56.300

 

797

797

797

03C2.3.74

Mở bao sau bng Laser

253.000

 

798

798

798

04C3.3.224

Mquặm 1 mi - gây mê

1.221.000

 

799

799

799

04C3.3.213

Mquặm 1 mi - gây tê

631.000

 

800

800

800

04C3.3.225

Mquặm 2 mi - gây mê

1.399.000

 

801

801

801

04C3.3.214

Mquặm 2 mi - gây tê

834.000

 

802

802

802

04C3.3.215

Mquặm 3 mi - gây tê

1.054.000

 

803

803

803

04C3.3.226

Mquặm 3 mi - gây mê

1.617.000

 

804

804

804

04C3.3.227

Mquặm 4 mi - gây mê

1.810.000

 

805

805

805

04C3.3.216

Mổ quặm 4 mi - gây tê

1.218.000

 

806

806

806

03C2.3.54

Mtiền phòng rửa máu hoặc mủ

729.000

 

807

807

807

03C2.3.68

Mộng tái phát phức tạp có ghép màng ối kết mạc

929.000

 

808

808

808

03C2.3.12

Múc nội nhãn (có độn hoặc không độn)

532.000

Chưa bao gồm vật liệu độn.

809

809

809

03C2.3.14

Nặn tuyến bờ mi

34.600

 

810

810

810

 

Nâng sàn hốc mắt

2.736.000

Chưa bao gồm tấm lót sàn

811

811

811

03C2.3.2

Nghiệm pháp phát hiện Glôcôm

104.000

 

812

812

812

03C2.3.63

Nối thông lệ mũi 1 mắt

1.029.000

Chưa bao gồm ống Silicon.

813

813

813

 

Phẫu thuật bong võng mạc kinh điển

2.220.000

Chưa bao gồm đai Silicon.

814

814

814

03C2.3.32

Phẫu thuật cắt bao sau

579.000

Chưa bao gồm đầu cắt bao sau.

815

815

815

03C2.3.30

Phẫu thuật cắt bè

1.092.000

 

816

816

816

03C2.3.96

Phẫu thuật cắt dịch kính và điều trị bong võng mạc (01 mắt)

2.912.000

Chưa bao gồm dầu silicon, đai silicon, đầu cắt dịch kính, Laser nội nhãn.

817

817

817

03C2.3.36

Phẫu thuật cắt màng đồng tử

922.000

Chưa bao gồm đầu cắt.

818

818

818

04C3.3.223

Phẫu thuật cắt mộng ghép màng ối, kết mạc - gây mê

1.459.000

Chưa bao gồm chi phí màng ối.

819

819

819

04C3.3.212

Phẫu thuật cắt mộng ghép màng ối, kết mạc - gây tê

949.000

Chưa bao gồm chi phí màng ối.

820

820

820

03C2.3.97

Phẫu thuật cắt mống mắt chu biên

514.000

 

821

821

821

03C2.3.35

Phẫu thuật cắt thủy tinh thể

1.197.000

Chưa bao gồm đầu cát

822

822

822

03C2.3.31

Phẫu thuật đặt IOL (1 mắt)

1.964.000

Chưa bao gồm thể thủy tinh nhân tạo.

823

823

823

03C2.3.37

Phẫu thuật đặt ống Silicon tiền phòng

1.497.000

Chưa bao gồm ống silicon.

824

824

824

03C2.3.20

Phẫu thuật điều trị bệnh võng mạc trẻ đnon (2 mắt)

1.794.000

Chưa bao gồm đầu cắt dịch kính, laser nội nhãn, dây dẫn sáng.

825

825

825

03C2.3.94

Phẫu thuật đục thủy tinh thể bằng phương pháp Phaco (01 mắt)

2.642.000

Chưa bao gồm thủy tinh thể nhân tạo; đã bao gồm casset dùng nhiều lần, dịch nhầy.

826

826

826

03C2.3.19

Phẫu thuật Epicanthus (1 mắt)

829.000

 

827

827

827

03C2.3.89

Phẫu thuật hẹp khe mi

629.000

 

828

828

828

03C2.3.28

Phẫu thuật lác (1 mắt)

729.000

 

829

829

829

03C2.3.27

Phẫu thuật lác (2 mắt)

1.164.000

 

830

830

830

03C2.3.23

Phẫu thuật lác có Faden (1 mắt)

779.000

 

831

831

831

03C2.3.77

Phẫu thuật lấy thủy tinh thể ngoài bao, đặt IOL+ cắt bè (1 mắt)

1.797.000

Chưa bao gồm thủy tinh thể nhân tạo.

832

832

832

04C3.3.218

Phẫu thuật mộng đơn một mắt - gây mê

1.420.000

 

833

833

833

04C3.3.217

Phẫu thuật mộng đơn thuần một mắt - gây tê

859.000

 

834

834

834

03C2.3.70

Phẫu thuật mộng ghép kết mạc tự thân

829.000

 

835

835

835

03C2.3.43

Phẫu thuật phủ kết mạc lắp mắt giả

729.000

 

836

836

836

03C2.3.26

Phẫu thuật sụp mi (1 mt)

1.292.000

 

837

837

837

03C2.3.45

Phẫu thuật tái tạo lệ quản kết hợp khâu mi

1.497.000

Chưa bao gồm ống silicon.

838

838

838

03C2.3.42

Phẫu thuật tạo cùng đồ lắp mt giả

1.097.000

 

839

839

839

03C2.3.24

Phẫu thuật tạo mí (1 mắt)

829 000

 

840

840

840

03C2.3.25

Phẫu thuật tạo mí (2 mt)

1.079.000

 

841

841

841

 

Phẫu thuật tháo đai độn Silicon

1.652.000

 

842

842

842

 

Phẫu thuật thể thủy tinh bằng phaco và femtosecond có hoặc không có đặt IOL

4.846.000

Chưa bao gồm thủy tinh thể nhân tạo, thiết bị cố định mắt (Pateient interface).

843

843

843

03C2.3.33

Phẫu thuật thủy tinh thể ngoài bao (1 mắt)

1.624.000

Chưa bao gồm thủy tinh thnhân tạo.

844

844

844

03C2.3.39

Phẫu thuật u có vá da tạo hình

1.224.000

 

845

845

845

03C2.3.41

Phẫu thuật u kết mạc nông

679.000

 

846

846

846

03C2.3.38

Phẫu thuật u mi không vá da

713.000

 

847

847

847

03C2.3.40

Phẫu thuật u tchức hốc mt

1.224.000

 

848

848

848

03C2.3.44

Phẫu thuật vá da điu trị lật mi

1.047.000

 

849

849

849

03C2.3.65

Phkết mạc

631.000

 

850

850

850

03C2.3.71

Quang đông thmi điều trị Glôcôm

286.000

 

851

851

851

03C2.3.34

Rạch góc tiền phòng

1.097.000

 

852

852

852

03C2.3.10

Rửa cùng đồ

40.800

Áp dụng cho 1 mắt hoặc 2 mắt

853

853

853

03C2.3.4

Sắc giác

64.100

 

854

854

854

 

Siêu âm bán phần trước (UBM)

204.000

 

855

855

855

03C2.3.81

Siêu âm mắt chẩn đoán

58.300

 

856

856

856

03C2.3.80

Siêu âm điều trị (1 ngày)

66.200

 

857

857

857

03C2.3.83

Sinh thiết u, tế bào học, dịch tổ chức

150.000

 

858

858

858

03C2.3.29

Soi bóng đồng t

29.400

 

859

859

859

04C3.3.203

Soi đáy mắt hoặc Soi góc tiền phòng

51.700

 

860

860

860

03C2.3.88

Tách dính mi cầu ghép kết mạc

2.183.000

Chưa bao gồm chi phí màng.

861

861

861

03C2.3.72

Tạo hình vùng bè bằng Laser

217.000

 

862

862

862

 

Test thử cảm giác giác mạc

38.800

 

863

863

863

03C2.3.78

Tháo dầu Silicon phẫu thuật

779.000

 

864

864

864

04C3.3.207

Thông lệ đạo hai mt

93.100

 

865

865

865

04C3.3.206

Thông lệ đạo một mắt

58.800

 

866

866

866

04C3.3.205

Tiêm dưới kết mạc một mắt

46.700

Chưa bao gồm thuốc.

867

867

867

04C3.3.204

Tiêm hậu nhãn cu một mt

46.700

Chưa bao gồm thuốc.

868

868

868

 

Vá sàn hốc mắt

3.132.000

Chưa bao gồm tấm lót sàn hoặc vá xương.

 

 

 

 

Các phẫu thuật, thủ thuật còn lại khác

 

 

869

869

869

 

Phẫu thuật loại đặc biệt

2.102.000

 

870

870

870

 

Phẫu thuật loại I

1.208.000

 

871

871

871

 

Phẫu thuật loại II

854.000

 

872

872

872

 

Phẫu thuật loại III

596.000

 

873

873

873

 

Thủ thuật loại đặc biệt

522.000

 

874

874

874

 

Thủ thuật loại I

338.000

 

875

875

875

 

Thủ thuật loại II

192.000

 

876

876

876

 

Thủ thuật loại III

121.000

 

VIII

VIII

VIII

 

TAI MŨI HỌNG

 

 

877

877

877

03C2.4.18

Bẻ cuốn mũi

129.000

 

878

878

878

03C2.4.31

Cầm máu mũi bằng Merocell (1 bên)

204.000

 

879

879

879

03C2.4.32

Cầm máu mũi bằng Merocell (2 bên)

274.000

 

880

880

880

04C3.4.250

Cắt Amiđan (gây mê)

1.070.000

 

881

881

881

04C3.4.251

Cắt Amiđan dùng Coblator (gây mê)

2.340.000

Bao gồm cả Coblator.

882

882

882

03C2.4.19

Cắt bỏ đường rò luân nhĩ gây tê

475.000

 

883

883

883

03C2.4.64

Cắt dây thần kinh Vidien qua nội soi

7.683.000

 

884

884

884

 

Cắt polyp ống tai gây mê

1.975.000

 

885

885

885

 

Cắt polyp ống tai gây tê

598.000

 

886

886

886

03C2.4.57

Cắt thanh quản có tái tạo phát âm

6.749.000

Chưa bao gồm stent hoặc van phát âm, thanh quản điện.

887

887

887

03C2.4.65

Cắt u cuộn cảnh

7.469.000

 

888

888

888

04C3.4.228

Chích rạch apxe Amiđan (gây tê)

259.000

 

889

889

889

04C3.4.229

Chích rạch apxe thành sau họng (gây tê)

259.000

 

890

890

890

03C2.4.11

Chích rạch vành tai

61.200

 

891

891

891

 

Chỉnh hình tai giữa có tái tạo chuỗi xương con

5.831.000

 

892

892

892

03C2.4.10

Chọc hút dịch vành tai

51.200

 

893

893

893

03C2.4.56

Đặt stent điều trị sẹo hẹp thanh khí quản

7.078.000

Chưa bao gồm stent.

894

894

894

03C2.4.47

Đo ABR (1 lần)

177.000

 

895

895

895

03C2.4.44

Đo nhĩ lượng

26.600

 

896

896

896

03C2.4.46

Đo OAE (1 lần)

53.200

 

897

897

897

03C2.4.43

Đo phản xạ cơ bàn đạp

26.600

 

898

898

898

03C2.4.39

Đo sức cản của mũi

93.600

 

899

899

899

03C2.4.42

Đo sức nghe lời

53.600

 

900

900

900

03C2.4.40

Đo thính lực đơn âm

41.600

 

901

901

901

03C2.4.41

Đo trên ngưỡng

58.200

 

902

902

902

03C2.4.30

Đốt Amidan áp lạnh

189.000

 

903

903

903

03C2.4.4

Đốt họng bằng khí CO2 (Bằng áp lạnh)

129.000

 

904

904

904

03C2.4.3

Đốt họng bằng khí Nitơ lỏng

148.000

 

905

905

905

03C2.4.22

Đốt họng hạt

77.900

 

906

906

906

03C2.4.54

Ghép thanh khí quản đặt stent

5.914.000

Chưa bao gồm stent.

907

907

907

03C2.4.13

Hút xoang dưới áp lực

56.200

 

908

908

908

03C2.4.15

Khí dung

19.600

Chưa bao gồm thuốc khí dung.

909

909

909

03C2.4.1

Làm thuốc thanh quản hoặc tai

20.400

Chưa bao gồm thuốc.

910

910

910

03C2.4.2

Lấy dị vật họng

40.600

 

911

911

911

04C3.4.233

Lấy dị vật tai ngoài đơn giản

62.000

 

912

912

912

04C3.4.252

Lấy dị vật tai ngoài dưới kính hiển vi (gây mê)

512.000

 

913

913

913

04C3.4.234

Ly d vt tai ngoài dưới kính hin vi (gây tê)

154.000

 

914

914

914

04C3.4.246

Lấy dvật thanh quản gây mê ống cứng

697.000

 

915

915

915

04C3.4.239

Lấy dị vật thanh quản gây tê ống cứng

357.000

 

916

916

916

04C3.4.236

Lấy dị vật trong mũi có gây mê

669.000

 

917

917

917

04C3.4.235

Lấy dị vật trong mũi không gây mê

192.000

 

918

918

918

03C2.4.12

Lấy nút biểu bì ống tai

62.000

 

919

919

919

04C3.4.254

Mcắt bỏ u bã đậu vùng đầu mặt c gây mê

1.328.000

 

920

920

920

04C3.4.242

Mcắt bỏ u bã đậu vùng đầu mặt c gây tê

830.000

 

921

921

921

 

Mở sào bào - thượng nhĩ

3.680.000

Đã bao gồm chi phí mũi khoan

922

922

922

 

Nâng xương chính mũi sau chấn thương gây mê

2.657.000

 

923

923

923

 

Nâng xương chính mũi sau chấn thương gây tê

1.271.000

 

924

924

924

04C3.4.243

Nạo VA gây mê

782.000

 

925

925

925

 

Nạo vét hạch cổ chọn lọc

4.577.000

Chưa bao gồm dao siêu âm.

926

926

926

03C2.4.20

Nhét meche hoặc bc mũi

113.000

 

927

927

927

03C2.4.55

Nối khí quản tận-tận trong điều trị sẹo hẹp

7.881.000

Chưa bao gồm stent.

928

928

928

04C3.4.247

Nội soi cắt polype mũi gây mê

658.000

 

929

929

929

04C3.4.241

Nội soi ct polype mũi gây tê

453.000

 

930

930

930

04C3.4.231

Nội soi chọc rửa xoang hàm (gây tê)

274.000

 

931

931

931

04C3.4.232

Nội soi chọc thông xoang trán hoặc xoang bướm (gây tê)

274.000

 

932

932

932

04C3.4.240

Nội soi đốt điện cuốn mũi hoặc cắt cuốn mũi gây tê

442.000

 

933

933

933

04C3.4.253

Nội soi đốt điện cuốn mũi hoặc cắt cuốn mũi gây mê

669.000

 

934

934

934

 

Nội soi đường hô hấp và tiêu hóa trên

2.174.000

 

935

935

935

04C3.4.244

Nội soi lấy dị vật thực quản gây mê ống cứng

697.000

 

936

936

936

04C3.4.245

Nội soi lấy dị vật thực quản gây mê ống mm

717.000

 

937

937

937

04C3.4.237

Nội soi lấy dị vật thực quản gây tê ng cứng

219.000

 

938

938

938

04C3.4.238

Nội soi lấy dị vật thực quản gây tê ống mềm

314.000

 

939

939

939

04C3.4.255

Nội soi nạo VA gây mê sử dụng Hummer

1.564.000

Đã bao gồm cả dao Hummer.

940

940

940

 

Nội soi phế quản ống cứng lấy dị vật gây tê

600.000

 

941

941

941

 

Nội soi sinh thiết vòm mũi họng gây mê

1.554.000

 

942

942

942

03C2.4.25

Nội soi sinh thiết vòm mũi họng gây tê

509.000

 

943

943

943

03C2.4.37

Nội soi Tai Mũi Họng

103.000

Trường hợp chi nội soi Tai hoặc Mũi hoặc Họng thì mức giá thanh toán tối đa là 40.000 đồng/ca.

944

944

944

03C2.4.9

Nong vòi nhĩ

37.000

 

945

945

945

03C2.4.34

Nong vòi nhĩ nội soi

115.000

 

946

946

946

03C2.4.66

Phẫu thuật áp xe não do tai

5.899.000

 

947

947

947

 

Phẫu thuật cắt Amidan bằng dao điện

1.634.000

 

948

948

948

 

Phẫu thuật cắt Amidan bằng dao plasma hoặc dao laser hoặc dao siêu âm.

3.744.000

Đã bao gồm dao cắt.

949

949

949

 

Phẫu thuật cắt bán phần thanh quản trên nhẫn kiểu CHEP

4.992.000

 

950

950

950

03C2.4.61

Phẫu thuật cắt bỏ u thành bên họng lan lên đáy sọ có kiểm soát bằng kính hiển vi và nội soi

9.361.000

 

951

951

951

03C2.4.67

Phẫu thuật cắt bỏ ung thư Amidan hoặc thanh quản và nạo vét hạch cổ

5.621.000

 

952

952

952

03C2.4.68

Phẫu thuật cắt bỏ ung thư lưỡi có tái tạo vạt cơ da

6.734.000

 

953

953

953

 

Phẫu thuật cắt Concha Bullosa cuốn mũi

3.833.000

 

954

954

954

 

Phẫu thuật cắt dây thanh bằng Laser

4.577.000

 

955

955

955

 

Phẫu thuật cắt tuyến dưới hàm

4.585.000

Chưa bao gồm dao siêu âm.

956

956

956

 

Phẫu thuật cắt tuyến mang tai có hoặc không bảo tồn dây VII

4.585.000

Chưa bao gồm dao siêu âm.

957

957

957

 

Phẫu thuật chấn thương khối mũi sàng

7.920.000

 

958

958

958

 

Phẫu thuật chấn thương xoang sàng - hàm

5.298.000

 

959

959

959

 

Phẫu thuật chnh hình sẹo hẹp thanh khí quản bằng đặt ống nong

4.577.000

Chưa bao gồm chi phí mũi khoan.

960

960

960

03C2.4.52

Phẫu thuật đỉnh xương đá

4.330.000

 

961

961

961

 

Phẫu thuật giảm áp dây VII

6.948.000

 

962

962

962

 

Phẫu thuật kết hợp xương trong chấn thương sọ mặt

5.298.000

 

963

963

963

03C2.4.69

Phẫu thuật laser cắt ung thư thanh quản hạ họng

6.690.000

Chưa bao gồm ống nội khí quản.

964

964

964

03C2.4.70

Phẫu thuật Laser trong khối u vùng họng miệng

7.121.000

Chưa bao gồm ống nội khí quản.

965

965

965

 

Phẫu thuật lấy đường rò luân nhĩ 1 bên, 2 bên

3.020.000

Đã bao gồm chi phí mũi khoan

966

966

966

 

Phẫu thuật mở cạnh cổ dẫn lưu áp xe

2.962.000

 

967

967

967

 

Phẫu thuật mở cạnh mũi

4.884.000

 

968

968

968

 

Phẫu thuật nang rò giáp lưỡi

4.577.000

 

969

969

969

 

Phẫu thuật nạo V.A nội soi

2.787.000

 

970

970

970

03C2.4.71

Phẫu thuật nạo vét hạch cổ, truyền hóa chất động mạch cảnh

5.621.000

Chưa bao gồm hóa chất.

971

971

971

 

Phẫu thuật nội soi cầm máu mũi 1 bên, 2 bên

2.723.000

Chưa bao gồm mũi Hummer và tay cắt.

972

972

972

03C2.4.60

Phẫu thuật nội soi cắt bỏ khối u vùng mũi xoang

8.949.000

Chưa bao gồm keo sinh học.

973

973

973

03C2.4.58

Phẫu thuật nội soi cắt bỏ u mạch máu vùng đầu cổ

13.489.000

 

974

974

974

03C2.4.59

Phẫu thuật nội soi cắt bỏ u xơ mạch vòm mũi họng

8.489.000

 

975

975

975

 

Phẫu thuật nội soi cắt dây thanh

5.236.000

 

976

976

976

 

Phẫu thuật nội soi cắt u hạ họng hoặc hố lưỡi thanh thiệt

2.962.000

 

977

977

977

03C2.4.27

Phẫu thuật nội soi ct u lành tính thanh quản (papilloma, kén hơi thanh quản...)

4.115.000

 

978

978

978

 

Phẫu thuật nội soi cắt u máu hạ họng - thanh quản bằng dao siêu âm

7.998.000

Đã bao gồm dao siêu âm

979

979

979

03C2.4.73

Phẫu thuật nội soi ct u nhú đảo ngược vùng mũi xoang

6.021.000

Chưa bao gồm keo sinh học.

980

980

980

 

Phẫu thuật nội soi chỉnh hình cuốn mũi dưới

3.833.000

 

981

981

981

 

Phẫu thuật nội soi chỉnh hình vách ngăn mũi

3.148.000

Chưa bao gồm mũi Hummer và tay ct.

982

982

982

 

Phẫu thuật nội soi đặt ống thông khí màng nhĩ 1 bên, 2 bên

3.020.000

Đã bao gồm chi phí mũi khoan

983

983

983

 

Phẫu thuật nội soi giảm áp ổ mắt

5.543.000

 

984

984

984

03C2.4.49

Phẫu thuật nội soi lấy u hoặc điều trị rò dịch não tủy, thoát vị nền sọ

7.110.000

Chưa bao gồm keo sinh học.

985

985

985

 

Phẫu thuật nội soi mở các xoang sàng, hàm, trán, bướm

7.920.000

 

986

986

986

 

Phẫu thuật nội soi mở dẫn lưu hoặc cắt bỏ u nhày xoang

4.884.000

 

987

987

987

03C2.4.72

Phẫu thuật nội soi mở khe giữa, nạo sàng, ngách trán, xoang bướm

4.899.000

 

988

988

988

 

Phẫu thuật nội soi nạo VA bằng dao Plasma

3.744.000

Đã bao gồm dao plasma

989

989

989

03C2.4.26

Phẫu thuật nội soi vi phẫu thanh quản cắt u nang hoặc polype hoặc hạt xơ hoặc u hạt dây thanh

2.928.000

 

990

990

990

03C2.4.63

Phẫu thuật phục hồi, tái tạo dây thần kinh VII

7.703.000

 

991

991

991

 

Phẫu thuật rò xoang lê

4.577.000

Chưa bao gồm dao siêu âm.

992

992

992

03C2.4.53

Phẫu thuật tái tạo hệ thống truyền âm

5.899.000

Chưa bao gồm keo sinh học, xương con để thay thế hoặc Prothese.

993

993

993

03C2.4.62

Phẫu thuật tái tạo vùng đầu cổ mặt bằng vạt da cơ xương

5.899.000

 

994

994

994

03C2.4.51

Phẫu thuật tai trong hoặc u dây thần kinh VII hoặc u dây thần kinh VIII

6.005.000

 

995

995

995

 

Phẫu thuật tạo hình tai giữa

5.171.000

 

996

996

996

 

Phẫu thuật tạo hình tháp mũi bằng vật liệu ghép tự thân

7.112.000

 

997

997

997

 

Phẫu thuật thay thế xương bàn đạp

5.171.000

 

998

998

998

 

Phẫu thuật tiệt căn xương chũm

5.177.000

 

999

999

999

 

Phẫu thuật xử trí chảy máu sau ct Amygdale (gây mê)

2.787.000

 

1000

1000

1000

03C2.4.16

Rửa tai, rửa mũi, xông họng

26.600

 

1001

1001

1001

03C2.4.28

Soi thanh khí phế quản bằng ống mềm

209.000

 

1002

1002

1002

03C2.4.29

Soi thực qun bằng ống mềm

209.000

 

1003

1003

1003

03C2.4.8

Thông vòi nhĩ

85.200

 

1004

1004

1004

03C2.4.33

Thông vòi nhĩ nội soi

114.000

 

1005

1005

1005

03C2.4.7

Trích màng nhĩ

60.200

 

1006

1006

1006

04C3.4.248

Trích rạch apxe Amiđan (gây mê)

724.000

 

1007

1007

1007

04C3.4.249

Trích rạch apxe thành sau họng (gây mê)

724.000

 

1008

1008

1008

 

Vá nhĩ đơn thuần

3.680.000

Đã bao gồm chi phí mũi khoan

1009

1009

1009

 

Phẫu thuật nội soi đóng lỗ rò xoang lê bằng laser hoặc nhiệt

3.013.000

 

 

 

 

 

Các phẫu thuật, thủ thuật còn lại khác

 

 

1010

1010

1010

 

Phẫu thuật loại đặc biệt

3.361.000

 

1011

1011

1011

 

Phẫu thuật loại I

1.974.000

 

1012

1012

1012

 

Phẫu thuật loại II

1.388.000

 

1013

1013

1013

 

Phẫu thuật loại III

940.000

 

1014

1014

1014

 

Ththuật loại đặc biệt

856.000

 

1015

1015

1015

 

Ththuật loại I

503.000

 

1016

1016

1016

 

Thủ thuật loại II

286.000

 

1017

1017

1017

 

Thủ thuật loại III

138.000

 

IX

IX

IX

 

RĂNG - HÀM - MẶT

 

 

 

 

 

 

Các kỹ thuật về răng, miệng

 

 

1018

1018

1018

03C2.5.1.3

Cắt lợi trùm

156.000

 

1019

1019

1019

03C2.5.2.6

Chụp thép làm sẵn

288.000

 

1020

1020

1020

03C2.5.1.6

Cố định tạm thời gẫy xương hàm (buộc chỉ thép, băng cố định)

357.000

 

 

 

 

 

Điu trị răng

 

 

1021

1021

1021

03C2.5.2.3

Điều trị răng sữa viêm tủy có hồi phc

328.000

 

1022

1022

1022

03C2.5.2.13

Điều trị tủy lại

950.000

 

1023

1023

1023

03C2.5.2.10

Điều trị tủy răng số 4, 5

557.000

 

1024

1024

1024

03C2.5.2.11

Điều trị tủy răng số 6,7 hàm dưới

787.000

 

1025

1025

1025

03C2.5.2.9

Điều trị tủy răng số 1, 2, 3

418.000

 

1026

1026

1026

03C2.5.2.12

Điều trị tủy răng số 6, 7 hàm trên

917.000

 

1027

1027

1027

03C2.5.2.4

Điều trị tủy răng sữa một chân

268.000

 

1028

1028

1028

03C2.5.2.5

Điều trị tủy răng sữa nhiều chân

378.000

 

1029

1029

1029

03C2.5.2.14

Hàn composite c răng

333.000

 

1030

1030

1030

03C2.5.2.1

Hàn răng sữa sâu ngà

95.200

 

1031

1031

1031

04C3.5.1.260

Lấy cao răng và đánh bóng hai hàm

131.000

 

1032

1032

1032

04C3.5.1.259

Lấy cao răng và đánh bóng một vùng hoặc một hàm

75.200

 

1033

1033

1033

03C2.5.1.11

Nắn trật khớp thái dương hàm

102.000

 

1034

1034

1034

03C2.5.1.10

Nạo túi lợi 1 sextant

72.200

 

1035

1035

1035

03C2.5.1.7

Nhổ chân răng

187.000

 

1036

1036

1036

03C2.5.1.1

Nhổ răng đơn giản

101.000

 

1037

1037

1037

03C2.5.1.2

Nh răng khó

203.000

 

1038

1038

1038

04C3.5.1.257

Nh răng số 8 bình thường

212.000

 

1039

1039

1039

04C3.5.1.258

Nh răng số 8 có biến chứng khít hàm

335.000

 

1040

1040

1040

04C3.5.1.256

Nhổ răng sữa hoặc chân răng sữa

36.200

 

1041

1041

1041

03C2.5.2.16

Phục hồi thân răng có chốt

494.000

 

1042

1042

1042

03C2.5.2.7

Răng sâu ngà

243.000

 

1043

1043

1043

03C2.5.2.8

Răng viêm tủy hồi phục

260.000

 

1044

1044

1044

04C3.5.1.261

Rửa chấm thuốc điều trị viêm loét niêm mạc (1 lần)

31.800

 

1045

1045

1045

03C2.5.6.2

Sửa hàm

194.000

 

1046

1046

1046

03C2.5.2.2

Trám bít hố rãnh

208.000

 

 

 

 

 

Các phẫu thuật hàm mặt

 

 

1047

1047

1047

03C2.5.1.16

Phẫu thuật nhổ răng lạc chỗ

333.000

 

1048

1048

1048

03C2.5.1.24

Phẫu thuật ghép xương và màng tái tạo mô có hướng dẫn

1.034.000

Chưa bao gồm màng tái tạo mô và xương nhân tạo hoặc sản phẩm sinh học thay thế xương.

1049

1049

1049

03C2.5.1.22

Phẫu thuật lật vạt, nạo xương răng 1 vùng

805.000

 

1050

1050

1050

03C2.5.1.23

Cắt u lợi đường kính từ 2cm trở lên

447.000

 

1051

1051

1051

03C2.5.1.18

Cắt u lợi, lợi xơ đlàm hàm giả

407.000

 

1052

1052

1052

03C2.5.1.19

Cắt, tạo hình phanh môi, phanh má hoặc lưỡi (không gây mê)

289.000

 

1053

1053

1053

03C2.5.1.20

Cắm và cố định lại một răng bật khỏi huyệt ổ răng

527.000

 

1054

1054

1054

03C2.5.1.14

Lấy sỏi ống Wharton

1.010.000

 

1055

1055

1055

03C2.5.1.12

Ct u da đầu lành, đường kính dưới 5 cm

697.000

 

1056

1056

1056

03C2.5.1.13

Cắt u da đầu lành, đường kính từ 5 cm tr lên

1.117.000

 

1057

1057

1057

03C2.5.7.44

Cắt bỏ nang sàn miệng

2.741.000

 

1058

1058

1058

03C2.5.7.35

Cắt nang xương hàm từ 2-5cm

2.891.000

 

1059

1059

1059

03C2.5.7.33

Cắt u nang giáp móng

2.115.000

 

1060

1060

1060

03C2.5.7.48

Cắt u nhỏ lành tính phần mm vùng hàm mặt (gây mê nội khí quản)

2.591.000

 

1061

1061

1061

 

Điều trị đóng cuống răng

456.000

 

1062

1062

1062

 

Điều trị sâu răng sớm bằng Fluor

541.000

 

1063

1063

1063

03C2.5.7.39

Ghép da rời mỗi chiu trên 5cm

2.791.000

 

1064

1064

1064

03C2.5.7.50

Nắn sai khớp thái dương hàm đến muộn

1.642.000

 

1065

1065

1065

03C2.5.7.46

Phẫu thuật cắt dây thần kinh V ngoại biên

2.815.000

 

1066

1066

1066

03C2.5.7.3

Phẫu thuật cắt đoạn xương hàm dưới do bệnh lý và tái tạo bằng nẹp vít (1 bên)

2.446.000

Chưa bao gồm nẹp, vít thay thế.

1067

1067

1067

03C2.5.7.4

Phẫu thuật cắt đoạn xương hàm dưới do bệnh lý và tái tạo bằng xương, sụn tự thân (1 bên) và cố định bằng nẹp vít

4.008.000

Chưa bao gồm nẹp, vít thay thế.

1068

1068

1068

03C2.5.7.6

Phẫu thuật cắt đoạn xương hàm trên do bệnh lý và tái tạo bằng hàm đúc titan, sứ, composite cao cấp

5.108.000

Chưa bao gồm nẹp, vít thay thế.

1069

1069

1069

03C2.5.7.12

Phẫu thuật cắt tuyến mang tai bảo tồn dây thần kinh VII có sử dụng máy dò thần kinh

4.066.000

Chưa bao gồm máy dò thần kinh.

1070

1070

1070

03C2.5.7.16

Phẫu thuật cắt u bạch mạch lớn vùng hàm mặt

3.046.000

 

1071

1071

1071

03C2.5.7.26

Phẫu thuật cắt u lành tính tuyến dưới hàm

3.114.000

Chưa bao gồm máy dò thn kinh.

1072

1072

1072

03C2.5.7.15

Phẫu thuật cắt u máu lớn vùng hàm mặt

2.953.000

 

1073

1073

1073

03C2.5.7.37

Phẫu thuật cắt ung thư xương hàm dưới, nạo vét hạch

3.196.000

 

1074

1074

1074

03C2.5.7.36

Phẫu thuật cắt ung thư xương hàm trên, nạo vét hạch

3.196.000

 

1075

1075

1075

03C2.5.7.2

Phẫu thuật ct xương hàm trên hoặc hàm dưới, điều trị lệch khớp cắn và kết hợp xương bng nẹp vít

3.491.000

Chưa bao gồm nẹp, vít thay thế.

1076

1076

1076

03C2.5.7.17

Phẫu thuật đa chấn thương vùng hàm mặt

4.070.000

Chưa bao gồm nẹp, vít.

1077

1077

1077

03C2.5.7.24

Phẫu thuật điều trị gãy gò má cung tiếp 2 bên

2.914.000

Chưa bao gồm nẹp, vít.

1078

1078

1078

03C2.5.7.23

Phẫu thuật điều trị gãy lồi cầu

2.714.000

Chưa bao gồm nẹp, vít.

1079

1079

1079

03C2.5.7.22

Phẫu thuật điều trị gãy xương hàm dưới

2.614.000

Chưa bao gồm nẹp, vít.

1080

1080

1080

03C2.5.7.25

Phẫu thuật điều trị gãy xương hàm trên

3.014.000

Chưa bao gồm nẹp, vít.

1081

1081

1081

03C2.5.7.41

Phẫu thuật điều trị viêm nhiễm tỏa lan, áp xe vùng hàm mặt

2.129.000

 

1082

1082

1082

03C2.5.7.10

Phẫu thuật dính khớp thái dương hàm 1 bên và tái tạo bằng khớp đúc titan

3.746.000

Chưa bao gồm nẹp có lồi cầu bằng titan và vít thay thế.

1083

1083

1083

03C2.5.7.8

Phẫu thuật dính khớp thái dương hàm 1 bên và tái tạo bằng sụn, xương tự thân

3.746.000

Chưa bao gồm nẹp, vít thay thế.

1084

1084

1084

03C2.5.7.11

Phẫu thuật dính khớp thái dương hàm 2 bên và tái tạo bàng khớp đúc titan

3.966.000

Chưa bao gồm nẹp có lồi cầu bằng titan và vít.

1085

1085

1085

03C2.5.7.9

Phẫu thuật dính khớp thái dương hàm 2 bên và tái tạo bằng sụn, xương tự thân

3.916.000

Chưa bao gồm nẹp, vít thay thế.

1086

1086

1086

03C2.5.7.19

Phẫu thuật ghép xương ổ răng trên bệnh nhân khe hở môi, vòm miệng

3.089.000

Chưa bao gồm xương.

1087

1087

1087

03C2.5.7.42

Phẫu thuật khâu phục hồi vết thương phần mềm vùng hàm mặt, có tổn thương tuyến, mạch, thần kinh.

2.940.000

 

1088

1088

1088

03C2.5.7.13

Phẫu thuật khuyết hổng lớn vùng hàm mặt bng vạt da cơ

4.018.000

Chưa bao gồm nẹp, vít.

1089

1089

1089

03C2.5.7.14

Phẫu thuật khuyết hổng lớn vùng hàm mặt bng vi phẫu thuật

4.108.000

 

1090

1090

1090

 

Phẫu thuật ly dị vật vùng hàm mặt

2.414.000

 

1091

1091

1091

03C2.5.7.52

Phẫu thuật lấy răng ngm trong xương

2.317.000

 

1092

1092

1092

03C2.5.7.45

Phẫu thuật mxoang lấy răng ngầm

2.741.000

 

1093

1093

1093

03C2.5.7.18

Phẫu thuật mở xương, điều trị lệch lạc xương hàm, khớp cắn

4.270.000

Chưa bao gồm nẹp, vít.

1094

1094

1094

03C2.5.7.38

Phẫu thuật tạo hình khe hchéo mặt

3.470.000

 

1095

1095

1095

03C2.5.7.30

Phẫu thuật tạo hình khe hvòm miệng

2.446.000

 

1096

1096

1096

03C2.5.7.31

Phẫu thuật tạo hình khe hở vòm miệng tạo vạt thành hầu

2.446.000

 

1097

1097

1097

03C2.5.7.29

Phẫu thuật tạo hình môi hai bên

2.546.000

 

1098

1098

1098

03C2.5.7.28

Phẫu thuật tạo hình môi một bên

2.446.000

 

1099

1099

1099

03C2.5.7.47

Phẫu thuật tạo hình phanh môi hoặc phanh má hoặc phanh lưỡi bám thấp (gây mê nội khí quản)

1.768.000

 

1100

1100

1100

 

Phẫu thuật tháo nẹp vít sau kết hợp xương hai bên

2.763.000

 

1101

1101

1101

 

Phẫu thuật tháo nẹp vít sau kết hợp xương lồi cầu

2.700.000

 

1102

1102

1102

 

Phẫu thuật tháo nẹp vít sau kết hợp xương một bên

2.639.000

 

1103

1103

1103

03C2.5.7.1

Sử dụng nẹp có lồi cầu trong phục hồi sau cắt đoạn xương hàm dưới

3.091.000

Chưa bao gồm nẹp có lồi cầu và vít thay thế.

1104

1104

1104

03C2.5.7.49

Tiêm xơ điều trị u máu phần mềm và xương vùng hàm mặt

841.000

 

 

 

 

 

Các phẫu thuật, thủ thuật còn lại khác

 

 

1105

1105

1105

 

Phẫu thuật loại đặc biệt

3.438.000

 

1106

1106

1106

 

Phẫu thuật loại I

2.195.000

 

1107

1107

1107

 

Phẫu thuật loại II

1.362.000

 

1108

1108

1108

 

Phẫu thuật loại III

894.000

 

1109

1109

1109

 

Thủ thuật loại đặc biệt

772.000

 

1110

1110

1110

 

Thủ thuật loại I

475.000

 

1111

1111

1111

 

Ththuật loại II

271.000

 

1112

1112

1112

 

Thủ thuật loại III

138.000

 

X

X

X

 

BỎNG

 

 

1113

1113

1113

 

Ct bỏ hoại tử tiếp tuyến bỏng sâu dưới 5% diện tích cơ thở người lớn, dưới 3% diện tích cơ thể trẻ em

2.234.000

 

1114

1114

1114

 

Cắt bỏ hoại tử tiếp tuyến bỏng sâu trên 10% diện tích cơ thể ở người lớn

3.767.000

 

1115

1115

1115

 

Cắt bỏ hoại tử tiếp tuyến bỏng sâu từ 3% - 5% diện tích cơ thể ở trẻ em

2.835.000

 

1116

1116

1116

 

Cắt bỏ hoại tử tiếp tuyến bỏng sâu từ 5% - 10% diện tích cơ thể ở người lớn, trên 5% diện tích cơ thể trẻ em

3.217.000

 

1117

1117

1117

 

Cắt bỏ hoại tử toàn lớp bỏng sâu dưới 3% diện tích cơ thể người lớn, dưới 1 % diện tích cơ thể trẻ em

2.263.000

 

1118

1118

1118

 

Cắt bỏ hoại tử toàn lớp bỏng sâu trên 5% diện tích cơ thể ở người lớn

3.704.000

 

1119

1119

1119

 

Cắt bỏ hoại tử toàn lp bỏng sâu từ 1 % - 3% diện tích cơ thể ở trẻ em

2.882.000

 

1120

1120

1120

 

Cắt bỏ hoại tử toàn lớp bỏng sâu từ 3% - 5% diện tích cơ thể ở người lớn, trên 3% diện tích cơ thể ở trẻ em

3.234.000

 

1121

1121

1121

 

Cắt hoại tử toàn lớp - khâu kín ≥ 3% diện tích cơ thể ở người lớn, ≥ 1% diện tích cơ thể ở trẻ em

3.959.000

 

1122

1122

1122

 

Cắt hoại tử toàn lp - khâu kín dưới 3% diện tích cơ thể ở người lớn, dưới 1 % diện tích cơ thể ở trẻ em

3.239.000

 

1123

1123

1123

 

Cắt lọc mô hoại tử vết thương mạn tính bằng dao thủy lực (chưa tính vật tư dao)

3.699.000

 

1124

1124

1124

 

Ct sẹo ghép da mảnh trung bình

3.562.000

 

1125

1125

1125

 

Ct sẹo khâu kín

3.241.000

 

1126

1126

1126

03C2.6.11

Chẩn đoán độ sâu bỏng bằng máy siêu âm doppler

286.000

 

1127

1127

1127

03C2.6.15

Điều trị bằng ôxy cao áp

227.000

 

1128

1128

1128

03C2.6.14

Điều trị vết thương bỏng bằng màng nuôi cấy nguyên bào sợi (hoặc tế bào sừng)

531.000

 

1129

1129

1129

 

Ghép da đồng loại ≥ 10% diện tích cơ thể (chưa gồm mảnh da ghép)

2.600.000

 

1130

1130

1130

 

Ghép da đồng loại dưới 10% diện tích cơ thể (chưa gồm mảnh da ghép)

1.792.000

 

1131

1131

1131

 

Ghép da tự thân mảnh lớn dưới 5% diện tích cơ thể ở người lớn, dưới 3% diện tích cơ thể ở trẻ em

2.788.000

 

1132

1132

1132

 

Ghép da tự thân mảnh lớn trên 10% diện tích cơ thể ở người lớn

4.203.000

 

1133

1133

1133

 

Ghép da tự thân mảnh lớn từ 3% - 5% diện tích cơ thể ở trẻ em

3.467.000

 

1134

1134

1134

 

Ghép da tự thân mảnh lớn từ 5% - 10% diện tích cơ thể ở người lớn, trên 5% diện tích cơ thể ở trẻ em

3.931.000

 

1135

1135

1135

 

Ghép da tự thân mảnh siêu nhỏ (micro skin graft) ≥ 10% diện tích cơ thể ở người lớn, ≥ 5% diện tích cơ thể ở trẻ em

6.288.000

 

1136

1136

1136

 

Ghép da tự thân mảnh siêu nhỏ (micro skin graft) dưới 10% diện tích cơ thể ở người lớn, dưới 5% diện tích cơ thể ở trẻ em

3.649.000

 

1137

1137

1137

 

Ghép da tự thân mắt lưới (mesh graft)

4.843.000

 

1138

1138

1138

 

Ghép da tự thân phối hợp kiểu hai lớp (sandwich)

6.417.000

 

1139

1139

1139

 

Ghép da tự thân tem thư (post stam graft) ≥ 10% diện tích cơ thể ở người lớn

4.264.000

 

1140

1140

1140

 

Ghép da tự thân tem thư (post stam graft) dưới 10% diện tích cơ thể ở người lớn, ≥ 5% diện tích cơ thể ở trẻ em

3.843.000

 

1141

1141

1141

 

Ghép da tự thân tem thư (post stam graft) dưới 5% diện tích cơ thể ở trẻ em

3.293.000

 

1142

1142

1142

 

Ghép da tự thân xen kẽ (molem-jackson) ≥10% diện tích cơ thể ở người lớn

6.998.000

 

1143

1143

1143

 

Ghép da tự thân xen kẽ (molem-jackson) ở trẻ em, dưới 10% diện tích cơ thể ở người lớn

5.399.000

 

1144

1144

1144

03C2.6.10

Ghép màng tế bào nuôi cy trong điu trị bng

509.000

Chưa bao gồm màng nuôi; màng nuôi sẽ tính theo chi phí thực tế.

1145

1145

1145

 

Kỹ thuật ghép khối mỡ tự thân điều trị vết thương mạn tính

3.904.000

 

1146

1146

1146

 

Kỹ thuật giãn da (expander) điều trị sẹo

3.831.000

 

1147

1147

1147

 

Kỹ thuật tạo vạt da có cuống mạch liền điều trị vết thương, sẹo

4.700.000

 

1148

1148

1148

 

Kỹ thuật tạo vạt da tại chỗ điều trị vết thương, vết bỏng và di chứng

3.550.000

 

1149

1149

1149

 

Kỹ thuật tiêm huyết tương giàu tiểu cầu điều trị vết thương mạn tính (chưa tính huyết tương)

3.726.000

 

1150

1150

1150

 

Kỹ thuật vi phẫu ni bạch mạch - tĩnh mạch điều trị phù do tắc bạch mạch

13.452.000

 

1151

1151

1151

 

Lấy bỏ sụn viêm hoại tử trong bỏng vành tai

2.673.000

 

1152

1152

1152

 

Phẫu thuật chuyn vạt da phức tạp có ni mạch vi phẫu điều trị vết thương, vết bỏng và sẹo

17.585.000

 

1153

1153

1153

 

Phẫu thuật ghép da dày tự thân kiểu wolf- krause ≥ điều trị bỏng sâu, điều trị sẹo

4.212.000

 

1154

1154

1154

 

Phẫu thuật khoan đục xương, lấy bỏ xương chết trong điều trị bỏng sâu

3.610.000

 

1155

1155

1155

 

Phẫu thuật loại bỏ hoại tổ loét vết thương mạn tính

2.430.000

 

1156

1156

1156

03C2.6.3

Sử dụng giường khí hóa lỏng điều trị bỏng nặng (01 ngày)

270.000

 

1157

1157

1157

 

Tắm điều trị bệnh nhân bỏng (gây tê)

220.000

 

1158

1158

1158

 

Tắm điều trị bệnh nhân hồi sức, cấp cứu, bỏng (gây mê)

848.000

 

1159

1159

1159

03C2.6.12

Tắm điều trị tiệt khuẩn bằng TRA gamma

190.000

 

1160

1160

1160

 

Thay băng cắt lọc vết bỏng diện tích dưới 5% diện tích cơ thể

114.000

 

1161

1161

1161

 

Thay băng cắt lọc vết bỏng diện tích dưới 10% diện tích cơ thể

240.000

 

1162

1162

1162

 

Thay băng cắt lọc vết bỏng diện tích từ 10% đến 19% diện tích cơ thể

405.000

 

1163

1163

1163

 

Thay băng cắt lọc vết bỏng diện tích từ 20% đến 39% diện tích cơ thể

539.000

 

1164

1164

1164

 

Thay băng cắt lọc vết bỏng diện tích từ 40% đến 60% diện tích cơ thể

856.000

 

1165

1165

1165

 

Thay băng cắt lọc vết bỏng diện tích trên 60% diện tích cơ thể

1.362.000

 

 

 

 

 

Các phẫu thuật, thủ thuật còn lại khác

 

 

1166

1166

1166

 

Phẫu thuật đặc biệt

3.921.000

 

1167

1167

1167

 

Phẫu thuật loại I

2.244.000

Chưa bao gồm mảnh da ghép đồng loại.

1168

1168

1168

 

Phẫu thuật loại II

1.503.000

Chưa bao gồm mảnh da ghép đồng loại.

1169

1169

1169

 

Phẫu thuật loại III

1.097.000

Chưa bao gồm vật tư ghép trên bệnh nhân.

1170

1170

1170

 

Thủ thuật loại đặc biệt

1.107.000

 

1171

1171

1171

 

Thủ thuật loại I

548.000

Chưa kèm màng nuôi cấy, hỗn dịch, tấm lót hút VAC (gồm miếng xốp, đầu ni, dây dẫn dịch, băng dán cđịnh), thuốc cản quang.

1172

1172

1172

 

Thủ thuật loại II

327.000

Chưa bao gồm thuốc vô cảm, vật liệu thay thế da, chế phẩm sinh học, tấm lót hút VAC (gồm miếng xốp, đầu nối, dây dẫn dịch, băng dán cđịnh), dung dịch và thuốc rửa liên tục vết thương.

1173

1173

1173

 

Thủ thuật loại III

178.000

Chưa bao gồm thuốc vô cảm, sản phẩm nuôi cấy, quần áo, tất áp lực, thuốc chống sẹo.

XI

XI

XI

 

UNG BƯỚU

 

 

1174

1174

1174

 

Bơm hóa chất bàng quang điều trị ung thư bàng quang (lần)

381.000

Chưa bao gồm hóa chất.

1175

1175

1175

03C2.1.11

Đặt Iradium (lần)

470.000

 

1176

1176

1176

04C2.97

Điều trị tia xạ Cobalt/ Rx

104.000

Một lần, nhưng không thu quá 30 lần trong một đợt điều trị.

1177

1177

1177

 

Đkhuôn chì trong xạ trị

1.068.000

 

1178

1178

1178

 

Hóa trị liên tục (12-24 giờ) bằng máy

401.000

 

1179

1179

1179

 

Làm mặt nạ cố định đầu

1.071.000

 

1180

1180

1180

 

Mô phỏng và lập kế hoạch cho xạ trị áp sát

381.000

 

1181

1181

1181

 

Truyền hóa chất tĩnh mạch

153.000

Chưa bao gồm hóa chất. Áp dụng với bệnh nhân ngoại trú

1182

1182

1181

 

Truyền hóa chất tĩnh mạch

125.000

Chưa bao gồm hóa chất. Áp dụng với bệnh nhân nội trú

1183

1183

1183

 

Truyền hóa chất động mạch (1 ngày)

346.000

Chưa bao gồm hóa chất.

1184

1184

1184

 

Truyền hóa chất khoang màng bụng (1 ngày)

203.000

Chưa bao gồm hóa chất.

1185

1185

1185

 

Truyền hóa chất nội tủy (1 ngày)

391.000

Chưa bao gồm hóa chất.

1186

1186

1186

 

Xạ phẫu bằng Cyber Knife

20.658.000

 

1187

1187

1187

03C5.5

Xạ phẫu bằng Gamma Knife

28.752.000

 

1188

1188

1188

03C5.4

Xạ trị bằng X Knife

28.658.000

 

1189

1189

1189

 

Xạ trị bng máy gia tốc có điều biến liều (1 ngày)

1.581.000

 

1190

1190

1190

03C5.3

Xạ trị bằng máy gia tốc tuyến tính (01 ngày xạ trị)

504.000

 

1191

1191

1191

 

Xạ trị áp sát liều cao tại vòm mũi họng, xoang mặt, khoang miệng, thực quản, khí phế quản (01 lần điều trị)

5.144.000

Chưa bao gồm bộ dụng cụ dùng trong xạ trị áp sát.

1192

1192

1192

 

Xạ trị áp sát liều cao tại các vị trí khác (01 lần điều trị)

3.274.000

Chưa bao gồm bộ dụng cụ dùng trong xạ trị áp sát.

1193

1193

1193

 

Xạ trị áp sát liều thấp (01 lần điều trị)

1.381.000

 

1194

1194

1194

 

Cắt ung thư vùng hàm mặt có nạo vét hạch dưới hàm, hạch cổ và tạo hình bng vạt từ xa hoặc tại chỗ

7.518.000

 

1195

1195

1195

 

Ct ung thư lưỡi - sàn miệng, nạo vét hạch và tạo hình bằng vạt từ xa

8.418.000

 

1196

1196

1196

 

Cắt u máu, u bạch huyết trong lồng ngực đường kính trên 10 cm

8.218.000

 

1197

1197

1197

 

Ct từ 3 tạng trở lên trong điu trị ung thư tiêu hóa

8.918.000

 

1198

1198

1198

 

Tháo khớp xương bả vai do ung thư

6.718.000

 

1199

1199

1199

 

Phẫu thuật cắt xương bả vai và phần mềm

8.118.000

 

1200

1200

1200

 

Đặt buồng tiêm truyền dưới da

1.285.000

Chưa bao gồm buồng tiêm truyền.

 

 

 

 

Các phẫu thuật, thủ thuật còn lại khác

 

 

1201

1201

1201

 

Phẫu thuật loại đặc biệt

4.553.000

 

1202

1202

1202

 

Phẫu thuật loại I

2.690.000

 

1203

1203

1203

 

Phẫu thuật loại II

1.742.000

 

1204

1204

1204

 

Phẫu thuật loại III

1.177.000

 

1205

1205

1205

 

Thủ thuật loại đặc biệt

861.000

 

1206

1206

1206

 

Thủ thuật loại I

499.000

 

1207

1207

1207

 

Ththuật loại II

357.000

 

1208

1208

1208

 

Ththuật loại III

205.000

 

XII

XII

XII

 

NỘI SOI CHẨN ĐOÁN, CAN THIỆP

 

 

1209

1209

1209

 

Phẫu thuật loại I

2.136.000

 

1210

1210

1210

 

Phẫu thuật loại II

1.439.000

 

1211

1211

1211

 

Phẫu thuật loại III

969.000

 

1212

1212

1212

 

Thủ thuật loại đặc biệt

947.000

 

1213

1213

1213

 

Thủ thuật loại I

564.000

 

1214

1214

1214

 

Thủ thuật loại II

326.000

 

1215

1215

1215

 

Thủ thuật loại III

192.000

 

XIII

XIII

XIII

 

VI PHẪU

 

 

1216

1216

1216

 

Phẫu thuật loại đặc biệt

5.580.000

 

1217

1217

1217

 

Phẫu thuật loại I

3.158.000

 

XIV

XIV

XIV

 

PHẪU THUẬT NỘI SOI

 

 

1218

1218

1218

 

Phẫu thuật nội soi Robot điều trị các bệnh lý gan mật

85.034.000

 

1219

1219

1219

 

Phẫu thuật nội soi Robot điều trị các bệnh lý lồng ngực

90.901.000

 

1220

1220

1220

 

Phẫu thuật nội soi Robot điều trị các bệnh lý tiết niệu

79.203.000

 

1221

1221

1221

 

Phẫu thuật nội soi Robot điều trị các bệnh lý tiêu hóa, ổ bụng

96.488.000

 

 

 

 

 

Các phẫu thuật, thủ thuật còn lại khác

 

 

1222

1222

1222

 

Phẫu thuật loại đặc biệt

3.645.000

 

1223

1223

1223

 

Phẫu thuật loại I

2.393.000

 

1224

1224

1224

 

Phẫu thuật loại II

1.618.000

 

1225

1225

1225

 

Phẫu thuật loại III

966.000

 

XV

XV

XV

 

GÂY MÊ

 

 

 

 

 

 

Gây mê thay băng bỏng

 

 

1226

1226

1226

 

Gây mê thay băng bỏng diện tích trên 60% diện tích cơ thể hoặc có bỏng hô hấp

1.044.000

 

1227

1227

1227

 

Gây mê thay băng bỏng diện tích từ 40% - 60% diện tích cơ thể

740.000

 

1228

1228

1228

 

Gây mê thay băng bng diện tích từ 10% - 39% diện tích cơ thể

552.000

 

1229

1229

1229

 

Gây mê thay băng bỏng diện tích dưới 10% diện tích cơ thể

379.000

 

1230

1230

1230

 

Gây mê khác

679.000

 

E

E

E

 

XÉT NGHIỆM

 

 

I

I

I

 

Huyết học

 

 

1231

1231

1231

 

ANA 17 profile test (sàng lọc và định danh đồng thời 17 loại kháng thể kháng nhân bng thanh sắc ký miễn dịch)

1.004.000

 

1232

1232

1232

03C3.1.HH116

Bilan đông cm máu - huyết khi

1.560.000

 

1233

1233

1233

 

Chụp ảnh màu tế bào qua kính hiển vi

20.200

 

1234

1234

1234

04C5.1.296

Co cục máu đông

14.800

 

1235

1235

1235

04C5.1.331

Công thức nhiễm sắc thể (Karyotype)

685.000

Bao gồm cmôi trường nuôi cấy tủy xương.

1236

1236

1236

 

Công thức nhiễm sắc thể (NST) từ tế bào ối

1.189.000

 

1237

1237

1237

04C5.1.298

Đàn hồi co cục máu (TEG: ThromboElastoGraph)

413.000

Bao gồm c pin và cup, kaolin.

1238

1238

1238

 

Đánh giá tỷ lệ sống của tế bào bằng kỹ thuật nhuộm xanh trypan

18.500

 

1239

1239

1239

 

DCIP test (Dichlorophenol-Indolphenol- test dùng sàng lọc huyết sắc tố E)

60.600

 

1240

1240

1240

03C3.1.HH51

Đếm số lượng CD3 hoặc CD4 hoặc CD8

392.000

 

1241

1241

1241

04C5.1.354

Điện di có tính thành phần huyết sắc tố (định tính)

186.000

 

1242

1242

1242

04C5.1.355

Điện di huyết sc tố (định lượng)

356.000

 

1243

1243

1243

04C5.1.352

Điện di miễn dịch huyết thanh

1.013.000

 

1244

1244

1244

04C5.1.353

Điện di protein huyết thanh

368.000

 

1245

1245

1245

03C3.1.HH111

Điều chế và lưu trữ tế bào gốc từ máu cuống rốn hoặc từ tủy xương

16.362.000

 

1246

1246

1246

03C3.1.HH110

Điều chế và lưu trữ tế bào gốc từ máu ngoại vi

16.362.000

 

1247

1247

1247

 

Định danh kháng thể Anti-HLA bng kỹ thuật luminex

3.699.000

 

1248

1248

1248

03C3.1.HH103

Định danh kháng thể bất thường

1.160.000

 

1249

1249

1249

 

Định danh kháng thể kháng HLA bằng kỹ thuật ELISA

4.368.000

 

1250

1250

1250

03C3.1.HH41

Định lượng anti Thrombin III

136.000

 

1251

1251

1251

 

Định lượng CD25 (IL-2R) hòa tan trong huyết thanh

2.223.000

 

1252

1252

1252

03C3.1.HH43

Định lượng chất ức chế C1

205.000

 

1253

1253

1253

 

Định lượng D - Dimer bằng kỹ thuật miễn dịch hóa phát quang

513.000

 

1254

1254

1254

03C3.1.HH30

Định lượng D- Dimer

251.000

 

1255

1255

1255

03C3.1.HH34

Định lượng đồng yếu tố Ristocetin

205.000

 

1256

1256

1256

03C3.1.HH47

Định lượng FDP

136.000

 

1257

1257

1257

04C5.1.300

Định lượng Fibrinogen (Yếu tố I) bằng phương pháp trực tiếp

102.000

 

1258

1258

1258

 

Định lượng gen bệnh máu ác tính

4.120.000

 

1259

1259

1259

03C3.1.HH57

Định lượng men G6PD

80.100

 

1260

1260

1260

03C3.1.HH58

Định lượng men Pyruvat kinase

171.000

 

1261

1261

1261

03C3.1.HH37

Định lượng Plasminogen

205.000

 

1262

1262

1262

03C3.1.HH32

Định lượng Protein C

229 000

 

1263

1263

1263

03C3.1.HH31

Định lượng Protein S

229.000

 

1264

1264

1264

03C3.1.HH40

Định lượng t- PA

205.000

 

1265

1265

1265

 

Định lượng tế bào người cho ở người nhận sau ghép tế bào gốc tạo máu

5.381.000

 

1266

1266

1266

 

Định lượng ức chế yếu tố IX

260.000

 

1267

1267

1267

 

Định lượng ức chế yếu tố VIII

148.000

 

1268

1268

1268

03C3.1.HH44

Định lượng yếu t Heparin

205.000

 

1269

1269

1269

04C5.1.299

Định lượng yếu tố I (fibrinogen)

56.000

 

1270

1270

1270

04C5.1.327

Định lượng yếu tố II hoặcXII hoặc VonWillebrand (kháng nguyên) hoặc VonWillebrand (hoạt tính)

456.000

Giá cho mỗi yếu tố.

1271

1271

1271

03C3.1.HH45

Định lượng yếu tố kháng Xa

251.000

 

1272

1272

1272

03C3.1.HH33

Định lượng yếu tố Thrombomodulin

205.000

 

1273

1273

1273

04C5.1.325

Định lượng yếu tố V hoặc yếu tố VII hoặc yếu tX (Định lượng hoạt tính yếu tố V/yếu tố Vll/yếu tố X) (Định lượng yếu tố V; yếu tố VII, yếu tố X, yếu tố XI)

316.000

Giá cho mỗi yếu tố.

1274

1274

1274

04C5.1.326

Định lượng yếu tố VlII/yếu tố IX; định lượng hoạt tính yếu t IX

229.000

Giá cho mỗi yếu t.

1275

1275

1275

04C5.1.324

Định lượng yếu tVIIlc hoặc yếu tố XI (yếu tVIII hoặc yếu tXI; Định lượng hoạt tính yếu tố VIII hoặc yếu tố XI

286.000

Giá cho mỗi yếu tố.

1276

1276

1276

04C5.1.328

Định lượng yếu tố XIII (hoặc yếu tổn định sợi huyết)

1.050.000

 

1277

1277

1277

03C3.1.HH36

Định lượng yếu tố: PAI-1/PAI-2

205.000

 

1278

1278

1278

03C3.1.HH38

Định lượng α2 anti -plasmin (α2 AP)

205.000

 

1279

1279

1279

03C3.1.HH39

Định lượng β - Thromboglobulin (βTG)

205.000

 

1280

1280

1280

03C3.1.HH90

Định nhóm máu A1

34.300

 

1281

1281

1281

04C5.1.287

Định nhóm máu hệ ABO bằng giấy định nhóm máu để truyền máu toàn phần: khối hồng cầu, khối bạch cầu

22.900

 

1282

1282

1282

04C5.1.288

Định nhóm máu hệ ABO bằng giấy định nhóm máu để truyền: chế phẩm tiểu cầu hoặc huyết tương

20.500

 

1283

1283

1283

04C5.1.286

Định nhóm máu hệ ABO bằng phương pháp ống nghiệm; trên phiến đá hoặc trên giấy

38.800

 

1284

1284

1284

04C5.1.347

Định nhóm máu hệ ABO bằng thẻ định nhóm máu

57.200

 

1285

1285

1285

04C5.1.291

Định nhóm máu hệ ABO trên thẻ định nhóm máu (đã có sẵn huyết thanh mẫu) để truyền chế phẩm tiểu cầu hoặc huyết tương

28.600

 

1286

1286

1286

04C5.1.290

Định nhóm máu hệ ABO trên thẻ định nhóm máu (đã có sẵn huyết thanh mẫu) để truyền máu toàn phần, khối hồng cầu, bạch cầu

45.800

 

1287

1287

1287

04C5.1.289

Định nhóm máu hệ ABO, Rh(D) trên máy tự động

37.700

 

1288

1288

1288

04C5.1.337

Định nhóm máu hệ ABO, Rh(D) bằng công nghệ hồng cầu gắn từ

51.500

 

1289

1289

1289

04C5.1.336

Định nhóm máu hệ ABO, Rh(D) bằng phương pháp gelcard/Scangel

85.800

 

1290

1290

1290

03C3.1.HH101

Định nhóm máu hệ Diego (xác định kháng nguyên Diego)

182.000

 

1291

1291

1291

03C3.1.HH100

Định nhóm máu hệ MNSs (xác định kháng nguyên Mia)

154.000

 

1292

1292

1292

03C3.1.HH94

Định nhóm máu hệ P (xác định kháng nguyên P1)

194.000

 

1293

1293

1293

03C3.1.HH89

Định nhóm máu hệ Rh (D yếu, D từng phần)

171.000

 

1294

1294

1294

04C5.1.292

Định nhóm máu hệ Rh(D) bằng phương pháp ống nghiệm, phiến đá

30.800

 

1295

1295

1295

03C3.1.HH88

Định nhóm máu khó hệ ABO

205.000

 

1296

1296

1296

 

Định tính ức chế yếu tố VIIIc/IX

229.000

 

1297

1297

1297

 

Định type HLA cho 1 locus (Locus A, hoặc Locus B, hoặc Locus C, hoặc Locus DR, hoặc Locus DQ) bằng kỹ thuật PCR- SSP

1.260.000

 

1298

1298

1298

 

Định type HLA độ phân giải cao cho 1 locus (A, B, C, DR, DQ, DP) bằng kỹ thuật PCR-SSO

1.894.000

 

1299

1299

1299

 

Đo độ đàn hồi cục máu (ROTEM: Rotation ThromboElastoMetry) ức chế tiểu cầu (ROTEM-FIBTEM)/ ức chế tiêu sợi huyết (ROTEM-APTEM)/ trung hòa heparin (ROTEM-HEPTEM)

538.000

 

1300

1300

1300

 

Đo độ đàn hi cục máu (ROTEM: Rotation ThromboElastoMetry) nội sinh (ROTEM-INTEM)/ ngoại sinh (ROTEM-EXTEM)

412.000

 

1301

1301

1301

04C5.1.329

Đo độ ngưng tập tiểu cầu với ADP/Collgen

108.000

Giá cho mỗi chất kích tập.

1302

1302

1302

04C5.1.330

Đo độ ngưng tập tiểu cầu với Ristocetin/ Epinephrin/ ArachidonicAcide/ thrombin

205.000

Giá cho mỗi yếu tố.

1303

1303

1303

 

Đo độ nhớt (độ quánh) máu toàn phần/huyết tương/ dịch khác (tính cho một loại)

51.500

 

1304

1304

1304

 

Giải trình tự gen bằng phương pháp NGS (giá tính cho 01 gen)

8.041.000

 

1305

1305

1305

 

Giải trình tự gen bng phương pháp Sanger (giá tính cho 01 gen)

6.741.000

 

1306

1306

1306

04C5.1.279

Hemoglobin Định lượng (bng máy quang kế)

29.700

 

1307

1307

1307

 

Hiệu giá kháng thmiễn dịch (Kỹ thuật Scangel/Gelcard trên máy bán tự động/tự động)

449.000

 

1308

1308

1308

03C3.1.HH104

Hiệu giá kháng thể tự nhiên chống A, B/ Hiệu giá kháng thể bất thường 30-50)

40.000

 

1309

1309

1309

03C3.1.HH21

Hóa mô miễn dịch tủy xương (01 marker)

182.000

 

1310

1310

1310

04C5.1.281

Hồng cu lưới (bằng phương pháp thủ công)

26.200

 

1311

1311

1311

04C5.1.278

Huyết đồ (bằng phương pháp thủ công)

65.200

 

1312

1312

1312

03C3.1.HH5

Huyết đồ (sử dụng máy đếm tự động)

68.700

 

1313

1313

1313

 

Huyết đồ bằng hệ thống tự động hoàn toàn (có nhuộm lam)

148.000

 

1314

1314

1314

03C3.1.HH20

Lách đồ

57.200

 

1315

1315

1315

 

Lọc bạch cầu trong khối hồng cu

567.000

 

1316

1316

1316

 

Lympho cross match bng kthuật Flow- cytometry

2.184.000

 

1317

1317

1317

03C3.1.HH12

Máu lng (bng máy tự động)

34.300

 

1318

1318

1318

04C5.1.283

Máu lắng (bằng phương pháp thủ công)

22.900

 

1319

1319

1319

04C5.1.334

Nghiệm pháp Coombs gián tiếp (phương pháp hồng cầu gắn từ trên máy bán tự động)

111.000

 

1320

1320

1320

04C5.1.332

Nghiệm pháp Coombs gián tiếp hoặc trực tiếp (bằng một trong các phương pháp: ống nghiệm, Gelcard/ Scangel);

80.100

 

1321

1321

1321

04C5.1.333

Nghiệm pháp Coombs trực tiếp (phương pháp hồng cầu gắn từ trên máy bán tự động)

119.000

 

1322

1322

1322

03C3.1.HH27

Nghiệm pháp rượu (nghiệm pháp Ethanol)

28.600

 

1323

1323

1323

 

Nghiệm pháp sinh Thromboplastin (T.G.T: Thromboplastin Generation Test)

295.000

 

1324

1324

1324

03C3.1.HH28

Nghiệm pháp von-Kaulla

51.500

 

1325

1325

1325

04C5.1.307

Nhuộm Esterase không đặc hiệu

91.600

 

1326

1326

1326

04C5.1.308

Nhuộm Esterase không đặc hiệu có ức chế Naf

101.000

 

1327

1327

1327

03C3.1.HH4

Nhuộm hồng cầu lưới trên máy tự động

40.000

 

1328

1328

1328

03C3.1.HH13

Nhuộm hồng cầu sắt (Nhuộm Perls)

34.300

 

1329

1329

1329

04C5.1.309

Nhuộm Periodic Acide Schiff (PAS)

91.600

 

1330

1330

1330

04C5.1.305

Nhuộm Peroxydase (MPO)

76.600

 

1331

1331

1331

03C3.1.HH15

Nhuộm Phosphatase acid

74.400

 

1332

1332

1332

03C3.1.HH14

Nhuộm Phosphatase kiềm bạch cầu