• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


 

Nghị quyết 09/2014/NQ-HĐND phê duyệt mức thu phí thoát nước tại Trạm xử lý nước thải Khu công nghiệp Gia Lễ do tỉnh Thái Bình ban hành

Tải về Nghị quyết 09/2014/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 09/2014/NQ-HĐND

Thái Bình, ngày 10 tháng 07 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT MỨC THU PHÍ THOÁT NƯỚC TẠI TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU CÔNG NGHIỆP GIA LỄ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH
KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ TÁM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 88/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về thoát nước đô thị và khu công nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 25/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải;

Sau khi xem xét Tờ trình số 114/TTr-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 49/BC-KTNS ngày 06 tháng 7 năm 2014 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức thu phí thoát nước tại Trạm xử lý nước thải Khu công nghiệp Gia Lễ, cụ thể như sau:

1. Mức thu phí thoát nước tại Trạm xử lý nước thải Khu công nghiệp Gia Lễ theo hàm lượng chất gây ô nhiễm COD tính cho 3 nhóm:

- Nhóm 1 có hàm lượng COD < 200 mg/lít, mức thu: 5.000 đồng/m3.

- Nhóm 2 có hàm lượng COD từ 201 - 300 mg/lít, mức thu: 6.500 đồng/m3.

- Nhóm 3 có hàm lượng COD từ 301 - 400 mg/lít, mức thu: 8.000 đồng/m3.

2. Thời điểm thu phí thoát nước tại Trạm xử lý nước thải Khu công nghiệp Gia Lễ thực hiện từ ngày 01 tháng 8 năm 2014.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình khóa XV, Kỳ họp thứ Tám thông qua ngày 10 tháng 7 năm 2014./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH, Chính phủ;
- Bộ Tài chính; Bộ Tài nguyên và Môi trường
- Cục Kiểm tra VBQPPL, Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND, UBND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ngành thuộc tỉnh;
- TT Huyện ủy, Thành ủy,
- TT HĐND, UBND huyện, Thành phố;
- Lưu: VTVP, PCTHĐ.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hồng Diên

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 09/2014/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Thái Bình   Người ký: Nguyễn Hồng Diên
Ngày ban hành: 10/07/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Môi trường, Thuế, phí, lệ phí, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 09/2014/NQ-HĐND

156

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
240407