• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

 

Nghị quyết 09/2019/NQ-HĐND về kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết 136/2014/NQ-HĐND và 04/2016/NQ-HĐND do tỉnh Đắk Lắk ban hành

Tải về Nghị quyết 09/2019/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/2019/NQ-HĐND

Đắk Lắk, ngày 06 tháng 12 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

KÉO DÀI THỜI GIAN THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 136/2014/NQ-HĐND NGÀY 13/12/2014 VÀ NGHỊ QUYẾT SỐ 04/2016/NQ-HĐND NGÀY 30/8/2016 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK
KHOÁ IX - KỲ HỌP THỨ CHÍN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Xét Tờ trình số 122/TTr-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị ban hành Nghị quyết kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 136/2014/NQ-HĐND ngày 13/12/2014 và Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐND ngày 30/8/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 134/BC-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2019 của Ban Kinh tế - Ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại Kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 136/2014/NQ-HĐND ngày 13/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Bảng giá các loại đất trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh áp dụng từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019; Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐND ngày 30/8/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 6, Điều 1 Nghị quyết số 136/2014/NQ-HĐND ngày 13/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Bảng giá các loại đất trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh áp dụng từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019 được thực hiện đến khi Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết về Bảng giá các loại đất trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh thay thế Nghị quyết số 136/2014/NQ-HĐND ngày 13/12/2014; Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐND ngày 30/8/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Điều 2. Giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết;

Giao Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk Khoá IX, Kỳ họp thứ Chín thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2020./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Ban Công tác đại biểu;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Đoàn ĐBQH tỉnh; UBMTTQVN tỉnh;
- Các Sở: Tư pháp, TN&MT, Tài chính,
KH&ĐT, NN&PTNT, XD;
- Các Văn phòng: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, TX, TP;
- Báo Đắk Lắk, Đài PTTH tỉnh;
- Công báo tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu VT, TH.

CHỦ TỊCH
Y Biêr Niê

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 09/2019/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Lắk   Người ký: Y Biêr Niê
Ngày ban hành: 06/12/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 09/2019/NQ-HĐND

134

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
433580