• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật


 

Nghị quyết 100/2014/NQ-HĐND15 công nhận thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương đạt tiêu chuẩn đô thị loại III

Tải về Nghị quyết 100/2014/NQ-HĐND15
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 100/2014/NQ-HĐND15

Hải Dương, ngày 11 tháng 12 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN THỊ XÃ CHÍ LINH, TỈNH HẢI DƯƠNG ĐẠT TIÊU CHUẨN ĐÔ THỊ LOẠI III

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
KHOÁ XV - KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ Ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07-5-2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị; Thông tư số 34/2009/TT-BXD ngày 30-9-2009 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07-5-2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị;

Sau khi xem xét Tờ trình số 51/TTr-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2014 của Uỷ Ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc Đề nghị thông qua Đề án “Đề nghị công nhận thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương đạt tiêu chuẩn đô thị loại III”; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua đề án công nhận thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương đạt tiêu chuẩn đô thị loại III.

Điều 2. Giao Uỷ Ban nhân dân tỉnh hoàn chỉnh hồ sơ và các thủ tục theo quy định.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khóa XV, kỳ họp thứ 8 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Bùi Thanh Quyến

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 100/2014/NQ-HĐND15   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Hải Dương   Người ký: Bùi Thanh Quyến
Ngày ban hành: 11/12/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 100/2014/NQ-HĐND15

157

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
262551