• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Nghị quyết 102/NQ-HĐND năm 2013 về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XII

Tải về Nghị quyết 102/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 102/NQ-HĐND

Quảng Ninh, ngày 19 tháng 7 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHẤT VẤN VÀ TRẢ LỜI CHẤT VẤN TẠI KỲ HỌP THỨ 9 HĐND TỈNH KHÓA XII

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
KHÓA XII - KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Trên cơ sở kết quả chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khoá XII,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. HĐND tỉnh thống nhất đánh giá: Phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp diễn ra dân chủ, trách nhiệm, có tính tranh luận đối thoại công khai dưới sự quan tâm theo dõi, giám sát của cử tri trong toàn tỉnh. Các đại biểu HĐND tỉnh đã đề cao trách nhiệm trước cử tri, nghiên cứu, đặt câu hỏi thẳng thắn, cụ thể, rõ ràng, mang tính xây dựng, tập trung vào những nội dung mà cử tri quan tâm. Các cơ quan chức năng đã trả lời nghiêm túc, rõ trách nhiệm, không né tránh, có các số liệu dẫn chứng đầy đủ và đưa ra được các giải pháp cần thiết để khắc phục trong thời gian tới với tinh thần cầu thị.

Điều 2. HĐND tỉnh ghi nhận các giải pháp tích cực mà UBND tỉnh và các sở, ban, ngành, đơn vị đã báo cáo và cam kết tại kỳ họp, đồng thời đề nghị:

1. Về lĩnh vực đầu tư phát triển:

UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành và các địa phương tiếp tục rà soát, đình hoãn giãn tiến độ và và xử lý nợ đọng đối với các dự án, công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn toàn tỉnh theo Chỉ thị 1792/CT-TTg và Chỉ thị 27/CT-TTg , cụ thể:

- Liên quan đến việc thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh: Đối với các dự án được ứng vốn, công trình đã hoàn thành nhưng chưa có quyết toán, đề nghị các chủ đầu tư đôn đốc và thực hiện quyết toán dứt điểm. Đối với công trình đã hoàn thành, đã quyết toán thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách tỉnh nhưng chưa được thanh toán vốn, đề nghị xây dựng lộ trình thanh toán nợ đọng trong xây dựng cơ bản và báo cáo HĐND tỉnh để cân đối phân bổ nguồn vốn trong năm 2014, năm 2015 theo Chỉ thị 27/CT-TTg ngày 10/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ “về giải pháp chủ yếu khắc phục tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản tại các địa phương” góp phần tháo gỡ khó khăn cho các nhà thầu đã ứng vốn thi công.

Rà soát và cương quyết thu hồi hoặc giãn tiến độ thực hiện đầu tư đối với các dự án đã có quyết định đầu tư nhưng chưa được bố trí vốn; hạn chế tối đa việc khởi công mới các công trình khi chưa có sự chỉ đạo của tỉnh.

- Liên quan đến việc phân bổ vốn đầu tư phát triển năm 2014, đề nghị Sở Kế hoạch - Đầu tư tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh theo hướng: Đề xuất dành một nguồn vốn thanh toán nợ đọng cho các công trình xây dựng (cân đối sau khi đã dành nguồn vốn cho đường cao tốc Hạ Long - Hải Phòng (1.000 tỷ đồng) và các công trình trọng điểm của tỉnh). Đối với vốn Chương trình Nông thôn mới năm 2014, ngoài đầu tư cho phát triển sản xuất, ưu tiên đầu tư kênh mương cấp II và cấp III theo Nghị quyết 22/2011/NQ-HĐND của HĐND tỉnh “Về cơ chế vốn đầu tư kiên cố hoá kênh mương loại III trên địa bàn tỉnh”, dành 30% vốn chương trình cho các xã đặc biệt khó khăn theo Nghị quyết số 07-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về công tác dân tộc trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững gắn với bảo vệ vững chắc quốc phòng, an ninh tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”.

- Đối với một số công trình giao thông: Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo lập dự án đầu tư sửa chữa lớn Đường tỉnh 326, trình HĐND tỉnh xem xét ưu tiên vốn đầu tư trong thời gian tới. Về Dự án đường tránh phía Bắc Hạ Long, đoạn Vũ Oai - Quang Hanh là công trình trọng điểm nhằm phân luồng giao thông, giảm tải lưu lượng xe cho QL 18 qua Hạ Long (nhất là phương tiện siêu trường, siêu trọng, xe container…), đã được tỉnh ưu tiên nguồn lực đầu tư và sắp hoàn thành, yêu cầu phải đảm bảo chất lượng công trình. Đồng thời, xem xét bổ sung phương án bồi thường hỗ trợ đối với các hộ dân bị ảnh hưởng khi đầu tư dự án, khẩn trương hoàn thành công trình để đưa vào khai thác.

- Tiếp tục tăng cường trách nhiệm của các chủ đầu tư trong việc giám sát, đảm bảo chất lượng thi công các công trình xây dựng cơ bản; chỉ đạo thực hiện kiểm tra, giám sát thường xuyên việc tổ chức thực hiện của chủ đầu tư các ban điều hành dự án bằng các hình thức thích hợp, nhất là đối với các công trình trọng điểm của tỉnh. Phát huy vai trò của Mặt trận tổ quốc và khuyến khích người dân theo dõi, giám sát việc chấp hành các quy định về quản lý đầu tư của cơ quan có thẩm quyền quyết định đầu tư, chủ đầu tư, ban quản lý dự án, các nhà thầu và đơn vị thi công dự án trong quá trình đầu tư thông qua Ban giám sát đầu tư cộng đồng theo Quyết định số 80/QĐ-TTg ngày 18/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế giám sát đầu tư của cộng đồng.

2. Lĩnh vực tài chính ngân sách

Đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo rà soát toàn bộ những dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh còn nợ đọng tiền sử dụng đất để có biện pháp quyết liệt, thu hồi số tiền nợ đọng. Trong đó, cần phân biệt rõ đối tượng được hỗ trợ theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ “Về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường” và phải có biện pháp kiên quyết đối với các dự án đầu tư hạ tầng đô thị nợ tiền sử dụng đất mà những dự án đó đã được thu lợi từ thị trường bất động sản trước đây nhưng chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước.

Đối với các dự án UBND tỉnh phân cấp cho các địa phương tiếp tục quản lý và thực hiện đôn đốc thu hồi nợ đọng tiền sử dụng đất thì UBND tỉnh ban hành Quyết định phân cấp cho các địa phương, làm cơ sở pháp lý để các địa phương đôn đốc triển khai thực hiện thu nợ.

Đối với dự án, nhà đầu tư thực hiện đối trừ nợ đọng tiền sử dụng đất bằng quỹ đất của dự án để tái định cư, đầu tư các dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho người thu nhập thấp thì cần có giải pháp tích cực, xem xét tính toán giá đất phù hợp với thời điểm thu hồi đất để đảm bảo hài hòa lợi ích giữa nhà đầu tư và lợi ích nhà nước, vừa góp phần tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư, vừa đảm bảo nguồn thu cho ngân sách.

3. Lĩnh vực tài nguyên, môi trường

- Về quản lý đất rừng: UBND tỉnh tiếp tục rà soát, chấn chỉnh công tác quản lý rừng, đất rừng theo Nghị quyết 64/NQ-HĐND ngày 11/7/2012; Cương quyết thu hồi đối với 10 dự án mà UBND tỉnh đã rà soát, có kết quả báo cáo trước HĐND tỉnh để sớm có phương án giao đất cho người dân địa phương có nhu cầu sử dụng đất rừng (trên 6.000 hộ dân thuộc các địa phương đã được rà soát, thống kê) nhằm phát triển sản xuất, xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo ổn định lâu dài nâng cao đời sống của nhân dân. Đồng thời, Tỉnh quan tâm dành nguồn lực ngân sách phù hợp để hỗ trợ công tác đo vẽ bản đồ cho các địa phương để hoàn thành tiến độ cấp giấy CNQSD đất trên địa bàn, quyết tâm phấn đấu đến hết tháng 9/2013 hoàn thành theo Nghị quyết Quốc hội và chỉ đạo của Chính phủ (đạt trên 85%). Khuyến khích hỗ trợ các dự án đầu tư chế biến sâu các sản phẩm từ trồng rừng, nâng cao giá trị kinh tế trong sản xuất lâm nghiệp.

- Đề nghị Tập đoàn công nghiệp Than và khoáng sản chỉ đạo các đơn vị thành viên thực hiện đúng thiết kế kỹ thuật và quy trình đổ thải để đảm bảo môi trường cho các khu dân cư xung quanh theo cam kết, và các nhóm giải pháp đã báo cáo tại kỳ họp này, đồng thời đảm bảo tiến độ thực hiện Quy hoạch sắp xếp lại các cảng và bến thủy nội địa tiêu thụ than theo Nghị quyết Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết của HĐND tỉnh và Quyết định số 577/QĐ-UBND tỉnh. Tiến độ di chuyển Nhà máy tuyển than nam Cầu Trắng đã được HĐND tỉnh quyết định chậm nhất trong năm 2015, ngành than cần thực hiện tiến độ đã cam kết, trường hợp gặp khó khăn, vướng mắc cần báo cáo lại HĐND tỉnh cho ý kiến quyết định.

4. Về thực hiện quy hoạch cửa hàng xăng dầu trên địa bàn

- Thực hiện nghiêm Quy hoạch hệ thống các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn đã được phê duyệt (giai đoạn 2010-2020) tại Quyết định 2913/QĐ-UBND ngày 27/9/2010 của UBND tỉnh, trừ trường hợp đặc biệt (nếu quy hoạch vùng, huyện thay đổi có liên quan đến cửa hàng xăng dầu) mới rà soát, bổ sung, sửa đổi Quy hoạch.

- Công khai để nhân dân rõ thời gian dịch chuyển các cây xăng trong Quy hoạch phải di chuyển. Tăng cường rà soát, kiểm tra, đôn đốc việc di chuyển các cây xăng đúng lộ trình thực hiện Quyết định 2913/QĐ-UBND ngày 27/9/2010 của UBND tỉnh “về phê duyệt quy hoạch hệ thống cửa hàng bán lẻ, kho xăng dầu trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2010 - 2020” và đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ đối với các cây xăng trên địa bàn tỉnh.

5. Về đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành liên quan và các địa phương triển khai có hiệu quả Chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn, thực hiện đào tạo gắn với quy hoạch vùng sản xuất hàng hóa theo thương hiệu sản phẩm tỉnh xây dựng và nhu cầu thực tế địa phương, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động trong nông thôn; thực hiện đào tạo gắn với tạo việc làm, tránh gây lãng phí trong đào tạo.

6. Một số lĩnh vực khác:

6.1. Việc ngăn chặn, xử lý tình trạng khai thác, vận chuyển, kinh doanh than trái phép trong thời gian qua đã được tỉnh chỉ đạo quyết liệt và đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, nguy cơ tình trạng khai thác, vận chuyển, kinh doanh than trái phép còn tiềm ẩn phức tạp, nhất là tình trạng vận chuyển than trái phép trên biển. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo các ngành công an, biên phòng, hải quan và các địa phương liên quan tăng cường hơn nữa công tác tuần tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm. Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam tăng cường chỉ đạo các đơn vị trong Tập đoàn thực hiện nghiêm công tác quản lý trong khai thác, vận chuyển, kinh doanh than; phối hợp tốt với các chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng kiên quyết xử lý các vi phạm.

6.2. Về vệ sinh an toàn thực phẩm, UBND tỉnh cần tăng cường chỉ đạo Sở Y tế phối hợp với các ngành Nông nghiệp & PTNN, Công Thương, các địa phương tích cực vào cuộc, thường xuyên tiến hành thanh tra, kiểm tra và thực hiện công khai kết quả thanh tra, kiểm tra trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân biết và không tiêu dùng đối với các mặt hàng, nhà hàng, doanh nghiệp có vi phạm các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm; kiểm soát chặt chẽ động thực vật nhập khẩu qua biên giới. Tiếp tục chỉ đạo xây dựng các thương hiệu sản phẩm và có chính sách hỗ trợ bán hàng, tuyên truyền quảng bá để nhân dân biết, sử dụng thực phẩm an toàn. Đặc biệt, có biện pháp nắm và quản lý nguồn gốc sản phẩm hàng hóa bày bán trên thị trường. Các địa phương cần quan tâm xây dựng, đầu tư các điểm giết mổ gia súc, gia cầm tập trung, cương quyết di dời các điểm giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ trong khu dân cư vào khu giết mổ tập trung để đảm bảo vệ sinh môi trường, kiểm soát thú y...

6.3. Đề nghị UBND tỉnh khẩn trương sớm có văn bản hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ một phần kinh phí đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với giáo viên mầm non có thời gian công tác từ trước năm 1995 nhưng chưa đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí theo Quyết định số 45/2011/QĐ-TTg ngày 18/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư liên tịch số 28/2012/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH để các địa phương thực hiện, đảm bảo đúng chế độ, chính sách và đối tượng theo quy định của nhà nước.

Điều 3. HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh và Thủ tưởng các Sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương, nghiêm túc giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri các địa phương trong toàn tỉnh gửi đến kỳ họp này và các nội dung chất vấn của các đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp. Đối với 9 nội dung mà đại biểu HĐND tỉnh quan tâm đã được gửi đến UBND tỉnh và các ngành, đơn vị bằng phiếu chất vấn (không chất vấn trực tiếp tại kỳ họp), đề nghị UBND tỉnh và các ngành, đơn vị liên quan báo cáo giải trình bằng văn bản, gửi trực tiếp đến đại biểu chất vấn, làm cơ sở để thông tin, trả lời với cử tri, đồng gửi đến Thường trực HĐND tỉnh để tổng hợp, theo dõi theo quy định.

HĐND tỉnh giao Thường trực HĐND tỉnh lựa chọn những nội dung cần thiết được nhiều cử tri và đại biểu HĐND tỉnh quan tâm để đề nghị UBND tỉnh tổng hợp báo cáo kết quả giải quyết tại Hội nghị giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh về công tác giải quyết kiến nghị cử tri và đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

Điều 4. UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đơn vị liên quan; Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các địa phương trên địa bàn tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại các địa phương và các đại biểu HĐND tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 19/7/2013 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký./

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Long

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 102/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ninh   Người ký: Nguyễn Đức Long
Ngày ban hành: 19/07/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 102/NQ-HĐND

121

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
210589