• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Nghị quyết 103/NQ-HĐND năm 2017 về thông qua Kế hoạch tổ chức các kỳ họp năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021

Tải về Nghị quyết 103/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 103/NQ-HĐND

Hà Giang, ngày 08 tháng 12 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

THÔNG QUA KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC KỲ HỌP NĂM 2018 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG KHÓA XVII, NHIỆM KỲ 2016 - 2021

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
KHÓA XVII - KỲ HỌP THỨ SÁU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Xét Tờ trình số 04/TTr-HĐND ngày 28 tháng 11 năm 2017 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về thông qua Kế hoạch tổ chức các kỳ họp năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Báo cáo thẩm tra số 22/BC-BDT ngày 04 tháng 12 năm 2017 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Kế hoạch tổ chức các kỳ họp năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

(Có Kế hoạch chi tiết kèm theo Nghị quyết này)

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XVII, Kỳ họp thứ Sáu thông qua và có hiệu lực thi hành kể t ngày 08 tháng 12 năm 2017./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Ban Công tác đại biểu, UBTVQH;
- Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ;
- TTr. Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, UBMTTQ tỉnh;
- Đoàn ĐBQH khóa XIV t
nh Hà Giang;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp t
nh;
- Đại biểu H
ĐND tnh khóa XVII;
- TTr. HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Báo Hà Giang, Đài PT-TH t
nh;
- Cổng TTĐT tỉnh, Trung tâm CB-TH t
nh;
- Lưu: VT, HĐND (
1b).

CHỦ TỊCH
Thào Hồng Sơn

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC CÁC KỲ HỌP NĂM 2018 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG KHÓA XVII, NHIỆM KỲ 2016 - 2021
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 103/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang)

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

I. Mục đích:

Đảm bảo thực hiện đúng các quy định của pháp luật hiện hành, tạo sự chủ động của các cơ quan có liên quan chuẩn bị tốt các nội dung kỳ họp HĐND tỉnh trong năm 2018, góp phần từng bước nâng cao chất lượng kỳ họp HĐND tỉnh.

II. Yêu cầu:

1. Các cơ quan, đơn vị căn cứ vào nội dung kế hoạch này và chức năng, nhiệm vụ của mình chủ động chuẩn bị nội dung các kỳ họp bảo đảm đúng quy định của pháp luật, đúng tiến độ, phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh.

2. Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc chuẩn bị nội dung các kỳ họp.

B. NỘI DUNG

I. Kỳ họp thứ Bảy:

1. Xem xét các báo cáo:

a) Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh; Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án Dân sự.

b) Các Báo cáo của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018: về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; tình hình thu, chi ngân sách địa phương và sử dụng dự phòng ngân sách cấp tỉnh; công tác phòng, chống tham nhũng; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo và trả lời kiến nghị của cử tri; Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017; Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn và các báo cáo chuyên đề (nếu có).

c) Nghe Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thông báo kết quả kỳ họp thứ Năm Quốc hội khóa XIV; tổng hợp trả lời của các Bộ, ngành Trung ương đối với các kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Giang của Quốc hội (nếu có).

d) Nghe Ủy ban MTTQVN tỉnh thông báo công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

2. Tổ chức các phiên thảo luận:

Chia tổ thảo luận và tổ chức thảo luận tại tổ, thảo luận tại hội trường về các nội dung trong chương trình kỳ họp của HĐND tỉnh.

3. Chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp:

Căn cứ ý kiến, kiến nghị của cử tri, vấn đề xã hội quan tâm và ý kiến chất vấn của Đại biểu HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh điều hành hoạt động chất vấn theo quy định.

4. Xem xét, thông qua 11 dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh:

- Nghị quyết thông qua quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững khu bảo tồn thiên nhiên Chí Sán, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang.

- Nghị quyết quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

- Nghị quyết thông qua Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng động lực tỉnh Hà Giang năm 2025, định hướng đến năm 2030.

- Nghị quyết thông qua kết quả rà soát điều chỉnh quy hoạch đất lâm nghiệp và 3 loại rừng tỉnh Hà Giang.

- Nghị quyết Quản lý sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020.

- Nghị quyết quy định thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc nguồn kinh phí sự nghiệp Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bn vững giai đoạn 2016-2020.

- Nghị quyết quy định định mức phân bổ hỗ trợ lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

- Nghị quyết quy định mức thù lao cho người đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu.

- Nghị quyết Quy định chế độ, định mức chi đặc thù đảm bảo các điều kiện hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2016 - 2021 (thay thế Nghị quyết số 28/2016/NQ-HĐND ngày 21/7/2016).

- Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ Bảy, HĐND tỉnh Hà Giang khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

- Nghị quyết Chương trình giám sát năm 2019 của HĐND tỉnh Hà Giang.

II. Kỳ họp thứ Tám:

1. Xem xét các báo cáo:

a) Báo cáo công tác năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án Dân sự.

b) Các Báo cáo của UBND tỉnh năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018: Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; tình hình thu, chi ngân sách địa phương và sử dụng dự phòng ngân sách cấp tỉnh; công tác phòng, chng tham nhũng; công tác phòng, chng tội phạm và vi phạm pháp luật; kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo và trả lời kiến nghị của cử tri; Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn và các báo cáo chuyên đề (nếu có).

c) Nghe Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thông báo kết quả kỳ họp thứ Sáu Quốc hội khóa XIV; tổng hợp trả lời của các Bộ, ngành Trung ương đối với các kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Giang của Quốc hội (nếu có).

d) Nghe Ủy ban MTTQVN tỉnh thông báo công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

2. Tổ chức các phiên thảo luận:

Chia tổ thảo luận và tổ chức thảo luận tại tổ, thảo luận tại hội trường về các nội dung trong chương trình kỳ họp của HĐND tỉnh.

3. Chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp:

Căn cứ ý kiến, kiến nghị của cử tri, vấn đề xã hội quan tâm và ý kiến chất vấn của Đại biểu HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh điều hành hoạt động chất vấn theo quy định.

4. Xem xét, thông qua 18 dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh:

- Nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2019.

- Nghị quyết phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2017.

- Nghị quyết phê chuẩn phương án phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2019.

- Nghị quyết về việc bổ sung dự toán ngân sách địa phương năm 2018.

- Nghị quyết phân bổ ngân sách địa phương năm 2019.

- Nghị quyết dự toán thu Ngân sách nhà nước; thu, chi Ngân sách địa phương năm 2019.

- Nghị quyết phê duyệt tổng biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh Hà Giang năm 2019.

- Nghị quyết phê duyệt tổng số lượng người làm việc, chỉ tiêu hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức Hội đặc thù tỉnh Hà Giang năm 2019.

- Nghị quyết thông qua Danh mục các công trình, dự án thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

- Nghị quyết quy hoạch phát triển cây ăn quả có múi tỉnh Hà Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

- Nghị quyết quy định hỗ trợ giá thuê mặt bằng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các khu công nghệ cao, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

- Nghị quyết về phát triển thanh niên trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

- Nghị quyết thông qua điều chỉnh Quy hoạch cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

- Nghị quyết thông qua Quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững rừng đặc dụng tỉnh Hà Giang đến năm 2025, và định hướng đến năm 2030.

- Nghị quyết thông qua Kế hoạch tổ chức các kỳ họp năm 2019 của HĐND tỉnh Hà Giang, khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

- Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ Tám, HĐND tỉnh Hà Giang khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

- Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu.

- Nghị quyết dự toán kinh phí hoạt động năm 2019 của HĐND tỉnh Hà Giang.

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian:

- Tổ chức kỳ họp thứ Bảy: Dự kiến 03 ngày (trong khoảng thời gian từ ngày 10/7/2018 đến ngày 15/7/2018).

- Tổ chức kỳ họp thứ Tám: Dự kiến 03 ngày (trong khoảng thời gian từ ngày 05/12/2018 đến ngày 10/12/2018).

2. Địa điểm: Hội trường lớn HĐND và UBND tỉnh.

IV. THÀNH PHẦN THAM DỰ KỲ HỌP

1. Các Đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021.

2. Khách mời tham dự kỳ họp:

- Đại diện Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ; Đại biểu Quốc hội được bu tại địa phương.

- Thành viên UBND, Chánh án TAND, Viện trưởng VKSND tỉnh.

- Đại diện cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội.

- Đại diện đơn vị vũ trang nhân dân; một số tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế, cơ quan báo chí.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thường trực HĐND tỉnh:

- Quyết định triệu tập và tổ chức các kỳ họp.

- Phối hợp với UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh và các cơ quan có liên quan trong việc chuẩn bị kỳ họp.

- Phân công các Ban HĐND tỉnh thực hiện thẩm tra dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án. Chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động thẩm tra của các Ban của HĐND tỉnh trong việc chuẩn bị các kỳ họp.

- Chủ trì, phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh xây dựng kế hoạch, tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri báo cáo HĐND xem xét tại kỳ họp.

- Chỉ đạo Văn phòng HĐND tỉnh chuẩn bị các điều kiện bảo đảm tổ chức các kỳ họp.

- Ngoài các dự thảo Nghị quyết trình tại các kỳ họp năm 2018 nêu trên, trong trường hợp cần thiết, theo yêu cầu, nhiệm vụ thực tiễn của địa phương (trên cơ sở tình hình chuẩn bị và đăng ký bổ sung của Ủy ban nhân dân tỉnh), Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh có trách nhiệm xem xét bổ sung vào chương trình các kỳ họp trong năm 2018 một số Nghị quyết chuyên đề thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, phục vụ kịp thời các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

2. UBND tỉnh:

- Phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh chuẩn bị các nội dung của kỳ họp.

- Chuẩn bị các báo cáo, dự thảo nghị quyết, đề án trình tại kỳ họp đúng quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật.

3. Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cục thi hành án dân sự tỉnh: Báo cáo kết quả công tác 6 tháng và năm 2018 với HĐND tỉnh theo quy định của pháp luật.

4. Ủy ban MTTQ tỉnh:

- Đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh xây dựng kế hoạch, tổ chức cho đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri. Chủ trì, phối hợp với Tổ đại biểu tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri cho các đại biểu HĐND tỉnh tại địa phương nơi đại biểu ứng cử.

- Phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc cử tri báo cáo HĐND tỉnh.

5. Các Ban của HĐND tỉnh:

- Tham gia chuẩn bị nội dung kỳ họp liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

- Thẩm tra dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án liên quan đến lĩnh vực phụ trách theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh và báo cáo kết quả thẩm tra với HĐND tỉnh.

- Báo cáo công tác 6 tháng và năm 2018 của Ban theo quy định.

6. Tổ đại biểu HĐND tỉnh:

- Có trách nhiệm tổ chức nghiên cứu tài liệu và chuẩn bị đóng góp ý kiến cho kỳ họp HĐND tỉnh.

- Phối hợp với UBMTTQ tổ chức cho Đại biểu HĐND tiếp xúc cử tri.

7. Các Đại biểu HĐND tỉnh:

Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ quyền và trách nhiệm của Đại biểu HĐND trước, trong và sau kỳ họp theo luật định. Chủ động nghiên cứu tài liệu kỳ họp, thực hiện giám sát tại kỳ họp. Tham gia tích cực và trách nhiệm trong việc thảo luận và quyết định các vấn đề trong chương trình kỳ họp.

8. Văn phòng HĐND tỉnh:

- Tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh thực hiện tốt Kế hoạch tổ chức các kỳ họp năm 2018 của HĐND tỉnh theo quy định. Phối hợp với các cơ quan có liên quan chuẩn bị tài liệu phục vụ kỳ họp HĐND.

- Tham mưu, phục vụ các Ban HĐND tỉnh trong hoạt động thẩm tra.

- Tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh chuẩn bị các Báo cáo, Tờ trình kèm theo dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp./.

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 103/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Giang   Người ký: Thào Hồng Sơn
Ngày ban hành: 08/12/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 103/NQ-HĐND

248

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
373706