• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước

Văn bản pháp luật về Thu tiền sử dụng đất

 

Nghị quyết 112/2015/NQ-HĐND điều chỉnh tỷ lệ điều tiết khoản thu tiền sử dụng đất giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Tải về Nghị quyết 112/2015/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 112/2015/NQ-HĐND

Quảng Bình, ngày 11 tháng 12 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH TỶ LỆ ĐIỀU TIẾT KHOẢN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT GIỮA CÁC CẤP NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 16

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BNNPTNT- BKHĐT - BTC ngày 13 tháng 4 năm 2011 của liên Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020;

Qua xem xét Tờ trình số 1517/TTr-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh tỷ lệ điều tiết khoản thu tiền sử dụng đất giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh; sau khi nghe báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Nghị quyết về điều chỉnh tỷ lệ điều tiết khoản thu tiền sử dụng đất giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh đã quy định tại Nghị quyết số 22/2011/NQ-HĐND ngày 01/12/2011của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh Điểm 3 Mục II Nghị quyết số 146/2010/NQ-HĐND ngày 29/10/2010 như sau:

TT

Các khoản thu

Thời kỳ 2011-2015

Điều chỉnh

Tổng số

Chia ra các cấp ngân sách

Tổng số

Chia ra các cấp ngân sách

Tỉnh

Huyện, thị xã, thành phố

Tỉnh

Huyện, thị xã, thành phố

Quỹ phát triển đất

Cấp tỉnh

Cấp huyện

Xã, phường thị trấn

Quỹ phát triển đất

Cấp tỉnh

HuyệnTP, TX

Xã, phường thị trấn

1

Các xã chưa hoàn thành nông thôn mới thuộc các huyện, thị xã, thành phố

100

30

 

 

70

100

15

15

0

70

2

Các xã đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới thuộc các huyện, thị xã

100

30

 

 

70

100

15

15

20

50

3

Các xã đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới thuộc thành phố Đồng Hới

100

30

 

 

70

100

15

15

35

35

4

Các thị trấn thuộc các huyện

100

30

10

40

20

100

15

25

40

20

5

Các phường thuộc thị xã Ba Đồn

100

30

0

 

70

100

15

15

0

70

 

Riêng phường Ba Đồn

100

30

10

40

20

100

15

25

40

20

6

Các phường thuộc thành phố Đồng Hới

100

30

30

35

5

100

15

45

30

10

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này. Trong quá trình thực hiện nếu có những vấn đề phát sinh, Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất ý kiến với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh để xem xét, quyết định và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được pháp luật quy định giám sát, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 4. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 22/2011/NQ-HĐND ngày 01/12/2011của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh Điểm 3 Mục II Nghị quyết số 146/2010/NQ-HĐND ngày 29/10/2010.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVI, kỳ họp thứ 16 thông qua ngày 11 tháng 12 năm 2015 và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016./.

 

 

Nơi nhận:
- Uỷ ban Th­ường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- VP Quốc hội, VP Chủ tịch n­ước, VP Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản -Bộ Tư pháp;
- Ban Thư­ờng vụ Tỉnh uỷ;
- Th­ường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các Ban và các đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Báo Quảng Bình; Đài PT-TH Quảng Bình;
- Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh;
- L­ưu: VT.

CHỦ TỊCH
Lư­ơng Ngọc Bính

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 112/2015/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Bình   Người ký: Lương Ngọc Bính
Ngày ban hành: 11/12/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 112/2015/NQ-HĐND

2.272

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
298924