• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Nghị quyết 113/NQ-CP năm 2020 về đàm phán Hiệp định Tương trợ Tư pháp trong lĩnh vực dân sự giữa Việt Nam - Thái Lan do Chính phủ ban hành

Tải về Nghị quyết 113/NQ-CP
Bản Tiếng Việt

CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 113/NQ-CP

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐÀM PHÁN HIỆP ĐỊNH TƯƠNG TRỢ TƯ PHÁP TRONG LĨNH VỰC DÂN SỰ GIỮA NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ VƯƠNG QUỐC THÁI LAN

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Hiến pháp năm 2013;

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật điều ước quốc tế ngày 09 tháng 4 năm 2016;

Căn cứ Quyết định số 1174/QĐ-CTN ngày 14 tháng 7 năm 2020 của Chủ tịch nước về việc đàm phán Hiệp định tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Thái Lan;

Xét đề nghị của Bộ Tư pháp tại các Công văn: số 18/TTr-BTP ngày 31 tháng 3 năm 2020, số 1694/BTP-PLQT ngày 11 tháng 5 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Phê duyệt Phương án đàm phán Hiệp định Tương trợ Tư pháp trong lĩnh vực dân sự giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Thái Lan (Hiệp định) như kiến nghị của Bộ Tư pháp tại các Công văn: số 18/TTr-BTP ngày 31 tháng 3 năm 2020 và số 1694/BTP-PLQT ngày 11 tháng 5 năm 2020 nêu trên.

Điều 2. Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành thành lập Đoàn đàm phán Hiệp định, gồm đại diện các cơ quan: Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao và tổ chức đàm phán theo quy định.

Điều 3. Bộ Ngoại giao thực hiện các thủ tục đối ngoại theo quy định hiện hành.

Điều 4. Bộ Tư pháp và các Bộ, cơ quan trung ương liên quan bố trí trong dự toán kinh phí chi hoạt động thường xuyên đã được giao để phục vụ đàm phán và ký Hiệp định theo quy định.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Bộ trưởng các Bộ: Tư pháp, Ngoại giao và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Các đồng chí Thành viên Chính phủ;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Các Bộ: TP, NG, CA, TC;
- VPCP: PCN Cao Huy, Trợ lý TTgCP,
các Vụ: PL, TH, NC, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT(3).GT

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG

Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 113/NQ-CP   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 30/07/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế, Dân sự, Tương trợ tư pháp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 113/NQ-CP

329

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
448563