• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Nghị quyết 12/NQ-HĐND về Kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long khoá IX, nhiệm kỳ 2016-2021

Tải về Nghị quyết 12/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/NQ-HĐND

Vĩnh Long, ngày 20 tháng 6 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC KỲ HỌP THƯỜNG LỆ NĂM 2016 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG KHOÁ IX, NHIỆM KỲ 2016 - 2021

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG
KHOÁ IX, KỲ HỌP LẦN THỨ 1

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Xét Tờ trình số 10/TTr-HĐND ngày 20 tháng 6 năm 2016 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long khoá IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021; ý kiến thảo luận, thống nhất của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất Kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long với các nội dung sau:

1. Về dự kiến số lượng, thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ năm 2016:

a) Kỳ họp lần thứ 2 (giữa năm 2016): Dự kiến thời gian 02 ngày, vào các ngày 28, 29 tháng 7 năm 2016; cuộc họp trù bị chuẩn bị cho kỳ họp thứ 2 dự kiến tổ chức vào ngày 28 tháng 6 năm 2016.

b) Kỳ họp lần thứ 3 (cuối năm 2016): Dự kiến thời gian 03 ngày, vào các ngày 7, 8, 9 tháng 12 năm 2016; cuộc họp trù bị chuẩn bị cho kỳ họp thứ 3 dự kiến tổ chức vào ngày 25 tháng 10 năm 2016.

2. Các nội dung chính của kỳ họp:

a) Dự kiến ban hành nghị quyết tại các kỳ họp

Kỳ họp lần thứ 2, HĐND tỉnh dự kiến ban hành 17 nghị quyết (kèm theo Phụ lục I).

Kỳ họp lần thứ 3, HĐND tỉnh dự kiến ban hành 12 nghị quyết (kèm theo Phụ lục II).

b) Về hoạt động giám sát tại các kỳ họp

Xem xét báo cáo công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Toà án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, cơ quan thi hành án dân sự tỉnh và các báo cáo khác theo quy định tại Điều 59 của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân.

Xem xét việc trả lời chất vấn của những người bị chất vấn quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 5 của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức phối hợp với Uỷ ban nhân dân tỉnh, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các cơ quan liên quan chuẩn bị nội dung, chương trình các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh trong năm 2016. Chuẩn bị tài liệu phục vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp; phân công các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh thẩm tra dự thảo nghị quyết, đề án, báo cáo do các cơ quan trình Hội đồng nhân dân tỉnh; phân công Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức tham mưu, phục vụ các hoạt động của kỳ họp và chuẩn bị tài liệu phục vụ kỳ họp.

2. Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của Uỷ ban nhân dân tỉnh chuẩn bị các văn bản trình kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh, đảm bảo kịp thời gian, có chất lượng; chỉ đạo các cơ quan liên quan giải quyết và trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri, kiến nghị sau giám sát và các nội dung chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh để báo cáo với Hội đồng nhân dân tại kỳ họp theo luật định.

3. Viện Kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, chuẩn bị báo cáo hoạt động của ngành để báo cáo với Hội đồng nhân dân theo luật định.

4. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân và Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện, cấp xã làm tốt công tác tiếp xúc cử tri, tổng hợp đầy đủ chính xác ý kiến, kiến nghị của cử tri, báo cáo tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long khoá IX, kỳ họp thứ 1 thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2016./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trương Văn Sáu

 

PHỤ LỤC I

DANH MỤC NGHỊ QUYẾT BAN HÀNH TẠI KỲ HỌP LẦN THỨ 2
(Kỳ họp giữa năm)
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 12/NQ-HĐND, ngày 20/6/2016 của HĐND tỉnh Vĩnh Long)

STT

Tên văn bản

01

Nghị quyết về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng cuối năm 2016

02

Nghị quyết về quy định mức thu học phí đối với các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và cao đẳng nghề công lập chưa tự đảm bảo kinh phí chi thường xuyên và chi đầu tư năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021

03

Nghị quyết về quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, năm học 2016-2017

04

Nghị quyết về đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 từ nguồn ngân sách tỉnh Vĩnh Long

05

Nghị quyết về điều chỉnh dự toán chi NSNN năm 2015

06

Nghị quyết quy định mức thu đối với các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

07

Nghị quyết bãi bỏ 02 Nghị quyết 136/2015/NQ-HĐND , ngày 16/6/2015 và Nghị quyết số 163/2015/NQ-HĐND , ngày 11/12/2015 về phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

08

Nghị quyết về việc phân bổ biên chế công chức, chỉ tiêu hợp đồng theo Nghị định số 68/NĐ-CP năm 2016 và phê chuẩn tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp năm 2016

09

Nghị quyết về bãi bỏ một số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân hết hiệu lực thi hành

10

Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung mục D Điều 1 Nghị quyết số 151/NQ-HĐND ngày 10/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán ngân sách nhà nước năm 2016, phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh và số bổ sung cho ngân sách cấp dưới năm 2016, kế hoạch vốn đầu tư phát triển và danh mục công trình xây dựng cơ bản năm 2016

11

Nghị quyết về việc ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển từ nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020

12

Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung vốn đầu tư phát triển và Danh mục công trình xây dựng cơ bản năm 2016 (khi cần thiết)

13

Nghị quyết Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

14

Nghị quyết “Về việc thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa bổ sung trong năm 2016 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long”

15

Nghị quyết về việc phê duyệt “Quy hoạch Bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2015 - 2020 và định hướng đến năm 2030”

16

Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2017

17

Nghị quyết về quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Vĩnh Long

 

PHỤ LỤC II

DANH MỤC NGHỊ QUYẾT BAN HÀNH TẠI KỲ HỌP LẦN THỨ 3
(Kỳ họp cuối năm)
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 12/NQ-HĐND, ngày 20/6/2016 của HĐND tỉnh Vĩnh Long)

STT

Tên văn bản

01

Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017

02

Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2015

03

Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2017; phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh, số bổ sung ngân sách cấp dưới năm 2017; kế hoạch vốn đầu tư phát triển và danh mục công trình xây dựng cơ bản năm 2017

04

Nghị quyết về việc phê chuẩn định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương ổn định giai đoạn 2017 - 2020

05

Nghị quyết về việc quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương, ổn định từ năm 2017 - 2020

06

Nghị quyết ban hành quy định chính sách hỗ trợ đặc thù đối với hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

07

Nghị quyết về việc quy định mức phụ cấp cho công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, một cửa liên thông hiện đại cấp huyện

08

Nghị quyết về việc thông qua Quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2015 - 2020, định hướng đến năm 2030

09

Nghị quyết về chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao tỉnh Vĩnh Long

10

Nghị quyết về quy định chỉ tiêu đào tạo đối với các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và cao đẳng nghề công lập chưa tự đảm bảo kinh phí chi thường xuyên và chi đầu tư và mức chi ngân sách cho từng hệ đào tạo năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021

11

Nghị quyết về Chương trình xây dựng nghị quyết năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long

12

Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2017 đến 2021 của HĐND tỉnh Vĩnh Long khoá IX nhiệm kỳ 2016 - 2021

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 12/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Long   Người ký: Trương Văn Sáu
Ngày ban hành: 20/06/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 12/NQ-HĐND

254

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
329547