• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Bầu cử


Văn bản pháp luật về Luật Tổ chức Quốc hội

 

Nghị quyết 123/2020/QH14 về bãi nhiệm đại biểu Quốc hội Phạm Phú Quốc do Quốc hội ban hảnh

Tải về Nghị quyết 123/2020/QH14
Bản Tiếng Việt

QUỐC HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Nghị quyết số: 123/2020/QH14

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BÃI NHIỆM ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI PHẠM PHÚ QUỐC

QUỐC HỘI

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13;

Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân số 85/2015/QH13;

Theo đề nghị của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh tại văn bản số 14/MTTQ-BTT ngày 15 tháng 9 năm 2020 và đề nghị của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Tờ trình số 24/TTr-MTTQ-ĐCT ngày 14 tháng 10 năm 2020;

Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 601/TTr-UBTVQH14 ngày 30 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu kết quả bỏ phiếu bãi nhiệm đại biểu Quốc hội khóa XIV đối với ông Phạm Phú Quốc ngày 03 tháng 11 năm 2020;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1

Bãi nhiệm đại biểu Quốc hội khóa XIV đối với ông Phạm Phú Quốc thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh, Đơn vị bầu cử số 4 (gồm Quận 5, Quận 10 và Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh) vì đã không trung thực trong việc báo cáo với tổ chức, vi phạm tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội; không còn xứng đáng với sự tín nhiệm của cử tri và Nhân dân.

Điều 2

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ khi được Quốc hội biểu quyết thông qua.

2. Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh và ông Phạm Phú Quốc theo trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nghị quyết này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 03 tháng 11 năm 2020.

 

 

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI
N
guyễn
Thị Kim Ngân

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 123/2020/QH14   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Quốc hội   Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân
Ngày ban hành: 03/11/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 21/11/2020   Số công báo: Từ số 1093 đến số 1094
Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 123/2020/QH14

125

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
458027