• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước


 

Nghị quyết 13/2020/NQ-HĐND quy định về chính sách áp dụng cho huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Tải về Nghị quyết 13/2020/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/2020/NQ-HĐND

Ninh Bình, ngày 27 tháng 5 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỘT SỐ CHÍNH SÁCH ÁP DỤNG CHO HUYỆN HOA LƯ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH
KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ 18

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định s 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một s điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Xét Tờ trình s 24/TTr-UBND ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Nghị quyết quy định một s chính sách áp dụng cho huyện Hoa Lư; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách; ý kiến thảo luận ca đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành một số chính sách áp dụng cho huyện Hoa Lư

1. Cấp lại 30% số thu tiền sử dụng đất để trích lập Quỹ phát triển đất năm 2020 từ nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đất thuê trả tiền một lần cho cả thời gian thuê của các lô đất tại Cụm công nghiệp đá mỹ nghệ Ninh Vân cho Ủy ban nhân dân huyện Hoa Lư để thanh toán dự án đầu tư xây dựng Công trình hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp đá mỹ nghệ Ninh Vân, huyện Hoa Lư.

2. Cấp lại 15% số thu tiền sử dụng đất để trích lập Quỹ phát triển đất năm 2020 từ nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Hoa Lư cho Ủy ban nhân dân huyện Hoa Lư để thực hiện đầu tư các dự án:

a) Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật và cải tạo, nâng cấp tuyến đường trục chính từ cổng làng nghề đến Cụm công nghiệp đá mỹ nghệ Ninh Vân, huyện Hoa Lư.

b) Dự án Cầu nối Cụm công nghiệp đá mỹ nghệ Ninh Vân với làng nghề thêu ren Ninh Hải.

c) Dự án xây dựng hoàn thiện cơ sở hạ tầng Cụm công nghiệp đá mỹ nghệ Ninh Vân (giai đoạn I).

d) Dự án đầu tư xây dựng Công trình hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp đá mỹ nghệ Ninh Vân, huyện Hoa Lư.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình khóa XIV, kỳ họp thứ 18 thông qua ngày 27 tháng 5 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 08 tháng 6 năm 2020./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ;
- Văn phòng: Quốc hội, Chính phủ;
- Cục Kiểm
tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Ban Thường vụ T
nh ủy;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- TT HĐND, UBND, UBMTTQVN t
nh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- Các đại biểu HĐND t
nh khóa XIV;
- Văn phòng: T
nh ủy, HĐND, UBND tnh;
- Các s
, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- Ban Thường vụ Huyện ủy Hoa Lư;
- TT HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện Hoa Lư;
- Website Chính phủ;
- Công báo tỉnh, Đài PT - TH t
nh, Báo Ninh Bình;
- Lưu: VT, Ph
òng TH.

CHỦ TỊCH
Trần Hồng Quảng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 13/2020/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Bình   Người ký: Trần Hồng Quảng
Ngày ban hành: 27/05/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 13/2020/NQ-HĐND

248

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
446023