• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội


 

Nghị quyết 131/NQ-HĐND năm 2019 về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2020 do tỉnh Điện Biên ban hành

Tải về Nghị quyết 131/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 131/NQ-HĐND

Điện Biên, ngày 06 tháng 12 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, ĐẢM BẢO QUỐC PHÒNG - AN NINH NĂM 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN
KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Xét Báo cáo số 357/BC-UBND, ngày 02 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2019; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2020 tỉnh Điện Biên; các báo cáo của Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, trình tại kỳ họp thứ 12 - HĐND tỉnh khóa XIV; Báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Mục tiêu tổng quát: Tập trung huy động mọi nguồn lực, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền vững; đảm bảo giữ vững chủ quyền biên giới, ổn định chính trị, an ninh trật tự, an toàn xã hội. Phấn đấu hoàn thành, đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII; tạo tiền đề để thực hiện tốt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh giai đoạn 2021 - 2025. Đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để thu hút các nguồn lực đầu tư ngoài nhà nước; thực hiện quyết liệt công tác cải cách hành chính; nâng cao hiệu quả thực hiện công tác xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội; sắp xếp điều chỉnh địa giới hành chính và tổ chức bộ máy cán bộ, chuẩn bị các điều kiện tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV.

Điều 2. Các chỉ tiêu chủ yếu

1. Các chỉ tiêu về kinh tế

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) 7,25%, GRDP bình quân đầu người (giá hiện hành), đạt 33,03 triệu đồng/người/năm.

- Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực: Nông lâm nghiệp, thủy sản 18,54%, giảm 0,8%; Công nghiệp - Xây dựng 22,97%, tăng 0,14%; Dịch vụ 55,91%, tăng 0,61% so với năm 2019.

- Tổng sản lượng lương thực phấn đấu đạt 270.520 tấn. Phát triển đàn gia súc (trâu, bò, lợn) đạt 555.026 con.

- Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 3.400 tỷ đồng (giá năm 2010) tăng 12,12% so với ước thực hiện năm 2019.

- Thu ngân sách trên địa bàn 1.249,94 tỷ đồng, trong đó thu nội địa 1.196 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội năm 2020 khoảng 13.578,31 tỷ đồng, tăng 25,18% so với năm 2019.

- Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ phấn đấu đạt 14.600 tỷ đồng, tăng 13,93% so với ước thực hiện năm 2019. Phấn đấu tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ đạt 102 triệu USD, trong đó xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ đạt 57 triệu USD, tăng 14%; Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa đạt 45 triệu USD, tăng 36,36% so với ước thực hiện năm 2019. Phấn đấu thu hút trên 910 nghìn lượt khách du lịch đến Điện Biên; doanh thu xã hội từ du lịch đạt trên 1.500 tỷ đồng tăng 9,8% so với năm 2019.

- Phấn đấu trên 92% số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia tăng 1,63%.

- Năm 2020 có thêm 7 xã cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới; nâng tổng số toàn tỉnh lên 37 xã đạt chuẩn và cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới (từ 15-19 tiêu chí) và 1 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu (xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên); số tiêu chí bình quân đạt 11,3 tiêu chí/xã; có 21 sản phẩm đạt tiêu chí sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP.

2. Các chỉ tiêu về xã hội

- Mức giảm tỷ lệ sinh 0,5%o; tổng dân số năm 2020 là 612,320 ngàn người; Giảm tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng (thể cân nặng/tuổi) xuống còn 16%; giảm tỷ suất chết của trẻ dưới 5 tuổi xuống còn 32%o, bình quân 12,33 bác sĩ/1 vạn dân.

- Đào tạo nghề cho 8.000 lao động; tạo việc làm mới cho 8.700 lao động.

- Giảm tổng số hộ nghèo toàn tỉnh xuống còn 40.873 hộ, tỷ lệ hộ nghèo xuống 30,67% (giảm 3,3% so với năm 2019, trong đó các huyện nghèo 30a số hộ nghèo giảm xuống còn 36.356 hộ, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống 42,80%). Tổ chức cai nghiện cho 935 người nghiện ma tuý, trong đó cai tại các trung tâm cai nghiện tỉnh, huyện là 470 người, số được điều trị thay thế nghiện bằng thuốc Methadone và Buprenorphine là 3.480 người. Phấn đấu có 55 xã, phường lành mạnh, không có tệ nạn mại dâm, ma túy (tăng 2 xã so với năm 2019).

- Duy trì, củng cố, nâng cao chất lượng PCGD mầm non cho trẻ 5 tuổi; phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2; phổ cập giáo dục THCS mức độ 1; chuẩn Xóa mù chữ mức độ 1. Phấn đấu 116/129 xã đạt chuẩn phổ cập GDTH mức độ 3; 129/129 xã đạt chuẩn phổ cập GDTHCS mức độ 2; 79/129 xã đạt chuẩn phổ cập GDTHCS mức độ 3; 129/129 xã đạt chuẩn Xóa mù chữ mức độ 2. Giữ vững tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi ra lớp ở mức 99,9%, tỷ lệ huy động học sinh 6-10 tuổi đi học tiểu học ở mức 99,8%, phấn đấu tỷ lệ huy động trẻ 3-5 tuổi ra lớp đạt 99,2%, tăng tỷ lệ học sinh 11-14 tuổi học THCS lên 95,9%. Tập trung chỉ đạo thực hiện đối với một số chỉ tiêu khó hoàn thành: tăng tỷ lệ học sinh 15-18 tuổi học THPT và tương đương lên 63,6%; nâng tỷ lệ trẻ từ 3 tháng đến dưới 36 tháng tuổi đến nhà trẻ lên 41,8%.

- Phấn đấu 104/129 xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em (trong đó 5 xã được công nhận mới), tăng 4,62% so với ước thực hiện năm trước.

3. Các chỉ tiêu về môi trường

- Phấn đấu tăng tỷ lệ che phủ rừng đạt 42,5%.

- 99,6% dân cư thành thị được cấp nước sạch và 83,43% dân cư nông thôn được cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh.

Điều 3. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu

1. Về công tác kế hoạch: Tập trung chỉ đạo các ngành, các cấp triển khai thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2020 đảm bảo phấn đấu thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh. Tập trung chỉ đạo, triển khai rà soát, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công trung hạn và kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2021 - 2025.

2. Lĩnh vực kinh tế

- Phát triển nông, lâm nghiệp và kinh tế nông thôn: Đẩy mạnh thực hiện các nội dung cơ cấu lại nông nghiệp đến năm 2020 theo Kế hoạch đã phê duyệt, gắn với muc tiêu xây dựng nông thôn mới. Chủ động xây dựng và thực hiện các giải pháp phòng chống hạn và kiểm soát chặt chẽ tình hình diễn biến dịch, bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Tiếp tục quản lý, chăm sóc và khai thác hiệu quả diện tích cây công nghiệp dài ngày; tập trung phát triển các loài cây ăn quả đặc sản và cây Mắc ca trên địa bàn tỉnh theo định hướng. Phát triển chăn nuôi với quy mô phù hợp theo liên kết và nhu cầu thị trường. Mở rộng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; nhân rộng các mô hình cánh đồng lớn, mô hình sản xuất có hiệu quả. Tiếp tục kêu gọi, hỗ trợ các doanh nghiệp hoàn thiện các thủ tục đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, tập trung vào các loại nông sản chủ lực gắn sản xuất với chế biến và xây dựng thương hiệu, chỉ dẫn địa lý; triển khai có hiệu quả chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và đề xuất Trung ương hỗ trợ sau đầu tư đối với các dự án đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp nông thôn. Thực hiện tốt nhiệm vụ khoanh nuôi tái sinh tự nhiên, trồng rừng sản xuất; thực hiện có hiệu quả việc giao rừng và giao đất lâm nghiệp chưa có rừng cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân để quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

- Phát triển công nghiệp, xây dựng: Thu hút đầu tư vào lĩnh vực sản xuất công nghiệp; tiếp tục thực hiện tốt chính sách khuyến công hỗ trợ các cơ sở tiểu thủ công nghiệp. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án nhà máy thủy điện đã khởi công xây dựng, khởi công mới các dự án đã được cấp chủ trương đầu tư. Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án phát triển hệ thống đô thị tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016 - 2020 và mục tiêu nâng cấp thành phố Điện Biên phủ lên đô thị loại II. Tăng cường công tác quản lý tiến độ, quản lý chất lượng các công trình xây dựng để đảm bảo tiến độ thực hiện, giải ngân các chương trình, dự án đầu tư từ ngân sách và dự án đầu tư của các thành phần kinh tế nhằm đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng lĩnh vực công nghiệp, xây dựng; rà soát đánh giá tình hình thực hiện từng công trình dự án tập trung tháo gỡ khó khăn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện bàn giao và đưa vào sử dụng; hỗ trợ, hướng dẫn các thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư theo hình thức PPP.

- Phát triển các ngành dịch vụ: Khuyến khích đầu tư và hỗ trợ hoàn thiện hạ tầng thương mại tại các khu đô thị. Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng hướng tới mục tiêu đưa Điện Biên trở thành trung tâm du lịch quan trọng của cả nước; tích cực triển khai các nội dung trong quy hoạch tổng thể phát triển du lịch, thu hút đầu tư từ các thành phần kinh tế để thực hiện khai thác tiềm năng, lợi thế về du lịch. Đa dạng hóa loại hình, nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải; đẩy mạnh tốc độ phổ cập dịch vụ bưu chính, viễn thông và CNTT tới vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

- Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư; phát triển các thành phần kinh tế: Tiếp tục tập trung thực hiện tốt Chương trình, kế hoạch hành động của Trung ương và địa phương để cải thiện môi trường kinh doanh theo hướng ngày càng thuận lợi; tiếp tục rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong quá trình giải quyết thủ tục đầu tư, giao đất, cho thuê đất..., thực hiện nhất quán các chính sách ưu đãi hỗ trợ để tạo điều kiện thuận lợi và thu hút đầu tư. Rà soát, điều chỉnh bổ sung danh mục các dự án kêu gọi, thu hút đầu tư cho phù hợp với thực tế; rà soát cơ chế chính sách thu hút đầu tư từ khu vực kinh tế tư nhân đầu tư vào các lĩnh vực có thế mạnh, tiềm năng của tỉnh. Tiếp tục tìm kiếm nguồn vốn ODA cho các dự án thuộc lĩnh vực được các nhà tài trợ lớn quan tâm như phúc lợi xã hội, bảo vệ môi trường. Tiếp tục đẩy mạnh các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển.

- Tài chính - Ngân hàng: Thực hiện điều hành dự toán thu chi ngân sách năm 2020 linh hoạt theo đúng chỉ đạo của Chính phủ để góp phần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng. Thực hiện kịp thời các chính sách tín dụng ưu đãi cho các đối tượng đúng quy định của Chính phủ và Ngân hàng trung ương.

- Các chương trình dự án trọng điểm: Tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các chương trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch, tiến độ đề ra.

3. Lĩnh vực xã hội

- Giáo dục - Đào tạo: Rà soát quy hoạch, phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục và đào tạo và tăng tỷ lệ huy động dân số trong độ tuổi đến trường; triển khai quyết liệt việc sắp xếp lại hệ thống trường lớp theo đúng lộ trình, kế hoạch. Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục; triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình đổi mới sách giáo khoa giáo dục phổ thông; đẩy mạnh định hướng nghề nghiệp và phân luồng học sinh sau trung học cơ sở. Tăng cường cơ sở vật chất đảm bảo chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo.

- Dân số - Y tế - Trẻ em: Tiếp tục triển khai thực hiện các Chương trình, Kế hoạch hành động của tỉnh, thực hiện rà soát, sắp xếp, kiện toàn công tác tổ chức bộ máy ngành Y tế nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Nâng cao hiệu quả giải quyết một số vấn đề xã hội sau cai nghiện ma tuý; đẩy mạnh công tác xây dựng xã, phường lành mạnh không có tệ nạn xã hội. Tiếp tục thực hiện các Chương trình bảo vệ trẻ em, Chương trình hành động vì trẻ em đến năm 2020 đã được phê duyệt.

- Văn hoá, thể thao và thông tin truyền thông phát thanh, truyền hình: Duy trì, nâng cao hiệu quả phong trào “Toàn dân Đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Tiếp tục thực hiện mục tiêu bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc tỉnh Điện Biên gắn với phát triển kinh tế - xã hội. Duy trì và phát triển mạnh phong trào TDTT quần chúng; đẩy mạnh và phát triển thể thao thành tích cao. Tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật phát thanh, truyền thanh - truyền hình cấp cơ sở. Tăng cường hỗ trợ nhân dân vùng khó khăn tiếp cận với dịch vụ phát thanh, truyền hình. Tiếp tục quan tâm đâu tư cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, viễn thông đảm bảo việc chia sẻ kết nối hệ thống cơ sở dữ liệu giữa cấp tỉnh, huyện, xã và giữa tỉnh với trung ương, duy trì đảm bảo an toàn, an ninh mạng.

- Đào tạo lao động, giải quyết việc làm và xóa đói giảm nghèo: Nâng cao hiệu quả các hoạt động hỗ trợ việc làm cho người lao động; tăng cường biện pháp thực hiện mục tiêu về giải quyết việc làm, mục tiêu đào tạo nghề nông thôn, xuất khẩu lao động. Đẩy mạnh việc phổ biến các chủ trương, chính sách về giảm nghèo; tập trung huy động các nguồn lực cho công tác xóa đói giảm nghèo, ưu tiên hỗ trợ phát triển sản xuất và đầu tư cho các xã đặc biệt khó khăn, các xã biên giới. Nâng cao vai trò giám sát của cộng đồng và đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững.

- Khoa học công nghệ: Phát triển và xây dựng thương hiệu các sản phẩm đặc sản địa phương; thực hiện tốt cơ chế đặt hàng, quy trình tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ, tuyển chọn hoặc giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh.

4. Bảo vệ và phát triển tài nguyên môi trường: Triển khai thực hiện rà soát, hoàn chỉnh việc giao đất, giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp giai đoạn năm 2019-2023 trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, đặc biệt là quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp đã được phê duyệt; đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng đối với các dự án tái định cư, dự án trọng điểm; tập trung đẩy mạnh công tác triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. Tăng cường quản lý, khai thác, sử dụng hợp lý và hiệu quả các nguồn tài nguyên nước sạch, nước thải và chất thải rắn trên địa bàn tỉnh. Chú trọng nhiệm vụ bảo vệ môi trường trong xây dựng quy hoạch, kế hoạch, đề án phát triển kinh tế xã hội, các chương trình, dự án đầu tư xây dựng.

5. Cải cách hành chính: Tập trung cải thiện các chỉ số thành phần còn thấp để nâng cao chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh; trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy cơ quan hành chính Nhà nước và đội ngũ cán bộ công chức, khắc phục tình trạng quá hạn trong giải quyết thủ tục hành chính; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc giải quyết thủ tục hành chính, khắc phục tình trạng thiếu công khai, minh bạch thông tin về thủ tục hành chính. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, đạo đức công vụ, văn hóa ứng xử của cán bộ công chức; rà soát ban hành các văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền, ban hành quy định đấu giá tài sản của địa phương theo quy định. Tiếp tục hiện đại hóa nền hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng khung chính quyền điện tử và cung cấp dịch vụ công trong hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước; nâng cao hiệu quả thực chất của cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Phát động các phong trào thi lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và các sự kiện diễn ra năm 2020.

6. Đảm bảo giữ vững về quốc phòng an ninh và đối ngoại: Tiếp tục tăng cường năng lực phòng thủ, chủ động đối phó với các tình huống, diễn biến, không để xảy ra các tình huống bất ngờ; chú trọng kết hợp củng cố quốc phòng - an ninh với phát triển kinh tế - xã hội, xoá đói giảm nghèo. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh kiềm chế, làm giảm các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma tuý, tội phạm mua bán người; chủ động nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời tình huống phát sinh, bảo vệ an toàn các sự kiện kinh tế chính trị và các mục tiêu trọng điểm. Tiếp tục duy trì và triển khai thực hiện có hiệu quả công tác hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh biên giới với các tỉnh Bắc Lào tỉnh Vân Nam - Trung Quốc; thực hiện đồng bộ các biện pháp nhằm hạn chế tai nạn, bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Tiếp tục thực hiện cải cách tư pháp, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan tố tụng; duy trì thực hiện tốt các hoạt động: tư pháp, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án hình sự, dân sự theo qui định của pháp luật.

Tiếp tục tăng cường, củng cố quan hệ hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện với các tỉnh Bắc Lào; mở rộng quan hệ với các tỉnh Đông Bắc Thái Lan và các địa phương của tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Tăng cường quan hệ với các đại sứ quán, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ để tạo những cơ hội mới trong vận động thu hút vốn đầu tư phát triển phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục thi hành án dân sự tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2020 đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

2. Hội đồng nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm trong quyết định các biện pháp phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh góp phần hoàn thành các các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết.

3. Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức thành viên của Mặt trận tăng cường giám sát, động viên các tầng lớp nhân dân trong tỉnh thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên Khóa XIV, kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2019./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lò Văn Muôn

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 131/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Điện Biên   Người ký: Lò Văn Muôn
Ngày ban hành: 06/12/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Quốc phòng, Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 131/NQ-HĐND

126

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
438563