• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân


Văn bản pháp luật về Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân

 

Nghị quyết 135/NQ-HĐND năm 2019 về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên năm 2020

Tải về Nghị quyết 135/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 135/NQ-HĐND

Điện Biên, ngày 06 tháng 12 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC KỲ HỌP THƯỜNG LỆ CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN NĂM 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN
KHOÁ XIV, KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Xét Tờ trình số 288/TTr-HĐND, ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên năm 2020; ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên năm 2020 với các nội dung sau:

I. SỐ LƯỢNG, THỜI GIAN TỔ CHỨC KỲ HỌP

1. Số lượng tổ chức kỳ họp: 02 kỳ.

2. Thời gian tổ chức kỳ họp:

- Kỳ họp thường lệ giữa năm tổ chức vào trung tuần tháng 7/2020.

- Kỳ họp thường lệ cuối năm tổ chức vào đầu tháng 12/2020.

II. NỘI DUNG CÁC KỲ HỌP

1. Nội dung kỳ họp giữa năm

- Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; thông qua nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2020; thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm; xem xét các biện pháp điều hành dự toán ngân sách địa phương 6 tháng cuối năm 2020.

- Điều chỉnh, bổ sung mục tiêu, chỉ tiêu về kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách địa phương 6 tháng cuối năm 2020 (khi cần thiết).

- Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng; việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác bảo vệ môi trường năm 2019; việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

- Xem xét Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 của Thường trực HĐND, Ủy ban nhân dân, các Ban của HĐND, Tòa án nhân dân,Viện kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án Dân sự tỉnh.

- Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp trước. Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 86/NQ-HĐND , ngày 20/7/2018 về Chương trình hoạt động giám sát năm 2019 của HĐND tỉnh.

- Thông báo về hoạt động của Mặt trận Tổ quốc tham gia xây dựng chính quyền, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của Nhân dân; đề xuất, kiến nghị với Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Xem xét báo cáo kết quả giám sát “Việc thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020”.

- Xem xét, thông qua Chương trình giám sát năm 2021 của HĐND tỉnh.

- Xem xét kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025; thông qua chủ trương đầu tư dự án nhóm B và nhóm C trọng điểm (nếu có).

- Xem xét, thông qua các Đề án, Nghị quyết do Thường trực HĐND tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2020.

- Chất vấn, trả lời chất vấn và một số nội dung khác

2. Nội dung kỳ họp cuối năm

- Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020; nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2020. Thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025; mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2021. Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSĐP năm 2020; dự toán và phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2021.

- Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2019.

- Thông báo về hoạt động của Mặt trận Tổ quốc tham gia xây dựng chính quyền, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của Nhân dân; đề xuất, kiến nghị với Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng; việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo năm 2020, nhiệm vụ năm 2021.

- Xem xét báo cáo công tác năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021 của Thường trực HĐND, Ủy ban nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

- Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp trước.

- Xem xét báo cáo kết quả giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác giáo dục chuyên nghiệp và dạy nghề trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015-2020.

- Xem xét, thông qua Kế hoạch đầu tư công trung hạn năm 2021; chủ trương đầu tư dự án nhóm B và nhóm C trọng điểm (nếu có).

- Xem xét, thông qua các Đề án, Nghị quyết do Thường trực HĐND tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2020.

- Chất vấn, trả lời chất vấn và một số nội dung khác.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020; chủ trì, phối hợp với y ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các cơ quan liên quan chỉ đạo chuẩn bị báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp đảm bảo chất lượng, đúng thời gian quy định.

2. Các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tham dự đầy đủ các phiên họp của kỳ họp theo quy định và tích cực nghiên cứu tài liệu, tham gia ý kiến để các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh đạt kết quả cao.

3. Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh tham mưu, chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết đảm bảo cho việc t chức các kỳ họp; phối hợp với Văn phòng y ban nhân dân tỉnh và các cơ quan liên quan trong việc chuẩn bị kỳ họp.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên Khoá XIV, kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2019./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lò Văn Muôn

 

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 135/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Điện Biên   Người ký: Lò Văn Muôn
Ngày ban hành: 06/12/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 135/NQ-HĐND

90

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
438747