• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


 

Nghị quyết 14/NQ-HĐND năm 2016 điều chỉnh Chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An

Tải về Nghị quyết 14/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/NQ-HĐND

Nghệ An, ngày 03 tháng 8 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NĂM 2016

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ HAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét Tờ trình số 25/TTr-HĐND ngày 29 tháng 7 năm 2016 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh Chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An năm 2016 như sau:

I. Bổ sung 07 Nghị quyết vào Chương trình xây dựng Nghị quyết năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII để xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ hai, gồm:

1. Nghị quyết ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

2. Nghị quyết về định hướng hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

3. Nghị quyết quy định một số chế độ chi tiêu đảm bảo hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

4. Nghị quyết quy định mức hỗ trợ kinh phí đóng Bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

5. Nghị quyết quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

6. Nghị quyết quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ giảm nghèo đối với các xã có tỷ lệ hộ nghèo từ 30% trở lên ngoài Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 - 2020.

7. Nghị quyết về chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

II. Bổ sung 20 Nghị quyết vào Chương trình xây dựng Nghị quyết năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII để xem xét, thông qua tại kỳ họp cuối năm, gồm:

1. Nghị quyết quy định các tiêu chí để phân loại xã theo mức độ khó khăn, làm căn cứ xây dựng kế hoạch và phân bổ vốn hàng năm cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu thuộc Chương trình 135 trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016-2020.

2. Nghị quyết về phí thẩm định hồ sơ cấp quyền sử dụng đất; phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai; lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

3. Nghị quyết về phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết; phí thẩm định phương án cải tạo phục hồi môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

4. Nghị quyết về lệ phí cấp phép giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

5. Nghị quyết về lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

6. Nghị quyết về lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

7. Nghị quyết phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng khai thác sử dụng nước dưới đất; thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất; thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển; thẩm định đề án xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

8. Nghị quyết về phí cung cấp thông tin về giao dịch đảm bảo bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; phí đăng ký giao dịch đảm bảo trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

9. Nghị quyết về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

10. Nghị quyết về phí thư viện trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

11. Nghị quyết về lệ phí đăng ký cư trú; cấp giấy chứng minh nhân dân, căn cước công dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

12. Nghị quyết về số lượng Chỉ huy phó Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã và chế độ chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

13. Nghị quyết quy định tiêu chí phân công cơ quan thuế quản lý đối với doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

14. Nghị quyết về số lượng và mức hỗ trợ thường xuyên cho các chức danh Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

15. Nghị quyết về trang bị phương tiện phòng cháy chữa cháy cho lực lượng dân phòng trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

16. Nghị quyết về việc hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế cho bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

17. Nghị quyết về cơ chế, chính sách hỗ trợ, ưu đãi đối với các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

18. Nghị quyết quy định mức hỗ trợ thực hiện chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng mẫu lớn theo Quyết định 62/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

19. Nghị quyết về Đề án thành lập Sở Du lịch tỉnh Nghệ An.

20. Nghị quyết về bổ sung và điều chỉnh bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

III. Chuyển 03 Nghị quyết trình kỳ họp thứ hai sang trình kỳ họp cuối năm, gồm:

1. Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020.

2. Nghị quyết về đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Nghĩa Đàn.

3. Nghị quyết quy định về mức thu học phí, miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

IV. Đưa 08 Nghị quyết ra khỏi Chương trình xây dựng nghị quyết năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh, gồm:

1. Nghị quyết về đặt tên đường trên địa bàn thị xã Hoàng Mai.

2. Nghị quyết về bù giá nước sạch vùng nông thôn tỉnh Nghệ An.

3. Nghị quyết về quy hoạch phát triển rừng nguyên liệu tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 - 2020.

4. Nghị quyết về chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế trang trại tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 - 2020.

5. Nghị quyết quy định mức giá một số dịch vụ điều trị và mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho các đối tượng chính sách tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế tại các cơ sở điều trị của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

6. Nghị quyết thông qua Đề án thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Nghệ An.

7. Nghị quyết thông qua việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

8. Nghị quyết điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Nghệ An.

Điều 2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, kỳ họp thứ hai thông qua ngày 03 tháng 8 năm 2016 và có hiệu lực từ ngày được thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Sơn

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 14/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An   Người ký: Nguyễn Xuân Sơn
Ngày ban hành: 03/08/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 14/NQ-HĐND
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
331982