• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Nghị quyết 142/NQ-HĐND năm 2015 phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2016

Tải về Nghị quyết 142/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 142/NQ-HĐND

Sơn La, ngày 10 tháng 12 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

PHÊ DUYỆT TỔNG SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TỈNH SƠN LA NĂM 2016

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
KHÓA XIII, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập;

Xét tờ trình số 326/TTr-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2015 của UBND tỉnh Sơn La về đề nghị phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2016; Báo cáo thẩm tra số 592/BC-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2015 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2016 là: 30.519 người.

Điều 2: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.

Điều 3: Tổ chức thực hiện

1. UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Sơn La khóa XIII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2015./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội; Chính phủ;
- UBTC - NS của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội; VP CTN; VP CP;
- Ban công tác đại biểu; Các bộ: Nội vụ, Tài chính, Tư pháp;
- Ban TV Tỉnh uỷ; TTHĐND; TTUBND; UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐB QH tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh;
- VP Tỉnh uỷ; Ban Tổ chức tỉnh ủy;
- VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; VP UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- TT huyện uỷ, thành uỷ; HĐND, UBND huyện, thành phố;
- Trung tâm Công báo; Chi cục Văn thư - Llưu trữ;
- Lưu: VT, PC (450b).

CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Chất

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 142/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La   Người ký: Hoàng Văn Chất
Ngày ban hành: 10/12/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 142/NQ-HĐND

2.074

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
301688