• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Nghị quyết 143/2021/QH14 về bầu Thủ tướng Chính phủ nước Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021 do Quốc hội ban hành

Tải về Nghị quyết 143/2021/QH14
Bản Tiếng Việt

QUỐC HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Nghị quyết số: 143/2021/QH14

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2021

 

NGHỊ QUYẾT

BẦU THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NHIỆM KỲ 2016 - 2021

QUỐC HỘI

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 65/2020/QH14;

Căn cứ Nội quy kỳ họp Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 102/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội;

Căn cứ Tờ trình số 03/TTr-CTN ngày 05 tháng 4 năm 2021 của Chủ tịch nước;

Căn cứ Biên bản kết quả kiểm phiếu bầu Thủ tướng Chính phủ ngày 05 tháng 4 năm 2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1

Bầu ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng, đại biểu Quốc hội khóa XIV, giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Điều 2

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ khi được Quốc hội biểu quyết thông qua.

Nghị quyết này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 05 tháng 4 năm 2021.

 

 

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI
Vương Đình Huệ

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 143/2021/QH14   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Quốc hội   Người ký: Vương Đình Huệ
Ngày ban hành: 05/04/2021   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 20/04/2021   Số công báo: Từ số 551 đến số 552
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 143/2021/QH14

2

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
471919