• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Nghị quyết 148/NQ-HĐND năm 2015 thành lập bản Mó Sách, xã Nam Phong, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La

Tải về Nghị quyết 148/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 148/NQ-HĐND

Sơn La, ngày 10 tháng 12 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

THÀNH LẬP BẢN MÓ SÁCH, XÃ NAM PHONG, HUYỆN PHÙ YÊN, TỈNH SƠN LA

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
KHOÁ XIII, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố;

Xét Tờ trình số 322/TTr-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2015 của UBND tỉnh về việc thành lập bản Mó Sách, xã Nam Phong, huyện Phù Yên; Báo cáo thẩm tra số 592/BC-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2015 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thành lập bản Mó Sách tại điểm di dân tái định cư Mó Sách, xã Nam Phong: Bản Mó Sách có dân số là 50 hộ và 159 nhân khẩu (Kèm theo phụ lục về diện tích tự nhiên; vị trí địa lý, ranh giới của bản).

Xã Nam Phong sau khi thành lập bản Mó Sách có tổng số 09 bản, gồm các bản: Đá Mài 1, Đá Mài 2, Đá Mài 3, Suối Lúa 1, Suối Lúa 2, Suối Vẽ, Suối Kê, Pín, Mó Sách.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày HĐND tỉnh thông qua.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khóa XIII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2015./.

 


 

Nơi nhận:
- UBTVQH, Chính phủ;
- VP: Quốc hội, CTN, Chính phủ;
Ban Công tác đại biểu;
- Các bộ: Nội vụ, Kế hoạch & Đầu tư, Tài chính;
- Cục KTVB, Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ VN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh;
-
VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND tỉnh; các sở, ban, ngành, đoàn thể; TT HU, HĐND, UBND các huyện, thành phố; HĐND, UBND xã Nam Phong, huyện Phù Yên;
- Trung tâm công báo, Chi cục Văn thư lưu trữ tỉnh;
- Lưu VT, PC (450b).

CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Chất

 

PHỤ LỤC

VỀ DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN; VỊ TRÍ ĐỊA LÝ, RANH GIỚI CỦA BẢN MÓ SÁCH XÃ NAM PHONG, HUYỆN PHÙ YÊN, TỈNH SƠN LA
(Kèm theo Nghị quyết số 148/HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh Sơn La)

1. Diện tích tự nhiên: 105,32 ha; trong đó: Đất ở 1,505 ha, đất sản xuất nông nghiệp 98,524 ha, đất lâm nghiệp 0,55 ha, đất chưa sử dụng 1,637 ha, đất khác 3,104 ha.

2. Vị trí địa lý, ranh giới:

+ Phía Đông giáp bản Pín, xã Nam Phong, huyện Phù Yên;

+ Phía Tây giáp bản Đá Mài I, xã Nam Phong, huyện Phù Yên;

+ Phía Nam giáp bản Đá Mài III, xã Nam Phong, huyện Phù Yên;

+ Phía Bắc giáp bản Bang, xã Mường Bang, huyện Phù Yên./.

 

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 148/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La   Người ký: Hoàng Văn Chất
Ngày ban hành: 10/12/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 148/NQ-HĐND

2.171

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
301694