• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Nghị quyết 155/NQ-HĐND về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016-2020 và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2020, tỉnh Điện Biên

Tải về Nghị quyết 155/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 155/NQ-HĐND

Điện Biên, ngày 29 tháng 4 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC, GIAI ĐOẠN 2016-2020 VÀ ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2020, TỈNH ĐIỆN BIÊN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN
KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014 và Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP , ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm;

Căn cứ Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg , ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 572/QĐ-BKHĐT , ngày 20/4/2017 về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 (đợt 1); số 1178/QĐ-BKHĐT về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước (bao gồm vốn trái phiếu Chính phủ) giai đoạn 2016-2020 (đợt 2); số 613/QĐ-BKHĐT ngày 28/4/2017 về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn TPCP giai đoạn 2017-2020 và năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Quyết định số 2106/QĐ-BKHĐT, ngày 31/12/2018 về việc giao chi tiết dự toán chi ngân sách trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2019; Quyết định số 2118/QĐ-BKHĐT, ngày 31/12/2018 về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Thông báo số 8472/BKHĐT-TH , ngày 13/11/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc phân bổ Kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2020;

Tiếp theo Nghị quyết số 107/NQ-HĐND, ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên về phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2019, tỉnh Điện Biên; Nghị quyết số 82/NQ-HĐND, ngày 09 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê duyệt Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSNN, vốn TPCP tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016-2020 (Điều chỉnh) và Kế hoạch đầu tư công vốn NSNN, vốn TPCP năm 2018; Nghị quyết số 130/NQ-HĐND , ngày 26/8/2019 của HĐND tỉnh về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSNN giai đoạn 2016-2020 và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019, tỉnh Điện Biên; Nghị quyết số 144/NQ-HĐND , ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSNN giai đoạn 2016-2020 và phân bổ chi tiết, điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 và phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020, tỉnh Điện Biên;

Xét Tờ trình số 1202/TTr-UBND, ngày 27/04/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước, giai đoạn 2016-2020 và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2020, tỉnh Điện Biên; Báo cáo thẩm tra số 22/BC-KTNS, ngày 28/4/2020 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016-2020 và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2020, tỉnh Điện Biên, cụ thể như sau:

I. Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016-2020

1. Vốn cân đối ngân sách địa phương: Điều chỉnh, bổ sung tăng, giảm là 101 tỷ đồng, trong đó:

- Điều chỉnh giảm 101 tỷ đồng của 4 dự án.

- Điều chỉnh tăng 01 tỷ đồng cho 01 dự án.

- Bổ sung 100 tỷ đồng cho 01 dự án: Giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư theo quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Điện Biên giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (để thực hiện dự án Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên).

(Chi tiết tại biểu số 01 kèm theo).

2. Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia: Điều chỉnh tăng, giảm với tổng số là 13,625 tỷ đồng, trong đó:

2.1. Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới: Điều chỉnh 6,920 tỷ đồng trên địa bàn huyện Mường Nhé, trong đó:

- Điều chỉnh giảm 6,920 tỷ đồng của 5 dự án.

- Điều chỉnh tăng 6,920 tỷ đồng cho 01 dự án.

2.2. Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững (Chương trình 30a): Điều chỉnh 6,705 tỷ đồng, trong đó:

- Điều chỉnh giảm 6,705 tỷ đồng của 11 dự án (trong đó: Điều chỉnh giảm 6,675 tỷ đồng của 08 dự án trên địa bàn huyện Mường Nhé; điều chỉnh giảm 20 triệu đồng của 02 dự án trên địa bàn huyện Nậm Pồ và điều chỉnh giảm 10 triệu đồng của 01 dự án trên địa bàn huyện Mường Chà).

- Điều chỉnh tăng 6,705 tỷ đồng cho 02 dự án (trên địa bàn huyện Tuần Giáo).

 (Chi tiết tại biểu số 02 kèm theo).

II. Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2020

1. Vốn cân đối ngân sách địa phương: Điều chỉnh 101 tỷ đồng, trong đó:

- Điều chỉnh giảm 101 tỷ đồng của 4 dự án.

- Điều chỉnh tăng 01 tỷ đồng cho 01 dự án.

- Bổ sung 100 tỷ đồng cho 01 dự án: Giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư theo quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Điện Biên giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (để thực hiện dự án Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên).

 (Chi tiết tại biểu số 03 kèm theo).

2. Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo nhanh bền vững (Chương trình 30a; đối với Chương trình Nông thôn mới cấp huyện phân bổ chi tiết cho từng dự án trên hạn mức tổng vốn được phân bổ cho huyện theo tiêu chí).

Kế hoạch đầu tư công trung hạn năm 2020 điều chỉnh là 6,705 tỷ đồng, trong đó:

- Điều chỉnh giảm 6,705 tỷ đồng của 11 dự án (trong đó: Điều chỉnh giảm 6,675 tỷ đồng của 08 dự án trên địa bàn huyện Mường Nhé; điều chỉnh giảm 20 triệu đồng của 02 dự án trên địa bàn huyện Nậm Pồ và điều chỉnh giảm 10 triệu đồng của 01 dự án trên địa bàn huyện Mường Chà).

- Điều chỉnh tăng 6,705 tỷ đồng cho 02 dự án (trên địa bàn huyện Tuần Giáo).

(Có biểu số 04 kèm theo).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định điều chỉnh, bổ sung và phân bổ chi tiết Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2020 theo đúng quy định của Luật Đầu tư công, văn bản hướng dẫn của Chính phủ và các Bộ, ngành có liên quan. Trong quá trình thực hiện, nếu có những vấn đề phát sinh, Ủy ban nhân dân tỉnh chủ động rà soát, xây dựng phương án điều chỉnh và trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Nội dung Điều 1, Nghị quyết này điều chỉnh, bổ sung nội dung Điều 1, Nghị quyết số 107/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018; Điều 1, Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2017; Điều 1, Nghị quyết số 130/NQ-HĐND ngày 26/8/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh và Điều 1, Nghị quyết số 144/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh, Phê duyệt về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSNN giai đoạn 2016-2020 và phân bổ chi tiết, điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 và phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020, tỉnh Điện Biên.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XIV, kỳ họp thứ 13 thông qua ngày 29 tháng 4 năm 2020./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lò Văn Muôn

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 155/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Điện Biên   Người ký: Lò Văn Muôn
Ngày ban hành: 29/04/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 155/NQ-HĐND

106

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
447110