• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước


 

Nghị quyết 16/2019/NQ-HĐND về hỗ trợ kinh phí khuyến khích các xã, phường, thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế đến năm 2020 do tỉnh Nghệ An ban hành

Tải về Nghị quyết 16/2019/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/2019/NQ-HĐND

Nghệ An, ngày 11 tháng 11 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ HỖ TRỢ KINH PHÍ KHUYẾN KHÍCH CÁC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT BỘ TIÊU CHÍ QUỐC GIA VỀ Y TẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN ĐẾN NĂM 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 11

Căn c Luật t chức chính quyn địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn c Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn c Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật ngân sách nhà nước;

Xét Tờ trình số 7720/TTr-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2019 ca Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An; Báo cáo thm tra của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Nghị quyết này quy định việc hỗ trợ kinh phí khuyến khích các xã, phường, thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế đến năm 2020 (bao gồm xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế thẩm định lần đầu tiên và xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế sau khi được tổ chức thẩm định lại).

2. Đối tượng áp dụng: Các xã, phường, thị trấn được công nhận đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế (bao gồm xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế thẩm định lần đầu tiên và xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế sau khi được tổ chức thẩm định lại) trên địa bàn tỉnh Nghệ An kể từ khi Nghị quyết này có hiệu lực thi hành.

Điều 2. Mức hỗ trợ, nội dung chi

1. Mức hỗ trợ: Hỗ trợ kinh phí cho các xã, phường, thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Nghệ An: 40.000.000 đồng/đơn vị (bao gồm xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế thẩm định lần đầu tiên và xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế sau khi được tổ chức thẩm định lại).

2. Nội dung chi: Kinh phí hỗ trợ xã được công nhận đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế, do Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn quản lý; Được sử dụng để xây dựng, sửa chữa, mua sắm tài sản phục vụ hoạt động y tế trên địa bàn.

Điều 3. Kinh phí thực hiện

Nguồn kinh phí hỗ trợ do ngân sách tỉnh đảm bảo theo phân cấp của Luật ngân sách nhà nước.

Điều 4. Tổ chức thc hin

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban, Tổ đại biểu và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 5. Hiu lc thi hành

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 11 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực kể từ ngày 21 tháng 11 năm 2019 và thay thế Nghị quyết số 91/2013/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An về hỗ trợ kinh phí khuyến khích các xã, phường, thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn 2012-2020./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính ph (để báo cáo);
- Bộ Y tế (để báo cáo);
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp (để kiểm tra);
- TT.T
nh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp t
nh;
- HĐND,
UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Website http://dbndnghean.vn;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Sơn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 16/2019/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An   Người ký: Nguyễn Xuân Sơn
Ngày ban hành: 11/11/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 16/2019/NQ-HĐND

147

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
431481