• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014


Văn bản pháp luật về Luật Đầu tư công

 

Nghị quyết 16/NQ-HĐND năm 2017 về kế hoạch đầu tư công năm 2018 do tỉnh Khánh Hòa ban hành

Tải về Nghị quyết 16/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/NQ-HĐND

Khánh Hòa, ngày 06 tháng 12 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2018

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công;

Xét Tờ trình số 10927/TTr-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 91/BC-HĐND ngày 28 tháng 11 năm 2017 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch đầu tư công năm 2018

1. Tổng vốn đầu tư công: 3.257,122 tỷ đồng

Trong đó:

a) Nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương: 2.463,271 tỷ đồng.

- Nguồn vốn XDCB tập trung: 1.827,631 tỷ đồng.

- Đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất trong cân đối: 635,64 tỷ đồng.

b) Đầu tư từ nguồn thu XSKT: 220 tỷ đồng.

c) Đầu tư từ nguồn bội chi (vay Ngân hàng Phát triển): 162 tỷ đồng.

d) Nguồn vốn đầu tư công khác: 281,831 tỷ đồng.

đ) Nguồn vốn đầu tư từ Quỹ Phát triển đất tỉnh: 130,02 tỷ đồng.

e) Nguồn vốn Trung ương hỗ trợ đầu tư có mục tiêu, vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài: thực hiện theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2. Phân cấp quản lý vốn đầu tư

a) Ngân sách cấp tỉnh quản lý đầu tư: 2.388,182 tỷ đồng.

Trong đó:

- Nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương: 1.594,331 tỷ đồng.

+ Nguồn vốn XDCB tập trung: 1.377,631 tỷ đồng.

+ Đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất trong cân đối: 216,7 tỷ đồng.

- Đầu tư từ nguồn thu XSKT: 220 tỷ đồng.

- Đầu tư từ nguồn bội chi (vay Ngân hàng Phát triển): 162 tỷ đồng.

- Nguồn vốn đầu tư công khác: 281,831 tỷ đồng.

- Nguồn vốn đầu tư từ Quỹ Phát triển đất tỉnh: 130,02 tỷ đồng.

b) Ngân sách cấp huyện quản lý đầu tư: 868,94 tỷ đồng.

Trong đó:

- Nguồn vốn XDCB tập trung: 450 tỷ đồng.

- Nguồn cấp quyền sử dụng đất: 418,94 tỷ đồng.

3. Phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công

a) Danh mục chương trình, dự án đầu tư thuộc nhiệm vụ chi đầu tư cấp tỉnh và vốn đầu tư phân cấp cho cấp huyện theo phụ lục đính kèm Nghị quyết.

b) Thống nhất với phương án phân bổ chi tiết nguồn vốn ngân sách cấp tỉnh quản lý là 395 tỷ đồng (năm 2017 là 245 tỷ đồng, năm 2018 là 150 tỷ đồng) đầu tư khắc phục khẩn cấp thiệt hại do bão lụt gây ra theo danh mục ban hành kèm theo Công văn số 11564/UBND ngày 05/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 2. Các giải pháp thực hiện

1. Tiếp tục thực hiện công tác tăng cường quản lý đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước và vốn Trái phiếu Chính phủ; tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản theo quy định của Chính phủ. Không bố trí danh mục dự án trong kế hoạch đầu tư năm 2018 cũng như kế hoạch đầu tư công trung hạn nếu chưa được thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn, quyết định chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư (trừ dự án cấp bách, khắc phục hậu quả do bão lụt gây ra). Ngân sách nhà nước sẽ không bố trí vốn để thanh toán các khoản nợ đọng phát sinh sau ngày 31/12/2014 theo Luật Đầu tư công và Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 30/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Đối với danh mục dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách cấp tỉnh quản lý đầu tư khắc phục khẩn cấp thiệt hại do bão lụt gây ra tại Công văn số 11564/UBND ngày 05/12/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh khẩn trương giao kế hoạch vốn cho các dự án theo hồ sơ được duyệt để làm cơ sở nghiệm thu và thanh quyết toán vốn theo quy định.

3. Căn cứ danh mục và mức vốn bố trí cho từng dự án trong kế hoạch năm 2018 và giai đoạn 2016 - 2020, các chủ đầu tư rà soát các hạng mục dự án, cắt giảm các chi phí, hạng mục không thật cần thiết trên nguyên tắc vẫn bảo đảm mục tiêu chủ yếu của dự án và hiệu quả đầu tư, hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng giai đoạn 2016 - 2020; thực hiện điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn đầu tư; giãn tiến độ và thời gian thực hiện sang giai đoạn sau đối với dự án khởi công mới do không cân đối đủ vốn theo tiến độ được duyệt.

4. Thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư định kỳ ở các cấp trên địa bàn tỉnh. Kiểm tra việc báo cáo giám sát đánh giá đầu tư của các chủ đầu tư (cả chủ đầu tư nguồn vốn ngoài ngân sách) của Ủy ban nhân dân cấp huyện để đánh giá hiệu quả đầu tư 6 tháng và hàng năm. Thường xuyên kiểm tra tiến độ thực hiện 04 Chương trình kinh tế - xã hội trọng điểm, xử lý kịp thời các vướng mắc về cơ chế, thủ tục để thực hiện được kế hoạch đã đề ra.

5. Các chủ đầu tư dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương, vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ,...năm 2017 đẩy nhanh tiến độ thi công và nghiệm thu khối lượng hoàn thành để giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn giao; tích cực xử lý các vướng mắc phát sinh, rà soát các vướng mắc cụ thể về cơ chế chính sách đã ban hành làm ảnh hưởng đến công tác tạm ứng, thanh toán vốn (nếu có), báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để xin ý kiến xử lý.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật về quản lý đầu tư và xây dựng.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa Khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021, Kỳ họp thứ 5 thông qua./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- VP Tỉnh ủy, các ban Đảng;
- VP HĐND tỉnh;
- VP UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể;
- HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, Đại.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Tấn Tuân

 

PHỤ LỤC I

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2018
(Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 06/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

(Đơn vị tính: triệu đồng)

Số TT

Tên dự án đầu tư

Chủ đầu tư

Kế hoạch năm 2018

Ghi chú

 

Trong đó:

Tổng số

Vốn XDCB tập trung

Đầu tư từ nguồn thu tiền SDĐ

Vốn XSKT

A

B

1

2

3

4

5

6

 

TỔNG SỐ

 

2.683.271

1.827.631

635.640

220.000

 

I

NGÂN SÁCH CẤP TỈNH QUẢN LÝ

 

1.814.331

1.377.631

216.700

220.000

 

I.1

TRẢ NỢ VỐN VAY

 

961.940

961.940

 

 

 

I.2

VỐN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ

 

10.000

10.000

 

 

 

I.3

VỐN THỰC HIỆN ĐẦU TƯ

 

842.391

405.691

216.700

220.000

 

I.3.1

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

 

13.000

13.000

 

 

 

 

Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2018

 

 

 

 

 

 

1

Trung tâm ứng dụng tiến bộ KHCN Khánh Hòa

Sở KHCN

8.000

8.000

 

 

 

2

Trạm thực nghiệm khoa học và công nghệ huyện Khánh Sơn

Sở KHCN

5.000

5.000

 

 

 

I.3.2

ĐẦU TƯ 4 CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN KTXH TRỌNG ĐIỂM

 

522.651

181.051

127.600

214.000

 

(1)

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC

 

91.981

22.081

0

69.900

 

a

Các dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành năm 2018

 

19.900

 

 

19.900

 

1

BTHT để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Trường CĐ Sư phạm Nha Trang

BQL DAĐT XD các CT DD và CN

10.000

 

 

10.000

 

2

XD 8 phòng học Trường THPT Nguyễn Trãi

Sở GD

3.700

 

 

3.700

 

3

Nhà luyện tập và thi đấu đa năng Trường TCKT Khánh Hòa

Trường TCKT

6.200

 

 

6.200

 

b

Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2018

 

37.081

22.081

 

15.000

 

1

CSHT khu trường học, đào tạo và dạy nghề Bắc Hòn Ông

BQL DAĐT XD các CT GT

15.000

 

 

15.000

 

2

Trường THPT Bắc Khánh Vĩnh (giai đoạn 1)

Sở GD

3.000

3.000

 

 

 

3

Trường THPT khu vực phía Bắc thị xã Ninh Hòa (giai đoạn 1)

Sở GD

3.000

3.000

 

 

 

4

Trường THPT Nam Diên Khánh, huyện Diên Khánh (giai đoạn 1)

Sở GD

3.000

3.000

 

 

 

5

Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, huyện Vạn Ninh (giai đoạn 1)

Sở GD

3.000

3.000

 

 

 

6

Nâng cấp thư viện của Trường Đại học Khánh Hòa

Trường ĐH Khánh Hòa

4.000

4.000

 

 

 

7

Trang thiết bị dạy học và nâng cấp cơ sở vật chất Trường Đại học Khánh Hòa

Trường ĐH Khánh Hòa

2.000

2.000

 

 

 

8

Chương trình đào tạo nghề 2011

Trường CĐ Nghề NT

4.081

4.081

 

 

đối ứng vốn ODA

c

Các dự án khởi công mới năm 2018

 

5.000

 

 

5.000

 

1

Trường PT DTNT thị xã Ninh Hòa

Sở GD

5.000

 

 

5.000

đối ứng vốn TW

d

HỖ TRỢ CHO CẤP HUYỆN ĐẦU TƯ CHƯƠNG TRÌNH NHÂN LỰC

 

30.000

 

 

30.000

danh mục dự án theo NQ 37 của HĐND tỉnh

(2)

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

 

160.570

8.000

60.500

92.070

 

a

Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2017

 

1.280

 

 

1.280

 

1

Xử lý nước thấm qua mương thoát lũ phía Tây khu dân cư Đường Đệ

TTPTQĐ tỉnh

1.280

 

 

1.280

 

b

Các dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành năm 2018

 

45.800

 

 

45.800

 

1

Hệ thống thoát nước mưa khu vực Nam hòn Khô (giai đoạn 2) - Tuyến T1

BQL PT tỉnh

 

 

 

 

không bố trí vốn năm 2018 do giải ngân dưới 30% KH vốn 2017

2

Xây mới 02 phòng mổ tim, phòng hồi sức sau mổ tim và cải tạo các phòng mổ, hồi sức sau mổ; hệ thống cung cấp điện cho bệnh viện ĐK tỉnh Khánh Hòa

Sở Y tế

40.300

 

 

40.300

 

3

Trung tâm bảo trợ xã hội và công tác xã hội thị xã Ninh Hòa (giai đoạn 2)

Sở LĐ

5.500

 

 

5.500

 

c

Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2018

 

49.990

 

5.000

44.990

 

1

Kè Đại lãnh

Sở NN

5.000

 

 

5.000

đối ứng vốn TW

2

Kè bảo vệ sông Trường (đoạn từ cửa biển đến QL 1A)

Sở NN

5.000

 

 

5.000

đối ứng vốn TW

3

Đê Ninh Hà

Sở NN

4.000

 

 

4.000

đối ứng vốn TW

4

Bệnh viện Ung bướu

Sở Y tế

8.000

 

 

8.000

 

5

Cải tạo, nâng cấp Bệnh viện đa khoa Diên Khánh (cũ) thành bệnh viện Nhiệt đới (gđ 2)

Sở Y tế

5.000

 

 

5.000

đối ứng vốn TW

6

Xây dựng Trạm y tế Ninh Thủy và 04 phân trạm y tế

Sở Y tế

2.000

 

 

2.000

 

7

Trung tâm (trạm) kiểm dịch y tế quốc tế tại cảng hàng không quốc tế Cam Ranh

Sở Y tế

5.000

 

 

5.000

 

8

Trung tâm văn hóa, thể thao công nhiên Khu công nghiệp Suối Dầu

LĐ lao động tỉnh

5.000

 

 

5.000

 

9

Trụ sở làm việc Chi cục kiểm lâm tỉnh KH

Chi cục kiểm lâm KH

5.000

 

5.000

 

 

10

Nhà công vụ Trung tâm y tế huyện Khánh Vĩnh

UBND KV

5.000

 

 

5.000

 

11

Cải tạo, sửa chữa Bảo tàng tỉnh

Sở VHTTDL

990

 

 

990

 

d

Các dự án khởi công mới năm 2018

 

9.500

2.000

7.500

0

 

1

Cắm mốc, khơi thông dòng chảy sông Bà Vệ và sông Kim Bồng

BQL PT tỉnh

2.000

2.000

 

 

 

2

Cảng cá động lực thuộc Trung tâm nghề cá lớn Khánh Hòa (giai đoạn 1)

Sở NN

7.500

 

7.500

 

đối ứng vốn TW

e

HỖ TRỢ CHO CẤP HUYỆN ĐẦU TƯ CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

 

54.000

6.000

48.000

 

 

1

Huyện Khánh Sơn

 

2.000

2.000

 

 

 

*

Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2018

 

 

 

 

 

 

-

Đường D9

BQLDA các CTXD Khánh Sơn

 

 

 

 

không bố trí vốn năm 2018 do giải ngân dưới 30% KH vốn 2017

*

Các dự án khởi công mới năm 2018

 

2.000

2.000

 

 

 

-

Kè bảo vệ bờ sông Tô Hạp đoạn qua thị trấn Tô Hạp và xã Sơn Hiệp, huyện Khánh Sơn

BQLDA các CTXD Khánh Sơn

2.000

2.000

 

 

dự án cấp bách, đối ứng vốn TW

2

Huyện Khánh Vĩnh

 

13.000

 

13.000

 

 

*

Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2018

 

8.000

 

8.000

 

 

-

Cầu Hoàng Quốc Việt

Phòng KT&HT Khánh Vĩnh

8.000

 

8.000

 

đối ứng vốn TW

*

Các dự án khởi công mới năm 2018

 

5.000

 

5.000

 

 

-

Các trục đường giao thông chính khu đô thị mới thị trấn Khánh Vĩnh, giai đoạn 1

Phòng KT&HT Khánh Vĩnh

5.000

 

5.000

 

đối ứng vốn TW

3

Thị xã Ninh Hòa

 

5.000

 

5.000

 

 

*

Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2018

 

 

 

 

 

 

-

Đường Bắc Nam, thị xã Ninh Hòa (giai đoạn 2)

BQLDA các CTXD Ninh Hòa

5.000

 

5.000

 

 

4

Huyện Diên Khánh

 

22.000

2.000

20.000

 

 

*

Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2018

 

20.000

 

20.000

 

 

-

Kè chống sạt lở bờ Bắc thị trấn Diên Khánh

UBND DK

10.000

 

10.000

 

đối ứng vốn TW

-

Kè và tuyến đường số 1 sông Cái và sông Suối Dầu

UBND DK

5.000

 

5.000

 

 

-

Đường D6 (từ Tỉnh lộ 2 - Quốc lộ 27C)

BQLDA các CTXD Diên Khánh

5.000

 

5.000

 

 

*

Các dự án khởi công mới năm 2018

 

2.000

2.000

 

 

 

-

Kè và đường dọc sông nhánh nối sông Cái Nha Trang và sông Đồng Đen

BQLDA các CTXD Diên Khánh

2.000

2.000

 

 

dự án cấp bách, đối ứng vốn TW

5

Thành phố Cam Ranh

 

7.000

2.000

5.000

 

 

*

Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2018

 

5.000

 

5.000

 

 

-

Kè bảo vệ hai bờ sông Trà Long

UBND CR

5.000

 

5.000

 

đối ứng vốn TW

*

Các dự án khởi công mới năm 2018

 

2.000

2.000

 

 

 

-

Kè chống sạt lở sông Lạch cầu 2 và Lạch Cầu 3, TP Cam Ranh

BQLDA các CTXD Cam Ranh

2.000

2.000

 

 

dự án cấp bách, đối ứng vốn TW

6

Huyện Vạn Ninh

 

5.000

 

5.000

 

 

 

Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2018

 

 

 

 

 

 

-

Kè bờ biển thị trấn Vạn Giã (giai đoạn 1)

UBND VN

5.000

 

5.000

 

đối ứng vốn TW

(3)

CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

 

239.500

124.770

62.700

52.030

 

a

Các dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành năm 2018

 

39.110

6.700

4.700

27.710

 

1

Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững

Sở NN

3.000

3.000

 

 

đối ứng vốn ODA

2

Kiên cố hóa kênh N1A Nam đập dâng Dốc Đá Trắng

Sở NN

3.670

 

 

3.670

 

3

Khu tái định canh Ninh Thọ

UBND NH

13.540

 

 

13.540

 

4

Đê kè chống xói lở hai bờ sông Dinh

UBND NH

5.000

 

 

5.000

 

5

Nâng cấp, mở rộng Hương Lộ 5

Phòng QLĐT Diên Khánh

3.700

3.700

 

 

 

6

Sửa chữa, nâng cấp các tuyến kênh, mương sạt lở xã Suối Hiệp

UBND xã Suối Hiệp

5.500

 

 

5.500

 

7

Trụ sở UBND xã Thành Sơn

BQLDA các CTXD Khánh Sơn

4.700

 

4.700

 

 

b

Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2018

 

90.320

50.000

28.000

12.320

 

1

Hồ chứa nước Đắc Lộc

Sở NN

 

 

 

 

không bố trí vốn năm 2018 do giải ngân dưới 30% KH vốn 2017

2

Cánh đồng lớn sản xuất Mía đường tại vùng nguyên liệu Mía thị xã Ninh Hòa

Công ty TNHH MTV Đường Biên Hòa - Ninh Hòa

 

 

 

 

không bố trí vốn năm 2018 do giải ngân dưới 30% KH vốn 2017

3

Xây dựng và cải tạo, nâng cấp 25 trạm y tế xã, phường

Sở Y tế

7.000

 

 

7.000

 

4

Cải tuyến Tỉnh lộ 1B - đoạn từ Hyundai Vinashin đến Ninh Tịnh, thị xã Ninh Hòa

BQL VP

10.000

 

10.000

 

đối ứng vốn TW

5

Đường vào kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong

BQL VP

10.000

 

10.000

 

đối ứng vốn TW

6

Đường giao thông từ QL1A đến Đầm Môn

BQL VP

30.000

30.000

 

 

đối ứng vốn TW

7

Đường giao thông từ Tỉnh lộ 1A đến khu TĐC Xóm Quán

BQL VP

3.000

3.000

 

 

 

8

Hệ thống đường phục vụ sản xuất lâm sinh, phát triển và bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng huyện Khánh Sơn, Vạn Ninh

Sở NN

8.000

 

8.000

 

đối ứng vốn TW

9

Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Khánh Hòa (WB8)

Sở NN

2.000

2.000

 

 

đối ứng vốn ODA

10

Trung tâm Bảo trợ xã hội chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí tỉnh Khánh Hòa

Sở LĐ

5.320

 

 

5.320

đối ứng vốn TW

11

Đường vận chuyển nông sản liên vùng xã Cam Hòa, Cam Hiệp Bắc (đoạn từ Km 0 + 000 đến Km 3 + 731)

BQLDA Cam Lâm

3.000

3.000

 

 

 

12

Các dự án phát triển rừng

 

12.000

12.000

 

 

 

c

Các dự án khởi công mới năm 2018

 

40.800

10.800

30.000

0

 

1

Xây dựng trạm xử lý nước thải và hệ thống quan trắc nước thải tự động Cụm Công nghiệp Đắc Lộc

TT KC&XTTM

4.800

4.800

 

 

 

2

Xây dựng hệ thống quan trắc nước thải tự động Cụm công nghiệp Diên Phú

TT KC&XTTM

2.000

2.000

 

 

 

3

Hệ thống kênh Đập Hòa Huỳnh - Bốn Tổng - Buy Ruột Ngựa

Công ty TL Bắc KH

2.000

2.000

 

 

dự án cấp bách, đối ứng vốn TW

4

Nâng cấp, mở rộng Hương Lộ 39 (giai đoạn 2)

BQL DAĐT XD các CT GT

10.000

 

10.000

 

 

5

Xây dựng cầu cảng mới tại cảng cá Hòn Rớ phục vụ tàu cá hạng nhỏ

Sở NN

2.000

2.000

 

 

 

6

Khu giết mổ gia súc, gia cầm tập trung thành phố Nha Trang (giai đoạn 1)

UBND NT

20.000

 

20.000

 

ưu tiên chi BTGT

e

HỖ TRỢ CHO CẤP HUYỆN ĐẦU TƯ CHƯƠNG TRÌNH XD NÔNG THÔN MỚI

 

69.270

57.270

 

12.000

 

*

Trong đó: đầu tư Chương trình nước sạch nông thôn

 

51.330

51.330

 

 

 

a

Các dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành năm 2018

 

34.640

34.640

 

 

 

1

Hệ thống cấp nước Diên Lộc - Diên Bình - Diên Hòa

TT Nước sạch và VSMT NT

16.700

16.700

 

 

 

2

HTCN sinh hoạt cho ĐBDTTS xã Cam Thịnh Tây

BQLDA các CTXD Cam Ranh

2.450

2.450

 

 

 

3

HTCN sinh hoạt thôn Suối Lau 1, 2, 3 xã Suối Cát

BQLDA Cam Lâm

3.930

3.930

 

 

 

4

Nâng cấp mở rộng Hệ thống cấp nước sinh hoạt các xã trung tâm huyện: Khánh Nam, Khánh Thành, Sông Cầu

Phòng KT&HT Khánh Vĩnh

9.860

9.860

 

 

 

5

Sửa chữa HTCN sinh hoạt xã Sơn Hiệp

Phòng NN và PTNT Khánh Sơn

1.700

1.700

 

 

 

b

Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2018

TT Nước sạch và VSMT NT

6.000

6.000

 

 

 

1

HTCN Diên Xuân - Diên Lâm

TT Nước sạch và VSMT NT

6.000

6.000

 

 

 

c

Các dự án khởi công mới năm 2018

 

7.890

7.890

 

 

 

1

HTCN Nước Nhĩ, xã Khánh Phú

Ban QLDA các CTXD Khánh Vĩnh

1.000

1.000

 

 

 

2

Nâng cấp HTCN sinh hoạt các xã Ninh Lộc - Ninh Quang - Ninh Sim - Ninh Phụng - Ninh Thượng

Công ty CP ĐT Ninh Hòa

1.300

1.300

 

 

 

3

Nối dài tuyến ống cấp nước cho thôn Xuân Tây, xã Vạn Hưng

Phòng Kinh tế Vạn Ninh

900

900

 

 

 

4

Nối mạng HTCN sinh hoạt xã Cam Phước Đông (khu vực Mái ấm Đại An, cầu Thanh Cừ, nhà bà Trung)

Công ty CP ĐT Cam Ranh

1.000

1.000

 

 

 

5

HTCN sinh hoạt khu dân cư thôn Vĩnh Cát, thôn Hội Xương, thôn Thủy Xương, xã Suối Hiệp

Phòng Kinh tế Diên Khánh

790

790

 

 

 

6

Hệ thống đường ống cấp nước sạch thôn Khánh Thành, xã Suối Cát (gđ 2)

Ban QLDA Cam Lâm

900

900

 

 

 

7

TTCN sinh hoạt xã Diên Tân

Phòng Kinh tế Diên Khánh

2.000

2.000

 

 

 

d

Chưa phân bổ

 

2.800

2.800

 

 

 

(4)

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN KTXH MIỀN NÚI

 

30.600

26.200

4.400

 

 

 

Trong đó: hỗ trợ các xã, thôn đặc biệt khó khăn theo Chương trình 135

 

6.600

2.200

4.400

 

 

I.3.3

KHỐI QUỐC PHÒNG - AN NINH

 

12.650

12.650

 

 

 

(1)

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh

 

9.600

9.600

 

 

 

 

Các dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành năm 2018

 

 

 

 

 

 

1

Nhà ở CB - CS và hội trường của Đại đội Trinh sát 21

BCHQST

5.000

5.000

 

 

 

2

Trường bắn, thao trường huấn luyện của BCHQS huyện Diên Khánh

BCHQST

4.600

4.600

 

 

 

(2)

Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

 

3.050

3.050

 

 

 

 

Các dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành năm 2018

 

 

 

 

 

 

1

Sửa chữa cơ quan Sở chỉ huy BĐBP tỉnh

BĐBP

1.600

1.600

 

 

 

2

Tàu tuần tra Đồn biên phòng Bình Ba

BĐBP

1.450

1.450

 

 

 

I.3.4

CÁC DỰ ÁN KHÁC

 

211.090

149.990

57.100

4.000

 

a

Các dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành năm 2018

 

33.990

17.890

12.100

4.000

 

1

Nhà trực và làm việc của BCH Quân sự xã, phường, thị trấn (gđ 1)

BCHQST

7.500

7.500

 

 

 

2

Kho chứa đạn và vật liệu nổ BCHQS tỉnh

BCHQST

11.000

 

11.000

 

đối ứng vốn TW

3

Trụ sở làm việc Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh Khánh Hòa

CA PCCC

10.390

10.390

 

 

 

4

Đài tưởng niệm liệt sỹ cầu Thành, Diên Khánh

BQLDA các CTXD Diên Khánh

4.000

 

 

4.000

 

5

Nhà làm việc Huyện ủy Khánh Sơn

Huyện ủy KS

1.100

 

1.100

 

 

b

Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2018

 

42.000

34.000

8.000

0

 

1

Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý vào quản lý cơ sở hạ tầng - kinh tế xã hội tỉnh Khánh Hòa

Sở TTTT

 

 

 

 

không bố trí vốn năm 2018 do giải ngân dưới 30% KH vốn 2017

2

Trường bắn, thao trường huấn luyện BCHQS tỉnh

BCHQST

29.000

29.000

 

 

chi BTGT, hoàn trả tạm ứng NS

3

Mở rộng hệ thống thông tin chỉ huy Công an tỉnh Khánh Hòa

CA tỉnh

5.000

5.000

 

 

 

4

Trung tâm chỉ huy Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Khánh Hòa

CA PCCC

8.000

 

8.000

 

đối ứng vốn TW

c

Các dự án khởi công mới năm 2018

 

7.100

7.100

 

 

 

1

Trang thiết bị chữa cháy và cứu hộ cứu nạn

CA PCCC

3.200

3.200

 

 

 

2

Cải tạo nhà truyền thống huyện Trường Sa

UBND TS

1.900

1.900

 

 

 

3

Các hạng mục phụ trợ và thiết bị của nhà khách gia đình quân nhân huyện Trường Sa

UBND TS

2.000

2.000

 

 

 

d

Lĩnh vực khác

 

128.000

91.000

37.000

 

 

1

Khắc phục bão lụt (sửa chữa, khắc phục công trình thủy lợi, giao thông, giáo dục, y tế, trụ sở cơ quan, hạ tầng kỹ thuật)

 

100.000

70.000

30.000

 

 

2

Bổ sung có mục tiêu theo địa bàn

 

15.000

15.000

 

 

Ban thường vụ tỉnh ủy

3

Công trình phòng thủ

BCHQST

7.000

 

7.000

 

 

4

Trả nợ quyết toán

 

2.000

2.000

 

 

 

5

Hỗ trợ đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP của CP

 

4.000

4.000

 

 

 

I.3.5

CHƯA PHÂN BỔ

 

83.000

49.000

32.000

2.000

 

II

NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN QUẢN LÝ

 

868.940

450.000

418.940

 

 

I

Nguồn XDCB tập trung

 

450.000

450.000

 

 

 

1

Thành phố Nha Trang

 

108.000

108.000

 

 

 

2

Thành phố Cam Ranh

 

48.150

48.150

 

 

 

3

Huyện Cam Lâm

 

40.500

40.500

 

 

 

4

Huyện Diên Khánh

 

54.450

54.450

 

 

 

5

Thị xã Ninh Hoà

 

75.600

75.600

 

 

 

6

Huyện Vạn Ninh

 

46.800

46.800

 

 

 

7

Huyện Khánh Vĩnh

 

45.900

45.900

 

 

 

8

Huyện Khánh Sơn

 

30.600

30.600

 

 

 

II

Nguồn CQSD Đất

 

418.940

 

418.940

 

 

II.1

Nguồn thu CQSD đất cấp huyện

 

375.600

 

375.600

 

 

II.2

Nguồn thu CQSD đất cấp tỉnh trích lại theo quy định

 

43.340

 

43.340

 

 

 

PHỤ LỤC II

KẾ HOẠCH NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG KHÁC NĂM 2018
(Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 06/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

(Đơn vị tính: triệu đồng)

Số TT

Tên dự án đầu tư

Chủ đầu tư

Kế hoạch năm 2018

Ghi chú

A

B

1

2

3

 

TỔNG SỐ

 

443.831

 

I

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

 

222.831

 

(1)

Nguồn thu tiền sử dụng đất của dự án Khu dân cư Cồn Tân Lập

 

100.000

 

 

Dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành năm 2018

 

 

 

1

Nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Bỉnh Khiêm - Hà Ra (giai đoạn 1)

BQL DAĐT XD các CT GT

100.000

 

(2)

Nguồn thu tiền sử dụng đất các PKĐKKV Nha Trang (chuyển mục đích sử dụng đất)

 

50.000

 

 

Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2018

 

 

 

1

Bệnh viện đa khoa Nha Trang

Sở Y tế

50.000

 

(3)

Nguồn thu tiền hoàn trả chi phí bồi thường giải tỏa của Công ty CP VCN và Công ty CP Bất động sản Hà Quang cho dự án Cải thiện VSMT thành phố Nha Trang

 

15.000

 

 

Dự án khởi công mới năm 2018

 

 

 

1

Đường số 4 (đoạn từ đường số 23 đến đường số 28) - giai đoạn 2, phía Tây Lê Hồng Phong, TP Nha Trang

BQL DAĐT XD các CT NN&PTNT

15.000

 

(4)

Nguồn thu phí tham quan để lại đầu tư

 

57.831

 

a

Dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành năm 2018

 

4.121

 

1

Đường vào khu mộ Bác sĩ Yersin xã Suối Cát

Sở VHTTDL

4.121

 

b

Dự án khởi công mới năm 2018

 

1.523

 

1

Bia đá và bảng chỉ dẫn Danh lam thắng cảnh Mũi Đôi - Hòn Đầu

Trung tâm Bảo tồn di tích

230

 

2

Công trình nhà kho, nhà bảo vệ tại Tháp Bà Ponagar

Trung tâm Bảo tồn di tích

1.293

 

c

Vốn đầu tư công trình văn hóa chưa phân bổ

 

52.187

 

II

CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

 

171.000

 

(1)

Nguồn thu tiền sử dụng đất của Dự án nhà ở Diamond Nha Trang

 

9.000

 

 

Dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành năm 2018

 

 

 

1

Đường 38 - khu dân cư xã Phước Đồng

UBND NT

9.000

 

(2)

Nguồn vốn vay Ngân hàng Phát triển

 

162.000

 

1

Giao thông nông thôn và kiên cố hóa kênh mương thuộc Chương trình xây dựng nông thôn mới được Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao kế hoạch năm 2016

 

162.000

 

III

KHÁC

 

50.000

 

(1)

Nguồn tăng thu ngân sách địa phương năm 2016

 

50.000

 

1

Khắc phục bão lụt (sửa chữa, khắc phục công trình thủy lợi, giao thông, giáo dục, y tế, trụ sở cơ quan, hạ tầng kỹ thuật)

 

50.000

 

 

PHỤ LỤC III

NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ TỪ QUỸ PHÁT TRIỂN ĐẤT CỦA TỈNH NĂM 2018
(Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 06/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

(Đơn vị tính: triệu đồng)

Số TT

Tên dự án đầu tư

Chủ đầu tư

Kế hoạch năm 2018

Ghi chú

A

B

1

2

3

 

TỔNG SỐ

 

130.020

 

1

CSHT khu TĐC Xóm Quán

BQL Vân Phong

10.000

 

2

CSHT Khu công nghiệp Đắc Lộc

BQL Vân Phong

3.000

 

3

CSHT kỹ thuật khu tái định cư Hòn Rớ II

UBND NT

20.000

 

4

GPMB CSHT KT khu TĐC Hòn Rớ II

TTPTQĐ

5.000

 

5

Cơ sở hạ tầng khu tái định cư Ngọc Hiệp

BQL PT tỉnh

50.000

 

6

Khu tái định cư thôn Dốc Trầu xã Ba Cụm Bắc, huyện Khánh Sơn

UBND KS

7.655

 

7

Khu tái định cư Gia Lợi, xã Giang Ly, huyện Khánh Vĩnh

UBND huyện KV

1.075

 

8

Khu tái định cư Lê Hồng Phong III - Tp Nha Trang

BQL DAĐT XD các CT GT

10.000

 

9

Khu tái định cư tại xã Vĩnh Thái, thành phố Nha Trang

BQL DAĐT XD các CT NN&PTNT

10.000

 

10

BTGT Đường Nguyễn Chí Thanh, đoạn từ QL1A đến cổng gác số 02, phường Cam Nghĩa, TP Cam Ranh

UBND CR

13.290

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 16/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa   Người ký: Nguyễn Tấn Tuân
Ngày ban hành: 06/12/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 16/NQ-HĐND

174

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
393442