• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Nghị quyết 17/2016/NQ-HĐND về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 do tỉnh Nghệ An ban hành

Tải về Nghị quyết 17/2016/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/2016/NQ-HĐND

Nghệ An, ngày 04 tháng 8 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2016

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ HAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Xét Tờ trình số 4489/TTr-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2016, các Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Báo cáo thẩm tra của Thường trực, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Hội đồng nhân dân tỉnh tán thành với những đánh giá về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 với các mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp chủ yếu được nêu trong Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời nhấn mạnh một số vấn đề sau đây:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016

Trong điều kiện kinh tế - xã hội trong nước còn nhiều khó khăn, thách thức, nền kinh tế phục hồi chậm; tình hình thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp, nhất là rét đậm, rét hại, tình trạng nắng hạn kéo dài, mưa đá, lốc xoáy gây thiệt hại ở nhiều địa phương; hiện tượng cá chết hàng loạt tại vùng biển miền Trung đã tác động xấu đến sản xuất và đời sống của người dân và doanh nghiệp. Tuy vậy, tình hình kinh tế - xã hội trong 6 tháng đầu năm vẫn đạt kết quả khá: tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội tỉnh (GRDP) đạt 6,61%, cao hơn cùng kỳ các năm trước; trong đó khu vực nông - lâm - ngư, công nghiệp - xây dựng, dịch vụ đều tăng so với cùng kỳ. Công tác đối ngoại, thu hút đầu tư được quan tâm; các công trình, dự án trọng điểm được chỉ đạo để đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Phong trào xây dựng nông thôn mới đạt những kết quả tích cực. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 4.854,4 tỷ đồng, bằng 47,2% dự toán, tăng 21,8% so với cùng kỳ. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến, đạt nhiều kết quả tốt; quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Hoàn thành tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; sau bầu cử, đã nhanh chóng tiến hành kiện toàn bộ máy của chính quyền các cấp.

Đạt được những kết quả nêu trên là nhờ sự quan tâm, hỗ trợ của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Bộ, ngành Trung ương, sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự giám sát của HĐND tỉnh, sự chỉ đạo, điều hành có hiệu quả của UBND tỉnh cũng như sự quyết tâm và cố gắng của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh. Bên cạnh những kết quả đạt được đáng phấn khởi, tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2016 còn một số hạn chế, khó khăn: Hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp vẫn còn gặp nhiều khó khăn; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt thấp; tâm lý trước hiện tượng cá chết hàng loạt từ Hà Tĩnh trở vào đã có tác động không nhỏ đến phát triển du lịch và tiêu thụ hải sản trên địa bàn tỉnh; để xảy ra nhiều vụ cháy rừng; công tác chỉ đạo, tổ chức giải phóng mặt bằng và thi công một số dự án trọng điểm chưa đạt yêu cầu; tình hình mất an toàn vệ sinh thực phẩm tiếp tục diễn biến phức tạp; tình trạng trẻ em bị đuối nước vẫn còn xảy ra; một số loại tội phạm và vi phạm pháp luật còn xảy ra nhiều; trật tự an toàn giao thông còn diễn biến phức tạp; tình trạng di dịch cư trái phép qua biên giới vẫn diễn ra; hoạt động tôn giáo vi phạm pháp luật vẫn tiềm ẩn nhiều phức tạp.

II. CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI CHỦ YẾU 6 THÁNG CUỐI NĂM 2016

Nhiệm vụ còn lại của năm 2016 là khá nặng nề, để hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, các cấp, các ngành cần tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt Nghị quyết số 190/2015/NQ-HĐND ngày 20/12/2015 của HĐND tỉnh khóa XVI về nhiệm vụ năm 2016, trong đó cần tập trung thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

- Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP): 9,0% - 9,5%

- Kim ngạch xuất khẩu đạt: 340 triệu USD (Kế hoạch 680 triệu USD)

- Thu ngân sách đạt trên: 5.426,6 tỷ đồng (Kế hoạch 10.281 tỷ đồng).

- Huy động vốn đầu tư phát triển trên địa bàn khoảng: 27.841 tỷ đồng (Kế hoạch 50-52 ngàn tỷ đồng).

- Mức giảm tỷ lệ sinh: 0,3-0,4‰

- Tỷ lệ hộ nghèo giảm khoảng: 2,0-3,0%

- Số trường đạt chuẩn quốc gia:20 trường (Kế hoạch 45 trường).

- Tạo việc làm mới: 19.500 người (Kế hoạch 37-38 ngàn người)

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo: 57%

- Tỷ lệ trạm y tế xã có bác sỹ: 90%

- Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế: 81%

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP 6 THÁNG CUỐI NĂM 2016

1. Tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ Kế hoạch năm 2016 đảm bảo tiến độ trên tất cả các lĩnh vực; triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020, Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị

- Các cấp, các ngành tăng cường sự phối hợp, bằng các giải pháp đồng bộ nhằm khắc phục các tồn tại trong 6 tháng đầu năm; tập trung chỉ đạo phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Kế hoạch năm 2016 đã đề ra.

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình, dự án đã được xác định trong Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 18/12/2015 của Tỉnh ủy về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

- Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016; Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp...

- Các cấp, các ngành chuẩn bị tốt Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương giai đoạn 2017 - 2020 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ.

2. Tập trung tháo gỡ khó khăn cho các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh nhằm thúc đẩy tăng trưởng

a) Sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp

- Chỉ đạo quyết liệt sản xuất vụ Hè Thu, vụ Mùa, vụ Đông, thực hiện tốt kế hoạch chăn nuôi; tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác chống hạn cho cây trồng, vật nuôi, chủ động phương án chuyển đổi cây trồng do hạn hán gây ra; theo dõi, nắm chắc tình hình diễn biến của dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, phát hiện sớm dịch bệnh để bao vây, dập dịch.

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới; tập trung các biện pháp để tăng năng suất, chất lượng cây trồng, vật nuôi, nhân rộng các mô hình kinh tế có hiệu quả, phát triển ngành nghề nông thôn, tăng thu nhập cho người dân. Thực hiện nghiêm quy định của Luật Đầu tư công trong xây dựng nông thôn mới để tránh tình trạng gây nợ đọng, không có khả năng cân đối vốn trả nợ công trình.

- Tích cực phòng chống cháy rừng, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy rừng. Tăng cường chăm sóc, quản lý và bảo vệ rừng gắn với xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW của Bộ Chính trị về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông lâm nghiệp.

- Thúc đẩy phát triển ngành thủy sản, phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản. Quan tâm chỉ đạo hoạt động diêm nghiệp.

b) Sản xuất công nghiệp

- Thực hiện các giải pháp nhằm thúc đẩy sản xuất công nghiệp, nhất là các ngành chế biến. Chỉ đạo thực hiện các giải pháp điều tiết điện, đảm bảo điện phục vụ cho sản xuất và nhu cầu tiêu dùng của nhân dân. Hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tiêu thụ sản phẩm, phát triển sản xuất.

- Tích cực chỉ đạo phát triển các sản phẩm công nghiệp trọng điểm; phát huy tối đa năng lực sản xuất các sản phẩm có ưu thế, góp phần tăng nhanh nguồn thu ngân sách tỉnh. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa một số dự án trọng điểm đi vào hoạt động nhằm thúc đẩy tăng trưởng của năm 2016 và các năm tiếp theo như: Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Nghệ An, Nhà máy xi măng Sông Lam, Nhà máy xi măng Tân Thắng, Nhà máy Hoa Sen Nghệ An, các nhà máy trong Khu kinh tế Đông Nam, dự án Tổ hợp khách sạn, khu vui chơi giải trí và biệt thự nghỉ dưỡng VINPEARL Cửa Hội,…

- Tập trung điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020. Đẩy mạnh công tác định giá đất, giao đất, cho thuê đất, đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Tăng cường công tác quản lý nhà nước, kiểm soát chặt chẽ hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

c) Phát triển các ngành dịch vụ

- Tích cực, chủ động khai thác, mở rộng thị trường, tăng cường xúc tiến thương mại, đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu. Triển khai có hiệu quả hơn nữa cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, nhất là các sản phẩm được sản xuất trên địa bàn tỉnh.

- Thực hiện các biện pháp đồng bộ để bình ổn giá; tăng cường kiểm tra, giám sát thị trường, giá cả trên địa bàn, nhất là đối với những mặt hàng thiết yếu. Tăng cường công tác quản lý thị trường; thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp để ngăn chặn có hiệu quả các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, chuyển giá, trốn, lậu thuế...

- Đẩy mạnh quảng bá du lịch, kết nối các tua tuyến du lịch, làm tốt công tác giữ gìn trật tự, bảo đảm vệ sinh môi trường, thu hút thêm nhiều dịch vụ vui chơi, giải trí. Duy trì và phát triển các đường bay nội địa và quốc tế; tiếp tục xúc tiến mở thêm các đường bay mới.

- Tăng cường chỉ đạo hoạt động ngân hàng trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh xử lý nợ xấu; tạo thuận lợi trong tiếp cận vốn cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất, thúc đẩy tăng trưởng tín dụng phục vụ sản xuất, kinh doanh.

3. Đẩy nhanh việc thực hiện, giải ngân vốn đầu tư đối với các chương trình, dự án; tiếp tục đẩy mạnh công tác thu hút, xúc tiến đầu tư; tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển

a) Về xây dựng cơ bản

- Tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện, phối hợp triển khai thực hiện các giải pháp trong Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 08/7/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016.

- Đẩy nhanh khối lượng thực hiện, nghiệm thu và giải ngân các nguồn vốn xây dựng cơ bản, nhất là các công trình trọng điểm như: tuyến đường nối Quốc lộ 7 - N5, tuyến đường D4, N5 trong Khu Kinh tế Đông Nam, tuyến đường giao thông đi vào nhà máy xi măng Tân Thắng, đường nối Quốc lộ 1A đi Thị xã Thái Hòa, dự án nâng cấp đô thị Vinh, thủy lợi bản Mồng, hệ thống cấp nước sạch Thị xã Hoàng Mai... Đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ quyết toán dự án hoàn thành đưa vào sử dụng.

- Tập trung xử lý vướng mắc về hồ sơ thủ tục, công tác giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm như: Cảng biển chuyên dụng Nghi Thiết, Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Nghệ An... Rà soát lại việc đảm bảo cho doanh nghiệp hoạt động sau đầu tư (như hoàn thiện hệ thống đấu nối nước thải đã qua xử lý cho Nhà máy Tôn Hoa Sen). Quy hoạch chi tiết hai bên Đại lộ Vinh - Cửa Lò để xây dựng thành trục đô thị động lực.

- Rà soát, điều chỉnh kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2016 theo quy định. Tiếp tục hoàn chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020, xây dựng kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017 đảm bảo chất lượng và tiến độ. Tích cực thu hút, bổ sung các nguồn vốn để hoàn thành các công trình dở dang, đặc biệt quan tâm tập trung bổ sung nguồn vốn cho các công trình trọng điểm.

b) Về xúc tiến đầu tư, phát triển doanh nghiệp

- Tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư; Tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh đã đề ra tại Kế hoạch số 323/KH-UBND ngày 09/6/2016 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, góp phần nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

- Tăng cường thu hút đầu tư, tích cực triển khai các dự án đã ký kết, vận động tài trợ vốn ODA, NGO, thu hút và nâng cao chất lượng các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI. Tiếp tục tạo điều kiện để Tập đoàn Hemaraj (Thái Lan) sớm triển khai hoạt động đầu tư tại Nghệ An. Rà soát, thu hồi các dự án đã quá hạn mà chưa triển khai để giao cho nhà đầu tư có năng lực.

- Rà soát, sửa đổi, bổ sung các quyết định của UBND tỉnh: Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND về trình tự, thủ tục thực hiện dự án đầu tư trực tiếp có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Quyết định số 101/2007/QĐ-UBND và Quyết định số 79/2009/QĐ-UBND về chính sách hỗ trợ đầu tư.

- Tổ chức gặp mặt giữa Lãnh đạo tỉnh với các nhà đầu tư, doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn tỉnh. Thực hiện có hiệu quả Quyết định số 3171/QĐ-UBND ngày 01/7/2016 của UBND tỉnh ban hành Chương trình hành động của tỉnh thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh.

4. Thực hiện tốt nhiệm vụ thu, chi ngân sách

- Thực hiện Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 03/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2016. Tăng cường công tác quản lý thu ngân sách nhà nước, tập trung chống thất thu thuế, xử lý nợ đọng thuế, chống gian lận thuế và khai thác các nguồn thu mới, đẩy mạnh việc khai thác nguồn thu sử dụng đất...

- Thực hiện nghiêm túc các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi tiêu ngân sách, trong quản lý tài sản công, chống thất thu thuế...

5. Chăm lo các lĩnh vực văn hóa - xã hội, đảm bảo thực hiện tốt các vấn đề an sinh xã hội, bảo vệ môi trường

a) Về lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Chuẩn bị tốt cho khai giảng năm học mới 2016-2017; xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục đào tạo. Tiếp tục đổi mới công tác quản lý giáo dục nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, tăng cường nền nếp, kỷ cương, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh. Tích cực chỉ đạo công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia. Đổi mới công tác đào tạo nghề, đẩy mạnh xã hội hóa lĩnh vực dạy nghề, nhất là dạy nghề ngoài công lập.

b) Về lĩnh vực y tế, dân số

- Tích cực chủ động giám sát, phòng chống dịch bệnh. Chỉ đạo nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và y đức trong các cơ sở khám chữa bệnh. Nâng cao chất lượng công tác y tế cơ sở, thực hiện tốt việc đưa bác sỹ về làm việc ở tuyến cơ sở.

- Phân công rõ trách nhiệm cho các Sở, ban, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố, thị xã đối với các vấn đề về vệ sinh an toàn thực phẩm; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành; đồng thời xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm theo yêu cầu của Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.

- Tập trung chỉ đạo thực hiện chương trình Dân số kế hoạch hóa gia đình, đẩy mạnh công tác truyền thông dân số nhằm thực hiện tốt mục tiêu giảm sinh, hạn chế sinh con thứ 3 trở lên.

c) Về lĩnh vực văn hóa, thể dục thể thao

- Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng. Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, thể thao phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân. Rà soát lại chính xác các di sản văn hóa phi vật thể cần lập hồ sơ trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; thực hiện công tác duyệt, thẩm định hồ sơ và hướng dẫn việc đón nhận bằng xếp hạng di tích.

- Triển khai thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương về phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Tổ chức tốt các giải thể thao toàn quốc do Nghệ An đăng cai, tham gia đạt kết quả cao các giải thể thao trong nước, khu vực và quốc gia theo kế hoạch.

d) Về lĩnh vực khoa học công nghệ

Thực hiện kế hoạch khoa học công nghệ năm 2016; đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động khoa học và công nghệ theo hướng hỗ trợ phát triển thị trường khoa học và công nghệ, khuyến khích và tôn vinh các nhà khoa học có nhiều đóng góp cho tỉnh. Đẩy mạnh hoạt động quản lý công nghệ, sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn đo lường chất lượng, góp phần nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện chuyển đổi các tổ chức khoa học và công nghệ công lập trên địa bàn tỉnh theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm.

đ) Về lĩnh vực giải quyết việc làm, giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội

- Đẩy mạnh công tác giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động; đảm bảo an toàn lao động. Chỉ đạo thực hiện các dự án giảm nghèo, hỗ trợ đồng bào các dân tộc đặc biệt khó khăn đúng mục tiêu, địa bàn, đối tượng. Chỉ đạo xây dựng mô hình kinh tế gắn với đánh giá hiệu quả và nhân rộng mô hình, góp phần xóa đói giảm nghèo.

- Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, các chính sách an sinh xã hội, chính sách cho người có công. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục kỹ năng sống cho trẻ em; bảo vệ chăm sóc trẻ em nhất là đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ngăn chặn các tệ nạn xã hội; làm tốt công tác quản lý sau cai nghiện ma túy.

- Triển khai thực hiện Quyết định số 24/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch UBND cấp tỉnh.

6. Phòng cháy, chữa cháy và phòng chống bão lụt

Các ngành, các cấp chủ động phòng, chống thảm họa, thiên tai; cảnh giác đề phòng đối phó với những diễn biến bất thường của thời tiết. Tích cực phòng cháy, chữa cháy; chủ động phòng chống lụt bão. Xây dựng kế hoạch, phương án phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2016; phân công, phân cấp cụ thể cho các cấp, các ngành kiểm tra việc thực hiện phương án huy động và bố trí nhân lực, vật tư, phương tiện phục vụ công tác phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn trên từng địa bàn, nhất là các địa phương thường xảy ra lũ, lụt cục bộ. Chỉ đạo và kiểm tra các cơ quan, đơn vị quản lý hồ chứa thủy lợi lập quy trình vận hành các hồ chứa tham gia cắt giảm lũ cho hạ lưu, xây dựng các phương án đảm bảo an toàn cho các công trình hồ đập.

7. Tăng cường công tác quản lý nhà nước, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước, nhất là trên các lĩnh vực: quản lý đô thị, đất đai, khoáng sản, rừng, môi trường, biên chế,...

- Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ về tinh giản biên chế, gắn với triển khai mạnh mẽ Chỉ thị số 26-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chấn chỉnh công tác tuyển dụng, hợp đồng lao động trong cơ quan, đơn vị; Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế giao tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

- Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tập trung rà soát, công bố, công khai thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị; công bố thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã. Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông quy định tại Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương.

- Tiếp tục chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật hành chính tại các cơ quan, đơn vị theo tinh thần Chỉ thị số 17/CT-TU ngày 03/12/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

- Thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, tăng cường đồng thuận xã hội góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đề cao vai trò giám sát của nhân dân đối với hoạt động của cán bộ, công chức và cơ quan nhà nước.

8. Đảm bảo quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội, giải quyết tốt khiếu nại, tố cáo

- Tăng cường củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Kịp thời phát hiện, đấu tranh vô hiệu hóa hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và đối tượng thù địch. Bảo vệ an toàn tuyệt đối các hoạt động chính trị, xã hội trên địa bàn tỉnh.

- Tiếp tục chỉ đạo tốt công tác phòng chống tội phạm, ma túy và tệ nạn xã hội. Thực hiện quyết liệt các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, xử lý xe quá khổ, quá tải trên các tuyến đường tỉnh lộ, huyện lộ.

- Tăng cường đối thoại, giải quyết kịp thời các vụ việc khiếu nại, tố cáo từ cơ sở, không để các vụ việc tồn đọng kéo dài hình thành các vụ việc phức tạp. Tập trung xử lý các vấn đề bức xúc mà báo chí phản ánh. Tiếp tục chỉ đạo triển khai mạnh mẽ công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

9. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, tạo đồng thuận trong xã hội

- Thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền tới các tầng lớp nhân dân về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, tạo sự đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị nhằm thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Các cấp, các ngành phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, các tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức xã hội và các tổ chức xã hội nghề nghiệp trong việc tuyên truyền và chủ động cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch cho báo chí, nhất là những vấn đề mà dư luận quan tâm. Xử lý nghiêm minh các hành vi đưa tin sai sự thật, gây tâm lý hoang mang bất ổn trong xã hội, làm phương hại đến lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp và nhân dân.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp chủ động tổ chức thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016.

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm của mình trong việc giám sát, thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội động viên các tầng lớp nhân dân tham gia tích cực phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân, lực lượng vũ trang tỉnh nhà nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết, động viên mọi nguồn lực, vượt qua mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVII kỳ họp thứ hai thông qua ngày 04 tháng 8 năm 2016 và có hiệu lực từ ngày 14 tháng 8 năm 2016./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Sơn

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 17/2016/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An   Người ký: Nguyễn Xuân Sơn
Ngày ban hành: 04/08/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 17/2016/NQ-HĐND

186

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
331421