• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước


Văn bản pháp luật về Chính sách hỗ trợ khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng

Văn bản pháp luật về Nghĩa trang và cơ sở hỏa táng

 

Nghị quyết 17/2019/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ chi phí hỏa táng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Tải về Nghị quyết 17/2019/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
 TỈNH BẮC GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/2019/NQ-HĐND

Bắc Giang, ngày 11 tháng 7 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CHI PHÍ HỎA TÁNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG
KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 23/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng;

Xét Tờ trình số 112/TTr-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định chính sách hỗ trợ chi phí hỏa táng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định chính sách hỗ trợ chi phí hỏa táng cho người chết có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bắc Giang.

2. Đối tượng áp dụng

Cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trực tiếp chịu trách nhiệm lo hỏa táng cho người chết.

3. Mức hỗ trợ

a) Đối với các huyện Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam, Yên Thế mức hỗ trợ 07 triệu đồng/01trường hợp người chết.

b) Đối với thành phố Bắc Giang và các huyện Tân Yên, Việt Yên, Yên Dũng, Hiệp Hòa, Lạng Giang mức hỗ trợ 05 triệu đồng/01 trường hợp người chết.

4. Nguồn kinh phí hỗ trợ

a) Ngân sách cấp tỉnh đảm bảo kinh phí hỗ trợ chi phí hỏa táng cho các đối tượng nuôi dưỡng tại Cơ sở Bảo trợ xã hội công lập cấp tỉnh và 50% kinh phí hỗ trợ hỏa táng cho các đối tượng của 04 huyện: Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam, Yên Thế.

b) Kinh phí hỗ trợ hỏa táng cho các đối tượng còn lại do ngân sách cấp huyện đảm bảo.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang khóa XVIII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 9 năm 2019./.

 

 

CHỦ TỊCH
Bùi Văn Hải

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 17/2019/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Giang   Người ký: Bùi Văn Hải
Ngày ban hành: 11/07/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 17/2019/NQ-HĐND

406

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
419528