• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đa dạng sinh học


Văn bản pháp luật về Sử dụng nguồn gen

 

Nghị quyết 17/NQ-CP năm 2014 gia nhập Nghị định thư Nagoya về tiếp cận nguồn gen và chia sẻ công bằng, hợp lý lợi ích phát sinh từ việc sử dụng nguồn gen trong khuôn khổ Công ước Đa dạng sinh học do Chính phủ ban hành

Tải về Nghị quyết 17/NQ-CP
Bản Tiếng Việt

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/NQ-CP

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC GIA NHẬP NGHỊ ĐỊNH THƯ NAGOYA VỀ TIẾP CẬN NGUỒN GEN VÀ CHIA SẺ CÔNG BẰNG, HỢP LÝ LỢI ÍCH PHÁT SINH TỪ VIỆC SỬ DỤNG NGUỒN GEN TRONG KHUÔN KHỔ CÔNG ƯỚC ĐA DẠNG SINH HỌC

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đồng ý Việt Nam gia nhập Nghị định thư Nagoya về tiếp cận nguồn gen và chia sẻ công bằng, hợp lý lợi ích phát sinh từ việc sử dụng nguồn gen trong khuôn khổ Công ước Đa dạng sinh học.

Điều 2. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, đánh giá việc hợp tác với các tổ chức, cá nhân nước ngoài trong việc tiếp cận nguồn gen tại Việt Nam giai đoạn 2000-2013, xây dựng Đề án "Tăng cường năng lực về quản lý tiếp cận nguồn gen và chia sẻ công bằng, hợp lý lợi ích phát sinh từ việc sử dụng nguồn gen", trình Thủ tướng Chính phủ trong Quý IV năm 2014; xây dựng Nghị định quản lý tiếp cận nguồn gen và chia sẻ công bằng, hợp lý lợi ích phát sinh từ việc sử dụng nguồn gen, trình Chính phủ trong Quý III năm 2015.

Điều 3. Bộ Ngoại giao hoàn tất các thủ tục đối ngoại theo quy định của pháp luật hiện hành./.

 


Nơi nhận:

- Các Thành viên Chính phủ;
- Các Bộ: TNMT, NG, KHCN, , NNPTNT YT, TC, TP, CT, GDĐT;
- Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam;
- VPCP: các PCN, Trợ lý TTg, Các Vụ: TH, KTN, PL;
- Lưu: VT, QHQT (3) TB.

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 17/NQ-CP   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 17/03/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Môi trường, Ngoại giao, điều ước quốc tế   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 17/NQ-CP

502

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
223782