• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Cửa khẩu biên giới


 

Nghị quyết 18/NQ-CP năm 2016 ký Nghị định thư 2 về Chỉ định cửa khẩu biên giới thuộc Hiệp định khung ASEAN về Tạo thuận lợi cho hàng hóa quá cảnh do Chính phủ ban hành

Tải về Nghị quyết 18/NQ-CP
Bản Tiếng Việt

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/NQ-CP

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC KÝ NGHỊ ĐỊNH THƯ 2 VỀ CHỈ ĐỊNH CÁC CỬA KHẨU BIÊN GIỚI THUỘC HIỆP ĐỊNH KHUNG ASEAN VỀ TẠO THUẬN LỢI CHO HÀNG HÓA QUÁ CẢNH

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại công văn số 05/TTr-BTC ngày 11 tháng 01 năm 2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đồng ý nội dung dự thảo Nghị định thư 2 về Chỉ định các cửa khẩu biên giới thuộc Hiệp định khung ASEAN về Tạo thuận lợi cho hàng hóa quá cảnh.

Điều 2. y quyền Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng thay mặt Chính phủ Việt Nam ký Nghị định thư trên.

Điều 3. Bộ Ngoại giao hoàn thành thủ tục đối ngoại theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Các đồng chí thành viên Chính phủ;
- Các Bộ: Tài chính, Công Thương, Ngoại giao, Tư pháp, Quốc phòng, GTVT (kèm theo NĐT);
- VPCP: c
ác PCN, Trợ lý TTgCP, các Vụ: PL, KTTH; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT(2).đh

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ
TƯỚNG
Nguyễn
Tấn Dũng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 18/NQ-CP   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 26/02/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế, Tài chính, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 18/NQ-CP

2.434

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
303969