• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ


 

Nghị quyết 18/NQ-HĐND năm 2013 điều chỉnh địa giới hành chính các xã Vĩnh Hà, Vĩnh Khê để mở rộng địa giới hành chính thị trấn Bến Quan, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị

Tải về Nghị quyết 18/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/NQ-HĐND

Quảng Trị, ngày 31 tháng 7 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH CÁC XÃ VĨNH HÀ, VĨNH KHÊ ĐỂ MỞ RỘNG ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH THỊ TRẤN BẾN QUAN, HUYỆN VĨNH LINH, TỈNH QUẢNG TRỊ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ
KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Xét Tờ trình số 2265/TTr-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2013 của UBND tỉnh “Về việc thông qua Đề án điều chỉnh địa giới hành chính các xã Vĩnh Hà, Vĩnh Khê thuộc huyện Vĩnh Linh để mở rộng địa giới hành chính thị trấn Bến Quan, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị”, Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh và ý kiến phát biểu của các đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh địa giới hành chính các xã Vĩnh Hà, Vĩnh Khê để mở rộng địa giới hành chính thị trấn Bến Quan, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị, với các nội dung cụ thể như sau:

Điều chỉnh 322,64 ha diện tích tự nhiên của xã Vĩnh Hà và 235,71 ha diện tích tự nhiên của xã Vĩnh Khê để sáp nhập vào thị trấn Bến Quan, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị.

1. Quy mô của thị trấn Bến Quan sau khi điều chỉnh địa giới hành chính có diện tích 979,21 ha, dân số 4.072 nhân khẩu, 1064 hộ, gồm 12 thôn, khóm.

2. Giới hạn của thị trấn Bến Quan

- Phía Bắc giáp xã Vĩnh Khê, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị;

- Phía Tây và phía Nam giáp xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị;

- Phía Đông giáp xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị.

3. Quy mô của xã Vĩnh Hà và xã Vĩnh Khê sau khi mở rộng địa giới hành chính thị trấn Bến Quan, như sau:

- Xã Vĩnh Hà còn lại 16.080,54 ha diện tích tự nhiên, 1.743 nhân khẩu, 474 hộ, gồm 09 thôn, bản;

- Xã Vĩnh Khê còn lại 1.999,50 ha diện tích tự nhiên, 929 nhân khẩu, 249 hộ, gồm 06 thôn, bản.

Điều 2. Giao UBND tỉnh hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định của pháp luật trình cấp có thẩm quyền quyết định.

Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh khóa VI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 31 tháng 7 năm 2013 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày thông qua.

 

 

CHỦ TỊCH
Lê Hữu Phúc

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 18/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Trị   Người ký: Lê Hữu Phúc
Ngày ban hành: 31/07/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 18/NQ-HĐND

143

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
204513