• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Nghị quyết 19/2018/NQ-HĐND quy định về thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp huyện, cấp xã và thời hạn Ủy ban nhân dân các cấp gửi báo cáo quyết toán ngân sách đến Ban của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân và Hội đồng nhân dân cùng cấp thành phố Hải Phòng

Tải về Nghị quyết 19/2018/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
T
HÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/2018/NQ-ND

Hải Phòng, ngày 12 tháng 07 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐNH THI HN PHÊ CHUN QUYT TOÁN NGÂN SÁCH CP HUYN, CP XÃ VÀ THI HN UBND CÁC CP GI BÁO CÁO QUYT TOÁN NGÂN SÁCH ĐN BAN CA HĐND, THƯNG TRC HĐND VÀ HĐND CÙNG CP

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ: Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 163/201 6/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước;

Xét Tờ trình số 79/TTr-UBND ngày 20/6/2018 của UBND thành phố về việc quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cp huyện, cấp xã và thời hạn UBND các cấp gửi báo cáo quyết toán ngân sách đến Ban của HĐND, Thường trực HĐND và HĐND cùng cấp; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố; ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND thành phố tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định về thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp huyện, cấp xã và thời hạn UBND các cấp gửi báo cáo quyết toán ngân sách đến Ban của HĐND, Thường trực HĐND và HĐND cùng cấp gồm những nội dung chính như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng.

1.1. Phạm vi điều chỉnh:

Nghị quyết này quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách của HĐND cấp huyện và cấp xã; quy định cụ thể thời gian UBND các cấp gửi báo cáo quyết toán ngân sách đến Ban của HĐND, Thường trực HĐND và HĐND cùng cấp.

1.2. Đối tượng áp dụng:

- Thường trực HĐND và Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND thành phố; HĐND, Thường trực HĐND và Ban Kinh tế - Xã hội của HĐND cấp huyện, cấp xã.

- UBND các cấp.

- Các sở, ban, ngành, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị và các tổ chức chính trị-xã hội thuộc thành phố; các cơ quan, đơn vị khác có liên quan.

2. Quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp huyện, cấp xã.

HĐND cấp huyện và cấp xã xem xét, phê chuẩn quyết toán ngân sách năm trước của địa phương tại kỳ họp HĐND cấp mình giữa năm sau.

3. Quy định thời hạn UBND các cấp gửi Báo cáo quyết toán ngân sách đến Ban của HĐND, Thường trực HĐND và HĐND cùng cp.

3.1. Đối với cấp thành phố:

- Thời gian UBND thành phố gửi Báo cáo quyết toán ngân sách đến Ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND thành phố, Thường trực HĐND thành phố để thẩm tra và cho ý kiến: Chậm nhất là 25 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp HĐND thành phố cuối năm sau.

- Thời gian Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố tổ chức họp thẩm tra và ban hành báo cáo thẩm tra: Chậm nhất là 15 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp HĐND thành phố cuối năm sau.

- Thời gian Thường trực HĐND thành phố cho ý kiến đối với Báo cáo quyết toán ngân sách của UBND thành phố: Không quá 15 ngày kể từ ngày nhận Báo cáo quyết toán ngân sách của UBND thành phố.

- Thời gian UBND thành phố gửi Báo cáo quyết toán ngân sách chính thức đến HĐND thành phố: Chậm nhất là 07 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp HĐND thành phố cuối năm sau.

3.2. Đối với cấp huyện và cấp xã:

- Thời gian UBND cấp huyện và cấp xã gửi Báo cáo quyết toán ngân sách đến Ban Kinh tế - Xã hội của HĐND, Thường trực HĐND cùng cấp để thẩm tra và cho ý kiến; đồng thời gửi cơ quan tài chính cấp trên trực tiếp: Chậm nhất là 15 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp HĐND cấp mình giữa năm sau.

- Thời gian Ban Kinh tế - Xã hội của HĐND cấp huyện và cấp xã tổ chức họp thẩm tra báo cáo: Chậm nhất 10 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp HĐND cấp huyện, cấp xã giữa năm sau.

- Thời gian Thường trực HĐND cấp huyện và cấp xã cho ý kiến đối với Báo cáo quyết toán ngân sách của UBND cấp mình: Không quá 07 ngày kể từ ngày nhận Báo cáo ngân sách.

- Thời gian UBND cấp huyện và cấp xã gửi Báo cáo quyết toán ngân sách chính thức đến HĐND cùng cấp: Chậm nhất là 07 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp HĐND cấp mình giữa năm sau.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

1. Giao UBND thành phố:

a) Triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định pháp luật.

b) Rà soát, điều chỉnh các quy định của UBND thành phố để phù hợp với Nghị quyết này. Tập hợp các vấn đề phát sinh cần điều chỉnh trong quá trình thực hiện, báo cáo Thường trực HĐND thành phố xem xét, quyết định và báo cáo HĐND thành phố tại kỳ họp gần nhất.

2. Giao Thường trực HĐND thành phố, các Ban của HĐND thành phố, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghquyết đã được HĐND thành phố khóa XV, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 11/7/2018 và có hiệu lực từ ngày 01/8/2018./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban TVQH, Chính phủ;
- VP: Quốc hội, Chính phủ;
- Ban Công tác đại biểu (UBTVQH)
- Bộ Tài chính;
- Cục KTVBQPPL (Bộ Tư pháp);
- TTTU, TT HĐND, UBND TP;
- Đoàn đại biểu Quốc hội HP;
- Ủy ban MTTQVN TP;
- Các Ban HĐND TP;
- Các đại biểu HĐND TP khóa XV;
- Các VP: TU, Đoàn ĐBQH HP, UBND TP;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể TP;
- Các Quận ủy, Huyện ủy;
- TT HĐND, UBND các quận/huyện;
- CVP, các PCVP HĐNDTP;
- Báo HP, Đài PT và TH HP;
- Công báo TP, Cổng TT ĐT TP (để đăng);
- Các CV VP HĐND TP;
- Lưu: VT, Hồ sơ kỳ họp.

CHỦ TỊCH
Lê Văn Thành

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 19/2018/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Hải Phòng   Người ký: Lê Văn Thành
Ngày ban hành: 12/07/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 19/2018/NQ-HĐND

87

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
406149