• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước


 

Nghị quyết 203/NQ-HĐND điều chỉnh và bổ sung dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2015 do tỉnh Hà Giang ban hành

Tải về Nghị quyết 203/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH
HÀ GIANG

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 203/NQ-HĐND

Hà Giang, ngày 10 tháng 12 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH VÀ BỔ SUNG DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
KHOÁ XVI - KỲ HỌP THỨ 16

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23/6/2003 của Chính phủ ban hành Quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;

Sau khi xem xét Tờ trình số 138/TTr-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh, về việc điều chỉnh và bổ sung dự toán ngân sách địa phương năm 2015 và Báo cáo thẩm tra số 148/BC-KTNS ngày 07/12/2015 của Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh;

Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang đã thảo luận và nhất trí,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh và bổ sung dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2015 như sau:

1. Điều chỉnh dự toán thu, chi từ nguồn tạm ứng tồn ngân Kho bạc nhà nước số tiền 170.000 triệu đồng sang tạm thu, tạm chi ngân sách năm 2015.

2. Bổ sung tăng dự toán thu NSNN số tiền 687.163 triệu đồng, trong đó:

- Thu vay theo khoản 3 Điều 8 Luật NSNN: 150.000 triệu đồng.

- Ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu: 537.163 triệu đồng.

3. Bổ sung dự toán chi ngân sách địa phương 687.163 triệu đồng, trong đó:

- Chi đầu tư xây dựng cơ bản: 245.138 triệu đồng

- Chi sự nghiệp: 442.025 triệu đồng.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 12 năm 2015 và thực hiện cho năm ngân sách 2015.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang khóa XVI - Kỳ họp thứ 16 thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- y ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội; Văn phòng Chính phủ;
- Ban Công tác đại biểu - UBTVQH;
- Bộ Tài chính;
- Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIII tỉnh Hà Giang;
- TTr. Tỉnh ủy; HĐND; UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, các t chức CT-XH cấp tỉnh;
- Đại biu HĐND tỉnh khóa XVI;
- LĐ VP Tỉnh ủy; Đoàn ĐBQH & HĐND; UBND tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thành ph;
- Báo Hà Giang; Đài PTTH tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh; TT Công báo - Tin học tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Triệu Tài Vinh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 203/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Giang   Người ký: Triệu Tài Vinh
Ngày ban hành: 10/12/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết

Nghị quyết 203/NQ-HĐND điều chỉnh dự toán thu, chi từ nguồn tạm ứng tồn ngân Kho bạc nhà nước số tiền 170.000 triệu đồng sang tạm thu, tạm chi ngân sách năm 2015.

Bên cạnh đó, Nghị quyết 203/NQ-HĐND cũng bổ sung tăng dự toán thu NSNN số tiền 687.163 triệu đồng, trong đó:

- Thu vay theo khoản 3 Điều 8 Luật NSNN: 150.000 triệu đồng.

- Ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu: 537.163 triệu đồng.

Cuối cùng, Nghị quyết 203/NQ-HĐND bổ sung dự toán chi ngân sách địa phương 687.163 triệu đồng, trong đó:

- Chi đầu tư xây dựng cơ bản: 245.138 triệu đồng

- Chi sự nghiệp: 442.025 triệu đồng.

Từ khóa: Nghị quyết 203/NQ-HĐND

2.268

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
298198