• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Nghị quyết 208/NQ-HĐND năm 2018 sửa đổi Nghị quyết 139/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 67/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 của thành phố Đà Nẵng

Tải về Nghị quyết 208/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 208/NQ-HĐND

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 12 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ QUYẾT SỐ 139/NQ-HĐND NGÀY 07 THÁNG 12 NĂM 2017 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG VỀ SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ QUYẾT SỐ 67/NQ-HĐND NGÀY 08 THÁNG 12 NĂM 2016 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VỀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2016-2020 CỦA THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016-2021, KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về Kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm;

Xét Tờ trình số 9454/TTr-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 của thành phố Đà Nẵng; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố; ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi một số Điều của Nghị quyết số 139/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân thành phố về sửa đổi một số điều của Nghị quyết số 67/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân về kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 như sau:

1. Điều chỉnh tổng nguồn vốn đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 tại Điều 1 Nghị quyết số 139/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 là 39.126 tỷ đồng, gồm:

a) Nguồn vốn xây dựng cơ bản trong nước giai đoạn 2016 - 2020 là 32.956 tỷ đồng, gồm các nguồn sau:

- Nguồn ngân sách tập trung: 13.909 tỷ đồng

- Nguồn thu tiền sử dụng đất: 10.574 tỷ đồng

- Nguồn thu xổ số kiến thiết: 786 tỷ đồng

- Nguồn vốn Trung ương bổ sung có mục tiêu: 2.031 tỷ đồng

(Phân bổ 90%)

- Nguồn ứng trước ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu: 400 tỷ đồng

(Cho các dự án phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2017)

- Nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ: 685 tỷ đồng

- Nguồn khác: 4.571 tỷ đồng

b) Nguồn vốn nước ngoài (ODA) giai đoạn 2016-2020 là: 6.170 tỷ đồng

- Nguồn Trung ương hỗ trợ: 3.847 tỷ đồng

- Nguồn bội chi ngân sách địa phương: 2.323 tỷ đồng

(Nguồn vay lại của Trung ương vay nước ngoài)

2. Điều chỉnh kế hoạch phân bổ nguồn vốn xây dựng cơ bản trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 là 39.126 tỷ đồng tại Điều 1 Nghị quyết số 139/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017, gồm:

a) Kế hoạch phân bổ nguồn vốn xây dựng cơ bản trong nước giai đoạn 2016 - 2020 là 32.956 tỷ đồng, gồm:

- Các khoản trả nợ và hỗ trợ: 408 tỷ đồng

- Chi các công trình từ nguồn vốn Trung ương hỗ trợ có mục tiêu (kể cả các công trình phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC): 2.431 tỷ đồng

- Chi từ nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ: 685 tỷ đồng

- Chi các công trình từ nguồn vốn NSTP: 29.432 tỷ đồng

+ Chi phân cấp cho các quận, huyện: 1.783 tỷ đồng

+ Chi cho các công trình thành phố quản lý: 27.649 tỷ đồng

b) Phân bổ nguồn vốn nước ngoài giai đoạn 2016 - 2020 là 6.170 tỷ đồng.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Hội đồng nhân dân thành phố biểu quyết thông qua.

2. Các nội dung khác của Nghị quyết số 139/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 và Nghị quyết số 67/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng không thuộc nội dung điều chỉnh tại Nghị quyết này vẫn còn hiệu lực thi hành.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban, các Tổ đại biểu và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng Khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, kỳ họp thứ 9, thông qua ngày 19 tháng 12 năm 2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- UBTVQH, Chính phủ, VP Chủ tịch nước;
- Bộ KHĐT, Bộ Tài chính;
- BTV Thành ủy, cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy
- ĐB HĐND thành phố; Đoàn ĐBQH thành phố;
- UBND, UBMTTQVN thành phố;
- VP Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND thành phố;
- Các sở, ngành, đoàn thể thành phố;
- Quận, huyện ủy; HĐND, UBND, UBMTTQVN các quận, huyện; HĐND, UBND các phường, xã;
- Báo ĐN, Báo CATP ĐN, Đài PTTH ĐN, Trung tâm THVN (VTV8), Cổng TTĐT thành phố;
- Lưu: VT, TH.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Nho Trung

 

- Điều này được sửa đổi bởi Điều 1 Nghị quyết 265/NQ-HĐND năm 2019

Điều 1. Sửa đổi một số Điều của Nghị quyết số 208/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc sửa đổi một số điều của Nghị quyết số 139/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 của thành phố Đà Nẵng như sau:

1. Điều chỉnh tổng nguồn vốn đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 tại Điều 1 Nghị Quyết số 208/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2018 là 43.494,034 tỷ đồng, gồm:

a) Nguồn vốn xây dựng cơ bản trong nước giai đoạn 2016-2020 là 37.560,290 tỷ đồng, gồm các nguồn sau:

- Nguồn ngân sách tập trung: 13.724,944 tỷ đồng

- Nguồn thu tiền sử dụng đất: 10.873,550 tỷ đồng

- Nguồn thu xổ số kiến thiết: 779,118 tỷ đồng

- Nguồn vốn Trung ương bổ sung có mục tiêu: 2.537,758 tỷ đồng

(Đã bao gồm số hỗ trợ các dự án phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2017)

- Nguồn vốn trái phiếu Chính phủ: 685,000 tỷ đồng

- Nguồn khác: 8.959,920 tỷ đồng

b) Nguồn vốn nước ngoài (ODA) giai đoạn 2016-2020 là: 5.933,744 tỷ đồng

- Nguồn Trung ương hỗ trợ: 3.688,944 tỷ đồng

- Nguồn bội chi ngân sách địa phương: 2.244,800 tỷ đồng

(Nguồn vay lại của Trung ương vay nước ngoài)

2. Điều chỉnh kế hoạch phân bổ nguồn vốn xây dựng cơ bản trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020 là 43.494,034 tỷ đồng tại Điều 1 Nghị quyết số 208/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2018, gồm:

a) Kế hoạch phân bổ nguồn vốn xây dựng cơ bản trong nước giai đoạn 2016 - 2020 là 37.560,290 tỷ đồng, gồm:

- Các khoản trả nợ và hỗ trợ: 400,083 tỷ đồng

- Chi các công trình từ nguồn vốn Trung ương hỗ trợ có mục tiêu (Đã bao gồm số hỗ trợ các dự án phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC): 2.537,758 tỷ đồng

- Chi từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ: 685,000 tỷ đồng

- Chi các công trình từ nguồn vốn NSTP: 33.937,449 tỷ đồng

+ Chi phân cấp cho các quận, huyện: 1.911,963 tỷ đồng

+ Chi cho các công trình thành phố quản lý: 32.025,486 tỷ đồng

b) Phân bổ nguồn vốn nước ngoài giai đoạn 2016-2020 là 5.933,744 tỷ đồng.

(Danh mục chi tiết theo Tờ trình số 8073/TTr-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 của thành phố Đà Nẵng. Trong đó lưu ý, tiếp thu kết luận của HĐND thành phố tại Nghị quyết số 264/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 về kế hoạch đầu tư công năm 2020, để hoàn chỉnh kế hoạch trung hạn 2016-2020 cho phù hợp)

Xem nội dung VB
Điều này được sửa đổi bởi Điều 1 Nghị quyết 265/NQ-HĐND năm 2019
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 208/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Đà Nẵng   Người ký: Nguyễn Nho Trung
Ngày ban hành: 19/12/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 208/NQ-HĐND

57

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
442549