• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Nghị quyết 23/2020/NQ-HĐND quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố một số tuyến đường phục vụ phố đi bộ, phố đêm trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Tải về Nghị quyết 23/2020/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/2020/NQ-HĐND

Nghệ An, ngày 13 tháng 12 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ SỬ DỤNG TẠM THỜI LÒNG ĐƯỜNG, HÈ PHỐ MỘT SỐ TUYẾN ĐƯỜNG PHỤC VỤ PHỐ ĐI BỘ, PHỐ ĐÊM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ VINH, TỈNH NGHỆ AN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 17

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đi, bsung một số điu của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định s 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sĐiều của Luật Phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư s 85/2019/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND cấp tỉnh, thành phtrực thuộc Trung ương;

Xét Tờ trình s8177/TTr-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thm tra thm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố một số tuyến đường phục vụ phố đi bộ, phố đêm trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An vào mục đích kinh doanh, dịch vụ (trừ hoạt động rửa xe), đỗ xe trong thời gian hoạt động của phố đi bộ, phố đêm phù hợp với quy hoạch, kế hoạch và quy định của Nhà nước về quản lý, sử dụng lòng đường, hè phố.

2. Đối tượng áp dụng

a) Đối tượng nộp phí: Các tổ chức, cá nhân sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố để kinh doanh, dịch vụ, đỗ xe tại những nơi được cơ quan có thẩm quyền cho phép theo quy hoạch.

b) Đơn vị thu phí: UBND thành phố Vinh.

Điều 2. Đối tượng miễn thu phí

1. Hộ gia đình, cá nhân được phép sử dụng tạm thời một phần hè phố vào việc cưới, việc tang theo quy định của pháp luật.

2. Các loại xe chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; xe quân sự, xe công an, xe công vụ, xe khắc phục sự cố thiên tai, dịch bệnh, các loại xe đang làm nhiệm vụ khẩn cấp khác theo quy định của pháp luật; các loại xe đang phục vụ hoạt động cộng đồng được cơ quan có thẩm quyền cấp phép; các phương tiện (xe ô tô, xe máy,...) của các tổ chức, cá nhân trong khu vực bị ảnh hưởng khi tổ chức các tuyến phố đi bộ, phố đêm.

Điều 3. Mức thu phí

Mức thu phí theo biểu sau:

TT

Nội dung thu

Đơn vị tính

Mức thu

I

Sử dụng tạm thời một phn lòng đường, hè phố vào mục đích kinh doanh, dịch vụ (trừ hoạt động rửa xe)

 

 

1

Đối với các vị trí kinh doanh, dịch vụ tại các tuyến đường: Nguyễn Văn Cừ (đoạn từ đường Hồ Tùng Mậu đến đường Lê Hồng Phong), Hồ Tùng Mậu (đoạn từ cầu Nại đến điểm đầu đường Vương Thúc Mậu), Cao Thắng

đồng/m2/đêm

3.500

2

Đối với các vị trí kinh doanh, dịch vụ tại tuyến đường Nguyễn Tài

 

 

-

Phần hè phố (phần diện tích mặt bằng mương thoát nước không vào mục đích giao thông (125mx5m) để kinh doanh cả ngày và đêm)

đồng/m2/ngày đêm

4.000

-

Phần hè phố (trừ diện tích mặt bằng mương thoát nước)

đồng/m2/đêm

2.500

3

Sử dụng xe đẩy bán hàng vào mục đích kinh doanh, dịch vụ

đồng/cái/đêm

40.000

II

Sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố vào mục đích đỗ xe

đồng/lượt

Theo mức giá dịch vụ trông giữ xe do UBND tỉnh ban hành

Điều 4. Chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí

1. Chế độ thu, nộp phí:

Tổ chức, cá nhân nộp phí trực tiếp cho đơn vị thu phí (UBND thành phố Vinh).

2. Quản lý, sử dụng nguồn thu phí:

Đơn vị thu phí (UBND thành phố Vinh) được để lại 100% cho ngân sách thành phố Vinh số phí thu được để trang trải các chi phí liên quan đến hoạt động của phố đi bộ, phố đêm và các chi phí khác theo quy định tại Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí; Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các quy định hiện hành về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Giao UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, ngành và các cơ quan liên quan triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết này đảm bảo đúng quy định, công khai, minh bạch; chỉ đạo UBND thành phố Vinh tổ chức xác định cụ thể thời gian hoạt động, vị trí, phạm vi và quy mô diện tích các điểm sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố phục vụ phố đi bộ, phố đêm; kích thước và chủng loại xe đẩy đảm bảo các quy định của pháp luật.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 6. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVII, kỳ họp thứ 17 thông qua ngày 13 tháng 12 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021./.

 


Nơi nhận:
- UB Thường vụ Quốc hội, Chính phủ (để b/c);
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bn) (để b/c);
- TT Tnh y, HĐND, UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Website http://dbndnghean.vn;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Sơn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 23/2020/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An   Người ký: Nguyễn Xuân Sơn
Ngày ban hành: 13/12/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 23/2020/NQ-HĐND

2

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
467941