• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Nghị quyết 23/NQ-HĐND năm 2021 về hủy bỏ việc thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các công trình, dự án đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La thông qua tại các Nghị quyết

Tải về Nghị quyết 23/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/NQ-HĐND

Sơn La, ngày 10 tháng 8 năm 2021

 

NGHỊ QUYẾT

HỦY BỎ VIỆC THU HỒI ĐẤT VÀ CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ THỰC HIỆN CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐÃ ĐƯỢC HĐND TỈNH THÔNG QUA TẠI CÁC NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ HAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến Luật Quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Xét Tờ trình số 136/TTr-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2021 của UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 30/BC-KTNS ngày 06 tháng 8 năm 2021 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hủy bỏ việc thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các công trình, dự án đã được HĐND tỉnh thông qua, như sau:

1. Hủy bỏ việc thu hồi 1.713.529 m2 đất để thực hiện 28 dự án; hủy bỏ việc chuyển mục đích sử dụng 115.395 m2 đất (Đất trồng lúa 107.395 m2, đất rừng phòng hộ 8.000 m2) để thực hiện 04 dự án đã được HĐND tỉnh thông qua (tại các Nghị quyết số 111/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2014; Nghị quyết số 112/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2014; Nghị quyết số 125/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2015; Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 04 tháng 8 năm 2016; Nghị quyết số 138/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2015; Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2016; Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của HĐND tỉnh) đã quá 03 năm chưa có quyết định thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất. (Biểu số 01 kèm theo)

2. Hủy bỏ việc thu hồi 99.000m2 đất để thực hiện 03 dự án; hủy bỏ việc chuyển mục đích 127.000 m2 đất (trong đó: Đất trồng lúa 107.000 m2 “đất trồng lúa ruộng 2 vụ 2000 m2, đất trồng lúa 1 vụ 100.000 m2, đất trồng lúa nương 5.000 m2” đất rừng phòng hộ 20.000 m2) để thực hiện 04 dự án đã được HĐND tỉnh thông qua tại các Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018; Nghị quyết số 110/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018; Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 (điều chỉnh Nghị quyết số 251/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020); Nghị quyết số 72/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 (điều chỉnh Nghị quyết số 251/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của HĐND tỉnh), chưa đến 03 năm nhưng không thực hiện dự án. (Biểu số 02 kèm theo)

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khoá XV, kỳ họp thứ hai thông qua ngày 10 tháng 8 năm 2021 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ;
- VP Chủ tịch nước, VP Quốc hội, VP Chính phủ;
- Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội;
- Ban công tác đại biểu của UBTVQH;
- Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường; Tư pháp;
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- TT HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- TT Huyện ủy, Thành ủy; HĐND; UBND, UBMTTQVN các huyện, thành phố;
- VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND tỉnh;
- Trung tâm Thông tin tỉnh; Lưu trữ lịch sử tỉnh;
- Lưu: VT, KTNS.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thái Hưng

 

Biểu số 01

DANH MỤC HỦY BỎ VIỆC THU HỒI ĐẤT, CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ THỰC HIỆN CÁC CÔNG TRÌNH DỰ ÁN ĐƯỢC HĐND TỈNH THÔNG ĐÃ QUÁ 03 NĂM

(Kèm theo Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 10/8/2021 của HĐND tỉnh)

STT

Tên dự án, công trình

Địa điểm thực hiện

Nghị quyết HĐND tỉnh thông qua thu hồi đất

Nghị quyết HĐND tỉnh thông qua cho phép CMĐ đất lúa, rừng PH, rừng đặc dụng

Nghị quyết ban hành

DT thu hồi (m2)

Nghị quyết ban hành

Diện tích các loại đất (m2)

 Đất trồng lúa

 Đất rừng phòng hộ

Đất ruộng lúa 02 vụ

 Đất ruộng lúa 01 vụ

 Đất chưa có rừng

 

Tổng

 

28 dự án

1.713.529

04 dự án

97.395

10.000

8.000

 

Huyện Thuận Châu

 

 

 

 

 

 

 

1

Chống quá tải cho trạm biến áp Thuận Châu 5, bản Phé, huyện Thuận Châu

Xã Chiềng Pấc

125/NQ-HĐND ngày 08/7/2015

66

 

 

 

 

2

Dự án xây dựng công trình chống quá tải ĐZ 0,4 KV trên địa bàn các xã thuộc huyện Thuận Châu

Huyện Thuận Châu

125/NQ-HĐND ngày 08/7/2015

550

 

 

 

 

3

Sửa chữa NSH UBND xã trường học trạm y tế xã Mường Bám

Xã Mường Bám

73/NQ-HĐND ngày 08/12/2017

3.000

 

 

 

 

 

Huyện Quỳnh Nhai

 

 

 

 

 

 

 

4

XD lớp cắm bản Tông Bua xã Mường Giôn

Xã Mường Giôn

112/NQ-HĐND ngày 04/12/2014

1.000

 

 

 

 

5

Đường bản Hè - TT xã Mường Sại

Xã Mường Sại

112/NQ-HĐND ngày 04/12/2014

28.000

111/NQ-HĐND ngày 04/12/2014

 

 

8.000

6

Đường đi bản Nậm Ét - Co Muông xã Nậm Ét

Xã Nặm Ét

112/NQ-HĐND ngày 04/12/2014

1.200

 

 

 

 

7

Mở mới đường TT xã Mường Giôn

Xã Mường Giôn

73/NQ-HĐND ngày 08/12/2017

13.000

72/NQ-HĐND ngày 08/12/2017

6.000

 

 

8

Nhà văn hóa bản Khoang + các hạng mục phụ trợ

Xã Pá Ma Pha Khinh

73/NQ-HĐND ngày 08/12/2017

500

 

 

 

 

9

Nhà văn hóa bản Hua Tát, xã Mường Giàng

Xã Mường Giáng

73/NQ-HĐND ngày 08/12/2017

500

 

 

 

 

10

Nhà văn hóa bản Khứm + các hạng mục phụ trợ

Xã Pá Ma Pha Khinh

73/NQ-HĐND ngày 08/12/2017

500

 

 

 

 

11

Nhà văn hóa bản Co Sản + HM phụ trợ

Xã Mường Sai

73/NQ-HĐND ngày 08/12/2017

500

 

 

 

 

12

Nhà văn hóa bản Hốc, xã Mường Giàng

Xã Mường Giàng

73/NQ-HĐND ngày 08/12/2017

500

 

 

 

 

 

Huyện Vân Hồ

 

 

 

 

 

 

 

13

Dự án QH khu chăn nuôi bò sữa tại bản Pa Chè

Xã Vân Hồ

 125/NQ-HĐND ngày 08/7/2015

30.000

126/NQ-HĐND ngày 08/7/2015

 

10.000

 

14

Trạm dừng nghỉ Km 171 + 200, bản Hua Tạt, xã Vân Hồ

Xã Vân Hồ

15/NQ-HĐND ngày 04/8/2016

31.025

 

 

 

 

15

Khu dân cư bản Lóng Luông, xã Lóng Luông để đấu giá quyền sử dụng đất

Xã Lóng Luông

33/NQ-HĐND ngày 14/12/2016

33.000

 

 

 

 

16

Khu dân cư bản Bó Nhàng 1, xã Vân Hồ để đấu giá quyền sử dụng đất

Xã Vân Hồ

33/NQ-HĐND ngày 14/12/2016

17.000

 

 

 

 

17

Khu dân cư bản Hua Tạt, xã Vân Hồ để đấu giá quyền sử dụng đất

Xã Vân Hồ

33/NQ-HĐND ngày 14/12/2016

135.000

 

 

 

 

18

Chợ xép khu vực suối Lìn

Xã Vân Hồ

73/NQ-HĐND ngày 08/12/2016

2.000

 

 

 

 

19

Chợ trung tâm xã Lóng Luông

Xã Lóng Luông

73/NQ-HĐND ngày 08/12/2016

1.000

 

 

 

 

 

Huyện Mộc Châu

 

 

 

 

 

 

 

20

Xây dựng các điểm trường học

Huyện Mộc Châu

112/NQ-HĐND ngày 04/12/2014

5.000

 

 

 

 

21

Xây dựng các điểm bãi rác thải

Huyện Mộc Châu

112/NQ-HĐND ngày 04/12/2014

150.000

 

 

 

 

22

Đài hóa thân hoàn vũ Mộc Châu

Tiểu khu 70, TT Nông trường Mộc Châu

33/NQ-HĐND ngày 14/12/2016

11.300

 

 

 

 

 

Huyện Sốp Cộp

 

 

 

 

 

 

 

23

Trụ sở làm việc Trạm Bảo vệ thực vật huyện Sốp Cộp

Xã Sốp Cộp

138/NQ-HĐND ngày 10/12/2015

850

 

 

 

 

24

Trụ sở làm việc Trạm Khuyến nông huyện Sốp Cộp

Xã Sốp Cộp

2.295

 

 

 

 

25

Trụ sở làm việc Trạm Thú y huyện Sốp Cộp

Xã Sốp Cộp

800

 

 

 

 

 

Huyện Bắc Yên

 

 

 

 

 

 

 

26

Chuyển MĐSD đất rừng và đất lâm nghiệp tại bản Pắc Ngày, bản Lừm Hạ, bản Nà Phai

Xã Pắc Ngà

112/NQ-HĐND ngày 04/12/2014

600.700

 

 

 

 

27

Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 111 đoạn (Km 0 – Km 46 + 200)

Xã Pắc Ngà, Chim Vàn

125/NQ-HĐND ngày 08/7/2015

637.395

125/NQ-HĐND ngày 08/7/2015

91.395

 

 

 

Thành phố Sơn La

 

 

 

 

 

 

 

28

Chợ Noong Đúc

Phường Chiềng Sinh

112/NQ-HĐND ngày 04/12/2014

6.848

 

 

 

 

 

Biểu số 02

 DANH MỤC HỦY BỎ VIỆC THU HỒI ĐẤT, CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ THỰC HIỆN CÁC CÔNG TRÌNH DỰ ÁN ĐƯỢC HĐND TỈNH THÔNG QUA TẠI CÁC NGHỊ QUYẾT CHƯA QUÁ 03 NĂM NHƯNG KHÔNG THỰC HIỆN

(Kèm theo Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 10/8/2021 của HĐND tỉnh)

STT

Tên dự án, công trình

Địa điểm thực hiện

Nghị quyết HĐND tỉnh thông qua thu hồi đất

Nghị quyết HĐND tỉnh thông qua cho phép CMĐ đất lúa, rừng PH, rừng đặc dung

Nghị quyết ban hành

DT thu hồi (m2)

Nghị quyết ban hành

Diện tích các loại đất (m2)

 Đất trồng lúa

 Đất rừng phòng hộ (chưa có rừng)

Đất ruộng lúa 02 vụ

Đất ruộng lúa 01 vụ

 Lúa nương

 

Tổng

 

03 dự án

99.000

04 dự án

2.000

100.000

5.000

20.000

 

Huyện Thuận Châu

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Cầu qua suối Nà Hạt, xã Púng Tra

Xã Púng Tra

110/NQ-HĐND ngày 07/12/2018

3000

109/NQ-HĐND ngày 07/12/2018

 2.000

 

 

 

 

Huyện Quỳnh Nhai

 

 

 

 

 

 

 

 

2

San nền và các hạng mục phụ trợ khu TTX Mường Giôn (san nền + hệ thống đường giao thông)

Xã Mường Giôn

73/NQ-HĐND ngày 08/12/2017;

 251/NQ-HĐND ngày 9/12/2020

69000

72/NQ-HĐND ngày 08/12/2017;

 251/NQ-HĐND ngày 09/12/2020

 

 1.500

 5.000

 20.000

 

Huyện Vân Hồ

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Đường liên vào bản Thuông Cuông

Xã Vân Hồ

 110/NQ-HĐND ngày 07/12/2018

27.000

109/NQ-HĐND ngày 07/12/2018

 

1.500

 

 

 

Huyện Sông Mã

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Nhà máy chế biến tinh bột sắn

Xã Chiềng Cang

 

 

109/NQ-HĐND ngày 07/12/2018

 

97.000

 

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 23/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La   Người ký: Nguyễn Thái Hưng
Ngày ban hành: 10/08/2021   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 23/NQ-HĐND

2

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
487527