• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Đầu tư công


Văn bản pháp luật về Đầu tư công

Văn bản pháp luật về Kế hoạch đầu tư công trung hạn

 

Nghị quyết 262/NQ-HĐND năm 2020 về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2016-2020 do tỉnh Bắc Ninh ban hành

Tải về Nghị quyết 262/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 262/NQ-HĐND

Bắc Ninh, ngày 17 tháng 7 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

V/V ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN, GIAI ĐOẠN 2016-2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH
KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ 20

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2019;

Căn cứ các Nghị quyết số 164/NQ-HĐND ngày 17/4/2019; 178/NQ-HĐND ngày 04/6/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2016-2020;

Xét Tờ trình số 235 /TTr-UBND ngày 10/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2016-2020; báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận của đại biểu.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2016-2020:

1. Bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2016-2020 và phân bổ kế hoạch vốn đầu tư năm 2020 nguồn vốn ngân sách Trung ương đối với dự án Cải tạo sông Ngũ Huyện Khê thuộc hệ thống thủy nông Bắc Đuốn g; mức vốn kế hoạch trung hạn, giai đoạn 2016-2020 và số vốn phân bổ kế hoạch năm 2020 là 150.000.000.000 đồng.

2. Bổ sung và phân bổ nguồn vốn ngân sách Trung ương năm 2020 đối với dự án Đầu tư xây dựng Cầu Phật Tích - Đại Đồng Thành (cầu vượt sông Đuống nối hai huyện Tiên Du - Thuận Thành); mức vốn kế hoạch trung hạn, giai đoạn 2016-2020 và số vốn phân bổ kế hoạch năm 2020 là 120.000.000.000 đồng.

3. Bổ sung danh mục và mức vốn Kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2016-2020 nguồn vốn ngân sách tỉnh đối với:

- Tên dự án: Xử lý khẩn cấp ngay sự cố sạt lở bờ, bãi sông đoạn từ K45+000 đến K46+000 đê Hữu Đuống, tỉnh Bắc Ninh;

- Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án xây dựng các công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bắc Ninh;

- Tổng mức đầu tư dự kiến: 79.296.030.000 đồng (đã được phân bổ vốn năm 2020 là 40 tỷ đồng tại Quyết định số 691/QĐ-UBND ngày 19/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh);

- Thời gian thực hiện: Năm 2020.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này. Hằng năm, báo cáo kết quả tại kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có trách nhiệm đôn đốc, giám sát, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XVIII, kỳ họp thứ 20 thông qua ngày 17/7/2020 và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Chung

 

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 262/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh   Người ký: Nguyễn Quốc Chung
Ngày ban hành: 17/07/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 262/NQ-HĐND

136

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
451323