• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Nghị quyết 31/NQ-CP năm 2018 về hoàn chỉnh dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật quản lý về ngoại thương do Chính phủ ban hành

Tải về Nghị quyết 31/NQ-CP
Bản Tiếng Việt

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 31/NQ-CP

Hà Nội, ngày 03 tháng 05 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC HOÀN CHỈNH DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUẢN LÝ VỀ NGOẠI THƯƠNG

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 138/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

Trên cơ sở ý kiến Thành viên Chính phủ tại Phiếu ghi ý kiến phát hành kèm theo Công văn số 3394/VPCP-KTTH ngày 13 tháng 4 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ,

QUYẾT NGHỊ:

1. Đồng ý với đề nghị của Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ quy định tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý ngoại thương việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng thực hiện theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và bổ sung quy định chuyển tiếp liên quan cho phù hợp, không để gián đoạn, khoảng trống pháp luật gây khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Văn phòng Chính phủ hoàn chỉnh dự thảo Nghị định, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành theo quy định.

2. Trên cơ sở Nghị định được ban hành, giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, cơ quan liên quan khẩn trương soạn thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc nhập khu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- TTgCP, các PTTg;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- VPCP: BTCN, các PCN; Trợ lý, Thư ký TTg, PTTg; các Vụ, Cục trực thuộc, TGĐ
Cổng TTĐT CP;
- Lưu: Văn thư, KTTH (2b).
TLK32

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 31/NQ-CP   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 03/05/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 31/NQ-CP

434

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
380933