• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Nghị quyết 32/2018/NQ-HĐND về chế độ hỗ trợ giám định viên tư pháp và người giúp việc cho giám định viên tư pháp giai đoạn 2019-2021 do tỉnh Quảng Trị ban hành

Tải về Nghị quyết 32/2018/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 32/2018/NQ-HĐND

Quảng Trị, ngày 08 tháng 12 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ GIÁM ĐỊNH VIÊN TƯ PHÁP VÀ NGƯỜI GIÚP VIỆC CHO GIÁM ĐỊNH VIÊN TƯ PHÁP GIAI ĐOẠN 2019 - 2021

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Luật giám định tư pháp ngày 20/06/2012;

Xét Tờ trình số 5196/TTr-UBND ngày 16/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị ban hành nghị quyết về chế độ h trợ cho giám định tư pháp và người giúp việc giám định tư pháp giai đoạn 2019 - 2021; Báo cáo thm tra của Ban Pháp chế và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định chế độ hỗ trợ giám định viên tư pháp và người giúp việc cho giám định viên tư pháp trong lĩnh vực pháp y, kỹ thuật hình sự hưởng lương ngân sách nhà nước tại các tổ chức giám định tư pháp công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, cụ thể:

1. Đối tượng, phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định việc hỗ trợ giám định viên tư pháp và người giúp việc cho giám định viên tư pháp trong lĩnh vực pháp y, kỹ thuật hình sự hưởng lương từ ngân sách nhà nước tại Trung tâm Pháp y thuộc Sở Y tế và Phòng Kỹ thuật hình sự thuộc Công an tỉnh Quảng Trị.

2. Mức hỗ trợ

a) Giám định viên tư pháp: 600.000 đồng/người/tháng.

b) Người giúp việc cho giám định viên tư pháp: 300.000 đồng/người/tháng.

3. Nguồn kinh phí, quản lý và thanh quyết toán

a) Nguồn ngân sách của tỉnh hỗ trợ giám định viên tư pháp và người giúp việc cho giám định viên tư pháp trong giai đoạn 2019 - 2021.

b) Hằng năm Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ vào số lượng giám định viên tư pháp và người giúp việc cho giám định viên tư pháp trong lĩnh vực pháp y, kỹ thuật hình sự hưởng lương ngân sách nhà nước tại các tổ chức giám định tư pháp công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đ btrí kinh phí hỗ trợ theo chế độ quy định tại Nghị quyết này của Hội đng nhân dân tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan liên quan quy định tại Khoản 1, Điều 1 tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

3. Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị, Khóa VII, Kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban thường vụ Quốc hội;
- VPQH, VPCTN, VPCP, BCA, BQP, BTC, BTP, BYT;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ tư pháp;
- Bộ tư lệnh QK4;
- TU, TTHĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội t
nh;
- Viện KSND, TAND tỉnh;
- BCHQS, BCHBĐBP, Công an, Hải quan tỉnh;
- VPTU, VPHĐND, VP UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- TT HĐND, UBND cấp huyện;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Lưu: VT HĐND tỉnh, BPC.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hùng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 32/2018/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Trị   Người ký: Nguyễn Văn Hùng
Ngày ban hành: 08/12/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Bổ trợ tư pháp, Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 32/2018/NQ-HĐND

266

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
404330