• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật


 

Nghị quyết 33/2014/NQ-HĐND thông qua Đề án phân loại khu vực Vạn Tường, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đạt tiêu chuẩn đô thị loại V

Tải về Nghị quyết 33/2014/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 33/2014/NQ-HĐND

Quảng Ngãi, ngày 16 tháng 12 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA ĐỀ ÁN PHÂN LOẠI KHU VỰC VẠN TƯỜNG, HUYỆN BÌNH SƠN, TỈNH QUẢNG NGÃI ĐẠT TIÊU CHUẨN ĐÔ THỊ LOẠI V

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
KHÓA XI - KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị;

Căn cứ Thông tư số 34/2009/TT-BXD ngày 30 tháng 9 năm 2009 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định 42/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị;

Xét Tờ trình số 109/TTr-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án phân loại khu vực Vạn Tường, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đạt tiêu chuẩn đô thị loại V; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Đề án phân loại khu vực Vạn Tường (diện tích 650 ha thuộc một phần của xã Bình Trị và Bình Hải), huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đạt tiêu chuẩn đô thị loại V với tổng số điểm 78,47/100 điểm, cụ thể như sau:

1. Tiêu chuẩn 1: Chức năng đô thị đạt 10/15 điểm.

2. Tiêu chuẩn 2: Quy mô dân số toàn đô thị đạt 8,85/10 điểm.

3. Tiêu chuẩn 3: Mật độ dân số đô thị đạt 0/5 điểm.

4. Tiêu chuẩn 4: Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp đạt 0/5 điểm.

5. Tiêu chuẩn 5: Hệ thống công trình hạ tầng đô thị đạt 49,62/55 điểm.

6. Tiêu chuẩn 6: Kiến trúc, cảnh quan đô thị đạt 10/10 điểm.

Điều 2. Trên cơ sở Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh, ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và kết luận của Chủ tọa kỳ họp, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức lấy ý kiến nhân dân và chính quyền huyện Bình Sơn, các xã: Bình Trị, Bình Hải, huyện Bình Sơn; hoàn chỉnh Đề án và thực hiện các quy trình, thủ tục về công nhận loại đô thị theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày thông qua.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khóa XI thông qua ngày 13 tháng 12 năm 2014, tại kỳ họp thứ 14./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Căng

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 33/2014/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi   Người ký: Trần Ngọc Căng
Ngày ban hành: 16/12/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 33/2014/NQ-HĐND

146

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
262672