• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân


Văn bản pháp luật về Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân

 

Nghị quyết 34/NQ-HĐND năm 2018 thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

Tải về Nghị quyết 34/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 34/NQ-HĐND

Cần Thơ, ngày 07 tháng 12 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

THÔNG QUA KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC KỲ HỌP THƯỜNG LỆ NĂM 2019 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016 - 2021

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ MƯỜI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày 09 tháng 6 năm 2015;

Xét Tờ trình số 506/TTr-HĐND ngày 19 tháng 11 năm 2018 của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về việc quyết định Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019 của Hội đồng nhân dân thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, với các nội dung như sau:

1. Kỳ họp thường lệ giữa năm 2019 của Hội đồng nhân dân thành phố tổ chức vào tháng 7 năm 2019, sẽ bàn và quyết định các nội dung sau:

a) Thông qua các báo cáo, thông báo: (kèm Phụ lục I);

b) Thông qua các Tờ trình (kèm dự thảo nghị quyết);

+ Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát năm 2020 của Hội đồng nhân dân thành phố.

+ Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn.

+ Các nghị quyết theo đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố được gửi đến Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố.

c) Báo cáo thẩm tra của các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố:

- Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế;

- Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách;

- Báo cáo thẩm tra của Ban văn hóa - xã hội;

- Báo cáo thẩm tra của Ban đô thị.

2. Kỳ họp thường lệ cuối năm 2019 của Hội đồng nhân dân thành phố tổ chức vào tháng 12 năm 2019, sẽ bàn và quyết định các nội dung sau:

a) Thông qua các báo cáo, thông báo: (kèm Phụ lục II)

b) Thông qua các Tờ trình (kèm dự thảo nghị quyết):

+ Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020.

+ Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn.

+ Các nghị quyết theo đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố được gửi đến Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố.

c) Báo cáo thẩm tra của các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố:

- Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế;

- Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách;

- Báo cáo thẩm tra của Ban văn hóa - xã hội;

- Báo cáo thẩm tra của Ban đô thị.

3. Hội đồng nhân dân thành phố có thể họp bất thường khi Thường trực Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố hoặc ít nhất một phần ba tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố yêu cầu. Thời gian cụ thể sẽ do Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố sắp xếp, quyết định đảm bảo việc triệu tập kỳ họp bất thường chậm nhất là 7 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp theo luật định.

Điều 2. Trách nhiệm thi hành

1. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố nghiên cứu, đề xuất nội dung chương trình của các kỳ họp thường lệ theo kế hoạch nêu trên và kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

2. Giao Ủy ban nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Cục Thi hành án dân sự thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động chuẩn bị các nội dung trình Hội đồng nhân dân thành phố xem xét, quyết định theo thẩm quyền tại các kỳ họp thường lệ trong năm 2019.

3. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố cùng với Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố xây dựng và trình Hội đồng nhân dân thành phố báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri ở địa phương, đồng thời, có văn bản Thông báo về hoạt động của Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tham gia xây dựng chính quyền và các đề xuất, kiến nghị với Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân những vấn đề cần thiết phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của thành phố tại các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân thành phố trong năm 2019.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa IX, kỳ họp thứ mười thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2018./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phạm Văn Hiểu

 

PHỤ LỤC I

CÁC BÁO CÁO, THÔNG BÁO THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THƯỜNG LỆ GIỮA NĂM 2019 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
(Kèm theo Nghị quyết số
34/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố)

I.

Báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố

1.

Báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2019 và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019 của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố.

2.

Báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố.

3.

Báo cáo việc giải quyết một số công việc giữa 2 kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố.

4.

Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri.

5.

Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri ở địa phương được gửi tới Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp trước.

II.

Báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố

6.

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2019 cùng với việc thực hiện Chủ đề năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và chủ đề của 6 tháng cuối năm 2019.

7.

Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri.

8.

Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

9.

Báo cáo công tác xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm 2019 và các nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019.

10.

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về danh mục các dự án cần thu hồi đất trong 6 tháng đầu năm 2019.

11.

Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm 2019 và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019 về phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

12.

Báo cáo công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

13.

Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

14.

Báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

15.

Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm 2019 và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố.

16.

Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

17.

Báo cáo về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

III.

Thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố

18.

Thông báo về hoạt động của Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tham gia xây dựng chính quyền và những đề xuất, kiến nghị với Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân những vấn đề cần thiết phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của thành phố.

IV.

Báo cáo của các cơ quan tư pháp

19.

Báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm 2019 và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố.

20.

Báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm 2019 và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của Tòa án nhân dân thành phố.

21.

Báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm 2019 và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của Cục Thi hành án dân sự thành phố.

V.

Báo cáo của các Ban Hội đồng nhân dân thành phố

22.

Báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm 2019 và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của Ban pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố.

23.

Báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm 2019 và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố.

24.

Báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm 2019 và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của Ban văn hóa - xã hội Hội đồng nhân dân thành phố.

25.

Báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm 2019 và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của Ban đô thị Hội đồng nhân dân thành phố.

VI.

Báo cáo của sở, ngành

26.

Báo cáo về việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân về chất vấn, các vấn đề đã hứa tại kỳ họp trước.

 

PHỤ LỤC II

CÁC BÁO CÁO, THÔNG BÁO THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THƯỜNG LỆ CUỐI NĂM 2019 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
(Kèm theo Nghị quyết số
34/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố)

I.

Báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố

1.

Báo cáo tình hình hoạt động năm 2019 và nhiệm vụ công tác năm 2020 của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố.

2.

Báo cáo việc giải quyết một số công việc giữa 2 kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố.

3.

Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri.

4.

Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri ở địa phương được gửi tới Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp trước.

II.

Báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố

5.

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019 cùng với việc thực hiện Chủ đề năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và chủ đề của năm 2020.

6.

Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

7.

Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri.

8.

Báo cáo công tác xây dựng cơ bản năm 2019 và các nhiệm vụ, giải pháp năm 2020.

9.

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về danh mục các dự án cần thu hồi đất trong năm 2019.

10.

Báo cáo công tác năm 2019 và nhiệm vụ công tác năm 2020 về phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

11.

Báo cáo công tác cải cách hành chính năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

12.

Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

13.

Báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

14.

Báo cáo công tác năm 2019 và nhiệm vụ năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố.

15.

Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

16.

Báo cáo về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2019.

III.

Thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố

17.

Thông báo về hoạt động của Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tham gia xây dựng chính quyền và những đề xuất, kiến nghị với Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân những vấn đề cần thiết phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của thành phố.

IV.

Báo cáo của các cơ quan tư pháp

18.

Báo cáo hoạt động năm 2019 và nhiệm vụ năm 2020 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố.

19.

Báo cáo hoạt động năm 2019 và nhiệm vụ năm 2020 của Tòa án nhân dân thành phố.

20.

Báo cáo hoạt động năm 2019 và nhiệm vụ năm 2020 của Cục Thi hành án dân sự thành phố.

V.

Báo cáo của các Ban Hội đồng nhân dân thành phố

21.

Báo cáo tình hình hoạt động năm 2019 và nhiệm vụ năm 2020 của Ban pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố.

22.

Báo cáo tình hình hoạt động năm 2019 và nhiệm vụ năm 2020 của Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố.

23.

Báo cáo tình hình hoạt động năm 2019 và nhiệm vụ năm 2020 của Ban văn hóa - xã hội Hội đồng nhân dân thành phố.

24.

Báo cáo tình hình hoạt động năm 2019 và nhiệm vụ năm 2020 của Ban đô thị Hội đồng nhân dân thành phố.

VI.

Báo cáo của sở, ngành

25.

Báo cáo về kết quả thực hiện những vấn đề đã hứa, tiếp thu, ghi nhận tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn kỳ họp trước.

 

 

 

 

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 34/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Cần Thơ   Người ký: Phạm Văn Hiểu
Ngày ban hành: 07/12/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 34/NQ-HĐND

148

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
409770