• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Nghị quyết 37/2016/NQ-HĐND về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2016 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tải về Nghị quyết 37/2016/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 37/2016/NQ-HĐND

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 04 tháng 8 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2016 CỦA TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ HAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Xét các Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí với Báo cáo số 95/BC-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016.

Điều 2. Để tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, đạt các mục tiêu Nghị quyết số 28/2015/HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa V về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2016, Hội đồng nhân dân tỉnh quyết nghị nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2016 như sau:

1. Tập trung khắc phục những vấn đề còn hạn chế trong 6 tháng đầu năm 2016.

- Giải quyết nhanh các chỉ đạo tháo gỡ khó khăn của Ủy ban nhân dân tỉnh đối với các doanh nghiệp. Thực hiện thanh tra công vụ giải quyết hồ sơ thủ tục cho doanh nghiệp tại các cơ quan hành chính, phấn đấu hoàn thành mục tiêu kế hoạch đề ra. Tăng cường công tác quản lý thuế, thu ngân sách, chống thất thu, có biện pháp cân đối ngân sách để đảm bảo các nhiệm vụ chi;

- Tập trung chỉ đạo chủ đầu tư các dự án đầu tư công năm 2016 (có trong kế hoạch khởi công mới), chưa khởi công, rà soát các vướng mắc, có biện pháp giải quyết sớm để khởi công các công trình này;

- Tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai thực hiện phương án xử lý các dự án chậm triển khai; rà soát, kiểm tra, thu hồi các dự án đầu tư triển khai chậm tiến độ so với cam kết trong giấy chứng nhận đầu tư mà nguyên nhân thuộc về trách nhiệm của nhà đầu tư, đồng thời hỗ trợ các nhà đầu tư tháo gỡ các khó khăn tạo điều kiện trong quá trình triển khai dự án;

- Tăng cường các giải pháp làm giảm số vụ phạm pháp hình sự và tai nạn giao thông, tuyên truyền và tích cực tuần tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giao thông đường bộ, có giải pháp giải quyết ùn tắc giao thông tuyến Vũng Tàu - Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày cuối tuần; tăng cường các biện pháp để đẩy nhanh công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.

2. Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 28/2015/NQ-HĐND , đồng thời triển khai các nhiệm vụ và giải pháp sau:

a) Về phát triển kinh tế.

- Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 theo Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 02 tháng 6 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ, đảm bảo sát thực tế, tiết kiệm và đáp ứng giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân;

- Nghiên cứu quy hoạch địa điểm để đầu tư khu nông nghiệp công nghệ cao.

- Tăng cường các hoạt động kiểm tra, kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm: kiểm tra việc sử dụng thuốc, chế phẩm sinh học, chất kích thích tăng trưởng trong trồng trọt, chăn nuôi gia súc, gia cầm, hiện tượng bơm nước trong giết mổ gia súc; kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm đối với hoạt động bảo quản, kinh doanh, chế biến nông sản, thủy sản trên địa bàn tỉnh;

- Thực hiện phương án bố trí, sắp xếp nuôi cá lồng bè theo quy hoạch trên sông Chà Và, xã Long Sơn; thực hiện quản lý chặt chẽ quy hoạch, môi trường, giao thông tại các khu vực khoanh nuôi;

- Thành lập Ban Quản lý cảng quốc tế Cái Mép-Thị Vải. Hoàn thành quy hoạch khu dịch vụ logistic Cái Mép hạ và kêu gọi đầu tư phát triển dịch vụ logistic. Làm việc với chủ đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp, thống nhất về vị trí cụ thể kêu gọi đầu tư logistics; xác định địa điểm kêu gọi đầu tư khu vui chơi, giải trí cho sỹ quan, thủy thủ làm việc trên tàu biển tại cụm cảng Cái Mép-Thị Vải trong quý III năm 2016; đề ra các giải pháp hiệu quả để cải cách, tháo gỡ các vướng mắc về thủ tục hải quan tại các cảng;

- Điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu vực Bãi Sau, thành phố Vũng Tàu; lựa chọn địa điểm đầu tư cảng tàu khách du lịch; triển khai kêu gọi các doanh nghiệp có đẳng cấp vào đầu tư khu đất Paradise tại thành phố Vũng Tàu theo tiêu chí đã được phê duyệt; nghiên cứu thành lập Tổ tư vấn về phát triển sản phẩm du lịch.

b) Về đầu tư phát triển và phát triển doanh nghiệp.

* Đầu tư nguồn vốn ngân sách:

- Hoàn thành lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020, báo cáo HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ Ba;

- Đánh giá kết quả thực hiện chủ trương xã hội hóa đầu tư trong giai đoạn 2011-2015 và xây dựng định hướng, cơ chế chính sách, danh mục dự án kêu gọi vốn đầu tư cho giai đoạn 2016-2020; xây dựng danh mục dự án và cơ chế chính sách thu hút đầu tư theo các hình thức đối tác công tư (PPP); BOT hoặc bằng các nguồn vốn khác cho một số dự án có quy mô lớn như: nạo vét kênh mương Bến Đình, cầu Phước An, một số dự án hạ tầng giao thông,…;

- Xây dựng phương án bán đấu giá quỹ đất công của tỉnh và dự kiến khả năng huy động vốn từ nguồn này trong giai đoạn 2016-2020; phương án, lộ trình bán đấu giá các trụ sở cơ quan nhà nước và thực hiện thí điểm đấu giá một số khu đất công trong quý IV năm 2016;

- Tổ chức phát hành trái phiếu chính quyền địa phương sau khi Đề án phát hành trái phiếu chính quyền địa phương trong 5 năm giai đoạn 2016-2020 được Bộ Tài chính cho phép phát hành;

* Đầu tư của doanh nghiệp:

- Tổ chức thực hiện kế hoạch hành động về các giải pháp chủ yếu nhằm cải thiện môi trường kinh doanh năm 2016 - 2017 theo Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 28 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ. Tập trung giải quyết các kiến nghị, vướng mắc của doanh nghiệp;

- Xây dựng chương trình thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư nhằm thu hút các nhà đầu tư chiến lược, có đẳng cấp quốc tế, các dự án lớn, công nghệ hiện đại, có sức lan tỏa, sản phẩm có giá trị gia tăng cao, thân thiện với môi trường,…;

- Tổ chức hội nghị giới thiệu và mời gọi các nhà đầu tư lớn đầu tư về Bà Rịa - Vũng Tàu; tăng tính sẵn sàng và tinh thần trách nhiệm của cả hệ thống trong việc đón tiếp, chọn lọc các nhà đầu tư đến với tỉnh.

* Phát triển doanh nghiệp:

- Xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; nghiên cứu, đề ra giải pháp tích cực để hỗ trợ cho hoạt động khởi nghiệp;

- Rà soát, đánh giá lại tình hình hoạt động, tài chính các doanh nghiệp nhà nước để có phương án xử lý cụ thể đối với từng doanh nghiệp.

c) Về thu, chi ngân sách.

- Xây dựng cơ chế tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh, nhất là các cơ sở y tế, trường học, văn hóa - thể thao nhằm tăng tính tự chủ, giảm phụ thuộc vào ngân sách nhà nước;

- Nghiên cứu chuyển một số đơn vị sự nghiệp công lập sang công ty cổ phần để giảm áp lực chi từ ngân sách nhà nước;

- Nghiên cứu, quy định các doanh nghiệp có lợi trực tiếp hoặc được giao khai thác, sử dụng các công trình, dự án được đầu tư từ ngân sách có nghĩa vụ đóng góp hoặc hoàn vốn đã đầu tư cho ngân sách.

d) Về văn hóa - xã hội.

- Tăng cường phòng chống các dịch bệnh, kiểm tra công tác y tế trường học và vệ sinh an toàn thực phẩm;

- Chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên để phục vụ năm học mới 2016-2017; tổ chức đánh giá hiệu quả của việc triển khai mô hình trường học mới (VNEN) tại các trường Tiểu học và Trung học cơ sở trên toàn tỉnh để rút kinh nghiệm thực hiện trong năm học 2016-2017; rà soát, có phương án bố trí phù hợp để các em học sinh không đủ tiêu chuẩn để vào các trường Trung học phổ thông công lập có thể tiếp tục việc học tập;

- Triển khai các nội dung đề án giảm nghèo đa chiều bền vững giai đoạn 2016-2020; triển khai có hiệu quả chương trình giảm nghèo năm 2016.

đ) Về quy hoạch, quản lý tài nguyên - môi trường.

- Trình Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016 - 2020);

- Ban hành sửa đổi, bổ sung các quyết định, quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh (trong đó có nội dung hỗ trợ nhà xây dựng trên đất nông nghiệp) để xử lý kịp thời những vướng mắc về hỗ trợ nhà, vật kiến trúc xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp; ban hành các giải pháp đẩy nhanh tiến độ khảo sát, ban hành giá đất.

- Hoàn thành và phê duyệt các quy hoạch: điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị mới Phú Mỹ; quy hoạch hệ thống cơ sở tôn giáo tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; điều chỉnh quy hoạch giao thông đường thủy nội địa đến năm 2020; điều chỉnh quy hoạch tổng thể giao thông vận tải đến năm 2020, định hướng 2030; điều chỉnh quy hoạch bến xe khách và quy hoạch đấu nối bến xe khách vào hệ thống đường Quốc lộ trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 và điều chỉnh quy hoạch các vị trí đổ bùn nạo vét trên địa bàn tỉnh;

- Triển khai lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh giai đoạn 2016 - 2025. Triển khai phương án quy hoạch 05 cụm đất hành chính tại thành phố Vũng Tàu; quy hoạch núi Dinh; khu 1.600 ha phía Tây Nam Quốc lộ 51, thành phố Bà Rịa; quy hoạch du lịch; quy hoạch cảng và logistic. Xây dựng cơ chế, chính sách để khai thác có hiệu quả quỹ đất hai bên các tuyến đường lớn đã và sẽ đầu tư; chỉ đạo các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tự rà soát quỹ đất công do ngành, địa phương quản lý, trên cơ sở đó đánh giá việc sử dụng đất công, đề ra phương án sử dụng hiệu quả và xử lý nghiêm nếu để xảy ra sai phạm.

- Xây dựng quy hoạch khai thác tài nguyên khoáng sản giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và khoanh định các khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh theo quy định;

- Thúc đẩy nhanh việc di dời phân xưởng nhuộm của Công ty Meisheng Textiles tại Cụm công nghiệp Ngãi Giao về Khu công nghiệp Mỹ Xuân A2; di dời nhà máy xử lý rác của Công ty cổ phần môi trường xanh Bảo Ngọc và Công ty TNHH Sông Xanh vào Khu Xử lý chất thải tập trung 100 ha Tóc Tiên.

- Lập, ban hành đề án và triển khai đầu tư Mạng quan trắc tự động về khí thải, nước thải trên địa bàn tỉnh.

e) Về quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội.

- Duy trì chế độ trực sẵn sàng chiến đấu ở các cấp, giữ vững ổn định an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội. Chuẩn bị tốt các bước tuyển quân năm 2017; ban hành đề án khu vực phòng thủ của tỉnh giai đoạn 2016-2020. Tiếp tục thực hiện các biện pháp nhằm chủ động phòng chống thiên tai, cháy nổ, cháy rừng, tìm kiếm cứu nạn hiệu quả;

- Đẩy mạnh đấu tranh kiềm chế và giảm tội phạm, nâng cao tỷ lệ điều tra phá án; tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

g) Về cải cách hành chính.

- Rà soát, thống kê, đánh giá thực trạng về trình độ, chuyên môn, kỹ năng tác nghiệp đội ngũ cán bộ công chức; tăng cường công tác tự kiểm tra, kiểm soát, quản lý cán bộ, công chức, viên chức, chống lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong trong thực thi công vụ; nâng cao đạo đức công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức;

- Nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã; tăng cường công tác tự kiểm tra, kiểm soát, quản lý cán bộ, công chức, viên chức tại các đơn vị, nâng cao chất lượng công tác giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện.

h) Về thanh tra, khiếu nại tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

- Tập trung thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2016; tập trung giám sát, xử lý những nội dung sau kết luận thanh tra;

- Tập trung giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo; các vụ khiếu nại đông người; tăng cường trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo;

- Tiếp tục tổ chức thực hiện Kế hoạch phòng chống tham nhũng; triển khai thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng các sở, ngành, cấp huyện, cấp xã trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng theo kế hoạch đã đề ra.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

- Giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo xây dựng kế hoạch cụ thể, đề ra giải pháp đồng bộ, tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ các nội dung Nghị quyết này;

- Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết;

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị, xã hội tỉnh làm tốt công tác vận động nhân dân tích cực tham gia cùng chính quyền các cấp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2016.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Khóa VI, Kỳ họp thứ Hai thông qua ngày 04 tháng 8 năm 2016 và có hiệu lực từ ngày 14 tháng 8 năm 2016./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hồng Lĩnh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 37/2016/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu   Người ký: Nguyễn Hồng Lĩnh
Ngày ban hành: 04/08/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: An ninh quốc gia, Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Chính sách xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 37/2016/NQ-HĐND

375

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
331299